Σαν σήμερα 17 Ιανουαρίου δολοφονήθηκε από τους χρυσαυγίτες ο Σαχζάτ Λουκμάν

Σαν σήμε­ρα 17 Γενά­ρη 2013 έγι­νε ρατσι­στι­κή εν ψυχρώ δολο­φο­νία του 27χρονου Πακι­στα­νού εργά­τη Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν στα Πετρά­λω­να από τους χρυ­σαυ­γί­τες Διο­νύ­ση Λια­κό­που­λο και Χρή­στο Στερ­γιό­που­λο Οι δύο χρυ­σαυ­γί­τες κατα­δι­κά­στη­καν μεν πρω­τό­δι­κα σε ισό­βια κάθειρ­ξη χωρίς να τους ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελα­φρυ­ντι­κό, όμως το Εφε­τείο  κατά πλειο­ψη­φία 6–1 ανα­γνώ­ρι­σε το ελα­φρυ­ντι­κό της καλής συμπε­ρι­φο­ράς και επέ­βα­λε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σαν σήμε­ρα 17 Ιανουα­ρί­ου δολο­φο­νή­θη­κε από τους χρυ­σαυ­γί­τες ο Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν.