Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 17 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 17 Ιου­λί­ου Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

180 δώδε­κα άνθρω­ποι εκτε­λού­νται εξαι­τί­ας της χρι­στια­νι­κής τους πίστης στη Βόρεια Αφρι­κή. Πρό­κει­ται για την παλαιό­τε­ρη κατα­γρα­φή χρι­στια­νι­σμού στην περιοχή.

1453 τερ­μα­τί­ζε­ται ο Εκα­το­ντα­ε­τής Πόλε­μος μετα­ξύ Γαλ­λί­ας και Αγγλί­ας, με την ήττα των Βρε­τα­νών στη Μάχη της Καστί­λης. Για πρώ­τη φορά σε μάχη επί ευρω­παϊ­κού εδά­φους, απο­φα­σι­στι­κό ρόλο είχαν τα κανόνια.

17 Ιου­λί­ου 1453: Το τέλος του «Εκα­το­ντα­ε­τούς πολέμου»

1762 η Αικα­τε­ρί­νη Β’ ανε­βαί­νει στο θρό­νο της Ρωσί­ας, μετά τη δολο­φο­νία του συζύ­γου της τσά­ρου Πέτρου Γ’.

1789 η Γαλ­λία καθιε­ρώ­νει την τρί­χρω­μη σημαία.

1790 πέθα­νε ο άγγλος Άνταμ Σμιθ, ένας από τους βασι­κό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της αστι­κής πολι­τι­κής οικονομίας.

1791 oι δυνά­μεις της Εθνο­φυ­λα­κής ανοί­γουν πυρ κατά του επα­να­στα­τη­μέ­νου πλή­θους στο Παρί­σι, σκο­τώ­νο­ντας δεκά­δες εξεγερμένους.

1815 ο Μέγας Ναπο­λέ­ων παρα­δί­νε­ται στις βρε­τα­νι­κές δυνά­μεις στο Ροσφόρ.

1824 με εισή­γη­ση του Αρχι­γραμ­μα­τέα της Ελλη­νι­κής Επα­να­στα­τι­κής κυβέρ­νη­σης συνταγ­μα­τάρ­χη Ροδί­ου, συγκρο­τεί­ται τακτι­κός ελλη­νι­κός στρατός.

1867 ανοί­γει τις πύλες της η πρώ­τη Οδο­ντια­τρι­κή Σχο­λή στις ΗΠΑ, που λει­τουρ­γεί στο πανε­πι­στή­μιο Χάρβαρντ.

1868 το Τόκιο γίνε­ται πρω­τεύ­ου­σα της Ιαπωνίας.

1870 γεν­νιέ­ται ο ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας Ιωάν­νης Γρύπαρης.

gruparis

1911 στις Βρυ­ξέλ­λες, ο πιλό­τος Ολιε­σιά­γκερ καταρ­ρί­πτει το ρεκόρ συνε­χούς πτή­σης, δια­νύ­ο­ντας 388 μίλια.

1912 οι κάτοι­κοι της Ικα­ρί­ας εκδιώ­κουν τους Τούρ­κος και ανα­κη­ρύσ­σουν την «Ικα­ρια­κήν Πολιτείαν».

1912 ιδρύ­ε­ται η IAAF από εκπρο­σώ­πους 17 κρα­τών στη Στοκ­χόλ­μη και καταρ­τί­ζο­νται οι κανο­νι­σμοί του στί­βου, οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις συμ­με­το­χής στους αγώ­νες και ο τρό­πος ανα­γνώ­ρι­σης των παγκο­σμί­ων ρεκόρ.

1917 στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία, ο βασι­λιάς Γεώρ­γιος Ε’ δια­κη­ρύσ­σει, ότι όλοι οι αρσε­νι­κοί από­γο­νοι της βρε­τα­νι­κής βασι­λι­κής οικο­γέ­νειας θα έχουν το επώ­νυ­μο Γουίνσδορ.

1918 o τελευ­ταί­ος Τσά­ρος της Ρωσί­ας Νικό­λα­ος ο Β’ εκτε­λεί­ται στο Εκα­τε­ρί­νε­μπουργκ από τους μπολσεβίκους.

1920 γεν­νή­θη­κε ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της ΔΟΕ Χουάν Αντό­νιο Σάμαρανκ

1926 γεν­νή­θη­κε ο Νίκος Καρού­ζος, Ελλη­νας ποι­η­τής. (Θαν. 28/9/1990)

karouzos4

1928  Ξεκι­νά τις εργα­σί­ες του το 6ο Συνέ­δριο της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς, το οποίο ψήφι­σε Πρό­γραμ­μα, Κατα­στα­τι­κό και καθό­ρι­σε 3 βασι­κούς τύπους επαναστάσεων.

1929 Η Γερου­σία ψηφί­ζει το «Ιδιώ­νυ­μο». Πριν ακό­μα δημο­σιευ­τεί ο νόμος στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως η Επι­τρο­πή Δημό­σιας Ασφά­λειας Αττι­κο­βοιω­τί­ας δια­τάσ­σει την εκτό­πι­ση 23 στε­λε­χών του ΚΚΕ, ενώ κύμα συλ­λή­ψε­ων διε­νερ­γεί­ται σε ολό­κλη­ρη τη χώρα με σκο­πό τη ματαί­ω­ση των εκδη­λώ­σε­ων της 1ης Αυγού­στου, μέρα διε­θνούς πάλης κατά του πολέμου.

idionumo1932 - Επι­θέ­σεις στο Αμβούρ­γο των παρα­στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων του Ναζι­στι­κού Κόμ­μα­τος (Σου­τσ­στάφ­φελ και Sturmabteilung) ενα­ντί­ον γρα­φεί­ων και στε­λε­χών του  Γερ­μα­νι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμματος.

1934 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Ντό­ναλντ Σάδερλαντ

1936 Στο ισπα­νι­κό Μαρό­κο, στις Κανα­ρί­ους — Βαλε­α­ρί­δες Νήσους και στη συνέ­χεια στην Ισπα­νία, εκδη­λώ­νε­ται η ένο­πλη φασι­στι­κή ανταρ­σία του Φράν­κο, με την ανοι­χτή υπο­στή­ρι­ξη της χιτλε­ρι­κής Γερ­μα­νί­ας και της φασι­στι­κής Ιτα­λί­ας. Με την εξέ­γερ­ση αυτή, ενα­ντί­ον της προ­σφά­τως νόμι­μα εκλεγ­μέ­νης αρι­στε­ρής κυβέρ­νη­σης του Λαϊ­κού Μετώ­που, αρχί­ζει ο ισπα­νι­κός εμφύ­λιος πόλε­μος, που θα διαρ­κέ­σει έως το 1939 και θα τελειώ­σει με την πλή­ρη επι­κρά­τη­ση του φασί­στα στρατηγού.

emfulios

1942  Συγκρο­τεί­ται η 8η ομά­δα Παρ­νασ­σού του ΕΛΑΣ.

1943  Εκτε­λού­νται στην Και­σα­ρια­νή οι δάσκα­λοι Μιχά­λης Πετρό­που­λος και Θεμι­στο­κλής Παρασκευόπουλος.

1944  Το 1ο τάγ­μα του 9ου Συντάγ­μα­τος του ΕΛΑΣ με επι­κε­φα­λής τον Ηλία Σφα­κια­νά­κη χτυ­πά στο δρό­μο Πύλου — Κυπα­ρισ­σί­ας γερ­μα­νι­κή φάλαγ­γα με 190 Γερ­μα­νούς και 20 ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες, την οποία, έπει­τα από δίω­ρη μάχη, εξό­ντω­σε ολο­κλη­ρω­τι­κά. Στη μάχη έπε­σε και ο ίδιος ο Σφακιανάκης.

1944 232 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους, όταν δύο πλοία φορ­τω­μέ­να με εκρη­κτι­κά συγκρού­ο­νται κοντά στην Καλιφόρνια.

1944 το μεγα­λύ­τε­ρο κομ­βόι του Β’ Παγκο­σμί­ου πολέ­μου ξεκι­νά από το Χάλι­φαξ, υπό την προ­στα­σία του κανα­δι­κού ναυτικού.

1944 στο πλαί­σιο του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, ξεκι­νά η Σύνο­δος του Πότσ­δαμ. Ο Χάρι Τρού­μαν, ο Ιωσήφ Στά­λιν και ο Γουίν­στον Τσώρ­τσιλ καθο­ρί­ζουν τις κινή­σεις της Συμ­μα­χί­ας κατά της Γερμανίας.

1955 ανοί­γει η Ντίσ­νεϊ­λαντ στο Ανα­χάιμ της Καλι­φόρ­νια, που απο­τε­λεί το πρώ­το θεμα­τι­κό πάρ­κο στον κόσμο.

1955 εκπλη­κτι­κή από­δρα­ση από τις φυλα­κές Βούρ­λων Πει­ραιά 27 αγω­νι­στών — στε­λε­χών του ΚΚΕ.

apodrasi

1960 βυζα­ντι­νά κτί­ρια και μνη­μεία φέρ­νει στο φως η αρχαιο­λο­γι­κή σκα­πά­νη στην Κόρινθο.

1962 μετα­δί­δε­ται η πρώ­τη παγκό­σμια τηλε­ο­πτι­κή δορυ­φο­ρι­κή εκπο­μπή στις ΗΠΑ από την Ευρώπη.

1963 Συλ­λαμ­βά­νο­νται ο υπο­μοί­ραρ­χος Εμ. Καπε­λώ­νης και ο Ξεν. Γιο­σμάς, με την κατη­γο­ρία της ηθι­κής αυτουρ­γί­ας στη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη. Ο Καπε­λώ­νης, διοι­κη­τής του Ζ’ Παραρ­τή­μα­τος Ασφα­λεί­ας, είχε συνα­ντη­θεί με τον Γκο­τζα­μά­νη λίγο πριν τα αιμα­τη­ρά γεγο­νό­τα της 22ης Μάη.

1968  Μονο­γρα­φεί­ται στη Βόν­νη συμ­φω­νία για την παρο­χή από την Ο.Δ. Γερ­μα­νί­ας προς τη Χού­ντα δανεί­ου ύψους 25.000.000 μάρκων.

1973 Τριά­ντα προ­σω­πι­κό­τη­τες, μετα­ξύ των οποί­ων ο Γιάν­νης Ιμβριώ­της, η Ρόζα Ιμβριώ­τη και ο Γιάν­νης Ρίτσος, καλούν με κοι­νή τους ανα­κοί­νω­ση τον ελλη­νι­κό λαό να εκφρά­σει με το «ΟΧΙ» στο δημο­ψή­φι­σμα που οργά­νω­νε η Χού­ντα και με κάθε άλλο τρό­πο την αντί­θε­σή του προς την δικτατορία.

1973  Οι συντά­κτες των εφη­με­ρί­δων «Ακρό­πο­λις», «Απο­γευ­μα­τι­νή», «Το Βήμα», «Βρα­δυ­νή» και «Τα Νέα», απερ­γούν έως τις 20/7 με αίτη­μα την αύξη­ση των μισθών τους.

1975 το αμε­ρι­κα­νι­κό δια­στη­μό­πλοιο “Apollo 18” και το σοβιε­τι­κό “Soyuz 19” συν­δέ­ο­νται 140 μίλια πάνω από τη Γη. Οι δύο κυβερ­νή­τες ανταλ­λάσ­σουν χει­ρα­ψία και χαι­ρε­τι­σμούς ο καθέ­νας στη γλώσ­σα του.

1979 Στη Νικα­ρά­γουα, με θριαμ­βευ­τι­κή προ­έ­λα­ση των κομ­μου­νι­στών ανταρ­τών «Σαντι­νί­στας» στη Μανά­γκουα, τερ­μα­τί­ζε­ται η πάλη κατά του καθε­στώ­τος Σομό­ζα, ο οποί­ος δια­φεύ­γει στις ΗΠΑ.

1981 στο Κάν­σας των ΗΠΑ, 141 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται όταν δύο ουρα­νο­ξύ­στες καταρ­ρέ­ουν. Τα αίτια του δυστυ­χή­μα­τος “δεί­χνουν” κατα­σκευα­στι­κό λάθος.

1993 ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας μυθι­στο­ρη­μά­των κατα­σκο­πεί­ας Τζον Λε Καρέ παρα­δέ­χε­ται ότι, ήταν και ο ίδιος κατά­σκο­πος των μυστι­κών υπη­ρε­σιών της χώρας του.

1995 στη Νότια Κορέα, 400 είναι οι νεκροί από την κατάρ­ρευ­ση πολυ­κα­τα­στή­μα­τος στη Σεούλ και 207 οι αγνοούμενοι.

1995 στην Τουρ­κία, 50 είναι οι νεκροί και 100 οι αγνο­ού­με­νοι από τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες, που έπλη­ξαν την πόλη Σενιρ­κέντ της δυτι­κής Μικρής Ασίας.

1996 230 επι­βά­τες της αερο­πο­ρι­κής εται­ρί­ας TWA σκο­τώ­νο­νται, όταν το αερο­σκά­φος τους πέφτει κοντά στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης.

1998 με άρθρο τους στο επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό Science, βιο­λό­γοι ανα­κοι­νώ­νουν, πως απο­κω­δι­κο­ποί­η­σαν τον γονό­τυ­πο του βακτη­ρι­δί­ου Treponema pallidum, που ευθύ­νε­ται για τη σύφιλη.

1998 στα νησιά Παπούα της Νέας Γουι­νέ­ας, ένα παλιρ­ροϊ­κό κύμα τσου­νά­μι προ­κα­λεί υπο­θα­λάσ­σιο σει­σμό, με απο­τέ­λε­σμα να κατα­στρα­φούν 10 χωριά, να χάσουν τη ζωή τους 1.000 άνθρω­ποι και να μεί­νουν άστε­γοι του­λά­χι­στον 2.000 άλλοι.

1991 πέθα­νε ο ζωγρά­φος Ρόμπερτ Μαδερ­γου­έλ, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της αφη­ρη­μέ­νης τέχνης στις ΗΠΑ

1995 πέθα­νε ο Χουάν Μανου­έλ Φάν­τζιο θρύ­λος της Φόρ­μου­λα 1

2012 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Γιώρ­γος Μούτσιος

Γιώρ­γος Μούτσιος,

2014 Η πτή­ση 17 της Malaysia Airlines πέφτει στα σύνο­ρα Ουκρα­νί­ας-Ρωσί­ας — 298 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο