Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 17 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 17 Αυγού­στου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1601 γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος μαθη­μα­τι­κός Πιέρ Ντε Φερ­μά, δημιουρ­γός του ομω­νύ­μου θεωρήματος.

1790 η πρω­τεύ­ου­σα των ΗΠΑ μετα­φέ­ρε­ται από τη Νέα Υόρ­κη στη Φιλα­δέλ­φεια, όπου θα παρα­μεί­νει μέχρι το 1800, που θα μετα­φερ­θεί στην Ουάσινγκτον

1798 γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός για­τρός Τόμας Χότζ­κιν, πρω­το­πό­ρος στον τομέα της προ­λη­πτι­κής ιατρικής

1833 με βασι­λι­κό διά­ταγ­μα απα­γο­ρεύ­ε­ται η κυκλο­φο­ρία τουρ­κι­κών νομι­σμά­των στην Ελλάδα

1850 πέθα­νε ο Χοσέ ντε Σαν Μαρ­τίν, νοτιο­α­με­ρι­κά­νος επα­να­στά­της από την Αργε­ντι­νή. (Γεν. 25/2/1778)

1875 πέθα­νε ο Γερ­μα­νός γλωσ­σο­λό­γος, Βίλ­χελμ Μπλικ, που έγρα­ψε ένα μνη­μειώ­δες έργο για τις γλώσ­σες της Νοτί­ου Αφρικής

1877 ο Αμε­ρι­κα­νός εγκλη­μα­τί­ας Billy The Kid “χτυ­πά” για πρώ­τη φορά. Πρώ­το του θύμα ο χρυ­σο­θή­ρας της Αρι­ζό­να, F.P. Cahill.

1887 γεν­νή­θη­κε ο Μάρ­κους Γκάρ­βει, που πρω­το­στά­τη­σε στον αγώ­να για τα δικαιώ­μα­τα των Μαύ­ρων στις ΗΠΑ

1896 Η αγγλί­δα Μπρί­τζετ Ντρί­σκολ είναι το πρώ­το θύμα από αυτο­κι­νη­τι­στι­κό δυστύ­χη­μα στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας. Χτυ­πή­θη­κε στο Κρύ­σταλ Πάλας του Λον­δί­νου από αυτο­κί­νη­το που έτρε­χε με ταχύ­τη­τα 6,4 χιλιομέτρων.

1909 η χορή­γη­ση αμνη­στί­ας στους επα­να­στά­τες είναι η πρώ­τη ενέρ­γεια της νέας κυβέρ­νη­σης Μαυρομιχάλη.

1911 πυρ­κα­γιά απο­τε­φρώ­νει εξ ολο­κλή­ρου το Χημείο του Πανε­πι­στη­μί­ου, στην οδό Σόλω­νος. Πεθαί­νουν από ασφυ­ξία τρεις πυρο­σβέ­στες ενώ τραυ­μα­τί­ζο­νται δυο στρατιώτες.

1916 Εκδη­λώ­νε­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το κίνη­μα της «Εθνι­κής Άμυ­νας», με ιθύ­νο­ντα νου τον Ελευ­θέ­ριο Βενι­ζέ­λο. Το κίνη­μα της «Εθνι­κής Άμυ­νας» ήταν το απο­τέ­λε­σμα των ενδο­α­στι­κών συγκρού­σε­ων μετα­ξύ των τμη­μά­των της αστι­κής τάξης που προ­σα­να­το­λί­ζο­νταν προς το ιμπε­ρια­λι­στι­κό στρα­τό­πε­δο της Αντάντ (με επι­κε­φα­λής το Βενι­ζέ­λο) και εκεί­νων που προ­σα­να­το­λί­ζο­νταν προς τη λεγό­με­νη ουδε­τε­ρό­τη­τα στον πόλε­μο, γεγο­νός που ευνο­ού­σε τη Γερ­μα­νία και τους συμ­μά­χους της (με επι­κε­φα­λής το Βασι­λιά Κωνσταντίνο).

kinima

1918 Ιδρύ­ε­ται η Εται­ρεία της Θού­λης, απο­κρυ­φι­στι­κό κίνη­μα για τη μελέ­τη της γερ­μα­νι­κής ιστο­ρί­ας, που θα προ­ε­τοι­μά­σει το έδα­φος για την άνο­δο του Ναζι­σμού στην εξουσία.

1919 Στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της Βουλ­γα­ρί­ας το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα συγκε­ντρώ­νει σχε­δόν 120.000 ψήφους και ανα­δει­κνύ­ε­ται δεύ­τε­ρο κόμ­μα. Η Αγρο­τι­κή Λαϊ­κή Ένω­ση υπό τον Στα­μπο­λί­ϊν­σκι σχη­μα­τί­ζει κυβέρνηση.

1913 οι ελλη­νι­κές αρχές εγκα­τα­στά­θη­καν επί­ση­μα στο Καστελόριζο.

1932 Η φασι­στι­κή οργά­νω­ση Εθνι­κή Ένω­σις Ελλάς (Ε.Ε.Ε.) πραγ­μα­το­ποιεί ένο­πλη επι­δρο­μή στο σωμα­τείο οικο­δό­μων Θεσ­σα­λο­νί­κης, τραυ­μα­τί­ζο­ντας βαριά τον Γραμ­μα­τέα του Χρ. Παπα­δό­που­λο, καθώς και τον οικο­δό­μο Χ. Στα­μπου­λί­δη, ο οποί­ος ξεψύ­χη­σε την επό­με­νη μέρα.

Σε ανα­κοί­νω­σή της, η Ενω­τι­κή ΓΣΕΕ τόνι­σε: «Η εργα­τιά της Θεσ­σα­λο­νί­κης από μέρες τώρα αντι­με­τω­πί­ζει αλλε­πάλ­λη­λες ένο­πλες επι­δρο­μές, σκο­τω­μούς και τραυ­μα­τι­σμούς από τις εξο­πλι­σμέ­νες φασι­στι­κές ορδές που εμπνέ­ο­νται και καθο­δη­γού­νται από τη Γενι­κή Διοί­κη­ση Μακε­δο­νί­ας και την κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου. Ο εργά­της οικο­δό­μος σ. Στα­μπου­λί­δης έπε­σε νεκρός. Μια δεκά­δα εργά­τες είναι τραυ­μα­τι­σμέ­νοι. Για την κυρί­αρ­χη τάξη δεν είναι αρκε­τές οι συλ­λή­ψεις, οι δαρ­μοί, οι εξο­ρί­ες, οι δια­λύ­σεις των ταξι­κών οργα­νώ­σε­ων, η απα­γό­ρευ­ση του Ενω­τι­κού συνε­δρί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, η αφαί­ρε­ση και των τελευ­ταί­ων υπο­λειμ­μά­των των συν­δι­κα­λι­στι­κών και πολι­τι­κών ελευ­θε­ριών της εργα­τι­κής τάξης. Περ­νά­ει στις χωρίς προ­σχή­μα­τα δολο­φο­νί­ες, στην εξό­ντω­ση του επα­να­στα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, ενώ τα σοσιαλ­φα­σι­στι­κά συν­δι­κά­τα απο­λαμ­βά­νουν την αμέ­ρι­στη υπο­στή­ρι­ξή της. Τα γεγο­νό­τα που δια­δρα­μα­τί­ζο­νται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, έχουν μεγά­λη πολι­τι­κή σημα­σία για το επα­να­στα­τι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, βρί­σκο­νται σε αδιά­σπα­στη συνο­χή με την επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου και την αντί­στα­ση των εργα­τών» (Πηγή: 902.gr)

1943 γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο

1944 Μπλό­κο Γερ­μα­νών και δοσι­λό­γων στην Κοκ­κι­νιά, με εκα­το­ντά­δες νεκρούς και χιλιά­δες αιχμαλώτους

Μπλό­κο Κοκ­κι­νιάς – Δια­μά­ντω Κου­μπά­κη, η ΕΛΑ­Σί­τισ­σα της Κοκκινιάς

1945 η Ινδο­νη­σία κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Ολλανδία.

1950 ο Σοφο­κλής Βενι­ζέ­λος, κι ενώ ο Πλα­στή­ρας βρί­σκε­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, απο­σύ­ρει τους υπουρ­γούς του από την κυβέρ­νη­ση, με απο­τέ­λε­σμα την πτώ­ση της.

1956 Το δικα­στή­ριο της Καρλσ­ρού­ης κηρύσ­σει εκτός νόμου το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γερ­μα­νί­ας και απο­φα­σί­ζει τη διά­λυ­σή του.

1960 γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της Σον Πεν

1969 400.000 νέοι παρα­κο­λου­θούν τη θρυ­λι­κή συναυ­λία στο Γούντστοκ.

1969 στις ΗΠΑ, 248 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους όταν το ο τυφώ­νας Camille “χτυ­πά” την πολι­τεία του Μιζού­ρι. Οι υλι­κές ζημιές ανέρ­χο­νται σε 1,5 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

1970 ξεκι­νά το ταξί­δι του για την Αφρο­δί­τη το μη επαν­δρω­μέ­νο δια­στη­μό­πλοιο Venera 7, το πρώ­το που θα κατα­φέ­ρει να μετα­βι­βά­σει στη Γη πλη­ρο­φο­ρί­ες από άλλον πλανήτη

1977 πέθα­νε ο ζωγρά­φος Γιώρ­γος Γουναρόπουλος

gounaropoulos

1983 πέθα­νε η Αγγέ­λα Παπά­ζο­γλου, Ελλη­νί­δα τρα­γου­δί­στρια του ρεμπέ­τι­κου τρα­γου­διού. (Γεν. 8/11/1899)

1987 Βρί­σκε­ται νεκρός στο κελί του, στις φυλα­κές Σπα­ντά­ου, το δεξί χέρι του Αδόλ­φου Χίτλερ Ρού­ντολφ Ες. Κρε­μά­στη­κε με ηλε­κτρι­κό καλώδιο

1990 ο Γιώρ­γος Έρτσος κατα­κτά την πρώ­τη θέση στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Ιστιο­πλο­ΐ­ας ενός τόνου στο Μάαρ­στραντ της Σουηδίας.

1993 στο Τσέρ­νο­μπιλ της Ουκρα­νί­ας, οι πλημ­μύ­ρες που σημειώ­νο­νται στον τόπο του πυρη­νι­κού ατυ­χή­μα­τος αυξά­νουν τα επί­πε­δα της ραδιενέργειας.

1995 η Κίνα πραγ­μα­το­ποιεί τη δεύ­τε­ρη πυρη­νι­κή δοκι­μή της μέσα στο 1995, προ­κα­λώ­ντας την αντί­δρα­ση πολ­λών χωρών.

1996 από το κοσμο­δρό­μιο Μπαϊ­κο­νούρ στο Καζακ­στάν, εκτο­ξεύ­ε­ται ο πύραυ­λος Σογιούζ, με γαλ­λο-ρωσι­κό πλήρωμα.

1998 Πέθα­νε η Έλλη Σου­γιουλ­τζό­γλου — Σεραϊ­δά­ρη, ελλη­νί­δα φωτο­γρά­φος, γνω­στή ως Nelly’s. (Γεν. 1899)

1999 στην Τουρ­κία, 17.000 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται και άλλοι 44.000 τραυ­μα­τί­ζο­νται από σει­σμι­κή δόνη­ση μεγέ­θους 7,4 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ.

2001 πέθα­νε ο Νίκος Γκού­μας, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος της ΑΕΚ από το 1956 μέχρι το 1963, περί­ο­δος που συν­δέ­θη­κε με την επέ­κτα­ση του γηπέ­δου της Νέας Φιλα­δέλ­φειας που φέρει τ’ όνο­μά του. Επί­σης, το 1963, επί προ­ε­δρί­ας του, η ΑΕΚ κατέ­κτη­σε το πρώ­το μετα­πο­λε­μι­κό πρωτάθλημα.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο