Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου 1830 πεθαίνει ο Σιμόν Μπολιβάρ, ο Ελευθερωτής

Σαν σήμε­ρα 17 Δεκεμ­βρί­ου 1830 πεθαί­νει ο Βενε­ζου­ε­λά­νος στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός ηγέ­της Σιμόν Μπο­λι­βάρ, που έγι­νε σύμ­βο­λο του εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­να της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής κατά των Ισπανών.

Ο Λιμπερ­τα­δόρ, ο Ελευ­θε­ρω­τής δηλα­δή, έξι χωρών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής (τίτλος που του έδω­σαν οι πατριώ­τες του) –της Βενε­ζου­έ­λας, την Κολομ­βί­ας, του Εκουα­δόρ, του Περού, της Βολι­βί­ας και του Πανα­μά – γεν­νή­θη­κε στο Καρά­κας στις 24 Ιου­λί­ου 1783. Γόνος μιας από τις πλου­σιό­τε­ρες οικο­γέ­νειες της Βενεζουέλας.

Πέρα­σε τα χρό­νια της εφη­βεί­ας του στην Ευρώ­πη και με την επι­στρο­φή του στην πατρί­δα του, τη Βενε­ζου­έ­λα, πήρε δρα­στή­ρια μέρος στην ανα­τρο­πή της ισπα­νι­κής κυριαρ­χί­ας και την ανα­κή­ρυ­ξη της το 1811 σε Δημο­κρα­τία. Το 1819 τα στρα­τεύ­μα­τα απε­λευ­θέ­ρω­σαν τη Νέα Γρα­νά­δα και ο Μπο­λι­βάρ εκλέ­χθη­κε Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δια­κής Δημο­κρα­τί­ας της Μεγά­λης Κολομ­βί­ας. Στη συνέ­χεια, με τη συντρι­βή των κύριων ισπα­νι­κών δυνά­με­ων απε­λευ­θε­ρώ­νει το 1821 το Κίτο (σήμε­ρα Ιση­με­ρι­νός). Τέλος, το 1824 ο Μπο­λι­βάρ συνέ­τρι­ψε τα ισπα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα στην περιο­χή του Περού και το 1825 τέθη­κε επι­κε­φα­λής της Δημο­κρα­τί­ας της Βολι­βί­ας. Προ­σπά­θη­σε ανε­πι­τυ­χώς να συνε­νώ­σει τα νεα­ρά λατι­νο­α­με­ρι­κα­νι­κά κράτη.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βενε­ζου­έ­λα, πατρί­δα του Σιμόν Μπο­λί­βαρ (Α’ Μέρος)

Βενε­ζου­έ­λα πατρί­δα του Σιμόν Μπο­λί­βαρ (Β’ Μέρος)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο