Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

 Σαν σήμερα 17 Οκτωβρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

 Σαν σήμε­ρα 17 Οκτω­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1604 Το Αστέ­ρι του Κέπλερ (ή Υπερ­και­νο­φα­νής του 1604) κάνει την εμφά­νι­σή του στον αστε­ρι­σμό του Οφιού­χου. Είναι το τελευ­ταίο σού­περ νόβα που παρα­τη­ρεί­ται στο γαλα­ξία μας.

1734 Γεν­νή­θη­κε ο Γκρι­γκό­ρι Ορλόφ, Ρώσος αξιω­μα­τι­κός, ευνο­ού­με­νος της τσα­ρί­νας Μεγά­λης Αικα­τε­ρί­νης, ο οποί­ος προ­σπά­θη­σε να ξεση­κώ­σει τους υπό­δου­λους Έλλη­νες ενά­ντια στους οθω­μα­νούς  (Ορλο­φι­κά)

1760 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος πρώ­ι­μος θεω­ρη­τι­κός του ουτο­πι­κού σοσια­λι­σμού Ανρί ντε Σεν Σιμόν.

1777 Πόλε­μος της Αμε­ρι­κα­νι­κής Ανε­ξαρ­τη­σί­ας: Οι επα­να­στα­τι­κές δυνά­μεις υπό τον στρα­τη­γό Ορά­τιο Γκέιτς νικούν τα αγγλι­κά αποι­κια­κά στρα­τεύ­μα­τα στη μάχη της Σαρα­τό­γκα. Με έναν µεγά­λο στρα­τη­γι­κό ελι­γµό για να τερµα­τί­σουν τον πόλε­µο, οι άγγλοι εισβάλ­λουν από τον Κανα­δά. Απο­µο­νώ­νο­νται και παγι­δεύ­ο­νται χωρίς εφε­δρεί­ες και ανα­γκά­ζο­νται να παρα­δο­θούν. Η νίκη των αμε­ρι­κα­νών θα κρί­νει την έκβα­ση της επα­νά­στα­σης των 13 βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κών αποικιών.

1797 Συν­θή­κη του Κάμπο — Φόρ­μιο, με την οποία οι Ιόνιοι Νήσοι προ­σαρ­τώ­νται στη Γαλ­λία. Σε ένα χωριό της Βενε­τί­ας, το Κάμπο Φόρ­μιο, συνά­πτε­ται η συν­θή­κη μετα­ξύ Γαλ­λί­ας και Αυστρί­ας, ύστε­ρα από την ήττα της τελευ­ταί­ας και τον τερ­μα­τι­σμό της νικη­φό­ρας εκστρα­τεί­ας του Ναπο­λέ­ο­ντα στην Ιτα­λία. Η Γαλ­λία παίρ­νει το Βέλ­γιο, τα Ιόνια Νησιά, καθώς και τις ενε­τι­κές κτή­σεις των ακτών της Ηπεί­ρου. Κατα­λύ­ε­ται η Γαλη­νο­τά­τη Δημο­κρα­τία της Βενε­τί­ας. Ιδρύ­ο­νται οι Δημο­κρα­τί­ες των Ιτα­λι­κών Αλπε­ων και της Λιγου­ρί­ας. Η γαλ­λο­κρα­τία στα Επτά­νη­σα θα κρα­τή­σει μόλις 20 μήνες.

1814 Εννέα άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους από ζυθο­πλημ­μύ­ρα στο Κεντρι­κό Λον­δί­νο. Προ­κλή­θη­κε όταν διερ­ρά­γη μία μεγά­λη δεξα­με­νή με μπύ­ρα στη ζυθο­ποι­ία «Μάιοξ» και το περιε­χό­με­νό της χύθη­κε στο δρό­μο, με απο­τέ­λε­σμα να πλημ­μυ­ρί­σουν πολ­λά από τα παρα­κεί­με­να σπί­τια, σε μία από τις φτω­χο­γει­το­νιές της αγγλι­κής πρωτεύουσας.

Η Ζυθο­πλημ­μύ­ρα του Λονδίνου

1849 Πέθα­νε ο Γαλ­λο­πο­λω­νός συν­θέ­της και πια­νί­στας Φρε­ντε­ρίκ Σοπέν

1854 Κρι­μαϊ­κός Πόλε­μος: Πολιορ­κία της Σεβα­στού­πο­λης : Αγγλι­κές και γαλ­λι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις αρχί­ζουν την πολιορ­κία στο λιμά­νι της Σεβα­στού­πο­λης, βάση του ρωσι­κού στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασσας.

1860 Γεν­νή­θη­κε ο μου­σουρ­γός, Διο­νύ­σιος Λαυ­ρά­γκας, από τους πρω­τερ­γά­τες της Εθνι­κής Μου­σι­κής Σχο­λής και της όπε­ρας στην Ελλάδα

1864 Ψηφί­ζε­ται το νέο Σύνταγ­μα της Ελλά­δας, που καθιε­ρώ­νει το πολί­τευ­μα της Βασι­λευο­μέ­νης Δημοκρατίας.

1868 Τίθε­ται σε ισχύ το Σύνταγ­μα του Λουξεμβούργου.

1888 Πατε­ντά­ρε­ται ο οπτι­κός φωνό­γρα­φος από τον Τόμας Έντι­σον (η πρώ­τη κινη­μα­το­γρα­φι­κή ταινία).

1889 Πεθαί­νει ο επα­να­στά­της, συγ­γρα­φέ­ας και φιλό­σο­φος, Νικο­λάι Γκα­βρί­λο­βιτς Τσερ­νι­σέφ­σκι, στη γενέ­τει­ρά του, το Σαρά­τοφ της Ρωσίας.

1897 Ιδρύ­ε­ται η Εται­ρία Ελλή­νων Θεα­τρι­κών Συγγραφέων.

1906 Ο γερ­μα­νός μαθη­μα­τι­κός, Άρτουρ Κορν, παίρ­νει την πρώ­τη τηλε­φω­το­γρα­φία. Μετα­δί­δει την εικό­να του Δια­δό­χου της Γερ­μα­νί­ας σε από­στα­ση 1.800 χλμ. από το Μόνα­χο στο Βερολίνο.

1908 Γεν­νή­θη­κε ο Νίκος Γαβρι­ήλ Πεν­τζί­κης, Ελλη­νας ζωγρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας. (Θαν. 13/1/1993)

1909 Κατα­στέλ­λε­ται κίνη­μα των κατώ­τε­ρων αξιω­μα­τι­κών του ελλη­νι­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­ξουν νεκροί και τραυ­μα­τί­ες και από τις δυο μεριές.

1912 Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει τη Νάου­σα. Πτώ­ση των Γρε­βε­νών στις ελλη­νι­κές δυνά­μεις. Ταχύ­τα­τη η προ­έ­λα­ση του ελλη­νι­κού στρα­τού. Μετα­στρο­φή της ευρω­παϊ­κής κοι­νής γνώ­μης υπέρ της Ελλάδας.

1913 Το βρε­τα­νι­κό πλοίο «Βολ­τούρ­νο» παίρ­νει φωτιά, ενώ πλέ­ει από το Ρότερ­νταμ προς τη Νέα Υόρ­κη. 521 επι­βά­τες σώζο­νται, ενώ 100 θεω­ρού­νται νεκροί.

1913 Το αερό­πλοιο “Ζέπ­πε­λιν L II” εκρή­γνυ­ται πάνω από το Βερο­λί­νο, σκο­τώ­νο­ντας 28 άτομα.

1915 Η Βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση προ­τεί­νει την παρα­χώ­ρη­ση της Κύπρου στην Ελλά­δα με αντάλ­λαγ­μα την είσο­δο της τελευ­ταί­ας στον Α’ παγκό­σμιο πόλε­μο με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό συνα­σπι­σμό της Αντάντ. Η κυβέρ­νη­ση του Α. Ζαΐ­μη και ο βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος αρνού­νται, δια­τη­ρώ­ντας την «ουδε­τε­ρό­τη­τα» της Ελλά­δας στον πόλεμο.

1915 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας και μυθι­στο­ριο­γρά­φος, Άρθουρ Μίλερ

Έξι ατά­κες του Άρθουρ Μίλερ

1918 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Ρίτα Χέι­γουορθ, η θρυ­λι­κή «Τζίλ­ντα»

1920 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Μοντ­γκό­με­ρι Κλιφτ

1929 Η αρχή της πρώ­της μεγά­λης κρί­σης του καπιταλισμού

krisi kapitalismou

1931 Στην Κύπρο ξεσπούν μαζι­κές και μαχη­τι­κές εκδη­λώ­σεις κατά της Βρε­τα­νι­κής κυριαρ­χί­ας. Στη Λευ­κω­σία ο λαός βάζει φωτιά στο Κυβερ­νείο όπου διέ­με­νε ο Βρε­τα­νός αρμο­στής και συγκρού­ε­ται με το βρε­τα­νι­κό στρα­τό. Δύο μέρες μετά, οι Βρε­τα­νι­κές αρχές εξα­πο­λύ­ουν σει­ρά τρο­μο­κρα­τι­κών μέτρων και διε­νερ­γούν κύμα συλ­λή­ψε­ων, κυρί­ως κατά των κομ­μου­νι­στών: 850 άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν στη Λευ­κω­σία, 520 στη Λεμε­σό, 980 στην Αμμόχωστο.

1933 Ο Άλμπερτ Αϊν­στάιν και η σύζυ­γός του φτά­νουν στην Αμε­ρι­κή ως πολι­τι­κοί πρό­σφυ­γες από τη ναζι­στι­κή Γερμανία.

1937 Τα τρί­δυ­μα ανι­ψά­κια του Ντό­ναλντ Ντακ ‑Χιούι, Λιούι, Ντιούι- εμφα­νί­ζο­νται για πρώ­τη φορά σε κόμικς εφη­με­ρί­δας στις ΗΠΑ.

1938 Πεθαί­νει ο ηγέ­της της γερ­μα­νι­κής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας και της Β’ Διε­θνούς Καρλ Κάουτσκυ.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος:  Οι Γερ­μα­νοί κατα­κτη­τές παίρ­νουν σκλη­ρά μέτρα για να χτυ­πή­σουν στη γέν­νη­σή τους τις πρώ­τες ένο­πλες αντι­στα­σια­κές ομά­δες. Κύκλω­σαν τα χωριά Ανω και Κάτω Κερ­δύλ­λια της Επαρ­χί­ας Νιγρί­τας του Νομού Σερ­ρών, συγκέ­ντρω­σαν όλους τους κατοί­κους, ξεχώ­ρι­σαν τους άρρε­νες από 15 έως 60 χρό­νων, συνο­λι­κά 222 άτο­μα, τους έβα­λαν να σκά­ψουν ομα­δι­κό τάφο και τους εκτέ­λε­σαν μπρο­στά στους δικούς τους. Στη συνέ­χεια, έκα­ψαν όλα τα σπί­τια των δύο χωριών.

kerdullia

1945 Στην Αργε­ντι­νή, ο Χουάν Περόν επα­νέρ­χε­ται στην εξου­σία, οκτώ μόλις μέρες μετά την ανα­τρο­πή του από τους στρα­τιω­τι­κούς. Πλή­θη συρ­ρέ­ουν στην Πλα­τεία Πλά­τσα ντε Μάγιο της Αργε­ντι­νής, απαι­τώ­ντας την απε­λευ­θέ­ρω­σή του. Η ημε­ρο­μη­νία αυτή θεω­ρεί­ται ως η γένε­ση του περονισμού.

1956 Η Μεγά­λη Βρε­τα­νία ανοί­γει το μεγα­λύ­τε­ρο πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο στον κόσμο, στο Κάλ­ντερ Χολ.

1957 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Αλμπέρ Καμί («Ο Ξένος») κερ­δί­ζει το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

kami

1959 Η νοτιο­α­φρι­κα­νι­κή εται­ρεία «Ντε Μπέ­ερς» ανα­κοι­νώ­νει την κατα­σκευή του τεχνη­τού διαμαντιού.

1967 Πέθα­νε ο τελευ­ταί­ος αυτο­κρά­το­ρας της Κίνας, Που Γι, ως ένας ασή­μα­ντος αρχειοφύλακας

1967 Πεθαί­νει ο ΕΑΜί­της λογο­τέ­χνης Λέων Κουκούλας.

1967 Συλ­λαμ­βά­νε­ται η διά­ση­μη τρα­γου­δί­στρια Τζό­αν Μπα­έζ, μαζί με 34 ακό­μη άτο­μα, επει­δή συμ­με­τεί­χε σε δια­δή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας κατά του πολέ­μου ενά­ντια στο Βιετνάμ

1973 Πετρε­λαϊ­κή Κρί­ση: Ο ΟΠΕΚ επι­βάλ­λει εμπάρ­γκο ενα­ντί­ον των ΗΠΑ και των χωρών της Δύσης, που παρεί­χαν στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια στο Ισρα­ήλ κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου του Γιομ Κιπούρ.

1977 Έπει­τα από αγω­νία 5 ημε­ρών, στο Μογκα­ντί­σου της Σομα­λί­ας, Δυτι­κο­γερ­μα­νοί κομά­ντος κάνουν έφο­δο σε αερο­σκά­φος της «Λου­φτ­χάν­σα» στο οποίο είχε γίνει αερο­πει­ρα­τεία , απε­λευ­θε­ρώ­νο­ντας και τους 86 ομή­ρους. Κατά την επι­χεί­ρη­ση σκο­τώ­νο­νται 3 από τους 4 παλαι­στί­νιους αερο­πει­ρα­τές, οι οποί­οι την προη­γού­με­νη μέρα είχαν σκο­τώ­σει τον πιλότο.

1979 Το Νόμπελ Ειρή­νης απο­νέ­με­ται στη Μητέ­ρα Τερέζα.

1981 Πέθα­νε η πολι­τι­κός, Λίνα Τσαλ­δά­ρη, η πρώ­τη Ελλη­νί­δα που δια­τέ­λε­σε υπουργός

1981 Διε­ξά­γο­νται Ευρω­ε­κλο­γές για πρώ­τη φορά και με συμ­με­το­χή της Ελλά­δας. Στην Ελλά­δα διε­ξά­γο­νται μία ημέ­ρα μετά, συμπί­πτο­ντας με τις βουλευτικές.

euroekloges2

1989 Ισχυ­ρό­τα­τος σει­σμός 7 Ρίχτερ πλήτ­τει το Σαν Φραν­σί­σκο των ΗΠΑ με 67 νεκρούς , 2.500 τραυ­μα­τί­ες και τερά­στιες κατα­στρο­φές. Είναι ο ισχυ­ρό­τε­ρος σει­σμός που πλήτ­τει την Καλι­φόρ­νια από το 1906.

1992 Πέθα­νε ο ποι­η­τής, σκη­νο­θέ­της και σενα­ριο­γρά­φος, Ορέ­στης Λάσκος.

1997 Στην Κού­βα, στη Σάντα Κλά­ρα, μετα­φέ­ρο­νται και εντα­φιά­ζο­νται τα οστά του θρυ­λι­κού επα­να­στά­τη Τσε Γκε­βά­ρα, τριά­ντα χρό­νια μετά την εκτέ­λε­ση του στη Βολιβία.

che 1

2006 Αμε­ρι­κα­νοί και Ρώσοι φυσι­κοί ανα­κοι­νώ­νουν ότι παρή­γα­γαν το βαρύ­τε­ρο γνω­στό στοι­χείο, το ουνου­νό­κτιο, με ατο­μι­κό αριθ­μό 118.

2013 Πέθα­νε ο Αρχαιο­λό­γος Γιώρ­γος Χουρμουζιάδης

xourmouziadis

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο