Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 17 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 🗯️  17 Απριλίου __
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου μας και του κόσμου
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

1194 Ενθρο­νί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη φορά βασι­λιάς της Αγγλί­ας ο Ριχάρ­δος ο Λεοντόκαρδος.

1492 Η Ισπα­νία και ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος υπο­γρά­φουν τις Συνο­μο­λο­γή­σεις της Σάντα Φε για το ταξί­δι του στην Ασία.

1521 Αφο­ρί­ζε­ται ο Μαρ­τί­νος Λού­θη­ρος, ο θεο­λό­γος που 4 χρό­νια πριν είχε θυρο­κολ­λή­σει στην εξώ­πορ­τα του Μητρο­πο­λι­τι­κού Ναού της Βιτεμ­βέρ­γης τις περι­βό­η­τες 95 θέσεις του, με τις οποί­ες ενα­ντιώ­νο­νταν στον Παπι­σμό, εισά­γο­ντας τον Προτεσταντισμό

louthiros6

1790 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός και εφευ­ρέ­της Βενια­μίν Φρα­γκλί­νος, ένας από τους συντά­κτες της Δια­κή­ρυ­ξης της Ελευ­θε­ρί­ας της Αμε­ρι­κα­νι­κής αστι­κής Επα­νά­στα­σης του 1776

1821 Η Σάμος υψώ­νει το λάβα­ρο της Επα­νά­στα­σης και ξεση­κώ­νε­ται κατά του τουρ­κι­κού ζυγού.

1861 Οι κάτοι­κοι της Βιρ­τζί­νια ψηφί­ζουν σε συνέ­δριό τους την προ­σχώ­ρη­ση της Πολι­τεί­ας τους στις ΗΠΑ

1897 Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός σημειώ­νει στο Βελε­στί­νο τη μονα­δι­κή νίκη του κατά τον ελλη­νο­τουρ­κι­κό πόλε­μο του 1897 που έλη­ξε με ήττα της Ελλά­δας και την υπα­γω­γή της στον Διε­θνή Οικο­νο­μι­κό Έλεγχο

1906 Κατα­στρο­φι­κός σει­σμός, μεγέ­θους 7,8 Ρίχτερ, πλήτ­τει το Σαν Φραν­σί­σκο. Οι νεκροί υπο­λο­γί­ζο­νται σε 3.000, ενώ οι άστε­γοι σε 300.000.

1912 Τσα­ρι­κά στρα­τεύ­μα­τα ανοί­γουν πυρ κατά απερ­γών εργα­τών σε κοι­τά­σμα­τα χρυ­σού στη βορειο­α­να­το­λι­κή Σιβη­ρία, σκο­τώ­νο­ντας του­λά­χι­στον 150 άτομα.

1918 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός William Holden (Γουί­λιαμ Χόλ­ντεν, πραγ­μα­τι­κό όνο­μα William Franklin Beedle Jr _πέθανε 12_Νοε_1981), βρα­βευ­μέ­νος με Όσκαρ Α’ Ανδρι­κού Ρόλου για την ται­νία Ο κατα­δό­της του θαλά­μου 17 (Stalag 17) το 1953 και με Βρα­βείο Έμμυ για την ερμη­νεία του στην τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά Ο αμεί­λι­κτος το 1974. Κατά τη διάρ­κεια της δεκα­ε­τί­ας του 1950 ήταν ο πιο επι­τυ­χη­μέ­νος ηθο­ποιός στο Box-Office, καθώς βρι­σκό­ταν στη λίστα με τους δέκα εμπο­ρι­κό­τε­ρους σταρ για πέντε συνε­χό­με­να χρό­νια (1954–1958) κάτι που επα­νέ­λα­βε και το 1961. Το 1999, το Αμε­ρι­κα­νι­κό Ινστι­τού­το Κινη­μα­το­γρά­φου τον κατέ­τα­ξε στη λίστα με τους 25 μεγα­λύ­τε­ρους σταρ όλων των επο­χών. Για την προ­σφο­ρά του στον κινη­μα­το­γρά­φο, έχει αστέ­ρι στη Λεω­φό­ρο της Δόξας στο Χόλυ­γουντ της Vine Street.

1932 Στην Αιθιο­πία, ο Χαϊ­λέ Σελα­σιέ καταρ­γεί τη δουλεία.

1934 Η γαλ­λι­κή κυβέρ­νη­ση απο­φα­σί­ζει την απέ­λα­ση του  Λέον Τρότσκι.

1937 Ο Ντά­φι Ντακ κάνει το ντε­μπού­το του στον κινηματογράφο.

1941  Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Γιου­γκο­σλα­βία παρα­δί­δε­ται στους Ναζί, έπει­τα από 11 ημέ­ρες πολιορ­κί­ας του Βελιγραδίου

1944 Ο ΕΛΑΣ δια­λύ­ει την αστι­κή στρα­τιω­τι­κή οργά­νω­ση της ΕΚΚΑ («Εθνι­κή και Κοι­νω­νι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση») του συνταγ­μα­τάρ­χη Δ. Ψαρ­ρού. Η οργά­νω­ση αυτή, που είχε συσπει­ρώ­σει στις γραμ­μές της πλειά­δα αντι­κομ­μου­νι­στι­κών στοι­χεί­ων, ανέ­πτυ­ξε δρά­ση κατά του ΕΛΑΣ (με την υπο­δαύ­λι­ση των Βρε­τα­νών και της ντό­πιας αστι­κής τάξης, που έβλε­παν την ΕΚΚΑ ως βασι­κό αντι­στάθ­μι­σμα στον ΕΛΑΣ στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς), ενώ στε­λέ­χη της συνερ­γά­ζο­νταν και με τις δυνά­μεις Κατοχής.

1946 Η Συρία απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Γαλλία.

1961  Ο Μάνος Χατζι­δά­κις βρα­βεύ­ε­ται με το Όσκαρ πρω­τό­τυ­που τρα­γου­διού για τα «Παι­διά του Πει­ραιά», που ερμή­νευ­σε η Μελί­να Μερ­κού­ρη στην ται­νία «Ποτέ την Κυρια­κή» (1960) σε σκη­νο­θε­σία Ζιλ Ντασέν.

1961 Επι­χει­ρεί­ται η απο­τυ­χη­μέ­νη από­βα­ση πρώ­ην Κου­βα­νών εξό­ρι­στων, εκπαι­δευ­μέ­νων στις ΗΠΑ, στον Κόλ­πο των Χοί­ρων, για την ανα­τρο­πή του Φιντέλ Κάστρο, στην Κού­βα. Η ΕΣΣΔ κατα­δι­κά­ζει τόσο την επι­χεί­ρη­ση, που απο­φα­σί­στη­κε από τον πρό­ε­δρο Τζον Κένε­ντι, όσο και την απει­λή μιας στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης στην Κούβα

kolpos chiron

1961 Ο Μάνος Χατζι­δά­κις βρα­βεύ­ε­ται με το Όσκαρ Καλύ­τε­ρου Πρω­τό­τυ­που Τρα­γου­διού για το τρα­γού­δι Τα Παι­διά του Πει­ραιά, που ακου­γό­ταν στην ται­νία Ποτέ την Κυρια­κή του Ζυλ Ντασέν.

1964 Ξεκι­νά μυστι­κά η απο­στο­λή ελλη­νι­κών στρα­τευ­μά­των στην Κύπρο. Λίγες μέρες αργό­τε­ρα (23–29/4/1964) ξεσπούν συγκρού­σεις μετα­ξύ Ελλη­νο­κυ­πρί­ων και Τουρκοκυπρίων.

1967 Την πρώ­τη τους συναυ­λία στην Ελλά­δα δίνουν στο Γήπε­δο της Λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας οι Rolling Stones, ενώ­πιον 10–12.000 οπα­δών τους.

1970 Πρό­γραμ­μα Απόλ­λων: το άτυ­χο δια­στη­μι­κό σκά­φος Απόλ­λων 13 επι­στρέ­φει με ασφά­λεια στη Γη. Η απο­στο­λή ήταν επαν­δρω­μέ­νη πτή­ση στο διά­στη­μα στο πλαί­σιο του Προ­γράμ­μα­τος της NASA. Δεν πέτυ­χε τον τελι­κό στό­χο της προ­σε­δά­φι­σης ανθρώ­πων στη Σελή­νη, αφού το κέντρο ελέγ­χου ανα­γκά­στη­κε, λόγω βλά­βης του δια­στη­μι­κού σκά­φους, να δια­κό­ψει την πτή­ση και να επι­στρέ­ψει το πλή­ρω­μα στη Γη.

1982 Η βασί­λισ­σα Ελι­σά­βετ υπο­γρά­φει συνταγ­μα­τι­κή πρά­ξη, που δίνει το δικαί­ω­μα στον Κανα­δά να ορί­ζει το Σύνταγ­μά του

1985 Πέθα­νε ο εξαι­ρε­τι­κός ηθο­ποιός Τάκης Μηλιά­δης: Κατα­γό­ταν από οικο­γέ­νεια ηθο­ποιών, καθώς ήταν ηθο­ποιοί και οι δύο γονείς του. Ο πατέ­ρας του, Νίκος Μηλιά­δης (1880 — 1964), ήταν δημο­φι­λής πρω­τα­γω­νι­στής του μου­σι­κού θεά­τρου και η μητέ­ρα του, Μαρί­κα Ανθο­πού­λου, επί­σης ηθο­ποιός του μου­σι­κού θεά­τρου και κόρη της τρα­γου­δί­στριας όπε­ρας, Μάγδας Κομνη­νού. Ηθο­ποιοί ήταν επί­σης ο αδερ­φός του πατέ­ρα του, αλλά και η πρώ­τη σύζυ­γος του πατέ­ρα του, Ανθή Μηλιά­δη, η οποία σκο­τώ­θη­κε στη Λού­τσα το 1952 στη διάρ­κεια κινη­μα­το­γρα­φι­κού γυρί­σμα­τος, όταν το αυτο­κί­νη­το που τη μετέ­φε­ρε προ­σέ­κρου­σε σε ξεχα­σμέ­νη από τον πόλε­μο αντιαρ­μα­τι­κή νάρ­κη. Ήταν από­φοι­τος της Ιατρι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, αλλά τον κέρ­δι­σε το θέα­τρο. Σπού­δα­σε Θέα­τρο κατά την περί­ο­δο της Κατο­χής και δάσκα­λοί του ήταν δυο σπου­δαί­οι άνθρω­ποι του θεά­τρου, ο Κωστής Μπα­στιάς, τότε διευ­θυ­ντής του Εθνι­κού Θεά­τρου, καθώς και ο Δημή­τρης Ροντήρης.Από την ημέ­ρα που πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στη σκη­νή μέχρι και το τέλος του βίου του έπαι­ζε στο θέα­τρο και συγ­χρό­νως γύρι­ζε ται­νί­ες. Έλα­βε μέρος σε όλα τα θεα­τρι­κά είδη, εκτός από την τρα­γω­δία, αλλά λάτρε­ψε την επι­θε­ώ­ρη­ση. Συμ­με­τεί­χε πάντα στα θια­σαρ­χι­κά σχή­μα­τα και έπαι­ξε σε πολ­λά αθη­ναϊ­κά θέα­τρα: Ακρο­πόλ, Βέμπο, Μπουρ­νέλ­λη, Σαμαρ­τζή, Καλου­τά, Περο­κέ, Παπαϊ­ω­άν­νου κ.λ.π
Χαρα­κτη­ρί­στη­κε κάπο­τε Μορίς Σεβα­λιέ της Ελλά­δας, καθώς το 1952 συνό­δευ­σε τις αδερ­φές Άννα και Μαρία Καλου­τά σε κον­σέρ­το τους στο Μεζόν Γκα­βό του Παρι­σί­ου και στο ακρο­α­τή­ριο ήταν μετα­ξύ άλλων και ο ίδιος ο Σεβα­λιέ, που τον χει­ρο­κρό­τη­σε θερμά.

1993 Πεθαί­νει από καρ­δια­κή προ­σβο­λή ο Τουρ­γκούτ Οζάλ, Πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας από το 1989. Σήμε­ρα η υπό­θε­ση βρί­σκε­ται υπό διε­ρεύ­νη­ση, επει­δή υπάρ­χουν ενδεί­ξεις ότι ίσως δολοφονήθηκε.

2010 — Πέθα­νε η ηθο­ποιός Άννα Καλου­τά (γενν. 29-Σεπτ-1918): Κόρη του Στέ­φα­νου Καλου­τά, από οικο­γέ­νεια βυρ­σο­δε­ψών στη Σύρο (το νησί την έχει τιμή­σει και της έχει φτιά­ξει εκεί το δικό της καμα­ρί­νι) και της Μανιά­τισ­σας Κατί­νας Γερα­κου­λά­κου, έκα­νε σπου­δές πιά­νου και αφο­σιώ­θη­κε στο θέα­τρο ενώ παράλ­λη­λα ασχο­λή­θη­κε με τη χορο­γρα­φία, την σκη­νο­θε­σία και την καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση. Μαζί με την αδερ­φή της Μαρία τα δύο «Καλου­τά­κια», όπως έγι­ναν γνω­στά, πήραν το βάπτι­σμα του πυρός στο θέα­τρο της Μαρί­κας Κοτο­πού­λη, που στις παρα­στά­σεις που ανέ­βα­ζε έβρι­σκαν ρόλους και για τα δύο κορίτσια.
Εμφα­νί­στη­κε σε 14 ελλη­νι­κές κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες ενώ στο θέα­τρο πρω­το­εμ­φα­νί­σθη­κε σε ηλι­κία 4 ετών, στο θία­σο Μαρί­κας Κοτο­πού­λη, σε έργο πρό­ζας. Μαζί με την αδελ­φή της Μαρία δημιούρ­γη­σαν τα περί­φη­μα “Καλου­τά­κια”, παι­διά θαύ­μα­τα της επο­χής εκεί­νης, σε όλα τα είδη του μου­σι­κού θεά­τρου. Είχε συμ­με­τά­σχει σε επι­θε­ω­ρή­σεις των γνω­στό­τε­ρων επι­θε­ω­ρη­σιο­γρά­φων σε οπε­ρέ­τες όπως: “Γλυ­κιά Νανά”, “Δια­βο­λό­παι­δο”, “Βαφτι­στι­κός” , “Μοντέρ­να κορί­τσια” κ.ά. του Θεό­φρα­στου Σακελ­λα­ρί­δη, “Γυναί­κα του δρό­μου”, “Απά­χη­δες των Αθη­νών”, “Οι πει­ρα­τές” κ.ά. του Νίκου Χατζηα­πο­στό­λου, στη “Νυχτε­ρί­δα” του Γιό­χαν Στρά­ους, σε μου­σι­κές κωμω­δί­ες: “Μ΄ αγα­πά δεν μ΄ αγα­πά” των Για­νου­κά­κη — Ριτσιάρ­δη, σε ηθο­γρα­φί­ες όπως “Το Φυντα­νά­κι” του Χορν, σε πρό­ζα “Το πανη­γύ­ρι” του Χορν, σε κωμει­δύλ­λια: “Αγα­πη­τι­κός της βοσκο­πού­λας”, “Γκόλ­φω”, “Μαρία Πεντα­γιώ­τισ­σα” και άλλα πολλά.Επί 15 χρό­νια έκα­νε περιο­δεί­ες στην Ευρώ­πη, Αμε­ρι­κή, Αυστρα­λία, Αφρι­κή και Ν. Ζηλαν­δία. Εμφα­νί­στη­κε στη “Salle de Gaveau” στο Παρί­σι το 1950, στο “Κάρ­νε­γκυ Χωλ” στη Νέα Υόρ­κη το 1954, στο “Palace Theatre” στο Λον­δί­νο 1968 κ.ά.

2011 Πεθαί­νει ο Νίκος Παπά­ζο­γλου, τρα­γου­δι­στής, τρα­γου­δο­ποιός, μου­σι­κός και δισκο­γρα­φι­κός παραγωγός.

2012 Πέθα­νε ο τρα­γου­δι­στής Δημή­τρης Μητροπάνος

mitropanos

2014 Πέθα­νε ο Κολομ­βια­νός μεγά­λος της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας Γκα­μπριέλ Γκαρ­σία Μάρ­κες σε ηλι­κία 87 ετών

2024 💥  Μέρα πανερ­γα­τι­κής απερ­γί­ας για όλη τη χώρα, με τους εργα­ζό­με­νους να απερ­γούν και να δια­δη­λώ­νουν σε δεκά­δες πόλεις. «Απέ­να­ντι στα κέρ­δη τους, προ­τάσ­σου­με τη ζωή μας»: Σωμα­τεία, Ομο­σπον­δί­ες και Εργα­τι­κά Κέντρα θέτουν για μια ακό­μα φορά στο επί­κε­ντρο το σύν­θη­μα αυτό και καλούν τους εργα­ζό­με­νους να ανα­με­τρη­θούν με την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης και της εργοδοσίας.
Με πρω­το­φα­νή συμ­με­το­χή απερ­γούν μαζι­κά και «νεκρώ­νουν» τους χώρους δου­λειάς, δια­δη­λώ­νουν με τα πανό και τα μπλοκ των συν­δι­κά­των. Για Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας, αυξή­σεις στους μισθούς, προ­στα­σία του εισο­δή­μα­τος από την ακρί­βεια, αλλά και της υγεί­ας και της ζωής στους χώρους δουλειάς.
Στην Αθή­να, η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση 10.30 πμ. στο Σύνταγ­μα, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη την ίδια ώρα στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου και σε 10άδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα
Απερ­γία σε μετρό, ηλε­κτρι­κό σιδη­ρό­δρο­μο και τραμ ◾ Δεμέ­να τα πλοία ◾ μαζί κι οι επαγγελματίες ◾
Απερ­για­κό μέτω­πο σε Δημό­σιο και στους δήμους ◾ συντα­ξιού­χοι & ΜΑΣ, όλοι μια γροθιά!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο