Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 18 Οκτωβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα

Σαν σήμε­ρα 18 Οκτω­βρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

1469 Παντρεύ­ο­νται ο Φερ­δι­νάν­δος της Αρα­γο­νί­ας και η Ισα­βέλ­λα της Καστί­λης. Ο γάμος τους ενώ­νει κάτω από το ίδιο σκή­πτρο τα δύο ισχυ­ρά χρι­στια­νι­κά κρά­τη και έτσι πραγ­μα­το­ποιεί­ται η ενό­τη­τα της Ισπανίας.

1685 Εκδί­δε­ται το Διά­ταγ­μα του Φοντε­νε­μπλό: Ο Γάλ­λος βασι­λιάς Λου­δο­βί­κος ΙΔ’, που έμει­νε στην ιστο­ρία ως βασι­λιάς-ήλιος, ανα­κα­λεί το Διά­ταγ­μα της Νάντης με το οποίο παρα­χω­ρού­σε θρη­σκευ­τι­κή ελευ­θε­ρία στους Ουγε­νό­τους, τους Γάλ­λους προτεστάντες.

1777  Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός ποι­η­τής και δρα­μα­τουρ­γός Χάιν­ριχ φον Κλάιστ

1808 Το Βέλ­γιο προ­σαρ­τά το Ελεύ­θε­ρο Κρά­τος του Κονγκό.

1827 Μετά την από­βα­σή τους την προη­γού­με­νη μέρα, οι Έλλη­νες με αρχη­γό τον Φαβιέ­ρο ελευ­θε­ρώ­νουν όλη τη Χίο, εκτός από το κάστρο, το οποίο θέτουν σε πολιορ­κία. Απο­χώ­ρη­σαν τον Ιανουά­ριο του 1828, έπει­τα από πιέ­σεις των Μεγά­λων Δυνά­με­ων και του Καπο­δί­στρια, καθώς η Χίος δεν θα περι­λαμ­βά­νο­νταν στο ελλη­νι­κό κράτος.

1842 Ο Αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της, Σάμιου­ελ Μορς, ο «πατέ­ρας» του κώδι­κα Μορς, θέτει σε λει­τουρ­γία τον πρώ­το τηλέγραφο.

1843 Στη Χάλ­κη της Δωδε­κα­νή­σου σημειώ­νε­ται σει­σμός μεγέ­θους 6,5 Ρίχτερ, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 600 άνθρω­ποι, να καταρ­ρεύ­σει ένα ολό­κλη­ρο βου­νό και να βυθι­στούν πλοία.

1859 Γεν­νή­θη­κε ο Ανρί Λουί Μπερ­ξόν, Γάλ­λος φιλό­σο­φος, από τους ιδρυ­τές της σχο­λής του υπαρ­ξι­σμού, ο οποί­ος τιμή­θη­κε με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας το 1927

1860 Τερ­μα­τί­ζε­ται ο Β’ Πόλε­μος του Οπί­ου: Οι βρε­τα­νι­κές δυνά­μεις κατα­στρέ­φουν το Γουάν­μιν­γκ­γιαγκ, την κατα­πλη­κτι­κή καλο­και­ρι­νή αυτο­κρα­το­ρι­κή κατοι­κία, στο Πεκί­νο της Κίνας. Προ­χω­ρούν σε λεη­λα­σί­ες και σφα­γές. Τα γεγο­νό­τα ανα­γκά­ζουν τον αυτο­κρά­το­ρα να υπο­γρά­ψει τη Σύμ­βα­ση του Πεκί­νου, με την οποία επι­κυ­ρω­νό­ταν η Συν­θή­κη του Τιεντσίν.

1871 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός μαθη­μα­τι­κός, μηχα­νι­κός και εφευ­ρέ­της Τσαρλς Μπά­μπατζ, που θεω­ρεί­ται «πατέ­ρας» των ηλε­κτρο­νι­κών υπολογιστών.

1889 Πεθαί­νει ο Ιτα­λός εφευ­ρέ­της Αντό­νιο Μέου­τσι, θεω­ρού­με­νος από πολ­λούς ως ο «πατέ­ρας» του τηλεφώνου.

1912 Ξεσπά­ει ο Α΄ Βαλ­κα­νι­κός Πόλεμος.

1912 Κατα­λή­γουν σε συμ­φω­νία υπο­γρά­φο­ντας συν­θή­κη ειρή­νης στη Λοζάν­νη η Τουρ­κία και η Ιτα­λία, βάσει της οποί­ας η πρώ­τη παρα­χω­ρεί στην Ιτα­λία τη Λιβύη, με αντάλ­λαγ­μα την από­συρ­ση της Ιτα­λί­ας από το Αιγαίο. Το αντάλ­λαγ­μα δε δόθη­κε ποτέ.

1912 Το τορ­πι­λο­βό­λο 11, με Κυβερ­νή­τη τον Υπο­πλοί­αρ­χο Νικό­λαο Βότση, διέρ­χε­ται τη νύχτα το Καρα­μπουρ­νού και τορ­πι­λί­ζει στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης το τουρ­κι­κό θωρη­κτό Φετίχ-Ι-Μπουλέντ.

1914 Η Ιτα­λία απα­ντά­ει στην ανα­κα­τά­λη­ψη της Β. Ηπεί­ρου από τον ελλη­νι­κό στρα­τό, με την κατά­λη­ψη της νήσου Σάσωνος.

1918 Γεν­νιέ­ται ο πολι­τι­κός Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης, πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας το 1990–1993.

1920 Γεν­νή­θη­κε η Μελί­να Μερ­κού­ρη, Ελλη­νί­δα ηθο­ποιός και πολιτικός

1922 Ιδρύ­ε­ται το BBC.

1925 Με αφορ­μή ένα μικρό συνο­ρια­κό επει­σό­διο, ξεσπά πόλε­μος μετα­ξύ Ελλά­δας και Βουλ­γα­ρί­ας, που θα διαρ­κέ­σει μία εβδο­μά­δα και θα κοστί­σει τη ζωή 50 ανθρώπων.

1927 Γεν­νή­θη­κε Τζορτζ Σκοτ, Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, γνω­στός από την ται­νία “Πάτον, ο θρύ­λος της Νορμανδίας”

1929 Μεγά­λο και ισχυ­ρό «κραχ» στο Χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέας Υόρκης.

krisi kapitalismou

1931 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της Τόμας Αλβα Εντι­σον, δημιουρ­γός πλέ­ον των χιλί­ων επα­να­στα­τι­κών εφευ­ρέ­σε­ων, μετα­ξύ των οποί­ων η ηλε­κτρι­κή λάμπα, ο φωνο­γρά­φος και η μηχα­νή προβολής.

edison

1939 Γεν­νή­θη­κε ο Λι Χάρ­βεϊ Όσβαλντ, Αμε­ρι­κα­νός που θεω­ρεί­ται επι­σή­μως δολο­φό­νος του Προ­έ­δρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι

1944 Έξι μέρες μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας από τον ΕΛΑΣ κατα­φθά­νει στην πρω­τεύ­ου­σα η κυβέρ­νη­ση της «Εθνι­κής Ενό­τη­τας» υπό τον Γ. Παπαν­δρέ­ου. Την ίδια μέρα έρχε­ται στην Αθή­να και ο Βρε­τα­νός στρα­τη­γός Σκόμπυ.

papandreou

1944 Ο ΕΛΑΣ απε­λευ­θε­ρώ­νει την Ελλάδα

elas

1947 Η κυβέρ­νη­ση Σοφού­λη απα­γο­ρεύ­ει την έκδο­ση του Ριζο­σπά­στη. Ο Ρίζος θα κυκλο­φο­ρή­σει ξανά νόμι­μα έπει­τα από 27 ολό­κλη­ρα χρόνια.

1976 Τερ­μα­τί­ζε­ται ο εμφύ­λιος πόλε­μος στον Λίβα­νο. Χρι­στια­νοί και μου­σουλ­μά­νοι υπο­γρά­φουν ανα­κω­χή στο Ριάντ της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας. Κόστι­σε 6.000 νεκρούς, δεκά­δες χιλιά­δες τραυ­μα­τί­ες και εκθε­με­λί­ω­ση ολό­κλη­ρων πόλεων.

1979 Η Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία τιμά με το βρα­βείο Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας τον ποι­η­τή του Αιγαί­ου, Οδυσ­σέα Ελύ­τη.

elutis

1981 τα ΝΕΑ ο Αντρέας δακρυσε

1981 Το ΠΑΣΟΚ ανε­βαί­νει στην εξου­σία. Ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου και το κόμ­μα του κερ­δί­ζουν τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές και ταυ­τό­χρο­να διε­ξά­γο­νται και οι πρώ­τες ευρω­ε­κλο­γές, με σημα­ντι­κά κέρ­δη για τα κόμ­μα­τα της Αριστεράς.

✔️ Από το ΠΑΣΟΚ της «Αλλαγής», στο ΠΑΣΟΚ της (εν)αλλαγής… του αστικού εκσυγχρονισμού και της Υποταγής στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ

ℹ️ 18-Οκτ-1981 το ΠΑΣΟΚ κέρ­δι­σε τις εκλο­γές με 48,07% (172 έδρες), η ΝΔ έπε­σε στο 35,87% (115 έδρες), ενώ το ΚΚΕ (με σύν­θη­μα «ΚΚΕ αλλα­γή 2η κατα­νο­μή» ‑το σκα­λο­πά­τι ήταν 17%) εξα­σφα­λί­ζει το μεγα­λύ­τε­ρο % ψήφων μετά την μετα­πο­λί­τευ­ση, 10,93% (12 έδρες).
Ήταν 3‑Σεπ-1974, όταν στο «Kινγκ Πάλας», ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου ανα­κοί­νω­σε την ίδρυ­ση του ΠΑνελ­λή­νιου ΣΟσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος με τη γνω­στή «Δια­κή­ρυ­ξη της 3ης Σεπτέμβρη»
✔️ Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας τότε ήταν ακό­μη ‑τυπι­κά, εκτός νόμου (στις 23-Σεπ-1974 η κυβέρ­νη­ση «εθνι­κής ενό­τη­τας» το νομι­μο­ποί­η­σε, μετά από 27 χρό­νια, και την ταυ­τό­χρο­νη κατάρ­γη­σε το δια­βό­η­το Ν. 509)
Βάση της πολι­τι­κής του ΚΚΕ στη συνέ­χεια ‑απέ­να­ντι στο ΠΑΣΟΚ και γενι­κό­τε­ρα, ήταν η ανά­λυ­ση που είχε κάνει το διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα, του δια­χω­ρι­σμού δηλα­δή της «δεξιάς» από την «αρι­στε­ρή» σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία, που είχε εντά­ξει και το ΠΑΣΟΚ στις συμ­μα­χι­κές δυνά­μεις στην πάλη για την ειρή­νη, την ύφε­ση και τον αφο­πλι­σμό, ενι­σχύ­ο­ντας έτσι το σχή­μα «δεξιά – αντιδεξιά».

✔️  Για να φτά­σου­με στη 💥 χιο­νο­στι­βά­δα στα χρό­νια 1989–1991
🚩 ΤΟ ΚΚΕ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΟΡΘΙΟ 🎈 ξεκι­νά­ει την ανα­συ­γκρό­τη­σή του αμέ­σως μετά τη διά­σπα­ση του 1991 και να κατα­κτά τα επα­να­στα­τι­κά γνω­ρί­σμα­τα ενός ΚΚ.
Αυτό το γεγο­νός επι­βε­βαί­ω­σε την ιστο­ρι­κή σημα­σία του στα χρό­νια που ακο­λού­θη­σαν, χάρη στην πολι­τι­κή γραμ­μή που χάρα­ξε το ΚΚΕ, χάρη στην αυτο­θυ­σία χιλιά­δων μελών και φίλων του, χάρη στους ιστο­ρι­κούς δεσμούς του με την εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, βασι­κό παρά­γο­ντα της πάλης του για να βγει από την κρί­ση και της μετέ­πει­τα δια­δρο­μής του.

1981 header

1993 Ορκί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη θητεία Πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας ο Ανδρέ­ας Παπανδρέου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο