Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 17 Ιουλίου

180 δώδε­κα άνθρω­ποι εκτε­λού­νται εξαι­τί­ας της χρι­στια­νι­κής τους πίστης στη Βόρεια Αφρι­κή. Πρό­κει­ται για την παλαιό­τε­ρη κατα­γρα­φή χρι­στια­νι­σμού στην περιοχή.

1453 τερ­μα­τί­ζε­ται ο Εκα­το­ντα­ε­τής Πόλε­μος μετα­ξύ Γαλ­λί­ας και Αγγλί­ας, με την ήττα των Βρε­τα­νών στη Μάχη της Καστί­λης. Για πρώ­τη φορά σε μάχη επί ευρω­παϊ­κού εδά­φους, απο­φα­σι­στι­κό ρόλο είχαν τα κανόνια.

1762 η Αικα­τε­ρί­νη Β’ ανε­βαί­νει στο θρό­νο της Ρωσί­ας, μετά τη δολο­φο­νία του συζύ­γου της τσά­ρου Πέτρου Γ’.

1789 η Γαλ­λία καθιε­ρώ­νει την τρί­χρω­μη σημαία.

1790 πέθα­νε ο άγγλος Άνταμ Σμιθ, ένας από τους βασι­κό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της αστι­κής πολι­τι­κής οικονομίας.

1791 oι δυνά­μεις της Εθνο­φυ­λα­κής ανοί­γουν πυρ κατά του επα­να­στα­τη­μέ­νου πλή­θους στο Παρί­σι, σκο­τώ­νο­ντας δεκά­δες εξεγερμένους.

1815 ο Μέγας Ναπο­λέ­ων παρα­δί­νε­ται στις βρε­τα­νι­κές δυνά­μεις στο Ροσφόρ.

1824 με εισή­γη­ση του Αρχι­γραμ­μα­τέα της Ελλη­νι­κής Επα­να­στα­τι­κής κυβέρ­νη­σης συνταγ­μα­τάρ­χη Ροδί­ου, συγκρο­τεί­ται τακτι­κός ελλη­νι­κός στρατός.

1867 ανοί­γει τις πύλες της η πρώ­τη Οδο­ντια­τρι­κή Σχο­λή στις ΗΠΑ, που λει­τουρ­γεί στο πανε­πι­στή­μιο Χάρβαρντ.

1868 το Τόκιο γίνε­ται πρω­τεύ­ου­σα της Ιαπωνίας.

1870 γεν­νιέ­ται ο ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας Ιωάν­νης Γρύπαρης.

Κεί­με­νο του Κώστα Βάρ­να­λη για τον Ιωάν­νη Γρυπάρη

1911 στις Βρυ­ξέλ­λες, ο πιλό­τος Ολιε­σιά­γκερ καταρ­ρί­πτει το ρεκόρ συνε­χούς πτή­σης, δια­νύ­ο­ντας 388 μίλια.

1912 οι κάτοι­κοι της Ικα­ρί­ας εκδιώ­κουν τους Τούρ­κος και ανα­κη­ρύσ­σουν την «Ικα­ρια­κήν Πολιτείαν».

1912 ιδρύ­ε­ται η IAAF από εκπρο­σώ­πους 17 κρα­τών στη Στοκ­χόλ­μη και καταρ­τί­ζο­νται οι κανο­νι­σμοί του στί­βου, οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις συμ­με­το­χής στους αγώ­νες και ο τρό­πος ανα­γνώ­ρι­σης των παγκο­σμί­ων ρεκόρ.

1917 στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία, ο βασι­λιάς Γεώρ­γιος Ε’ δια­κη­ρύσ­σει, ότι όλοι οι αρσε­νι­κοί από­γο­νοι της βρε­τα­νι­κής βασι­λι­κής οικο­γέ­νειας θα έχουν το επώ­νυ­μο Γουίνσδορ.

1918 o τελευ­ταί­ος Τσά­ρος της Ρωσί­ας Νικό­λα­ος ο Β’ εκτε­λεί­ται στο Εκα­τε­ρί­νε­μπουργκ από τους μπολσεβίκους.

1920 γεν­νή­θη­κε ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της ΔΟΕ Χουάν Αντό­νιο Σάμαρανκ

1926 γεν­νή­θη­κε ο Νίκος Καρού­ζος, Ελλη­νας ποι­η­τής. (Θαν. 28/9/1990)

«ΠΕΡ’ ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ» Νίκος Καρούζος

1929 Η Γερου­σία ψηφί­ζει το «Ιδιώ­νυ­μο». Πριν ακό­μα δημο­σιευ­τεί ο νόμος στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως η Επι­τρο­πή Δημό­σιας Ασφά­λειας Αττι­κο­βοιω­τί­ας δια­τάσ­σει την εκτό­πι­ση 23 στε­λε­χών του ΚΚΕ, ενώ κύμα συλ­λή­ψε­ων διε­νερ­γεί­ται σε ολό­κλη­ρη τη χώρα με σκο­πό τη ματαί­ω­ση των εκδη­λώ­σε­ων της 1ης Αυγού­στου, μέρα διε­θνούς πάλης κατά του πολέμου.

Η πρώ­τη δίκη με βάση το «Ιδιώ­νυ­μο»

1934 γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Ντό­ναλντ Σάδερλαντ

1936 Με την εξέ­γερ­ση του στρα­τη­γού Φράν­κο ενα­ντί­ον της προ­σφά­τως νόμι­μα εκλεγ­μέ­νης αρι­στε­ρής κυβέρ­νη­σης του Λαϊ­κού Μετώ­που, αρχί­ζει ο ισπα­νι­κός εμφύ­λιος πόλε­μος, που θα διαρ­κέ­σει έως το 1939 και θα τελειώ­σει με την πλή­ρη επι­κρά­τη­ση του στρατηγού.

1944 232 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους, όταν δύο πλοία φορ­τω­μέ­να με εκρη­κτι­κά συγκρού­ο­νται κοντά στην Καλιφόρνια.

1944 το μεγα­λύ­τε­ρο κομ­βόι του Β’ Παγκο­σμί­ου πολέ­μου ξεκι­νά από το Χάλι­φαξ, υπό την προ­στα­σία του κανα­δι­κού ναυτικού.

1944 στο πλαί­σιο του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, ξεκι­νά η Σύνο­δος του Πότσ­δαμ. Ο Χάρι Τρού­μαν, ο Ιωσήφ Στά­λιν και ο Γουίν­στον Τσώρ­τσιλ καθο­ρί­ζουν τις κινή­σεις της Συμ­μα­χί­ας κατά της Γερμανίας.

1955 ανοί­γει η Ντίσ­νεϊ­λαντ στο Ανα­χάιμ της Καλι­φόρ­νια, που απο­τε­λεί το πρώ­το θεμα­τι­κό πάρ­κο στον κόσμο.

1955 εκπλη­κτι­κή από­δρα­ση από τις φυλα­κές Βούρ­λων Πει­ραιά 27 αγω­νι­στών — στε­λε­χών του ΚΚΕ.

Κινη­μα­το­γρα­φι­κή από­δρα­ση κομμουνιστών

1960 βυζα­ντι­νά κτί­ρια και μνη­μεία φέρ­νει στο φως η αρχαιο­λο­γι­κή σκα­πά­νη στην Κόρινθο.

1962 μετα­δί­δε­ται η πρώ­τη παγκό­σμια τηλε­ο­πτι­κή δορυ­φο­ρι­κή εκπο­μπή στις ΗΠΑ από την Ευρώπη.

1975 το αμε­ρι­κα­νι­κό δια­στη­μό­πλοιο “Apollo 18” και το σοβιε­τι­κό “Soyuz 19” συν­δέ­ο­νται 140 μίλια πάνω από τη Γη. Οι δύο κυβερ­νή­τες ανταλ­λάσ­σουν χει­ρα­ψία και χαι­ρε­τι­σμούς ο καθέ­νας στη γλώσ­σα του.

1979 Στη Νικα­ρά­γουα, με θριαμ­βευ­τι­κή προ­έ­λα­ση των κομ­μου­νι­στών ανταρ­τών «Σαντι­νί­στας» στη Μανά­γκουα, τερ­μα­τί­ζε­ται η πάλη κατά του καθε­στώ­τος Σομό­ζα, ο οποί­ος δια­φεύ­γει στις ΗΠΑ.

1981 στο Κάν­σας των ΗΠΑ, 141 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται όταν δύο ουρα­νο­ξύ­στες καταρ­ρέ­ουν. Τα αίτια του δυστυ­χή­μα­τος “δεί­χνουν” κατα­σκευα­στι­κό λάθος.

1993 ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας μυθι­στο­ρη­μά­των κατα­σκο­πεί­ας Τζον Λε Καρέ παρα­δέ­χε­ται ότι, ήταν και ο ίδιος κατά­σκο­πος των μυστι­κών υπη­ρε­σιών της χώρας του.

1995 στη Νότια Κορέα, 400 είναι οι νεκροί από την κατάρ­ρευ­ση πολυ­κα­τα­στή­μα­τος στη Σεούλ και 207 οι αγνοούμενοι.

1995 στην Τουρ­κία, 50 είναι οι νεκροί και 100 οι αγνο­ού­με­νοι από τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες, που έπλη­ξαν την πόλη Σενιρ­κέντ της δυτι­κής Μικρής Ασίας.

1996 230 επι­βά­τες της αερο­πο­ρι­κής εται­ρί­ας TWA σκο­τώ­νο­νται, όταν το αερο­σκά­φος τους πέφτει κοντά στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης.

1998 με άρθρο τους στο επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό Science, βιο­λό­γοι ανα­κοι­νώ­νουν, πως απο­κω­δι­κο­ποί­η­σαν τον γονό­τυ­πο του βακτη­ρι­δί­ου Treponema pallidum, που ευθύ­νε­ται για τη σύφιλη.

1998 στα νησιά Παπούα της Νέας Γουι­νέ­ας, ένα παλιρ­ροϊ­κό κύμα τσου­νά­μι προ­κα­λεί υπο­θα­λάσ­σιο σει­σμό, με απο­τέ­λε­σμα να κατα­στρα­φούν 10 χωριά, να χάσουν τη ζωή τους 1.000 άνθρω­ποι και να μεί­νουν άστε­γοι του­λά­χι­στον 2.000 άλλοι.

1991 πέθα­νε ο ζωγρά­φος Ρόμπερτ Μαδερ­γου­έλ, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της αφη­ρη­μέ­νης τέχνης στις ΗΠΑ

1995 πέθα­νε ο Χουάν Μανου­έλ Φάν­τζιο θρύ­λος της Φόρ­μου­λα 1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο