Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 18 Νοεμβρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

📋 Σαν σήμερα 18 Νοεμβρίου 📌 -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. 

📇 Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1095 Αρχί­ζει η Σύνο­δος του Κλερ­μόν, με πρω­το­βου­λία του Πάπα Ουρ­βα­νού Β’, η οποία θα δώσει το πρά­σι­νο φως στην Α’ Σταυροφορία.

1302 Ο πάπας Βονι­φά­τιος Η’ εκδί­δει την Παπι­κή Βού­λα «Unam sanctam» («Ο Ένας Άγιος»), με την οποία υπο­στη­ρί­ζει ότι ο εκά­στο­τε Πάπας είναι ο μονα­δι­κός εκπρό­σω­πος του Χρι­στού επί της Γης.

1307 Ο θρυ­λι­κός Ελβε­τός πατριώ­της Γου­λιέλ­μος Τέλ­λος σημα­δεύ­ει με το τόξο του και από από­στα­ση 50 μέτρων πετυ­χαί­νει το μήλο στο κεφά­λι του γιου του, κερ­δί­ζο­ντας το στοί­χη­μα που είχε βάλει με τον αυστρια­κό κατο­χι­κό διοι­κη­τή, Χέρ­μαν Γκέσλερ.

1421 Το θαλάσ­σιο φράγ­μα του Ζού­ι­ντερ­ζι στην Ολλαν­δία καταρ­ρέ­ει, με απο­τέ­λε­σμα να πλημ­μυ­ρί­σουν 72 χωριά και να χάσουν τη ζωή τους 10.000 άνθρωποι.

1626 Εγκαι­νιά­ζε­ται πανη­γυ­ρι­κά η νέα Βασι­λι­κή του Αγί­ου Πέτρου στη Ρώμη.

1783 Σαντό­ρε ντι Σαντα­ρό­ζα, Ιτα­λός φιλέλ­λη­νας και αγω­νι­στής της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης. (Θαν. 26/4/1825)

1786 Γεν­νιέ­ται ο Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Πια­νί­στας και αξιό­λο­γος αρχιμουσικός

vemper

1787 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος, για­τρός και πρω­το­πό­ρος της φωτο­γρα­φί­ας, Λουί Ντα­γκέρ, εφευ­ρέ­της της δαγε­ρο­τυ­πί­ας, μίας μεθό­δου εμφά­νι­σης φωτο­γρα­φιών χωρίς αρνητικό

1820 Ο Αμε­ρι­κα­νός πλω­τάρ­χης Ναθά­νιελ Πάλ­μερ ανα­κα­λύ­πτει την Ανταρκτική.

1826 Αρχί­ζει η μεγά­λη μάχη στην Αράχ0βα, όπου θα λάμ­ψει το άστρο του Γεωρ­γί­ου Καραϊ­σκά­κη. Θα λήξει στις 23 Νοεμ­βρί­ου, με νικη­φό­ρα έκβα­ση για τα ελλη­νι­κά όπλα.

1830 Το Βέλ­γιο ανα­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία του από το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο των Κάτω Χωρών (Ολλαν­δία).

1830 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός φιλό­σο­φος και ιδρυ­τής της μυστι­κής σέχτας των Ιλου­μι­νά­τι («Πεφω­τι­σμέ­νοι»), Γιό­χαν Βάισχάουπτ

1901 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός επι­στή­μο­νας, Τζορτζ Γκά­λοπ, ο εμπνευ­στής της επι­στη­μο­νι­κής δημο­σκό­πη­σης, με την οποία ταύ­τι­σε το όνο­μά του

1902 Σανι­δι­κά: Στην οδό Στα­δί­ου ξεσπούν συγκρού­σεις Δηλι­γιαν­νι­κών και Θεο­το­κι­κών. Χτυ­πιού­νται με σανί­δες, που ξηλώ­νουν από παρα­κεί­με­να για­πιά. Τα δύο κόμ­μα­τα είχαν ισο­ψη­φή­σει στις εκλο­γές της 17ης Νοεμ­βρί­ου με 102 έδρες το καθέ­να. Τα επει­σό­δια πυρο­δό­τη­σε η προ­σπά­θεια του Γεωρ­γί­ου Α’ να εκμε­ταλ­λευ­θεί το αδιέ­ξο­δο και να πρω­θυ­πουρ­γο­ποι­ή­σει τον υπα­σπι­στή του, Ιωάν­νη Παπαδιαμαντόπουλο.

1903 Ο Πανα­μάς εκχω­ρεί στις ΗΠΑ την περιο­χή όπου κατα­σκευά­ζε­ται η διώ­ρυ­γα. Το έργο είχε ξεκι­νή­σει το 1881 και θα ολο­κλη­ρω­θεί το 1914.

dioruga panama

1906 Γεν­νή­θη­κε ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Βρε­τα­νός που σχε­δί­α­σε το Mini Cooper, Άλεκ Ισιγώνης

mini cooper 1959 1997

Το 1959 η British Motor Corpration παρου­σιά­ζει το Mini Cooper, του Αλέ­κου (Άλεκ) Ισι­γώ­νη (Sir Alec Issigonis κατά τους Άγγλους).
Το Mini ήταν ένα δίθυ­ρο συμπα­γές πόλης της τότε British Motor Corporation (BMC) από το 1959 έως το 2000 –πρό­τυ­πο της βρε­τα­νι­κής λαϊ­κής κουλ­τού­ρας της 10ετίας του 1960, όπως για τους ιτα­λούς το 500αράκι, για τους γερ­μα­νούς το σκα­θά­ρι της Volkswagen, για του γάλ­λους το Citroën 2CV (deux chevaux)
Αρχι­κά, ένας τετρα­κύ­λιν­δρος κινη­τή­ρας… 34 ίππων. Έναν χρό­νο αργό­τε­ρα, το 1960, η έκδο­ση Van. Λίγο αργό­τε­ρα, ήρθαν το Morris Mini-Traveler, το Austin Seven Countryman. Το 1961 βγή­κε στην παρα­γω­γή το Mini Pick-Up και ακο­λού­θη­σε το Cooper S. Η επα­νά­στα­ση είχε ήδη ξεκι­νή­σει, με έναν αντάρ­τη πόλε­ων (αλλά και εξοχών)

.mini cooper by Alex Isigonis

Η πρω­το­πο­ρια­κή η διά­τα­ξη της μπρο­στι­νής κίνη­σης με εγκάρ­σιο κινη­τή­ρα του Mini αντι­γρά­φη­καν αμέ­σως από τα λεγό­με­να “supermini” και στη συνέ­χεια προ­σαρ­μό­στη­καν για μεγα­λύ­τε­ρα υπο­συ­μπα­γή σχέδια.
10άδες εργο­στά­σια σ’ όλο τον κόσμο το κατα­σκεύ­α­σαν: Victoria Park|Zetland BMC στο Σίδνεϊ της Αυστρα­λί­ας και αργό­τε­ρα στην Ισπα­νία (Authi), Βέλ­γιο, Ιτα­λία (Innocenti) Χιλή, Μάλ­τα, Πορ­το­γα­λία, Νότια Αφρι­κή, Ουρου­γουάη, Βενε­ζου­έ­λα Γιου­γκο­σλα­βία (IMV)
Το Mini Mark I είχε τρεις σημα­ντι­κές εκδό­σεις – το Mark II, το Clubman και το Mark III, με σει­ρά παραλ­λα­γών, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου στέι­σιον, μικρού φορ­τη­γού και του Mini Moke (εν είδει τζιπ).
Όπως έγρα­ψαν, ακό­μα κι αν κάπο­τε το Mini θα κινεί­ται μόνο με αστρι­κή σκό­νη, αυτό θα παρα­μέ­νει στο πάν­θε­ον των θρυ­λι­κών αυτο­κι­νή­των. Όλα τα χρω­στά­με σε έναν Έλλη­να ο οποί­ος το σχε­δί­α­σε… σε χαρτοπετσέτα
Οι εκδό­σεις επι­δό­σε­ων, Mini Cooper και Cooper “S”, ήταν επι­τυ­χη­μέ­να ως αγω­νι­στι­κά και ράλι αυτο­κί­νη­τα, κερ­δί­ζο­ντας το Ράλι Μόντε Κάρ­λο το 1964, το 1965 και το 1967.
Η BMW απέ­κτη­σε το Rover Group (πρώ­ην Βρε­τα­νι­κό Leyland) το 1994 και πού­λη­σε το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του το 2000, αλλά δια­τή­ρη­σε τα δικαιώ­μα­τα κατα­σκευ­ής αυτο­κι­νή­των χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το όνο­μα Mini.

1907 Γεν­νιέ­ται ο Κου­βα­νός κιθα­ρί­στας και συν­θέ­της Κομπάι Σεγκού­ντο (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Φραν­σί­σκο Ρεπιλάδο).

1912 Ο Ελλη­νι­κός Στό­λος απε­λευ­θε­ρώ­νει την Ίμβρο.

1916 Νοεμ­βρια­νά: Ο Νοέμ­βριος βρί­σκει την Ελλά­δα με δύο αντί­πα­λες κυβερ­νή­σεις, μία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη υπό τον Ελευ­θέ­ριο Βενι­ζέ­λο και μία στην Αθή­να υπό την επιρ­ροή του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου. Στις 18 συμ­μα­χι­κά αγή­μα­τα απο­βι­βά­ζο­νται στο Φάλη­ρο και συγκρού­ο­νται με τον ελλη­νι­κό στρα­τό. Στό­χος ο βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος, που υπο­στη­ρί­ζει την ουδε­τε­ρό­τη­τα της Ελλά­δος στον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Λίγο αργό­τε­ρα, η πόλη πλήτ­τε­ται από τα μαζι­κά πυρά του συμ­μα­χι­κού στό­λου. Ο βομ­βαρ­δι­σμός θα στα­μα­τή­σει αργά το βρά­δυ, έπει­τα από συμ­φω­νία του Κων­στα­ντί­νου με τους πρε­σβευ­τές της Αντάντ. Οι απώ­λειες σε νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες είναι μεγά­λες και για τις δύο πλευρές.Οι συμ­μα­χι­κές δυνά­μεις απο­σύ­ρο­νται, δίνο­ντας τη θέση τους στην αναρχία.

1916 Λήγει η μάχη του Σομ (Βορειο­δυ­τι­κή Γαλ­λία), η φονι­κό­τε­ρη μάχη του Α’ Παγκο­σμί­ου ιμπε­ρια­λι­στι­κού Πολέ­μου, που ξεκί­νη­σε την 1η του Ιού­λη, μετα­ξύ Γάλ­λων και Βρε­τα­νών, από τη μια, και Γερ­μα­νών, από την άλλη. Η μάχη έλη­ξε με νίκη των Γάλ­λων και Βρε­τα­νών, που κατα­λαμ­βά­νουν έδα­φος μόλις 15 χιλιο­μέ­τρων. Και από τις δύο πλευ­ρές, οι απώ­λειες μετρή­θη­καν σε πάνω από 1.000.000 νεκρούς και τραυματίες

1916 «Συμ­μα­χι­κά» αγγλο­γαλ­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα απο­βι­βά­ζο­νται στο Φάλη­ρο υπό το μαζι­κό βομ­βαρ­δι­σμό του στό­λου, συνε­χί­ζο­ντας τη βοή­θεια στην κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου και για την ανα­τρο­πή του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου, προ­κει­μέ­νου η Ελλά­δα να μπει στον Α’ παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στο πλευ­ρό της Αντάντ.

1918 Με το τέλος του Α’ Παγκό­σμιου Πολέ­μου, οι Βέλ­γοι ξανα­παίρ­νουν τις Βρυ­ξέλ­λες, ύστε­ρα από τέσ­σε­ρα χρό­νια κατο­χής από τους Γερμανούς.

1922 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Μαρ­σέλ Προυστ («Ανα­ζη­τώ­ντας το χαμέ­νο χρόνο»)

1926 Ο Ιρλαν­δός συγ­γρα­φέ­ας Τζορτζ Μπέρ­ναρντ Σο αρνεί­ται να παρα­λά­βει το χρη­μα­τι­κό έπα­θλο που συνο­δεύ­ει το βρα­βείο Νόμπελ, λέγο­ντας: «Δεν μπο­ρώ να συγ­χω­ρή­σω τον Άλφρεντ Νόμπελ για την ανα­κά­λυ­ψη της δυνα­μί­τι­δας, αλλά μόνο ένας δαι­μό­νιος άνθρω­πος θα μπο­ρού­σε να θεσπί­σει αυτό το βραβείο».

bernarnd so

1928 Παρου­σιά­ζε­ται στο θέα­τρο Κόλο­νι της Νέας Υόρ­κης η πρώ­τη ομι­λού­σα ται­νία με ήρωα το διά­ση­μο ήρωα κινου­μέ­νων σχε­δί­ων Μίκυ Μάους. Πρό­κει­ται για την οκτά­λε­πτη ται­νία του Γουόλτ Ντίσ­νεϊ Steamboat Willie (Το Ατμό­πλοιο Γουίλι).

1935 Με συντα­κτι­κή πρά­ξη απα­γο­ρεύ­ε­ται στην Ελλά­δα η πρό­σλη­ψη γυναι­κών σε δημό­σιες υπηρεσίες.

1936 Η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία και η φασι­στι­κή Ιτα­λία ανα­γνω­ρί­ζουν τη δικτα­το­ρι­κή κυβέρ­νη­ση του ισπα­νού στρα­τη­γού Φράνκο.

1938 Ο δικτά­το­ρας Ιωάν­νης Μετα­ξάς ανα­χω­ρεί για την Άγκυ­ρα, προ­κει­μέ­νου να παρα­στεί στην κηδεία του Κεμάλ Ατατούρκ.

1944 Στη Λαμία πραγ­μα­το­ποιεί­ται σύσκε­ψη των καπε­τά­νιων του ΕΛΑΣ (17–18 Νοέμ­βρη), όπου δια­τυ­πώ­θη­καν ανη­συ­χί­ες ανα­φο­ρι­κά με τις προ­θέ­σεις και τον στό­χο των Βρε­τα­νών στην Ελλάδα.

1952 Πέθα­νε ο Γάλ­λος ποι­η­τής, Πολ Ελιάρ

pol eluar

1957 Πεθαί­νει ο καθη­γη­τής Χαρά­λα­μπος Θεοδωρίδης

theodoriis

1958 Ήταν 18 Νοέμ­βρη | πέρα στο Μακρούν μπρο­στά | φτά­σαν ταχτι­κοί χακέ­νιοι | με τα μεταγωγικά…
Ο Ιρλαν­δός Brendan [Francis Aidan] Behan (9‑Φεβ 1923 | 20-Μαρτ-1964) πολυ­σχι­δής ποι­η­τής, διη­γη­μα­το­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας (+θεα­τρι­κός), μυθι­στο­ριο­γρά­φος, σενα­ριο­γρά­φος που έγρα­ψε στα αγγλι­κά | ιρλαν­δι­κά θεω­ρεί­ται ως ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους Ιρλαν­δούς συγ­γρα­φείς όλων των εποχών.
Μετα­ξύ των έργων του το μονό­πρα­κτο An Giall, που σε μια loose αγγλι­κή έκδο­ση του με τρα­γού­δια, προ­σαρ­μό­στη­κε ως «The Hostage» (ο όμη­ρος) για το θέα­τρο, ανα­φο­ρι­κά με τα γεγο­νό­τα που οδή­γη­σαν στην εκτέ­λε­ση ενός 18χρονου μέλους του IRA σε φυλα­κή του Μπέλ­φαστ, κατη­γο­ρού­με­νου για τη δολο­φο­νία ενός αστυ­νο­μι­κού της Βασι­λι­κής Χωρο­φυ­λα­κή του Όλστερ (η περί­φη­μη Royal Ulster Constabulary, με πάνω από 8.500 τσι­ρά­κια των Άγγλων που δια­λύ­θη­κε το 2001) Brendan Behan + Mikis Μίκης Θεοδωράκης

Η δρά­ση του έργου δια­δρα­μα­τί­ζε­ται σε ένα περί­ερ­γο «κακό­φη­μο» σπί­τι στην οδό Νέλ­σον του Δου­βλί­νου, που ανή­κει σε έναν πρώ­ην διοι­κη­τή του IRA. Όπως στο πρώ­το θεα­τρι­κό του Behan (Quare Fellow ‑1954) το κοι­νό δεν βλέ­πει ποτέ τον πρω­τα­γω­νι­στή, απλά διαι­σθά­νε­ται την ύπαρ­ξή του.
Ο όμη­ρος του τίτλου είναι ο Leslie Williams, ένας νεα­ρός και αθώ­ος στρα­τιώ­της του Cockney British Army (σσ. ένα από τα πολ­λά nicknames του Βρε­τα­νι­κού Στρα­τού), στα σύνο­ρα με τη Βόρεια Ιρλαν­δία που κρα­τεί­ται σε ένα είδος μπουρ­δέ­λου, με έναν ζωντα­νό αλλά απελ­πι­στι­κά ανορ­θό­δο­ξο συν­δυα­σμό ιερό­δου­λων, επα­να­στα­τών του IRA κλπ. «τύπων» που κατοι­κούν εκεί.
Κατά τη διάρ­κεια της παρά­στα­σης, ανα­πτύσ­σε­ται μια ιστο­ρία αγά­πης μετα­ξύ Λέσλι και της Τερέ­ζα, ενός νεα­ρού κορι­τσιού, κατοί­κου του σπι­τιού. Και οι δύο είναι ορφα­νά ξένα στην πόλη και η Τερέ­ζα υπό­σχε­ται να μην τον ξεχά­σει ποτέ.
Το έργο τελειώ­νει με την είδη­ση του απαγ­χο­νι­σμού στο Μπέλ­φαστ και την έφο­δο των Gardaí (swat της επο­χής) στον «οίκο ανο­χής», η Λέσλι σκο­τώ­νε­ται σε ένα καται­γι­σμό από σφαί­ρες και στο φινά­λε το άψυ­χο κορ­μί της αιω­ρεί­ται τρα­γου­δώ­ντας «The Bells of Hell Go Ting-a-ling-a-ling» (σσ. τρα­γού­δι Βρε­τα­νών αερο­πό­ρων από τον Α ‘Παγκό­σμιο Πόλε­μο ‑δημιουρ­γή­θη­κε γύρω στο 1911).μην ξεχάσω Εκδόσεις Ατέχνως1962 Πεθαί­νει ο Δανός φυσι­κός Νιλς Μπορ (βρα­βείο Νόμπελ Φυσι­κής, 1922).

1963 Η αμε­ρι­κά­νι­κη εται­ρία «Bell» λαν­σά­ρει το τηλέ­φω­νο με πλήκτρα.

1968 Με ανα­κοί­νω­σή του το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη κατα­δί­κη σε θάνα­το του Α. Πανα­γού­λη από το δικτα­το­ρι­κό καθε­στώς της Χούντας.

1973 Στις 18 και 19 Νοεμ­βρί­ου πραγ­μα­το­ποιού­νται μια σει­ρά δια­δη­λώ­σεις και συγκε­ντρώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας για το ματο­κύ­λι­σμα του Πολυ­τε­χνεί­ου. Στις συγκρού­σεις με την αστυ­νο­μί­ας, πολ­λοί τραυ­μα­τί­στη­καν, ενώ συνε­χί­στη­καν και οι συλ­λή­ψεις. Στην ανα­κοί­νω­ση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τονί­ζο­νταν μετα­ξύ άλλων πως «Το μαχη­τι­κό λαϊ­κό ξέσπα­σμα αυτών των ημε­ρών έδει­ξε πόσο γυμνή από λαϊ­κό έρει­σμα παρα­μέ­νει η δικτα­το­ρία. Πόσο αβυσ­σα­λέο μίσος για τους τυράν­νους και πόσος πόθος για τη λευ­τε­ριά, για την απαλ­λα­γή από την αμε­ρι­κα­νο­κρα­τία, για την εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία συμπυ­κνώ­θη­κε στην ψυχή του λαού»

1976 Εγκα­θι­δρύ­ε­ται Δημο­κρα­τία στην Ισπα­νία, έπει­τα από 37 χρό­νια δικτα­το­ρί­ας του στρα­τη­γού Φράν­κο. Η από­φα­ση λαμ­βά­νε­ται με ψήφους 425 «υπέρ» και 59 «κατά», από τα Κορ­τές, τη διο­ρι­σμέ­νη από τον Φράν­κο Βου­λή της Ισπανίας

1978 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται ομα­δι­κή αυτο­κτο­νία από τους πιστούς της αίρε­σης “Ναός του Λαού” του αμε­ρι­κα­νού πάστο­ρα Τζιμς Τζό­ουνς στη ζού­γκλα της Γουιά­νας στη Νότιο Αμε­ρι­κή. Τους πεί­θει να πιουν φρου­το­χυ­μό, που περιέ­χει κυα­νιού­χα ουσία, ενώ όσοι αρνού­νται πυρο­βο­λού­νται. Ανά­με­σα στους 913 νεκρούς είναι και 276 παιδιά.

1984 Τελε­τή έναρ­ξης της 26ης Ολυ­μπιά­δας Σκα­κιού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, της πρώ­της που γίνε­ται στην Ελλάδα.

1985 Πέθα­νε ο ρεμπέ­της, Δημή­τρης Γκό­γκος ή Μπαγιαντέρας.

mpagianteras

1990 H ληξιαρ­χι­κή πρά­ξη γέν­νη­σης του Πολ Μακάρτ­νεϊ πωλεί­ται ένα­ντι 18.000 δολα­ρί­ων σε δημοπρασία.

1992 1.575 επι­στή­μο­νες, μετα­ξύ των οποί­ων και 99 νομπε­λί­στες, υπο­γρά­φουν έκκλη­ση για τη σωτη­ρία της Γης, η οποία εκτι­μούν πως αντι­με­τω­πί­ζει βρα­χυ­πρό­θε­σμα την προ­ο­πτι­κή της κατάρρευσης.

1994 Η Βου­λή της Φιν­λαν­δί­ας εγκρί­νει την έντα­ξη της χώρας στην Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

2002 Το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο της Κύπρου εξου­σιο­δο­τεί τον πρό­ε­δρο Γλαύ­κο Κλη­ρί­δη να ανα­κοι­νώ­σει στον ΟΗΕ ότι το σχέ­διο Ανάν για τη λύση του Κυπρια­κού γίνε­ται δεκτό ως βάση δια­πραγ­μά­τευ­σης. Την ίδια ώρα στην Αθή­να, ο πρω­θυ­πουρ­γός Κώστας Σημί­της, υπο­δέ­χε­ται το νικη­τή των τουρ­κι­κών εκλο­γών Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, ο οποί­ος δηλώ­νει ότι “ονει­ρεύ­ε­ται τις μέρες, που δε θα υπάρ­χουν δια­φο­ρές ανά­με­σα στην Τουρ­κία και την Ελλάδα”.

2004 Ανα­κοι­νώ­νε­ται η από­φα­ση του εφε­τεί­ου, βάσει της οποί­ας η ΑΕΚ σώζε­ται οικο­νο­μι­κά, υπα­γό­με­νη στο άρθρο 44.

Εκδόσεις Ατέχνως Atexnos click

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο