Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 18 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 18 Αυγού­στου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1227 πέθα­νε ο ηγέ­της των Μογ­γό­λων Τζέ­γκινς Χαν

xan 1

1750  γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός συν­θέ­της της κλασ­σι­κής μου­σι­κής Αντό­νιο Σαλιέρι.

1830 γεν­νή­θη­κε ο Φρα­γκί­σκος Ιωσήφ, αυτο­κρά­το­ρας της Αυστρί­ας (1848–1916), σύζυ­γος της αυτο­κρά­τει­ρας Σίσι

1841 Πρώ­τη γρα­πτή μαρ­τυ­ρία για τον Καρα­γκιό­ζη στην αθη­ναϊ­κή εφη­με­ρί­δα «Ταχύ­πτε­ρος Φήμη»: «Την 21 του παρό­ντος, θα παρου­σια­στεί εις Ναύ­πλιον η κωμω­δία του Καρα­γκιό­ζη, έχου­σα αντι­κεί­με­νον τον Χατζ-Αββά­την και Κουσζούκ-Μεϊμέτην».

1850 πέθα­νε ο Γάλ­λος μυθι­στο­ριο­γρά­φος Ονο­ρέ ντε Μπαλζάκ

balzac

1877 ο Ασαπ Χολ ανα­κα­λύ­πτει το Φόβο, το μεγα­λύ­τε­ρο δορυ­φό­ρο του πλα­νή­τη Δία.

1910 ο Αμε­ρι­κα­νός Τζον Μοϊ­σάν περ­νά τα Στε­νά της Μάγ­χης με αεροπλάνο.

1920 ψηφί­ζε­ται η 19η Τρο­πο­λο­γία του αμε­ρι­κα­νι­κού Συντάγ­μα­τος, που ανα­γνω­ρί­ζει το δικαί­ω­μα ψήφου στις γυναίκες.

1933 γεν­νή­θη­κε ο Πολω­νός σκη­νο­θέ­της Ρομάν Πολάνσκι

1937 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ

1937 ιδρύ­ε­ται η ιαπω­νι­κή αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία TOYOTA

1940 ο πρω­το­πό­ρος Γουόλ­τερ Κράι­σλερ, κατα­σκευα­στής αυτο­κι­νή­των, και ιδρυ­τής της ομώ­νυ­μης εται­ρί­ας, Chrysler Corporation

1944 οι Ναζί δολο­φο­νούν στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Μπού­χεν­βαλντ τον ηγέ­τη του γερ­μα­νι­κού προ­λε­τα­ριά­του και πρό­ε­δρο της ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γερ­μα­νί­ας Ερνστ Τέλ­μαν

telman

1950 Δολο­φο­νεί­ται από ακρο­δε­ξιά στοι­χεία ο Πρό­ε­δρος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βελ­γί­ου Ζου­λιέν Λαό. Στην κηδεία του παρα­βρέ­θη­καν πάνω από 300.000 εργά­τες σε ένδει­ξη διαμαρτυρίας.

1952 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Πάτρικ Σου­έι­ζι, που έχει πρω­τα­γω­νι­στή­σει στις ται­νί­ες “Dirty Dancing” και “Αόρα­τος Εραστής”

1957 ο Αργε­ντι­νός οδη­γός Juan Manuel Fangio κερ­δί­ζει την τελευ­ταία του κούρ­σα και κατα­κτά τον παγκό­σμιο τίτλο της Φόρ­μου­λα 1 για πέμ­πτη συνε­χό­με­νη χρο­νιά στο γερ­μα­νι­κό Grand Prix στην Νίρν­μπουρ­γκρινγκ σε ηλι­κία 46 ετών

1960 κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το αντι­συλ­λη­πτι­κό χάπι.

1971 στο πλαί­σιο του πολέ­μου του Βιετ­νάμ, Αυστρα­λία και Νέα Ζηλαν­δία απο­σύ­ρουν τα στρα­τεύ­μα­τά τους από τη χώρα.

1976 Εβδο­μά­δα πέντε ημε­ρών καθιε­ρώ­νε­ται στη Μέση Εκπαί­δευ­ση στην Ελλάδα.

1977 το συγκρό­τη­μα των “Police”, με επι­κε­φα­λής τον Στινγκ, δίνει την πρώ­τη του συναυ­λία στο Μπέρμιγχαμ.

1978 ξεκι­νά το Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Υγρού Στί­βου στο Δυτι­κό Βερο­λί­νο. Επα­νεμ­φα­νί­ζε­ται η Ελλά­δα στο πόλο μετά από απου­σία 5 χρόνων.

1979 η ΕΣΣΔ πραγ­μα­το­ποιεί πυρη­νι­κή δοκι­μή στο ανα­το­λι­κό Καζακστάν.

1982 υπάλ­λη­λος της Ιονι­κής Τρά­πε­ζας Θεσ­σα­λο­νί­κης εξα­φα­νί­ζε­ται με 700 εκα­τομ­μύ­ρια δραχμές.

1983 ο τυφώ­νας Αλί­σια “χτυ­πά” το Τέξας, προ­κα­λώ­ντας το θάνα­το 22 ανθρώ­πων και υλι­κές ζημιές ύψους 1 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου δολαρίων.

1989 τερά­στια πυρ­κα­γιά στη Θάσο κατα­στρέ­φει 70.000 στρέμ­μα­τα, ενώ οι φλό­γες φτά­νουν μέχρι και το λιμάνι.

1990 η Κίνα πραγ­μα­το­ποιεί πυρη­νι­κή δοκι­μή ισχύ­ος 40–150 κιλοτόνων.

1992 η εται­ρία πλη­ρο­φο­ρι­κής Wang κλεί­νει λόγω χρεοκοπίας.

1992 ο Larry Bird, ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους παί­κτες του ΝΒΑ, ανα­κοι­νώ­νει την απο­χώ­ρη­σή του από την ενερ­γό δρά­ση λόγω προ­βλη­μά­των με τη μέση του μετά από 13 χρό­νια στους Boston Celtics. Στην καριέ­ρα του έχει ανα­κη­ρυ­χθεί 3 φορές MVP και έχει οδη­γή­σει τη Βοστό­νη σε 3 πρω­τα­θλή­μα­τα ενώ έχει πάρει μέρος σε 12 All Star Games. Υπήρ­ξε μέλος της Dream Team του 1992 που πήρε το χρυ­σό μετάλ­λιο στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες στη Βαρκελώνη.

1994 σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης κηρύσ­σε­ται ο νομός Χανί­ων και εφαρ­μό­ζε­ται το σχέ­διο “Ξενο­κρά­της”, εξαι­τί­ας της μεγά­λης πυρ­κα­γιάς, που προ­κα­λεί βιβλι­κές κατα­στρο­φές στην περιοχή.

1995 στο Μαρό­κο, από τις πλημ­μύ­ρες στο Μαρα­κές, χάνουν τη ζωή τους 73 άτομα.

1999 μεγά­λος σει­σμός στην Τουρ­κία αφή­νει πίσω του 17.127 νεκρούς, δεκά­δες χιλιά­δες τραυ­μα­τί­ες και σχε­δόν 300.000 άστε­γους. Οι τουρ­κι­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν ότι ο σει­σμός, που σημειώ­θη­κε στις 00.02 τοπι­κή ώρα, ήταν μεγέ­θους 6,7 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ (7,8 βαθ­μών σύμ­φω­να με το Σει­σμο­λο­γι­κό Ινστι­τού­το του Φράι­μπουργκ και το Αμε­ρι­κα­νι­κό Γεω­λο­γι­κό Ινστι­τού­το). Οι μεγα­λύ­τε­ρες κατα­στρο­φές σημειώ­θη­καν στην περιο­χή της Νικο­μή­δειας (Ιζμίτ), 130 χιλιό­με­τρα ανα­το­λι­κά της Κωνσταντινούπολης.

2017 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Ζωή Λάσκαρη

Laskari

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο