Σαν σήμερα 18 Νοεμβρίου 1957 πεθαίνει ο υλιστής καθηγητής φιλοσοφίας Χαράλαμπος Θεοδωρίδης

Σαν σήμε­ρα 18 Νοεμ­βρί­ου 1957 πεθαί­νει ο καθη­γη­τής φιλο­σο­φί­ας Χαρά­λα­μπος Θεο­δω­ρί­δης, στα­θε­ρά στην πλευ­ρά του ιστο­ρι­κού υλι­σμού (γεν­νή­θη­κε στα 1883 στην Και­σά­ρεια της Καπ­πα­δο­κί­ας). «Φοί­τη­σε στην Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών ώρι­μος, ύστε­ρα από την θητεία του σε Σχο­λεία Ελλη­νι­κών Κοι­νο­τή­των της Μικρα­σί­ας. Η μετεκ­παί­δευ­σή του στα Πανε­πι­στή­μια του Μονά­χου και της Λει­ψί­ας (1915–1919) τον έφε­ρε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σαν σήμε­ρα 18 Νοεμ­βρί­ου 1957 πεθαί­νει ο υλι­στής καθη­γη­τής φιλο­σο­φί­ας Χαρά­λα­μπος Θεο­δω­ρί­δης.