Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 17 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

497 Τα πρώ­τα Σατουρ­νά­λια γιορ­τά­ζο­νται στη Ρώμη

546 Οι Οστρο­γότ­θοι υπό τον Τωτί­λα κατα­λαμ­βά­νουν τη Ρώμη από τους Βυζαντινούς.

920 Ο Ρωμα­νός Α’ Λεκα­πη­νός ανα­κη­ρύσ­σε­ται συναυ­το­κρά­τωρ, ως επί­τρο­πος του ανή­λι­κου αυτο­κρά­το­ρα Κων­στα­ντί­νου Ζ’ του Πορφυρογέννητου.

1577 Ο Φράν­σις Ντρέικ ανα­χω­ρεί σε μυστι­κή απο­στο­λή της βασί­λισ­σας Ελι­σά­βετ για να εξε­ρευ­νή­σει τη δυτι­κή πλευ­ρά της Αμερικής.

1600 Παντρεύ­ο­νται ο Ερρί­κος Δ΄ της Γαλ­λί­ας και η Μαρία των Μεδίκων.

1718 Η Μεγά­λη Βρε­τα­νία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Ισπανία.

1770 Βαπτί­στη­κε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της Λού­ντ­βιχ βαν Μπε­τό­βεν (η ακρι­βής ημε­ρο­μη­νία γέν­νη­σης του δεν είναι γνωστή)

1790 Ανα­κα­λύ­πτε­ται στην πόλη του Μεξι­κού το πέτρι­νο ημε­ρο­λό­γιο των Αζτέκων.

1791 Η τρο­χαία της Νέας Υόρ­κης δημιουρ­γεί τον πρώ­το μονό­δρο­μο παγκοσμίως.

1819 Ιδρύ­ε­ται η βρα­χύ­βια Δημο­κρα­τία της «Μεγά­λης Κολομ­βί­ας» (απο­τε­λού­με­νη από τα σημε­ρι­νά κρά­τη της Κολομ­βί­ας, της Βενε­ζου­έ­λας, του Εκουα­δόρ, του Πανα­μά, καθώς και τμη­μά­των του Περού, της Γουιά­νας και της Βρα­ζι­λί­ας). Ο Σιμόν Μπο­λι­βάρ εκλέ­γε­ται πρώ­τος Πρό­ε­δρος της χώρας.

1825 Ξεκι­νά η τρί­τη και τελευ­ταία πολιορ­κία του Μεσολογγίου.

1830 Πέθα­νε ο Βενε­ζου­ε­λά­νος στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός ηγέ­της Σιμόν Μπο­λι­βάρ, που έγι­νε σύμ­βο­λο του εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­να της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής κατά των Ισπανών.

bolivar

1830 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας και εκδό­της Ζιλ ντε Γκονκούρ.

1878 Πέθα­νε η Σοφία Αφε­ντά­κη, νεα­ρά κόρη των Αθη­νών, στον τάφο της οποί­ας στο Α’ Νεκρο­τα­φείο υπάρ­χει γλυ­πτό της (“Κοι­μω­μέ­νη”), φιλο­τε­χνη­μέ­νο από τον Γιαν­νού­λη Χαλεπά

1900 Γεν­νή­θη­κε η μεγά­λη ηθο­ποιός Κατί­να Παξινού

paxinou

1903 Στις 10:35 π.μ. στη Βόρειο Καρο­λί­να πραγ­μα­το­ποιεί­ται από τους αδελ­φούς Όρβιλ και Γουίλ­μπορ Ράιτ η πρώ­τη πτή­ση παγκο­σμί­ως με μηχα­νο­κί­νη­το αερο­πλά­νο. Η πτή­ση τους διαρ­κεί 1 λεπτό, καλύ­πτο­ντας 850 πόδια. (Ημέ­ρα της Αμε­ρι­κα­νι­κής Αεροπορίας).

1907 Πέθα­νε ο Βρε­τα­νός φυσι­κός, Λόρ­δος Κέλ­βιν, που εφηύ­ρε την ομώ­νυ­μη κλί­μα­κα μέτρη­σης της θερμοκρασίας

1912 Αρχί­ζουν στο Λον­δί­νο οι συνο­μι­λί­ες για την ειρή­νη στα Βαλκάνια

1913 Υπο­γρά­φε­ται το Πρω­τό­κολ­λο της Φλω­ρε­ντί­ας με το οποίο καθο­ρί­ζο­νταν τα σύνο­ρα του νεοϊ­δρυ­θέ­ντος κρά­τους της Αλβανίας.

1915 Οι Γάλ­λοι κατα­λαμ­βά­νουν το Καστε­λό­ρι­ζο, στην προ­σπά­θειά τους να πεί­σουν την κυβέρ­νη­ση των Αθη­νών να πάρει μέρος στον πόλε­μο στο πλευ­ρό της “Αντάντ”.

1915 Γερ­μα­νι­κά αερο­πλά­να βομ­βαρ­δί­ζουν τη Θεσσαλονίκη.

1919 Πέθα­νε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος, Πιερ Ογκίστ Ρενουάρ, ο δάσκα­λος του ιμπρεσιονισμού.

1940 Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Φρ. Ρούζ­βελτ ανα­κοι­νώ­νει το νόμο περί «δανει­σμού και εκμί­σθω­σης» όπλων και εξο­πλι­σμού σε όσους πολε­μούν κατά του Άξονα.

1942 Στον Πει­ραιά 7.000 εργά­τες δια­φό­ρων κλά­δων κατε­βαί­νουν σε απερ­γία με αίτη­μα τη χορή­γη­ση τροφίμων.

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η σφα­γή του Μαλ­με­ντί. Τα SS εκτε­λούν 86 αμε­ρι­κα­νούς αιχ­μα­λώ­τους, κατά τη διάρ­κεια της μάχης των Αρδενών.

1947 Χρή­στος Τσιγ­γι­ρί­δης, Ελλη­νας μηχα­νι­κός πρω­το­πό­ρος της ραδιο­φω­νί­ας στην Ελλά­δα. (Γεν. 1877)

1952 Η Γιου­γκο­σλα­βία δια­κό­πτει τις σχέ­σεις της με το Βατικανό.

1954 Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ ψηφί­ζει –με 50 ψήφους υπέρ (μετα­ξύ αυτών και η Ελλά­δα) και 8 απο­χές- την πρό­τα­ση της Νέας Ζηλαν­δί­ας για τη δια­κο­πή κάθε συζή­τη­σης για το Κυπρια­κό. Οι εργα­τι­κές οργα­νώ­σεις της Κύπρου κηρύσ­σουν 24ωρη απερ­γία δια­μαρ­τυ­ρό­με­νες για αυτή την από­φα­ση του ΟΗΕ.

1962 Το Μονα­κό υιο­θε­τεί το νέο του Σύνταγμα.

1966 Σε μυστι­κή συνά­ντη­ση στα ανά­κτο­ρα, παρου­σία του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου, ο Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου (αρχη­γός της Ένω­σης Κέντρου) και ο Πανα­γιώ­της Κανελ­λό­που­λος (αρχη­γός της ΕΡΕ), κατα­λή­γουν σε συμ­φω­νία για το σχη­μα­τι­σμό μετα­βα­τι­κής κυβέρ­νη­σης με πρω­θυ­πουρ­γό τον Ιωάν­νη Παρα­σκευό­που­λο, που θα οδη­γή­σει τη χώρα σε εκλο­γές στις 28 Μαΐ­ου 1967.

1973 Στη Ρώμη, άρα­βες αντάρ­τες σκο­τώ­νουν 31 επι­βά­τες αμε­ρι­κα­νι­κού αερο­σκά­φους και οδη­γούν τους ομή­ρους στην Αθήνα.

1973 Η Αμε­ρι­κα­νι­κή Ψυχια­τρι­κή Εται­ρία, για πρώ­τη φορά, δεν συμπε­ρι­λαμ­βά­νει στον κατά­λο­γο με τις ψυχι­κές ασθέ­νειες την ομοφυλοφιλία

1983 6 άτο­μα σκο­τώ­νο­νται και δεκά­δες τραυ­μα­τί­ζο­νται από βόμ­βα του IRA που εκρή­γνυ­ται στο πολυ­κα­τά­στη­μα Χάροντς του Λονδίνου.

1986 Η Ντα­βί­να Τόμ­σον γρά­φει ιστο­ρία στα ιατρι­κά χρο­νι­κά, καθώς υπο­βάλ­λε­ται ταυ­τό­χρο­να σε μετα­μό­σχευ­ση καρ­διάς, πνευ­μό­νων και ήπα­τος, σε νοσο­κο­μείο του Κέι­μπριτζ της Αγγλίας.

1989 Ο Πολω­νός επι­θε­τι­κός Κζι­στόφ Βάρ­τσι­κα, γνω­στός στην Ελλά­δα ως Κρι­στόφ Βαζέ­χα, κάνει το ντε­μπού­το του με τον Πανα­θη­ναϊ­κό στο ντέρ­μπι με την ΑΕΚ.

1989 Ο Φερ­νά­ντο Κόλορ Ντε Μέλο εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας, έπει­τα από 29 χρό­νια δικτατορίας.

1989 Κάνει πρε­μιέ­ρα η δημο­φι­λής τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά κινου­μέ­νων σχε­δί­ων Οικο­γέ­νεια Σίμ­σον (The Simpsons).

1991 Γκορ­μπα­τσόφ και Γέλ­τσιν συμ­φω­νούν να δια­λύ­σουν την ΕΣΣΔ και να κηρύ­ξουν μία νέα Κοι­νο­πο­λι­τεία την Πρωτοχρονιά.

1996 Οι Περου­βια­νοί αντάρ­τες του “Φωτει­νού Μονο­πα­τιού” πολιορ­κούν το σπί­τι του Ιάπω­να πρέ­σβη στη Λίμα, κατά τη διάρ­κεια δεξί­ω­σης. Οι επα­να­στά­τες κρα­τούν ομή­ρους 490 άτομα.

1997 Ουκρα­νι­κό αερο­πλά­νο τύπου “Γιά­κο­βλεφ”, που είχε απο­γειω­θεί από την Οδησ­σό με 70 επι­βαί­νο­ντες (οι 42 Έλλη­νες) και προ­ο­ρι­σμό τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, χάνει τον προ­σα­να­το­λι­σμό του και συντρί­βε­ται στα Πιέ­ρια Όρη.

2003 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η δίκη της “17 Νοέμ­βρη”, με την ανα­κοί­νω­ση των ποι­νών για τους 15 καταδικασθέντες.

2004 Οι 25 ηγέ­τες των χωρών — μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης ορί­ζουν την 3η Οκτω­βρί­ου 2005 ως ημε­ρο­μη­νία έναρ­ξης των εντα­ξια­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με την Τουρκία.

2008 Πρό­σω­πο της χρο­νιάς για το 2008 ανα­κη­ρύσ­σε­ται από το περιο­δι­κό TIME o νεο­ε­κλε­γείς πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Μπα­ράκ Ομπάμα.

2011 Πέθα­νε η Σεζά­ρια Εβόρα

sezaria

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο