Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 17 Ιουνίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 17 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε 

1462 Ο Βλαντ Γ’ ο Παλου­κω­τής (ο Ρου­μά­νος ευγε­νής που ενέ­πνευ­σε τον μύθο του Δρά­κου­λα) προ­σπα­θεί να δολο­φο­νή­σει τον σουλ­τά­νο Μεχ­μέτ Β’, αλλά απο­τυγ­χά­νει και ανα­γκά­ζε­ται να απο­συρ­θεί από τη Βλαχία.

1631 Πέθα­νε η Μουμ­τάζ Μαχάλ, σύζυ­γος του μογ­γό­λου αυτο­κρά­το­ρα Σαχ Για­χάν Α’, ο οποί­ος προς τιμήν της δημιούρ­γη­σε μεγα­λό­πρε­πο μνη­μείο, το γνω­στό Ταζ Μαχάλ

1771 Γδάρ­θη­κε ζωντα­νός από τους Τούρ­κους στο Ηρά­κλειο, ο Ιωάν­νης Βλά­χος (Δασκα­λο­γιάν­νης), κρη­τι­κός αγω­νι­στής, αρχη­γός της εξε­γέρ­σε­ως των Σφακίων

1789 Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση: Στη Συνέ­λευ­ση των Γενι­κών Τάξε­ων, οι εκπρό­σω­ποι της Τρί­της Τάξης, που αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 98% του λαού, αυτο­α­να­κη­ρύσ­σο­νται Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση. Μαζί τους συμπα­ρα­τάσ­σο­νται ευγε­νείς και κλη­ρι­κοί. Ο Λου­δο­βί­κος ΙΣΤ’ κλεί­νει την αίθου­σα συνε­δριά­σε­ων στις Βερσαλίες.

1818 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συν­θέ­της, Σαρλ Φραν­σουά Γκου­νό, που μετέ­φε­ρε στην όπε­ρα το “Φάουστ” του Γκαίτε

1837 Ο Αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της, Τσαρλς Γκου­ντ­γί­αρ, λαμ­βά­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για τον βουλ­κα­νι­σμό του ελαστικού.

1863 «Ιου­νια­κά»: Βίαιες συγκρού­σεις με 200 νεκρούς στην Αθή­να. Πρό­κει­ται για οπα­δούς των παρα­τά­ξε­ων, που κατά το πρό­τυ­πο της Γαλ­λι­κής Επα­νά­στα­σης, απο­κα­λού­νται «Ορει­νοί» και «Πεδι­νοί». Οι πρώ­τοι, με αρχη­γό τον Κων­στα­ντί­νο Κανά­ρη, εκφρά­ζουν το Γαλ­λι­κό και το Ρωσι­κό Κόμ­μα. Οι δεύ­τε­ροι, με το Δημή­τριο Βούλ­γα­ρη, ακο­λου­θούν το Αγγλι­κό Κόμμα.

1882 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος συν­θέ­της, Ιγκόρ Στραβίνσκι

stravinski

1888 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός στρα­τη­γός και θεω­ρη­τι­κός του πολέ­μου Χάιντζ Γκου­ντέ­ριαν, ο οποί­ος ανέ­πτυ­ξε την τακτι­κή του «αστρα­πιαί­ου πολέμου».

1920 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος βιο­λό­γος Φραν­σουά Ζακόμπ, που το 1965 τιμή­θη­κε με το βρα­βείο Νόμπελ Ιατρικής.

1925 Υπο­γρά­φε­ται στη Γενεύη το ομώ­νυ­μο Πρω­τό­κολ­λο με το οποίο απα­γο­ρεύ­ο­νταν η χρή­ση δηλη­τη­ριω­δών και ασφυ­ξιο­γό­νων αερί­ων στον πόλε­μο. Ωστό­σο, τόσο η Ισπα­νία και η Γαλ­λία το 1928, η φασι­στι­κή Ιτα­λία το 1935, κ.α. χώρες έκα­ναν χρή­ση τέτοιων όπλων έκτοτε.

1937 Ο καθη­γη­τής πανε­πι­στη­μί­ου Ιωάν­νης Συκου­τρής κατη­γο­ρεί­ται για αθεϊ­σμό για τον πρό­λο­γό του στο Συμπό­σιο του Πλάτωνα

1940 Λαϊ­κές κυβερ­νή­σεις συγκρο­τού­νται από τις 17–21 Ιού­νη στη Λετο­νία και την Εσθονία.

1942 Γεν­νή­θη­κε ο αιγύ­πτιος διπλω­μά­της και νομπε­λί­στας Μοχά­μεντ Ελ Μπα­ρα­ντέι, Γενι­κός Διευ­θυ­ντής της Διε­θνούς Οργά­νω­σης Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας (IAEA)

1943 Με την καθο­δή­γη­ση του Μακε­δο­νι­κού Γρα­φεί­ου του ΚΚΕ οργα­νώ­νε­ται και πραγ­μα­το­ποιεί­ται η από­δρα­ση των εξο­ρί­στων του Άι Στρά­τη, που κρα­τού­νταν εκεί από τα χρό­νια της μετα­ξι­κής δικτα­το­ρί­ας. Οι 62 κομ­μου­νι­στές κρα­τού­με­νοι του νησιού απο­βι­βά­στη­καν στις 18 του μηνός στις ακτές της Χαλ­κι­δι­κής και από κει έφυ­γαν σε διά­φο­ρες κομ­μα­τι­κές απο­στο­λές, κυρί­ως για την ενί­σχυ­ση των αντάρ­τι­κων σωμά­των του ΕΛΑΣ. Οι περισ­σό­τε­ροι από αυτούς θα δώσουν τη ζωή τους στις μάχες.

1943 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός μου­σι­κός, Μπά­ρι Μανίλοου

1944 Η Ισλαν­δία ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από τη Δανία και ανα­κη­ρύσ­σε­ται ανε­ξάρ­τη­τη Δημοκρατία.

1946 Ψηφί­ζε­ται στη Βου­λή των Ελλή­νων το Γ’ Ψήφι­σμα «Περί Εκτά­κτων Μέτρων», που προ­βλέ­πει την ποι­νή του θανά­του «κατά των επι­βου­λευο­μέ­νων την δημο­σί­αν τάξιν και την ακε­ραιό­τη­ταν του κρά­τους», δηλα­δή των κομμουνιστών.

1950 Στο Σικά­γο των ΗΠΑ, ο Ρίτσαρντ Λέι­σλερ πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη μετα­μό­σχευ­ση νεφρού.

1952 Ιδρύ­ο­νται στη Λάρι­σα δυο εργο­στά­σια κατα­σκευ­ής δημο­σιο­γρα­φι­κού χάρ­του από το άχυ­ρο του Θεσ­σα­λι­κού Κάμπου.

1953 Ξεσπούν στο Βερο­λί­νο και μια σει­ρά άλλες πόλεις της Γερ­μα­νι­κής Λαο­κρα­τι­κής Δημο­κρα­τί­ας μια σει­ρά απερ­γί­ες και δια­δη­λώ­σεις δυσα­ρέ­σκειας στις αυξή­σεις που ορί­στη­καν σε πολ­λά προ­ϊ­ό­ντα, στα εισι­τή­ρια των τρέ­νων, κ.α. Παρά τις προ­σπά­θειες των εγχώ­ριων και ξένων καπι­τα­λι­στι­κών δυνά­με­ων, των μυστι­κών υπη­ρε­σιών, των υπο­λειμ­μά­των των ναζί, κ.α. αντε­πα­να­στα­τι­κών παρα­γό­ντων, οι εκδη­λώ­σεις αυτές δεν κατά­φε­ραν να μετε­ξε­λι­χθούν σε γενι­κή απερ­γία και –ουσια­στι­κά- από­πει­ρα ανα­τρο­πής της λαϊ­κής εξου­σί­ας. Πολ­λοί από τους εργα­ζό­με­νους έπα­ψαν να συμ­με­τέ­χουν στις εν λόγω κινη­το­ποι­ή­σεις, όπου δολο­φο­νού­νταν κομ­μου­νι­στές, κατα­στρέ­φο­νταν γρα­φεία και υπη­ρε­σί­ες, κοκ. Η κατά­στα­ση άλλα­ξε ριζι­κά όταν σε λιγό­τε­ρο από 24 ώρες άρχι­σαν να συγκρο­τού­νται ένο­πλα εργα­τι­κά τμή­μα­τα σε κάθε εργο­στά­σιο και να κινη­το­ποιεί­ται ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός. Η αντε­πα­νά­στα­ση είχε αποτύχει.

1962 Ιδρύ­ε­ται ο Οργα­νι­σμός Σχο­λι­κών Κτι­ρί­ων, ο οποί­ος σε πέντε χρό­νια θα καλύ­ψει όλες τις ανά­γκες της χώρας σε σχο­λι­κά κτί­ρια, σύμ­φω­να με κυβερ­νη­τι­κή ανα­κοί­νω­ση. Προι­κο­δο­τεί­ται από το κρά­τος όμως η δια­κή­ρυ­ξη δεν υλοποιείται

1964 Δια­κό­πτε­ται στο 115ο λεπτό της παρά­τα­σης ο αγώ­νας Πανα­θη­ναϊ­κού — Ολυ­μπια­κού για το Κύπελ­λο Ελλά­δας. Εξα­γριω­μέ­νοι φίλα­θλοι και των δύο ομά­δων, οι οποί­οι πιστεύ­ουν ότι ο αγώ­νας είναι στη­μέ­νος, κατα­στρέ­φουν ολο­κλη­ρω­τι­κά το γήπε­δο της Λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας. Στην κανο­νι­κή του διάρ­κεια ο αγώ­νας είχε λήξει ισό­πα­λος 1–1 (Δομά­ζος — Νεοφώτιστος).

1972 Στις ΗΠΑ, πέντε άντρες συλ­λαμ­βά­νο­νται, ενώ προ­σπα­θούν να τοπο­θε­τή­σουν σύστη­μα παρα­κο­λού­θη­σης στο εκτε­λε­στι­κό γρα­φείο του Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος, στο κτί­ριο Γουο­τερ­γκέιτ της Ουά­σινγ­κτον. Το σκάν­δα­λο που ακο­λου­θεί, θα έχει ως απο­τέ­λε­σμα την παραί­τη­ση του προ­έ­δρου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, το 1974.

1982 Από το βήμα της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης του ΟΗΕ ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρήγκαν χαρα­κτη­ρί­ζει την ΕΣΣΔ ως «αυτο­κρα­το­ρία του κακού»

1991 Η Βου­λή της Νότιας Αφρι­κής, στην οποία πλειο­ψη­φούν οι λευ­κοί, ψηφί­ζει τη λήξη του φυλε­τι­κού δια­χω­ρι­σμού, καταρ­γώ­ντας το καθε­στώς του Απαρτ­χάιντ που ίσχυε από το 1950

1998 Θύμα­τα άγριου ξυλο­δαρ­μού από μέλη της Χρυ­σής Αυγής που είναι οπλι­σμέ­να με καδρό­νια, πέφτουν οι φοι­τη­τές Δημή­τρης Κου­σου­ρής και Ηλί­ας Φωτιά­δης και ο αδιό­ρι­στος φιλό­λο­γος Γιάν­νης Καρα­μπα­τσό­λης, σε καφε­νείο απέ­να­ντι από τα Δικα­στή­ρια της Ευελ­πί­δων. Ο Κου­σου­ρής παθαί­νει βαριές κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κές κακώ­σεις, ενώ τα δύο άλλα θύμα­τα κατάγ­μα­τα στα χέρια. Στις 24 Ιου­νί­ου ο Κου­σου­ρής και ο Καρα­μπα­τσό­λης θα ανα­γνω­ρί­σουν ως έναν από τους δρά­στες του ξυλο­δαρ­μού το μέλος της «Χρυ­σής Αυγής» Αντώ­νη Ανδρου­τσό­που­λο, γνω­στό και ως «Περί­αν­δρο», ενα­ντί­ον του οποί­ου οι συνή­γο­ροι των θυμά­των θα κατα­θέ­σουν μήνυ­ση. Ο Ανδρου­τσό­που­λος θα κατα­δι­κα­σθεί στις 25 Σεπτεμ­βρί­ου 2006 σε 21 χρό­νια κάθειρξη

kousouris

2011 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νο­βρε­τα­νός κοι­νω­νιο­λό­γος και φιλό­σο­φος Ραλφ Ντάρεντορφ

2014 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Σάσα Καστού­ρα (Γεν. 8/10/1940)

Σάσα Καστού­ρα, ηθο­ποιός με φωτει­νή πορεία στο θέα­τρο και τον κινη­μα­το­γρά­φο και αγωνίστρια

banner skliros aprilis banner aggoules aginota banner
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο