Σαν σήμερα 17 Ιανουαρίου 1860 γεννιέται ο Αντόν Παύλοβιτς Τσέχοφ

Σαν σήμε­ρα 17 Ιανουα­ρί­ου 1860, στο Ταγκα­ρόγκ της Ρωσί­ας γεν­νιέ­ται ο γιος ενός μπα­κά­λη κι εγγο­νός ενός απε­λεύ­θε­ρου δου­λο­πά­ροι­κου, ο Αντόν Παύ­λο­βιτς Τσέ­χοφ, που έμελ­λε να γίνει εξαι­ρε­τι­κός για­τρός — θερά­πων της φτω­χής αγρο­τιάς, κορυ­φαί­ος και πολυ­γρα­φό­τα­τος πεζο­γρά­φος και το κυριό­τε­ρο, ο μέγας ανα­νε­ω­τής της ρώσι­κης και παγκό­σμιας δρα­μα­τουρ­γί­ας. Καλύ­τε­ρα απ΄ όλους μιλά ο ίδιος … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σαν σήμε­ρα 17 Ιανουα­ρί­ου 1860 γεν­νιέ­ται ο Αντόν Παύ­λο­βιτς Τσέ­χοφ.