Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 18 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 18 Απρι­λί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1480 Γεν­νή­θη­κε η Λου­κρη­τία Βορ­γία, νόθα κόρη του πάπα Αλέ­ξαν­δρου ΣΤ’

loukritia

1506 Τίθε­ται ο θεμέ­λιος λίθος της Βασι­λι­κής του Αγί­ου Πέτρου στη Ρώμη.

1521 Ο Μαρ­τί­νος Λού­θη­ρος, πρω­τερ­γά­της της θρη­σκευ­τι­κής Μεταρ­ρύθ­μι­σης παρα­κού­ει τις εντο­λές της Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας και αρνεί­ται να απο­κη­ρύ­ξει τα κηρύγ­μα­τά του.

louthiros6

1902 Η Δανία είναι η πρώ­τη χώρα που χρη­σι­μο­ποιεί τα δακτυ­λι­κά απο­τυ­πώ­μα­τα ως απο­δει­κτι­κό μέσο.

1906 Κατα­στρο­φι­κός σει­σμός, μεγέ­θους 7,8 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, πλήτ­τει το Σαν Φραν­σί­σκο της Καλι­φόρ­νια. Οι νεκροί υπο­λο­γί­ζο­νται σε 3.000 και οι άστε­γοι σε 300.000.

1912  Ο ρωσι­κός στρα­τός επεμ­βαί­νει για να συντρί­ψει την απερ­γία των εργα­τών των χρυ­σω­ρυ­χεί­ων στη Σιβηρία.

1926 Ο στρα­τη­γός Πάγκα­λος γίνε­ται Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας. Είχαν προη­γη­θεί οι «εκλο­γές» στις 4 Απρί­λη. Για εκεί­νες τις εκλο­γές, το ΚΚΕ είχε προ­σπα­θή­σει για τη συγκρό­τη­ση κοι­νού μετώ­που με τα άλλα δημο­κρα­τι­κά κόμ­μα­τα, για να δώσει στις εκλο­γές αντι­δι­κτα­το­ρι­κό χαρα­κτή­ρα. Απέρ­ρι­ψε ακό­μη την πρό­τα­ση του Πάγκα­λου, να μην υπο­στη­ρί­ξει τον κοι­νό υπο­ψή­φιο των δημο­κρα­τι­κών δυνά­με­ων Κ. Δεμερ­τζή, με αντάλ­λαγ­μα την απε­λευ­θέ­ρω­ση των εξό­ρι­στων και των φυλα­κι­σμέ­νων κομ­μου­νι­στών. Τελι­κά, όταν τα αστι­κά πολι­τι­κά κόμ­μα­τα κήρυ­ξαν απο­χή από τις εκλο­γές, κήρυ­ξε απο­χή και το ΚΚΕ.

1932 Η Ελλά­δα κηρύσ­σει επι­σή­μως χρε­ο­στά­σιο. Οπως γνω­στο­ποιεί στη σύνο­δο της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος, η χώρα αδυ­να­τεί να κατα­βάλ­λει τις οφει­λές της από τον εξω­τε­ρι­κό δανει­σμό και ανα­στέλ­λει επί μία πεντα­ε­τία την κατα­βο­λή των τοκο­χρε­ο­λυ­σί­ων. Ύστα­τη προ­σπά­θεια από την κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου για τη διά­σω­ση της δραχμής.

1935 Πεθαί­νει ο Πανα­ΐτ Ιστρά­τι (Πανα­γής Βαλ­σά­μης το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα), ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και Γκόρ­γκι των Βαλ­κα­νί­ων, Ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Ρου­μά­νος συγγραφέας.

istrati

1941 Αυτο­κτό­νη­σε υπό το βάρος της δια­γρα­φό­με­νης γερ­μα­νι­κής εισβο­λής στην Ελλά­δα ο τότε πρω­θυ­πουρ­γός, Αλέ­ξαν­δρος Κορυζής

1946 Η ΚΕ του ΕΑΜ με ανα­κοί­νω­σή της καταγ­γέλ­λει στην παγκό­σμια διε­θνή γνώ­μη τη βία του αστι­κού κρά­τους, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας την ανά­γκη άμε­σης απο­χώ­ρη­σης των αγγλι­κών στρα­τευ­μά­των και το σχη­μα­τι­σμό «Κυβερ­νή­σε­ως Ευρεί­ας Δημο­κρα­τι­κής Συνεν­νο­ή­σε­ως» που θα διε­ξά­γει εκλο­γές με πλή­ρη ανα­σύ­ντα­ξη των εκλο­γι­κών καταλόγων.

1951 Γαλ­λία, Γερ­μα­νία, Ιτα­λία και οι τρεις χώρες της BENELUX (Βέλ­γιο, Ολλαν­δία και Λου­ξεμ­βούρ­γο) υπο­γρά­φουν στο Παρί­σι την ιδρυ­τι­κή πρά­ξη της Ευρω­παϊ­κής Κοι­νό­τη­τας Ανθρα­κα και Χάλυ­βα (ΕΚΑΧ), που θα απο­τε­λέ­σει προ­πο­μπό της ΕΟΚ και της Ευρω­παϊ­κής Ενωσης.

1954  Ο Γκα­μάλ Αμπ­ντελ Νάσερ κατα­λαμ­βά­νει την εξου­σία στην Αίγυπτο

1955 Τερ­μα­τί­στη­καν οι εργα­σί­ες της Συν­διά­σκε­ψης Μπα­ντούγκ. Ψηφί­στη­καν οι αρχές της φιλί­ας των λαών της Ασίας.

1955 Πέθα­νε ο Αλμπερτ Αϊν­στάιν, Γερ­μα­νός φυσι­κός, «πατέ­ρας» της θεω­ρί­ας της σχε­τι­κό­τη­τας, για την οποία βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ το 1921. Το 1933, με την άνο­δο των Ναζί στην εξου­σία έφυ­γε από τη Γερ­μα­νία και εγκα­τα­στά­θη­κε στις ΗΠΑ.

ainstain12

1967 Ο πυγ­μά­χος, Μοχά­μεντ Αλι, αρνεί­ται να υπη­ρε­τή­σει στον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό, λόγω του πολέ­μου του Βιετ­νάμ και τιμω­ρεί­ται με 5ετή φυλά­κι­ση και πρό­στι­μο 10.000 δολά­ρια. Ακό­μη, του αφαι­ρεί­ται η άδεια πυγ­μα­χί­ας και ο τίτλος του πρωταθλητή

Όταν (σαν σήμε­ρα) ο Μοχά­μεντ Άλι αρνή­θη­κε το Βιετ­νάμ, έχα­σε έναν παγκό­σμιο τίτλο κι έγι­νε σύμβολο

1974 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας και σκη­νο­θέ­της Μαρ­σέλ Πανιόλ.

1980 Η Ροδε­σία μετο­νο­μά­ζε­ται σε Ζιμπά­μπουε και ανα­κη­ρύσ­σει την ίδρυ­ση της Δημο­κρα­τί­ας της Ζιμπά­μπουε, με ηγέ­τη το Ρόμπερτ Μουγκάμπε

1988 Επι­χεί­ρη­ση «Αλο­γά­κι της Πανα­γί­ας». Ναυ­μα­χία μετα­ξύ Αμε­ρι­κα­νι­κού και Ιρα­νι­κού Ναυ­τι­κού στον Περ­σι­κό Κόλ­πο, κατά τη διάρ­κεια του Ιρα­νοϊ­ρα­κι­νού Πολέ­μου (1980–1988). Διαρ­κεί μία ημέ­ρα και είναι η μεγα­λύ­τε­ρη ναυ­μα­χία από το τέλος του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Οι Ιρα­νοί χάνουν 2 πολε­μι­κά και 6 περι­πο­λι­κά σκά­φη, ενώ οι Αμε­ρι­κα­νοί ένα ελικόπτερο.

1991 Πέθα­νε ο πρώ­ην αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης του ΠΑΣΟΚ, Αγα­μέ­μνων Κου­τσό­γιωρ­γας, από εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο, το οποίο υπέ­στη κατά τη διάρ­κεια της δίκης για το σκάν­δα­λο Κοσκωτά

1996 Δεκα­ο­κτώ έλλη­νες του­ρί­στες πέφτουν νεκροί και άλλοι δεκα­έ­ξι τραυ­μα­τί­ζο­νται σε τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση φανα­τι­κών ισλα­μι­στών έξω από το ξενο­δο­χείο Europa στο Κάι­ρο. Την ευθύ­νη ανα­λαμ­βά­νει η οργά­νω­ση «Γκα­μά αλ Ισλα­μί­για», που έχει ως στό­χο ισραη­λι­νούς τουρίστες.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο