Σαν σήμερα 18 Οκτωβρίου 1979 η Σουηδική Ακαδημία αναγγέλλει την απονομή του Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Οδυσσέα Ελύτη

Σαν σήμε­ρα 18/10/1979 η Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία αναγ­γέλ­λει την απο­νο­μή του Βρα­βείο Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας στον Οδυσ­σέα Ελύτη.