Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 18 Νοεμβρίου – Γεγονότα και πρόσωπα

Σαν σήμε­ρα 18 Νοεμ­βρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

1095 Αρχί­ζει η Σύνο­δος του Κλερ­μόν, με πρω­το­βου­λία του Πάπα Ουρ­βα­νού Β’, η οποία θα δώσει το πρά­σι­νο φως στην Α’ Σταυροφορία.

1302 Ο πάπας Βονι­φά­τιος Η’ εκδί­δει την Παπι­κή Βού­λα «Unam sanctam» («Ο Ένας Άγιος»), με την οποία υπο­στη­ρί­ζει ότι ο εκά­στο­τε Πάπας είναι ο μονα­δι­κός εκπρό­σω­πος του Χρι­στού επί της Γης.

1307 Ο θρυ­λι­κός Ελβε­τός πατριώ­της Γου­λιέλ­μος Τέλ­λος σημα­δεύ­ει με το τόξο του και από από­στα­ση 50 μέτρων πετυ­χαί­νει το μήλο στο κεφά­λι του γιου του, κερ­δί­ζο­ντας το στοί­χη­μα που είχε βάλει με τον αυστρια­κό κατο­χι­κό διοι­κη­τή, Χέρ­μαν Γκέσλερ.

1421 Το θαλάσ­σιο φράγ­μα του Ζού­ι­ντερ­ζι στην Ολλαν­δία καταρ­ρέ­ει, με απο­τέ­λε­σμα να πλημ­μυ­ρί­σουν 72 χωριά και να χάσουν τη ζωή τους 10.000 άνθρωποι.

1626 Εγκαι­νιά­ζε­ται πανη­γυ­ρι­κά η νέα Βασι­λι­κή του Αγί­ου Πέτρου στη Ρώμη.

1783 Σαντό­ρε ντι Σαντα­ρό­ζα, Ιτα­λός φιλέλ­λη­νας και αγω­νι­στής της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης. (Θαν. 26/4/1825)

1786 γεν­νιέ­ται ο Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Πια­νί­στας και αξιό­λο­γος αρχιμουσικός

vemper

1787 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος, για­τρός και πρω­το­πό­ρος της φωτο­γρα­φί­ας, Λουί Ντα­γκέρ, εφευ­ρέ­της της δαγε­ρο­τυ­πί­ας, μίας μεθό­δου εμφά­νι­σης φωτο­γρα­φιών χωρίς αρνητικό

1820 Ο Αμε­ρι­κα­νός πλω­τάρ­χης Ναθά­νιελ Πάλ­μερ ανα­κα­λύ­πτει την Ανταρκτική.

1826 Αρχί­ζει η μεγά­λη μάχη στην Αράχ0βα, όπου θα λάμ­ψει το άστρο του Γεωρ­γί­ου Καραϊ­σκά­κη. Θα λήξει στις 23 Νοεμ­βρί­ου, με νικη­φό­ρα έκβα­ση για τα ελλη­νι­κά όπλα.

1830 Το Βέλ­γιο ανα­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία του από το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο των Κάτω Χωρών (Ολλαν­δία).

1830 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός φιλό­σο­φος και ιδρυ­τής της μυστι­κής σέχτας των Ιλου­μι­νά­τι («Πεφω­τι­σμέ­νοι»), Γιό­χαν Βάισχάουπτ

1901 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός επι­στή­μο­νας, Τζορτζ Γκά­λοπ, ο εμπνευ­στής της επι­στη­μο­νι­κής δημο­σκό­πη­σης, με την οποία ταύ­τι­σε το όνο­μά του

1902 Σανι­δι­κά: Στην οδό Στα­δί­ου ξεσπούν συγκρού­σεις Δηλι­γιαν­νι­κών και Θεο­το­κι­κών. Χτυ­πιού­νται με σανί­δες, που ξηλώ­νουν από παρα­κεί­με­να για­πιά. Τα δύο κόμ­μα­τα είχαν ισο­ψη­φή­σει στις εκλο­γές της 17ης Νοεμ­βρί­ου με 102 έδρες το καθέ­να. Τα επει­σό­δια πυρο­δό­τη­σε η προ­σπά­θεια του Γεωρ­γί­ου Α’ να εκμε­ταλ­λευ­θεί το αδιέ­ξο­δο και να πρω­θυ­πουρ­γο­ποι­ή­σει τον υπα­σπι­στή του, Ιωάν­νη Παπαδιαμαντόπουλο.

1903 Ο Πανα­μάς εκχω­ρεί στις ΗΠΑ την περιο­χή όπου κατα­σκευά­ζε­ται η διώ­ρυ­γα. Το έργο είχε ξεκι­νή­σει το 1881 και θα ολο­κλη­ρω­θεί το 1914.

dioruga panama

1906 Γεν­νή­θη­κε ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Βρε­τα­νός που σχε­δί­α­σε το αυτο­κί­νη­το Mini Cooper, Άλεκ Ισι­γκό­νις και το 1934 ο συγ­γρα­φέ­ας, Βασί­λης Βασι­λι­κός («Ζήτα»).

1907 Γεν­νιέ­ται ο Κου­βα­νός κιθα­ρί­στας και συν­θέ­της Κομπάι Σεγκού­ντο (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Φραν­σί­σκο Ρεπιλάδο).

1912 Ο Ελλη­νι­κός Στό­λος απε­λευ­θε­ρώ­νει την Ίμβρο.

1916 Νοεμ­βρια­νά: Ο Νοέμ­βριος βρί­σκει την Ελλά­δα με δύο αντί­πα­λες κυβερ­νή­σεις, μία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη υπό τον Ελευ­θέ­ριο Βενι­ζέ­λο και μία στην Αθή­να υπό την επιρ­ροή του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου. Στις 18 συμ­μα­χι­κά αγή­μα­τα απο­βι­βά­ζο­νται στο Φάλη­ρο και συγκρού­ο­νται με τον ελλη­νι­κό στρα­τό. Στό­χος ο βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος, που υπο­στη­ρί­ζει την ουδε­τε­ρό­τη­τα της Ελλά­δος στον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Λίγο αργό­τε­ρα, η πόλη πλήτ­τε­ται από τα μαζι­κά πυρά του συμ­μα­χι­κού στό­λου. Ο βομ­βαρ­δι­σμός θα στα­μα­τή­σει αργά το βρά­δυ, έπει­τα από συμ­φω­νία του Κων­στα­ντί­νου με τους πρε­σβευ­τές της Αντάντ. Οι απώ­λειες σε νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες είναι μεγά­λες και για τις δύο πλευρές.Οι συμ­μα­χι­κές δυνά­μεις απο­σύ­ρο­νται, δίνο­ντας τη θέση τους στην αναρχία.

1916 Λήγει η μάχη του Σομ (Βορειο­δυ­τι­κή Γαλ­λία), η φονι­κό­τε­ρη μάχη του Α’ Παγκο­σμί­ου ιμπε­ρια­λι­στι­κού Πολέ­μου, που ξεκί­νη­σε την 1η του Ιού­λη, μετα­ξύ Γάλ­λων και Βρε­τα­νών, από τη μια, και Γερ­μα­νών, από την άλλη. Η μάχη έλη­ξε με νίκη των Γάλ­λων και Βρε­τα­νών, που κατα­λαμ­βά­νουν έδα­φος μόλις 15 χιλιο­μέ­τρων. Και από τις δύο πλευ­ρές, οι απώ­λειες μετρή­θη­καν σε πάνω από 1.000.000 νεκρούς και τραυματίες

1916 «Συμ­μα­χι­κά» αγγλο­γαλ­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα απο­βι­βά­ζο­νται στο Φάλη­ρο υπό το μαζι­κό βομ­βαρ­δι­σμό του στό­λου, συνε­χί­ζο­ντας τη βοή­θεια στην κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου και για την ανα­τρο­πή του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου, προ­κει­μέ­νου η Ελλά­δα να μπει στον Α’ παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στο πλευ­ρό της Αντάντ.

1918 Με το τέλος του Α’ Παγκό­σμιου Πολέ­μου, οι Βέλ­γοι ξανα­παίρ­νουν τις Βρυ­ξέλ­λες, ύστε­ρα από τέσ­σε­ρα χρό­νια κατο­χής από τους Γερμανούς.

1922 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Μαρ­σέλ Προυστ («Ανα­ζη­τώ­ντας το χαμέ­νο χρόνο»)

1926 Ο Ιρλαν­δός συγ­γρα­φέ­ας Τζορτζ Μπέρ­ναρντ Σο αρνεί­ται να παρα­λά­βει το χρη­μα­τι­κό έπα­θλο που συνο­δεύ­ει το βρα­βείο Νόμπελ, λέγο­ντας: «Δεν μπο­ρώ να συγ­χω­ρή­σω τον Άλφρεντ Νόμπελ για την ανα­κά­λυ­ψη της δυνα­μί­τι­δας, αλλά μόνο ένας δαι­μό­νιος άνθρω­πος θα μπο­ρού­σε να θεσπί­σει αυτό το βραβείο».

bernarnd so

1928 Παρου­σιά­ζε­ται στο θέα­τρο Κόλο­νι της Νέας Υόρ­κης η πρώ­τη ομι­λού­σα ται­νία με ήρωα το διά­ση­μο ήρωα κινου­μέ­νων σχε­δί­ων Μίκυ Μάους. Πρό­κει­ται για την οκτά­λε­πτη ται­νία του Γουόλτ Ντίσ­νεϊ Steamboat Willie (Το Ατμό­πλοιο Γουίλι).

1935 Με συντα­κτι­κή πρά­ξη απα­γο­ρεύ­ε­ται στην Ελλά­δα η πρό­σλη­ψη γυναι­κών σε δημό­σιες υπηρεσίες.

1936 Η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία και η φασι­στι­κή Ιτα­λία ανα­γνω­ρί­ζουν τη δικτα­το­ρι­κή κυβέρ­νη­ση του ισπα­νού στρα­τη­γού Φράνκο.

1938 Ο δικτά­το­ρας Ιωάν­νης Μετα­ξάς ανα­χω­ρεί για την Άγκυ­ρα, προ­κει­μέ­νου να παρα­στεί στην κηδεία του Κεμάλ Ατατούρκ.

1944 Στη Λαμία πραγ­μα­το­ποιεί­ται σύσκε­ψη των καπε­τά­νιων του ΕΛΑΣ (17–18 Νοέμ­βρη), όπου δια­τυ­πώ­θη­καν ανη­συ­χί­ες ανα­φο­ρι­κά με τις προ­θέ­σεις και τον στό­χο των Βρε­τα­νών στην Ελλάδα.

1952 Πέθα­νε ο Γάλ­λος ποι­η­τής, Πολ Ελιάρ

pol eluar

1957 Πεθαί­νει ο καθη­γη­τής Χαρά­λα­μπος Θεοδωρίδης

theodoriis

1962 Πεθαί­νει ο Δανός φυσι­κός Νιλς Μπορ (βρα­βείο Νόμπελ Φυσι­κής, 1922).

1963 Η αμε­ρι­κά­νι­κη εται­ρία «Bell» λαν­σά­ρει το τηλέ­φω­νο με πλήκτρα.

1968 Με ανα­κοί­νω­σή του το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη κατα­δί­κη σε θάνα­το του Α. Πανα­γού­λη από το δικτα­το­ρι­κό καθε­στώς της Χούντας.

1973 Στις 18 και 19 Νοεμ­βρί­ου πραγ­μα­το­ποιού­νται μια σει­ρά δια­δη­λώ­σεις και συγκε­ντρώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας για το ματο­κύ­λι­σμα του Πολυ­τε­χνεί­ου. Στις συγκρού­σεις με την αστυ­νο­μί­ας, πολ­λοί τραυ­μα­τί­στη­καν, ενώ συνε­χί­στη­καν και οι συλ­λή­ψεις. Στην ανα­κοί­νω­ση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τονί­ζο­νταν μετα­ξύ άλλων πως «Το μαχη­τι­κό λαϊ­κό ξέσπα­σμα αυτών των ημε­ρών έδει­ξε πόσο γυμνή από λαϊ­κό έρει­σμα παρα­μέ­νει η δικτα­το­ρία. Πόσο αβυσ­σα­λέο μίσος για τους τυράν­νους και πόσος πόθος για τη λευ­τε­ριά, για την απαλ­λα­γή από την αμε­ρι­κα­νο­κρα­τία, για την εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία συμπυ­κνώ­θη­κε στην ψυχή του λαού»

1976 Εγκα­θι­δρύ­ε­ται Δημο­κρα­τία στην Ισπα­νία, έπει­τα από 37 χρό­νια δικτα­το­ρί­ας του στρα­τη­γού Φράν­κο. Η από­φα­ση λαμ­βά­νε­ται με ψήφους 425 «υπέρ» και 59 «κατά», από τα Κορ­τές, τη διο­ρι­σμέ­νη από τον Φράν­κο Βου­λή της Ισπανίας

1978 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται ομα­δι­κή αυτο­κτο­νία από τους πιστούς της αίρε­σης “Ναός του Λαού” του αμε­ρι­κα­νού πάστο­ρα Τζιμς Τζό­ουνς στη ζού­γκλα της Γουιά­νας στη Νότιο Αμε­ρι­κή. Τους πεί­θει να πιουν φρου­το­χυ­μό, που περιέ­χει κυα­νιού­χα ουσία, ενώ όσοι αρνού­νται πυρο­βο­λού­νται. Ανά­με­σα στους 913 νεκρούς είναι και 276 παιδιά.

1984 Τελε­τή έναρ­ξης της 26ης Ολυ­μπιά­δας Σκα­κιού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, της πρώ­της που γίνε­ται στην Ελλάδα.

1985 Πέθα­νε ο ρεμπέ­της, Δημή­τρης Γκό­γκος ή Μπαγιαντέρας.

mpagianteras

1990 H ληξιαρ­χι­κή πρά­ξη γέν­νη­σης του Πολ Μακάρτ­νεϊ πωλεί­ται ένα­ντι 18.000 δολα­ρί­ων σε δημοπρασία.

1992 1.575 επι­στή­μο­νες, μετα­ξύ των οποί­ων και 99 νομπε­λί­στες, υπο­γρά­φουν έκκλη­ση για τη σωτη­ρία της Γης, η οποία εκτι­μούν πως αντι­με­τω­πί­ζει βρα­χυ­πρό­θε­σμα την προ­ο­πτι­κή της κατάρρευσης.

1994 Η Βου­λή της Φιν­λαν­δί­ας εγκρί­νει την έντα­ξη της χώρας στην Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

2002 Το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο της Κύπρου εξου­σιο­δο­τεί τον πρό­ε­δρο Γλαύ­κο Κλη­ρί­δη να ανα­κοι­νώ­σει στον ΟΗΕ ότι το σχέ­διο Ανάν για τη λύση του Κυπρια­κού γίνε­ται δεκτό ως βάση δια­πραγ­μά­τευ­σης. Την ίδια ώρα στην Αθή­να, ο πρω­θυ­πουρ­γός Κώστας Σημί­της, υπο­δέ­χε­ται το νικη­τή των τουρ­κι­κών εκλο­γών Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, ο οποί­ος δηλώ­νει ότι “ονει­ρεύ­ε­ται τις μέρες, που δε θα υπάρ­χουν δια­φο­ρές ανά­με­σα στην Τουρ­κία και την Ελλάδα”.

2004 Ανα­κοι­νώ­νε­ται η από­φα­ση του εφε­τεί­ου, βάσει της οποί­ας η ΑΕΚ σώζε­ται οικο­νο­μι­κά, υπα­γό­με­νη στο άρθρο 44.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο