Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

324 Ο Μέγας Κων­στα­ντί­νος νικά τον Λικί­νιο στη μάχη της Χρυσούπολης.

1502 Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος φτά­νει στην Ονδού­ρα στο τέταρ­το και τελευ­ταίο του ταξίδι.

1739 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη του Βελι­γρα­δί­ου, με την οποία το Βελι­γρά­δι παρα­χω­ρεί­ται στην Οθω­μα­νι­κή Αυτοκρατορία.

1783 Πεθαί­νει ο Ελβε­τός μαθη­μα­τι­κός και φυσι­κός Λέο­ναρντ Όιλερ.

1793 Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος, Τζορτζ Ουά­σινγ­κτον, θέτει το θεμέ­λιο λίθο του Καπι­τω­λί­ου, όπου στε­γά­ζε­ται το Κογκρέσο.

1810 Η Χιλή κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Ισπα­νία. Η 18η Σεπτεμ­βρί­ου εορ­τά­ζε­ται στη Χιλή, ως ημέ­ρα ανεξαρτησίας.

1812 Μεγά­λη πυρ­κα­γιά στη Μόσχα κατα­καί­ει το 90% των σπι­τιών και 1.000 εκκλησίες.

Léon Foucault1819 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος φυσι­κός, Ζαν Μπερ­νάρ Λεόν Φου­κώ (Jean Bernard Léon Foucault, Πέθα­νε 11-Φεβ-1868), που με το εκκρε­μές του έδει­ξε ότι η Γη κινεί­ται («εκκρε­μές του Φουκώ»).

1834 Η Αθή­να ονο­μά­ζε­ται πρω­τεύ­ου­σα του ελλη­νι­κού κρά­τους, με διά­ταγ­μα της αντιβασιλείας.

athina

FirstVersions NYT1851 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της εφη­με­ρί­δας «New York Times».

1897  Υπο­γρά­φε­ται η προ­κα­ταρ­κτι­κή συν­θή­κη ειρή­νης (Συν­θή­κη της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης) μετά τον Ελλη­νο­τουρ­κι­κό πόλε­μο του 1897 που έλη­ξε με ήττα της Ελλά­δας. Με τη συν­θή­κη αυτή η Ελλά­δα παρα­χω­ρού­σε ένα μικρό τμή­μα της Θεσ­σα­λί­ας κοντά στα σύνο­ρα, ενώ απο­δε­χό­ταν την πλη­ρω­μή 4 εκα­τομ­μυ­ρί­ων λιρών Τουρ­κί­ας ως πολε­μι­κή απο­ζη­μί­ω­ση και την απο­δο­χή διε­θνούς οικο­νο­μι­κού ελέγ­χου. Με βάση τη συν­θή­κη αυτή στις 22 Νοεμ­βρί­ου 1897 υπο­γρά­φτη­κε ορι­στι­κή ειρή­νη μετα­ξύ Ελλά­δας και Τουρκίας.

1905 Γεν­νή­θη­κε η Σου­η­δή ηθο­ποιός, Γκρέ­τα Γκάρ­μπο, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο της Γκρέ­τα Γκούσταβσον(Greta Lovisa Gustafsson, πέθα­νε 15-Απρ-1990) του βωβού κινη­μα­το­γρά­φου και αργό­τε­ρα του Χόλιγουντ.
Πρω­τα­γω­νί­στη­σε σε 31 ται­νί­ες, προ­τά­θη­κε 4 φορές για Όσκαρ, δεν το κατέ­κτη­σε ποτέ ‑της απο­νε­μή­θη­κε τιμη­τι­κό το 1955, που δεν παρέ­λα­βε. Το Αμε­ρι­κα­νι­κό Ινστι­τού­το Κινη­μα­το­γρά­φου την έχει κατα­τά­ξει 5η στη λίστα με τις 25 μεγα­λύ­τε­ρες όλων των εποχών.

Greta Garbo

1922 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η εκκέ­νω­ση της Μικράς Ασί­ας από τα ελλη­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα, θέτο­ντας τρα­γι­κό τέλος στην Μικρα­σια­τι­κή Εκστρατεία.

mikrasiatiki katastrofi

1924 Το Μονο­με­λές Πρω­το­δι­κείο της Αθή­νας εγκρί­νει το κατα­στα­τι­κό ίδρυ­σης της ΑΕΚ.

1931 Πανι­κός ξεσπά στο Χρη­μα­τι­στή­ριο της Αθή­νας, λόγω της από­το­μης και μεγά­λης πτώ­σης όλων των αξιών. Απο­φα­σί­ζε­ται η προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή της λει­τουρ­γί­ας του Χρηματιστηρίου.

1936 Εκδί­δε­ται ο ανα­γκα­στι­κός νόμος 117 για την κατα­πο­λέ­μη­ση του κομ­μου­νι­σμού. Η δικτα­το­ρία Μετα­ξά καταρ­γεί τα πολι­τι­κά κόμματα.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο Μου­σο­λί­νι ζητά από τους Ιτα­λούς να στρέ­ψουν τα όπλα ενα­ντί­ον των συμμάχων.

1943 Στην Κεφα­λο­νιά 9.600 Ιτα­λοί σφα­γιά­ζο­νται από τους Ναζί (μόνο 40 κατα­φέρ­νουν να γλιτώσουν).

mantolino loxagou coreli

1943 Στην Πολω­νία, περί­που 260.000 Εβραί­οι βρί­σκουν τον θάνα­το από τους Ναζί στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Σομπιντόρ.

evraioi 1

1960 Ο Φιντέλ φτά­νει στη Νέα Υόρ­κη ως επι­κε­φα­λής της κου­βα­νι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας στα Ηνω­μέ­να Έθνη.

1961 Ο Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου παραι­τεί­ται από την ηγε­σία του Δημο­κρα­τι­κού Κέντρου.

1963 Στην Τζα­κάρ­τα της Ινδο­νη­σί­ας, 10.000 άτο­μα καί­νε την πρε­σβεία της Βρε­τα­νί­ας, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τη δημιουρ­γία της Μαλαισίας.

1964 Ο βασι­λιάς των Ελλή­νων, Κων­στα­ντί­νος, παντρεύ­ε­ται την πρι­γκί­πισ­σα της Δανί­ας, Άννα Μαρία. Πρό­κει­ται για τους μονα­δι­κούς βασι­λι­κούς γάμους που τελέ­στη­καν στην Αθήνα.

1970 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός ρόκερ, Τζί­μι Χέντριξ

1970 Αυτο­πυρ­πο­λεί­ται στη Ρώμη ο Έλλη­νας φοι­τη­τής Κώστας Γεωρ­γά­κης, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νος για το δικτα­το­ρι­κό καθε­στώς στην Ελλάδα.

Arnaldo Tamayo Mendez1980 Ο Κου­βα­νός Arnaldo Tamayo Mendez συνο­δεύ­ει τον Σοβιε­τι­κό κοσμο­ναύ­τη Γιού­ρι Ρομα­νέν­κο ταξι­δεύ­ουν προς τον δια­στη­μι­κό σταθ­μό Salyut‑6 και επι­στρέ­φουν μετά από παρα­μο­νή σχε­δόν μιας βδομάδας.

Tamayo Ρομανένκο Tamayo Μουσείο Επανάστασης Κούβα

Tamayo+Ρομανένκο πριν την εκτό­ξευ­ση ‑η στο­λή του Tamayo στο Museo de la Revolucion — Αβάνα

1981 Καταρ­γεί­ται η θανα­τι­κή ποι­νή στη Γαλλία.

1990 Η Διε­θνής Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή ανα­θέ­τει στην Ατλά­ντα των ΗΠΑ την τέλε­ση των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του 1996, σβή­νο­ντας το όνει­ρο των Ελλή­νων που περί­με­ναν την ανά­λη­ψή τους από τη χώρα μας.

1994 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος, Αλέ­ξης Ακριθάκης.

1997 Σε δημο­ψή­φι­σμα στην Ουα­λία, οι κάτοι­κοι με πλειο­ψη­φία 50,3% ένα­ντι 49,7% απο­φα­σί­ζουν τη συγκρό­τη­ση δικού τους Κοινοβουλίου.

2013 Ο 34χρονος μου­σι­κός Παύ­λος Φύσ­σας δολο­φο­νεί­ται σε ενέ­δρα θανά­του στο Κερα­τσί­νι από Χρυ­σαυ­γί­τες. Δρά­στης της δολο­φο­νί­ας ήταν το μέλος της φασι­στι­κής οργά­νω­σης Γ. Ρουπακιάς.

paulos fussas 2

2019  Οι εκδη­λώ­σεις του 45ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ στέλ­νουν μήνυ­μα κατα­δί­κης της ελλη­νι­κής εμπλο­κής στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, με την ανα­νέ­ω­ση και διεύ­ρυν­ση της Συμ­φω­νί­ας για τις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις.

Από το πρό­γραμ­μα της πρώ­της μέρας ξεχω­ρί­ζει η συζή­τη­ση για το εργα­τι­κό κίνη­μα στο χώρο Νέων Εργα­ζο­μέ­νων και Ανέρ­γων, καθώς κορυ­φώ­νε­ται η προ­ε­τοι­μα­σία της απερ­γί­ας στις 24 Σεπτέμ­βρη, για την υπε­ρά­σπι­ση της συλ­λο­γι­κής οργά­νω­σης και δρά­σης των συνδικάτων.
Πλού­σιο πολι­τι­στι­κό πρό­γραμ­μα με συναυ­λί­ες, πολύ­μορ­φη καλ­λι­τε­χνι­κή δημιουρ­γία, μεγά­λες εκθέ­σεις κ.λπ.

Βαγγέλης Μπούτας

2020 «Έφυ­γε» από τη ζωή ο Βαγ­γέ­λης Μπού­τας εμβλη­μα­τι­κή μορ­φή του αγρο­τι­κού κινή­μα­τος της χώρας μας, ένας αυθε­ντι­κός, λαϊ­κός άνθρω­πος, σεμνός, πρω­το­πό­ρος αγωνιστής.
Ολη του η ζωή και η δια­δρο­μή, από τα νεα­νι­κά του χρό­νια, χαρα­κτη­ρί­στη­κε από την πρω­το­πό­ρα δρά­ση του για τα ιδα­νι­κά και τους σκο­πούς του ΚΚΕ για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο, με σημα­ντι­κή συμ­βο­λή στην οργά­νω­ση των αγώ­νων της μικρο­με­σαί­ας αγρο­τιάς, χαί­ρο­ντας της πλα­τιάς ανα­γνώ­ρι­σης και εκτί­μη­σης από τους συνα­δέλ­φους του αγρό­τες, γενι­κό­τε­ρα από τους λαϊ­κούς ανθρώ­πους του Θεσ­σα­λι­κού κάμπου, αλλά και όλης της χώρας.
Με την αγω­νι­στι­κή του δρά­ση για μια καλύ­τε­ρη ζωή για τη μικρή και τη μεσαία αγρο­τιά που πνί­γε­ται στα χρέη, που­λώ­ντας ακό­μα και κάτω από το κόστος κι ένα μέρος της ξεκλη­ρί­ζε­ται, αλλά και τη στά­ση του, τη λαϊ­κό­τη­τα και την αγά­πη του για την περιο­χή του, ενέ­πνευ­σε τις νεό­τε­ρες γενιές αγω­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών της μαχό­με­νης αγρο­τιάς. Τίμη­σε, μέχρι το τέλος της ζωής του, την ιδιό­τη­τα του μέλους και του στε­λέ­χους του ΚΚΕ.

Σαν σήμερα 18 Σεπ 2020

2η μέρα των εκδη­λώ­σε­ων του 46ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ — «Όσα συμ­βαί­νουν εδώ είναι αναντικατάστατα!».
Με υπο­δειγ­μα­τι­κή οργά­νω­ση, τήρη­ση των μέτρων προ­στα­σί­ας, απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και ελπί­δα, ξεδί­πλω­σε το πρό­γραμ­μά του. Κάτω από όλες τις συν­θή­κες, η υπο­δειγ­μα­τι­κή οργά­νω­ση, το πεί­σμα και η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα εξα­σφα­λί­ζουν το Φεστι­βάλ της ΚΝΕ να είναι «ανά­σα» ελπί­δας και θάρ­ρους για τους αγώ­νες της νεολαίας.

Ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, Νίκος Αμπα­τιέ­λος, με την ομι­λία του  έδω­σε το στίγ­μα της σύγ­χρο­νης πάλης σε αυτές τις εξε­λί­ξεις και τα μέτω­πα που έχου­με μπρο­στά μας, που δένο­νται και επι­βε­βαιώ­νουν το επί­και­ρο σύν­θη­μα του Φεστι­βάλ: «Σοσια­λι­σμός για να μπο­ρού­με να “ανα­σαί­νου­με”, για να νική­σει η ζωή»!
Ιδιαί­τε­ρη σημα­σία είχε η ανα­φο­ρά στην επέ­τειο των 7 χρό­νων από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα, με σχε­τι­κό κομ­μά­τι στην ομι­λία , αλλά και με τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της ΚΝΕ που μοι­ρα­ζό­ταν στους επι­σκέ­πτες του Φεστι­βάλ, δίνο­ντας το στίγ­μα των πρω­το­βου­λιών της ΚΝΕ που ήδη παίρ­νο­νται και θα συνε­χι­στούν μπρο­στά και στο απο­τέ­λε­σμα της δίκης της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο