Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 18 Ιανουαρίου

532 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου Ιου­στι­νια­νός κατα­στέλ­λει τη Στά­ση του Νίκα, μια εξέ­γερ­ση με αιτί­ες τη βαθιά δυσα­ρέ­σκεια του πλη­θυ­σμού για τη φορο­λο­γι­κή και εκκλη­σια­στι­κή πολι­τι­κή του Ιου­στι­νια­νού και τη βάναυ­ση συμπε­ρι­φο­ρά και αυθαι­ρε­σία των κρα­τι­κών οργά­νων. Οι στρα­τη­γοί Βελι­σά­ριος και Μούν­δος παγι­δεύ­ουν τους επα­να­στά­τες στον Ιππό­δρο­μο και τους εκτε­λούν, αφή­νο­ντας 30.000 νεκρούς.

1892 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Όλι­βερ (Νόρ­βελ) Χάρ­ντι, το πλη­θω­ρι­κό μισό του κινη­μα­το­γρα­φι­κού ζευ­γα­ριού “Χοντρός — Λιγνός”,

1915 Γεν­νιέ­ται ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους Έλλη­νες λαϊ­κούς συν­θέ­τες, στι­χουρ­γούς και τρα­γου­δι­στές, ο Βασί­λης Τσι­τσά­νης . Πέθα­νε το 1984 την ημέ­ρα των γενε­θλί­ων του. Έμει­νε όμως αθά­να­τος με τα τρα­γού­δια του. Συνε­χί­ζει να είναι παρών στον έρω­τα, στο κέφι, στο γλέ­ντι, στη χαρά μας.

1923 Καθιε­ρώ­νε­ται στην Ελλά­δα το νέο Γρη­γο­ρια­νό Ημε­ρο­λό­γιο, που θα ισχύ­σει από τις 16 Φεβρουα­ρί­ου. Έτσι, με το νέο ημε­ρο­λό­γιο, η 16η Φεβρουα­ρί­ου θα γίνει 1η Μαρ­τί­ου. Η Εκκλη­σία της Ελλά­δος το εφάρ­μο­σε στο εορ­το­λό­γιό της ένα χρό­νο αργότερα.

1924 Το ΣΕΚ (Κομ­μου­νι­στι­κό) Ελλά­δας κάνει διά­βη­μα στην κυβέρ­νη­ση για την ανα­γνώ­ρι­ση της ΕΣΣΔ και την απο­κα­τά­στα­ση διπλω­μα­τι­κών σχέσεων.

1936 Πέθα­νε ο Αγγλος βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ συγ­γρα­φέ­ας, Ρού­ντ­γιαρντ Κίπλινγκ

Τζ. Ρ. Κίπλινγκ, ο καλύ­τε­ρος και πιο τεχνί­της δια­νο­ού­με­νος προ­πα­γαν­δι­στής του αγγλι­κού ιμπεριαλισμού

1943  Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Πολιορ­κία του Λένιν­γκραντ: Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός σπά­ει για πρώ­τη φορά τον κλοιό των ναζι­στι­κών δυνά­με­ων. Με την Επι­χεί­ρη­ση Iskra κατα­φέρ­νει να ανοί­ξει ένα διά­δρο­μο και ξεκι­νά τον ανε­φο­δια­σμό της πόλης, ανα­κου­φί­ζο­ντας μερι­κώς τους πολιορ­κη­μέ­νους κατοίκους.

 

2009 Πέθα­νε η κορυ­φαία ερμη­νεύ­τρια του Αττίκ, τρα­γου­δί­στρια, στι­χουρ­γός, συν­θέ­της, συγ­γρα­φέ­ας και μετα­φρά­στρια, Δανάη Στρατηγοπούλου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο