Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 19 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 19 Αυγούστου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

480 π.Χ. Μάχη των Θερμοπυλών.

295 π.Χ. — Εγκαι­νιά­ζε­ται στη Ρώμη ο πρώ­τος ναός της Βένους (Venus), ρωμαϊ­κής θεό­τη­τας του έρω­τα, της ομορ­φιάς και της γονιμότητας.

14  Πέθα­νε ο Οκτα­βια­νός Αύγου­στος, ο πρώ­τος ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας. Υιο­θε­τη­μέ­νος γιος του Ιου­λί­ου Καί­σα­ρα, εγκα­θί­δρυ­σε την «Παξ Ρομά­να» και εξα­σφά­λι­σε την ειρή­νη σε όλο τον ρωμαϊ­κό κόσμο. (Γεν. 23/9/63 π.Χ.)

1071 Πανω­λε­θρία των Βυζα­ντι­νών στο Μαντζικέρτ

Αύγου­στος 1071: Πανω­λε­θρία των Βυζα­ντι­νών στο Μαντζικέρτ

1662 Πέθα­νε ο Γάλ­λος μαθη­μα­τι­κός, φυσι­κός και φιλό­σο­φος Μπλεζ Πασκάλ

1692  Στο Σάλεμ της Μασα­χου­σέ­της, πέντε άνθρω­ποι, μία γυναί­κα και τέσ­σε­ρις άνδρες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου ενός κλη­ρι­κού, εκτε­λού­νται αφού κατα­δι­κά­στη­καν για μαγεία (μάγισ­σες του Σάλεμ)

1819 Πέθα­νε ο μηχα­νι­κός Τζέιμς Βατ, που έδω­σε το όνο­μά του στην ομώ­νυ­μη μονά­δα μέτρησης

1839 Παρου­σιά­ζε­ται στη Γαλ­λι­κή Ακα­δη­μία των Επι­στη­μών η νέα φωτο­γρα­φι­κή μέθο­δος του Λουί-Ζακ Ντα­γκέρ, γνω­στή ως Νταγκεροτυπία

1849 Κατα­στέλ­λε­ται από τις αγγλι­κές αρχές της Κεφαλ­λο­νιάς επα­να­στα­τι­κό κίνη­μα των Ελλή­νων κατά της Αγγλί­ας στη νήσο.

1854  Μάχη του Grattan — ο πρώ­τος πόλε­μος Sioux, μετα­ξύ του Στρα­τού των ΗΠΑ και της φυλής Lakota Sioux κατά την προ­ε­δρία του Franklin Pierce. Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ανα­το­λι­κά του Fort Laramie στην επι­κρά­τεια της Νεμπρά­σκα, σημε­ρι­νή κομη­τεία Goshen στο Wyoming.

1883 Γεν­νή­θη­κε η Γαλ­λί­δα σχε­διά­στρια μόδας Κοκό Σανέλ

1905 Στη Ρωσία, ο Τσά­ρος Νικό­λα­ος Β’ κάνει ένα μικρό βήμα προς τη συνταγ­μα­τι­κή μοναρ­χία, καθιε­ρώ­νο­ντας αντι­προ­σω­πευ­τι­κή συνέ­λευ­ση με το όνο­μα Δούμα.

1906  Γεν­νή­θη­κε ο εφευ­ρέ­της της τηλε­ό­ρα­σης Φίλο Φάρνσουορθ

1909 Η κυβέρ­νη­ση απο­δέ­χε­ται έναν από τους πιο βασι­κούς όρους των επα­να­στα­τών και συμ­φω­νεί στην απο­μά­κρυν­ση των πρι­γκί­πων από τον ελλη­νι­κό στρατό.

1919 Το Αφγα­νι­στάν ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από τη Βρετανία.

1923 Η αγγλι­κή κυβέρ­νη­ση απορ­ρί­πτει το αίτη­μα της Συνέ­λευ­σης των Κυπρί­ων για Ένω­ση με την Ελλάδα.

1923 Πεθαί­νει ο Ιτα­λός κοι­νω­νιο­λό­γος και οικο­νο­μο­λό­γος Βιλ­φρέ­ντο Παρέτο

1928 Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στην Ελλά­δα. Η βενι­ζε­λι­κή αστι­κή παρά­τα­ξη κατα­κτά την πλειο­ψη­φία λαμ­βά­νο­ντας το 46,94% των ψήφων (με το δε πλειο­ψη­φι­κό σύστη­μα κατα­λαμ­βά­νει και το 71,2% των εδρών στη νέα Βου­λή). Το ΚΚΕ συγκε­ντρώ­νει 14.325 ψήφους (1,41%), το χαμη­λό­τε­ρο εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα του Κόμ­μα­τος της περιόδου.

1931 Απο­κα­θί­στα­ται η οικο­νο­μία της Γερ­μα­νί­ας, με την υπο­γρα­φή της συμ­φω­νί­ας περί παγώ­μα­τος των γερ­μα­νι­κών οφει­λών προς τρά­πε­ζες του εξωτερικού.

1931 Κλει­σμέ­νος μέσα σε μια σφαί­ρα ο Αύγου­στος Πικάρ υψώ­νε­ται με αερό­στα­το σε ύψος 16.200 μέτρων πάνω από την επι­φά­νεια της θάλασ­σας, δια­πι­στώ­νο­ντας ότι η έλλει­ψη οξυ­γό­νου δεν τον αφή­νει να πάει ψηλότερα.

1934 Οι Γερ­μα­νοί καλού­νται σε δημο­ψή­φι­σμα και ανα­κη­ρύσ­σουν Πρό­ε­δρο τον Αδόλ­φο Χίτλερ.

1936 Εκτε­λεί­ται από τους φασί­στες του Φράν­κο ο Ισπα­νός ποι­η­τής Φεντε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρκα.
Ο Λόρ­κα είχε ταχθεί ανοι­χτά κατά του φασι­σμού και των πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κών σχε­δί­ων της Φάλαγ­γας. Στις 17 Αυγού­στου 1936 συνε­λή­φθη από τους φαλαγ­γί­τες στη Γρα­νά­δα και το πρωί της 19ης του­φε­κί­στη­κε στο Βιθνάρ. Έτσι έκλει­σε ο σύντο­μος κύκλος της ζωής ενός εκ των μεγα­λύ­τε­ρων ποι­η­τών του αιώ­να μας.

18 Αυγού­στου 1936: Οι φασί­στες εκτέ­λε­σαν τον Φεντε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρκα

1942 Δια­λύ­ο­νται Βου­λή και Γερου­σία στην Ελλά­δα. Οι εκλο­γές των δυο σωμά­των προ­κη­ρύσ­σο­νται για τις 25 Σεπτεμβρίου.

1944 Στο Παρί­σι ξεσπά λαϊ­κή εξέ­γερ­ση, η οποία κατα­λή­γει νικη­φό­ρα με την παρά­δο­ση των Γερ­μα­νι­κών αρχών κατο­χής στις 25 Αυγούστου.

1945 Παλ­λαϊ­κή εξέ­γερ­ση με επι­κε­φα­λής τους Βιέτ Μινχ πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο Ανόι του Βιετ­νάμ. Στις 25/8 ο αυτο­κρά­το­ρας Μπάο Ντάι παραι­τεί­ται από τον θρό­νο και το Βιετ­νάμ ανα­κη­ρύσ­σε­ται Δημοκρατία.

1945  Γεν­νή­θη­κε ο Ίαν Γκί­λαν κιθα­ρί­στας των “Deep Purple”

1946  Γεν­νή­θη­κε ο Μπιλ Κλί­ντον, 42ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ (1993–2001)

1949  Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δο­ποιός Νικό­λας Άσιμος

1953  Πρα­ξι­κό­πη­μα στο Ιράν. CIA & SIS (Secret Intelligence Service) ανα­τρέ­πουν την κυβέρ­νη­ση του Μοχά­μεντ Μοσα­ντέκ στο Ιράν (παλι­νόρ­θω­ση του σάχη Μοχά­μεντ Ρεζά Παχλαβί).

1953  Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της Νάνι Μορέτι

1955  Στις βορειο­α­να­το­λι­κές ΗΠΑ, μεγά­λες πλημ­μύ­ρες που προ­κλή­θη­καν από τον τυφώ­να Νταϊ­άν στοι­χί­ζουν τη ζωή σε 200 άτομα.

1958 Ξεκι­νά το 6ο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Αθλη­τι­σμού (ΕΠΑ) στη Στοκχόλμη.

1960 Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση στέλ­νει στο διά­στη­μα τον Σπούτ­νικ 5, με επι­βά­τες του δύο μικρές σκυ­λί­τσες, τη Στρέλ­κα και τη Μπέλ­κα, 40 ποντί­κια, 2 αρου­ραί­ους και πολ­λά φυτά. Το δια­στη­μό­πλοιο επι­στρέ­φει στη γη την επό­με­νη ημέ­ρα με όλα τα ζώα σώα.

1960 Το σοβιε­τι­κό δικα­στή­ριο κατα­δι­κά­ζει σε δέκα χρό­νια φυλά­κι­ση τον Αμε­ρι­κα­νό πιλό­το Γκά­ρι Πάου­ερς, ο οποί­ος με το αερο­πλά­νο του πραγ­μα­το­ποιού­σε κατα­σκο­πευ­τι­κή πτή­ση πάνω από τη Σοβιε­τι­κή Ένωση.

1969 Ολό­κλη­ρη πόλη, κατε­στραμ­μέ­νη και θαμ­μέ­νη από έκρη­ξη ηφαι­στεί­ου το 1530 π.Χ., ανα­κα­λύ­πτε­ται στη Σαντο­ρί­νη. Πολ­λά σπί­τια είναι τελεί­ως ανέ­πα­φα, ενώ τα σημα­ντι­κό­τε­ρα ευρή­μα­τα ρίχνουν φως στον Μινω­ι­κό πολιτισμό.

1973 Ο χου­ντι­κός Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος ορκί­ζε­ται Πρό­ε­δρος της Ελλά­δας μετά την κατάρ­γη­ση της μοναρ­χί­ας και αίρει το στρα­τιω­τι­κό νόμο που ήταν σε ισχύ από το 1967.

1974 Ένα μήνα μετά την τουρ­κι­κή εισβο­λή, δολο­φο­νεί­ται στη Λευ­κω­σία ο Αμε­ρι­κα­νός πρε­σβευ­τής στην Κύπρο Ρότζερ Ντέι­βις. Είχε παί­ξει σημα­ντι­κό ρόλο στα γεγο­νό­τα μιας και είχε ανα­λά­βει να παρα­πλα­νεί το καθε­στώς της χού­ντας στην Αθή­να για τους πραγ­μα­τι­κούς σκο­πούς της Τουρκίας.

1988 Ιράν και Ιράκ συνά­πτουν κατά­παυ­ση του πυρός, μετά τον οκτα­ε­τή μετα­ξύ τους πόλεμο.

1994 Στην Αλγε­ρία, 159 είναι οι νεκροί και 10.000 οι άστε­γοι, από το σει­σμό των 5,6 Ρίχτερ που σημειώ­θη­κε την πόλη Μασκάρα.

1994 Πέθα­νε ο χημι­κός Λίνους Πόλινγκ, τιμη­μέ­νος δύο φορές με βρα­βείο Νόμπελ.

1997 Η οργά­νω­ση “Επα­να­στα­τι­κοί Πυρή­νες” ανα­λαμ­βά­νουν την ευθύ­νη για τη βόμ­βα που εξερ­ρά­γη στο γρα­φείο του πρώ­ην υπουρ­γού Στέ­λιου Παπαθεμελή.

2001 Η Εθνι­κή Εφή­βων στο πόλο κατα­κτά το χρυ­σό μετάλ­λιο στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα κερ­δί­ζο­ντας 8–7 την Κρο­α­τία στον τελι­κό της διορ­γά­νω­σης, που διε­ξά­γε­ται στην Κωνσταντινούπολη.

2001 Με τη νίκη του στο Grand Prix της Ουγ­γα­ρί­ας, ο Michael Schumacher εξα­σφα­λί­ζει τον τίτλο και ισο­φα­ρί­ζει το ρεκόρ του Alain Prost με 51 νίκες σε Grand Prix και 4 παγκό­σμιους τίτλους.

2002 Ρωσι­κό ελι­κό­πτε­ρο Mi-26, που μετα­φέ­ρει στρα­τιώ­τες δέχε­ται επί­θε­ση από πύραυ­λο Τσε­τσέ­νων έξω από το Γκρόζ­νι, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 118 στρατιώτες.

2004 Ξέφρε­νοι πανη­γυ­ρι­σμοί για τα χρυ­σά πανιά της Αιμι­λί­ας Τσουλ­φά και της Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου, που κατα­κτούν την πρώ­τη θέση στην κλά­ση 470 στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Αθήνας.

 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο