Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 18 Μαΐου 

1642 Ιδρύ­ε­ται από Γάλ­λους αποί­κους στον Κανα­δά η πόλη του Μόντρεαλ.

1652 Η Πολι­τεία του Ρόουντ Άιλαντ θεσπί­ζει τον πρώ­το νόμο στη Βόρεια Αμε­ρι­κή, που θεω­ρεί παρά­νο­μη τη δουλεία.

1821 Μάχη των Δολια­νών: Ο Έλλη­νας οπλαρ­χη­γός Νικη­τα­ράς με 300 περί­που άντρες τρέ­πει σε φυγή 6.000 Τούρ­κους, τους οποί­ους και απο­δε­κα­τί­ζει. Από την μάχη αυτή ο γεν­ναί­ος οπλαρ­χη­γός έμει­νε στην Ιστο­ρία ως “Τουρ­κο­φά­γος”.

1828 Ο Τούρ­κος διοι­κη­τής των Χανί­ων, Μου­στα­φά Πασάς, με 8.000 πεζούς και 300 ιππείς, προ­σβάλ­λει το Φρα­γκο­κά­στελ­λο Χανί­ων, το οποίο υπε­ρά­σπι­ζαν 600 Κρή­τες επα­να­στά­τες. Στη μάχη θα πέσουν ηρω­ι­κώς οι περισ­σό­τε­ροι υπε­ρα­σπι­στές. Στη μνή­μη αυτής της ημέ­ρας γεν­νή­θη­κε ο μύθος για τους Δρο­σου­λί­τες. Σύμ­φω­να με αυτόν, στο Φρα­γκο­κά­στελ­λο τις τελευ­ταί­ες μέρες του Μαΐ­ου και τις πρώ­τες του Ιου­νί­ου, ανθρω­πό­μορ­φες σκιές εμφα­νί­ζο­νται να προ­χω­ρούν ο ένας πίσω από τον άλλο για 10 λεπτά περί­που την ανα­το­λή του ήλιου, μόνο με άπνοια και αυξη­μέ­νη υγρα­σία στην ατμό­σφαι­ρα. Προ­χω­ρούν αργά προς το κάστρο και χάνο­νται στη θάλασσα.

Οι επι­στή­μο­νες κατα­τάσ­σουν τους Δρο­σου­λί­τες στα φαι­νό­με­να του «ανώ­τε­ρου αντι­κα­το­πτρι­σμού» (fata morgana) και υπο­θέ­τουν ότι οι σκιές ανή­κουν σε στρα­τιώ­τες που γυμνά­ζο­νται στις ακτές της Λιβύ­ης, απέ­να­ντι από τα Σφα­κιά. Δεν απο­κλεί­ουν οι αιτί­ες της δημιουρ­γί­ας τους να είναι καθα­ρά ψυχολογικές.

1913 Με τη συν­θή­κη του Λον­δί­νου, λήγει ο Α’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος. Μεγά­λη κερ­δι­σμέ­νη η Ελλά­δα που κερ­δί­ζει την Ήπει­ρο, τη Μακε­δο­νία και τα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, καθώς και η Αλβα­νία που γίνε­ται ανε­ξάρ­τη­το κράτος.

1922 Ιδρύ­ε­ται η Διδα­σκα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ελλά­δος (ΔΟΕ).

1954 Τίθε­ται σε ισχύ η Ευρω­παϊ­κή Συν­θή­κη για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώματα.

1973 Ο Σοβιε­τι­κός ηγέ­της, Λεο­νίντ Μπρέζ­νιεφ, πραγ­μα­το­ποιεί επί­σκε­ψη στην Ομο­σπον­δια­κή Δημο­κρα­τία της Γερ­μα­νί­ας. Η επί­σκε­ψη θεω­ρεί­ται ορό­ση­μο για την απο­κα­τά­στα­ση των σχέ­σε­ων των δυο χωρών.

1974 Η Ινδία μπαί­νει στο πυρη­νι­κό κλαμπ και γίνε­ται η 6η χώρα που κατέ­χει πυρη­νι­κή βόμβα.

1978 Ανα­κα­λύ­πτε­ται η σορός του Τσάρ­λι Τσά­πλιν, που είχε κλα­πεί από τυμ­βω­ρύ­χους, και συλ­λαμ­βά­νο­νται οι δρά­στες, που απαι­τού­σαν λύτρα 600.000 δολαρίων.

1994 Διε­ξά­γε­ται στο Ολυ­μπια­κό στά­διο της Αθή­νας ο 37ος τελι­κός του Champions League μετα­ξύ των ποδο­σφαι­ρι­κών ομά­δων Μίλαν και Μπαρ­τσε­λό­να. Νική­τρια η ομά­δα της Μίλαν με 4–0.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο