Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 17 Φεβρουαρίου

1673 Πέθα­νε ο γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Μπα­τίστ Ποκε­λέν, γνω­στό­τε­ρος ως Μολιέ­ρος. («Δον Ζουάν», «Ο κατά φαντα­σία ασθε­νής», «Ταρ­τού­φος», «Αρχο­ντο­χω­ριά­της»).

1817 Η Βαλ­τι­μό­ρη γίνε­ται η πρώ­τη πόλη των ΗΠΑ, της οποί­ας οι δρό­μοι φωτα­γω­γού­νται με λάμπες γκαζιού.

1856 Πεθαί­νει ο Χάιν­ριχ Χάι­νε. Γερ­μα­νός ποι­η­τής, δημο­σιο­λό­γος και κρι­τι­κός. Γεν­νή­θη­κε το 1797. Οι πολι­τι­κοί στί­χοι του Χάι­νε απο­τε­λούν υπό­δειγ­μα ρεα­λι­σμού στην ποί­η­ση, συν­δυά­ζο­ντας την καί­ρια επι­και­ρό­τη­τα με μακρο­πρό­θε­σμες ιδε­ο­λο­γι­κές προ­ο­πτι­κές. Σημα­ντι­κά επέ­δρα­σε στο έργο του η φιλία του με τον Καρλ Μαρξ, που άρχι­σε το 1843.

1867 Περ­νά το πρώ­το πλοίο από τη διώ­ρυ­γα του Σουέζ.

1904 Η όπε­ρα του Που­τσί­νι «Μαντάμ Μπά­τερ­φλαϊ» κάνει πρε­μιέ­ρα στη Σκά­λα του Μιλάνου.

1929 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη προ­βο­λή κινη­μα­το­γρα­φι­κής ται­νί­ας σε αερο­πλά­νο από την αερο­πο­ρι­κή εται­ρία “Γιου­νι­βέρ­σαλ”.

1933 Στις ΗΠΑ, λήγει το καθε­στώς της ποτοαπαγόρευσης.

 1947 Πεθαί­νει ο στο­χα­στής, δια­κε­κρι­μέ­νος δημο­σιο­γρά­φος και ποι­η­τής Νίκος Καρ­βού­νης, που μετα­ξύ άλλων διε­τέ­λε­σε υπεύ­θυ­νος του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΠΕΕΑ.

Καρ­βού­νης Νίκος: Άλλα­ζε όσο άλλα­ζε και ο έξω κόσμος

1963 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κά­νος Μάικλ Τζέ­φρι Τζόρ­νταν, που θεω­ρεί­ται ο καλύ­τε­ρος καλα­θο­σφαι­ρι­στής όλων των εποχών.

1972 Στη Βρε­τα­νία, η Βου­λή των Κοι­νο­τή­των ψηφί­ζει υπέρ της έντα­ξης της χώρας στην ΕΟΚ.

1982 Στην Ελλά­δα, ο πολι­τι­κός γάμος καθιε­ρώ­νε­ται ως ισό­κυ­ρος με τον θρησκευτικό.

2008 Το Κόσο­βο γίνε­ται ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος από τη Σερ­βία. Η Βου­λή του Κοσό­βου ανα­κοι­νώ­νει, μονο­με­ρώς, την ανε­ξαρ­τη­σία του από τη Σερ­βία, η οποία όμως δεν απο­δέ­χε­ται την από­σχι­σή του και προ­σφεύ­γει στον ΟΗΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο