Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 18 Δεκεμβρίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 18 Δεκεμβρίου τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε.

1271 Ο Κου­μπλάι Χαν ονο­μά­ζει το βασί­λειό του Γιουάν και ξεκι­νά τη δυνα­στεία Γιουάν στην Κίνα

1398 Ο Τιμούρ Λενκ (Ταμερ­λά­νος), επι­κε­φα­λής των μογ­γο­λι­κών ορδών, κατα­λαμ­βά­νει το Δελ­χί της Ινδίας.

1737 Πέθα­νε ο Ιτα­λός κατα­σκευα­στής βιο­λιών, Αντό­νιο Στραντιβάρι

1803 Εξή­ντα (κατ’ άλλους 22) Σου­λιω­το­πού­λες χορεύ­ουν το χορό του Ζαλόγ­γου και πέφτουν στο γκρε­μό μαζί με τα παι­διά τους, για να μην παρα­δο­θούν στους Τούρκους.

1829 Ιδρύ­ε­ται από τον Ιωάν­νη Καπο­δί­στρια η πρώ­τη Εκκλη­σια­στι­κή Σχο­λή στην Ελλάδα.

1849 Ο Γουί­λιαμ Μποντ λαμ­βά­νει την πρώ­τη φωτο­γρα­φία της Σελή­νης μέσω τηλεσκοπίου.

1863 Γεν­νή­θη­κε ο αρχι­δού­κας της Αυστρί­ας, διά­δο­χος του θρό­νου, Φρα­γκί­σκος Φερ­δι­νάν­δος, η δολο­φο­νία του οποί­ου το 1914, έδω­σε την αφορ­μή για τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλεμο

1879  Γεν­νή­θη­κε ο Στά­λιν ή Ιωσήφ Βισα­ριό­νο­βιτς Τζου­γκα­σβί­λι, όπως ήταν το πραγ­μα­τι­κό του όνομα.

stalin

1901 Το πρώ­το βρα­βείο Νόμπελ Ειρή­νης απο­νέ­με­ται στον ιδρυ­τή του Ερυ­θρού Σταυ­ρού, Ερρί­κο Ντινάν.

1911 Γεν­νή­θη­κε γ η δημο­σιο­γρά­φος και εκδό­τρια της εφη­με­ρί­δας “Καθη­με­ρι­νή”, Ελέ­νη Βλάχου

1911 Γεν­νή­θη­κε ο γαλ­λι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της, Ζιλ Ντα­σέν, σύντρο­φος της Μελί­νας Μερκούρη

dassen

1913 Γεν­νή­θη­κε ο καγκε­λά­ριος της Γερ­μα­νί­ας και “αρχι­τέ­κτο­νας” της πολι­τι­κής της ύφε­σης (Ostpolitik) Βίλι Μπραντ

brand

1916 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός και τρα­γου­δί­στρια, Μπέ­τι Γκρέιμπλ, το διά­ση­μο “κορί­τσι της αφί­σας” κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου

1916 Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Τερ­μα­τί­ζε­ται η Μάχη του Βερ­ντέν, ανά­με­σα στα γερ­μα­νι­κά και γαλ­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα στη βορειο­α­να­το­λι­κή Γαλ­λία. Η μάχη αυτή είναι η μεγα­λύ­τε­ρη σε διάρ­κεια αφού κρά­τη­σε 10 μήνες και είχε δρα­μα­τι­κές απώ­λειες με πάνω από 250.000 νεκρούς και περί­που μισό εκα­τομ­μύ­ριο τραυ­μα­τί­ες. Ανέ­δει­ξε ως ήρωα το Γάλ­λο στρα­τάρ­χη Πετέν.

1917 Η Αμε­ρι­κα­νι­κή Γερου­σία και η Βου­λή εγκρί­νουν την ποτοαπαγόρευση.

1923 Ο βασι­λιάς Γεώρ­γιος Β΄, θεω­ρού­με­νος συνυ­πεύ­θυ­νος για τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή, εγκα­τα­λεί­πει την Ελλά­δα, για να εκτο­νω­θεί η λαϊ­κή αγα­νά­κτη­ση ενα­ντί­ον του και ενα­ντί­ον της μοναρ­χί­ας. Καθιε­ρώ­νε­ται ο θεσμός της αντιβασιλείας.

1940 Β΄Παγκόσμιος Πόλε­μος: Ο Αδόλ­φος Χίτλερ υπο­γρά­φει ένα μυστι­κό διά­ταγ­μα, με το οποίο ξεκι­νούν οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες για τη ναζι­στι­κή εισβο­λή στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, που θα μεί­νει στην ιστο­ρία με τον κωδι­κό “Επι­χεί­ρη­ση Μπαρμπαρόσα”.

1942 Τμή­μα του ΕΛΑΣ του Αρχη­γεί­ου Ρού­με­λης χτυ­πά την εμπρο­σθο­φυ­λα­κή του ιτα­λι­κού συντάγ­μα­τος Καρ­πε­νη­σί­ου, που είχε εκστρα­τεύ­σει με πλή­ρη δύνα­μη για την κατα­δί­ω­ξη των ανταρ­τών. Η μάχη αυτή, που έλη­ξε με νίκη του ΕΛΑΣ, ήταν η πρώ­τη που έδω­σε σε ανοι­χτό χώρο κατά πολυά­ριθ­μης δύνα­μης του εχθρού.

maxi mikro xorio

1943 Β΄Παγκόσμιος Πόλε­μος: Γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατο­χής εκτε­λούν 118 κατοί­κους του χωριού Δρά­κεια της Μαγνησίας.

1944 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της γαλ­λι­κής εφη­με­ρί­δας “Le Monde”.

1945 Το Πατριω­τι­κό Μέτω­πο Βουλ­γα­ρί­ας σημειώ­νει θριαμ­βευ­τι­κή νίκη στις εκλο­γές για τη Λαϊ­κή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση, λαμ­βά­νο­ντας το 88,1% των ψήφων. Το Π. Μ. Βουλ­γα­ρί­ας απο­τε­λού­ταν από το Κομ­μου­νι­στι­κό, το Αγρο­τι­κό, το Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό-Εργα­τι­κό, το Ριζο­σπα­στι­κό-Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα, καθώς και το κόμ­μα «Ζβέ­νο». Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα εξέ­λε­ξε τους 94 από τους 275 συνο­λι­κά βου­λευ­τές του Πατριω­τι­κού Μετώπου.

1946 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της, Στί­βεν Σπίλμπεργκ

1956 Η Ιαπω­νία γίνε­ται δεκτή στον Οργα­νι­σμό Ηνω­μέ­νων Εθνών.

1962 Την απο­στο­λή αμε­ρι­κα­νι­κών δυνά­με­ων στο Κον­γκό απο­φα­σί­ζει ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος Κένε­ντι, ισχυ­ρι­ζό­με­νος πως ήθε­λε να απο­τρέ­ψει τη σοβιε­τι­κή εξά­πλω­ση στην Αφρική.

1964 Η ΕΣΗΕΑ δια­μαρ­τύ­ρε­ται «διά τον ανε­ξέ­λεγ­κτον δια­συρ­μόν δημο­σιο­γρά­φων», υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι οι αμει­βό­με­νοι από τα μυστι­κά κον­δύ­λια του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών εκτε­λούν «καθα­ρώς δημο­σιο­γρα­φι­κήν — υπαλ­λη­λι­κήν υπηρεσίαν».

1967 Ο Δημή­τριος Ρίτσος διο­ρί­ζε­ται δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων από τη Χού­ντα. Θα παρα­μεί­νει καθ’ όλη τη διάρ­κεια της επταετίας.

1968 Κατε­δα­φί­ζε­ται το “ρολόι” του Πει­ραιά από το χου­ντι­κό δήμαρ­χο, Αρι­στεί­δη Σκυλίτση.

1969 Ο πολι­τι­κός μηχα­νι­κός Δημή­τριος Λάκ­κας, γιος Ελλη­νί­δας εκ Μυτι­λή­νης, γίνε­ται Πρό­ε­δρος του Παναμά.

1972 Εξα­πο­λύ­ε­ται νέο κύμα αμε­ρι­κα­νι­κών βομ­βαρ­δι­σμών κατά του Βορεί­ου Βιετ­νάμ, οι οποί­οι χαρα­κτη­ρί­ζο­νται οι σφο­δρό­τε­ροι της Ιστορίας.

1980 Έκρη­ξη που σημειώ­νε­ται στο εργο­στά­σιο της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευ­σί­να απει­λεί ολό­κλη­ρη την περιο­χή. Τελι­κώς, η πυρ­κα­γιά στις εγκα­τα­στά­σεις απο­σο­βεί­ται, με τους τραυ­μα­τί­ες όμως να ανέρ­χο­νται σε 18.

1991 Η Ελλά­δα εντάσ­σε­ται στη Συμ­φω­νία του Σέν­γκεν ως παρατηρητής.

1996 Το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των δικαιώ­νει την Κύπρια Τιτί­κα Λοϊ­ζί­δου στην προ­σφυ­γή της κατά της Τουρ­κί­ας, η οποία της απα­γο­ρεύ­ει την ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση στην ιδιό­κτη­τη γη της στην κατε­χό­με­νη Κερύνεια.

1999 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος σκη­νο­θέ­της Ρομπέρ Μπρεσόν.

2001 Πέθα­νε ο συν­θέ­της, Δημή­τρης Δραγατάκης

2006 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός καρ­του­νί­στας, Τζό­ζεφ Μπαρ­μπέ­ρα (“Τομ και Τζέ­ρι”, “Φλιν­τστό­ουνς”, “Σκού­μπι Ντου”)

2007 Σπά­νιο αντί­τυ­πο της “Μάγκνα Κάρ­τα” πωλεί­ται σε δημο­πρα­σία του οίκου Sotheby’s, ένα­ντι 21 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολαρίων.

2010 Πέθα­νε η ηθο­ποιός, Τασ­σώ Καβ­βα­δία, η διά­ση­μη “κακιά” του ελλη­νι­κού κινηματογράφου

tasso kavvadia

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο