Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 19 Αυγούστου 

14 μ.Χ. πέθα­νε ο Οκτα­βια­νός Αύγου­στος, ο πρώ­τος ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας. Υιο­θε­τη­μέ­νος γιος του Ιου­λί­ου Καί­σα­ρα, εγκα­θί­δρυ­σε την «Παξ Ρομά­να» και εξα­σφά­λι­σε την ειρή­νη σε όλο τον ρωμαϊ­κό κόσμο. (Γεν. 23/9/63 π.Χ.)

1662 πέθα­νε ο Γάλ­λος μαθη­μα­τι­κός, φυσι­κός και φιλό­σο­φος Μπλεζ Πασκάλ

1819 πέθα­νε ο μηχα­νι­κός Τζέιμς Βατ, που έδω­σε το όνο­μά του στην ομώ­νυ­μη μονά­δα μέτρησης

1839 παρου­σιά­ζε­ται στη Γαλ­λι­κή Ακα­δη­μία των Επι­στη­μών η νέα φωτο­γρα­φι­κή μέθο­δος του Λουί-Ζακ Ντα­γκέρ, γνω­στή ως Νταγκεροτυπία

1849 Κατα­στέλ­λε­ται από τις αγγλι­κές αρχές της Κεφαλ­λη­νί­ας επα­να­στα­τι­κό κίνη­μα των Ελλή­νων κατά της Αγγλί­ας στη νήσο.

1883 γεν­νή­θη­κε η Γαλ­λί­δα σχε­διά­στρια μόδας Κοκό Σανέλ

1905 στη Ρωσία, ο Τσά­ρος Νικό­λα­ος Β’ κάνει ένα μικρό βήμα προς τη συνταγ­μα­τι­κή μοναρ­χία, καθιε­ρώ­νο­ντας αντι­προ­σω­πευ­τι­κή συνέ­λευ­ση με το όνο­μα Δούμα.

1906  γεν­νή­θη­κε ο εφευ­ρέ­της της τηλε­ό­ρα­σης Φίλο Φάρνσουορθ

1909 η κυβέρ­νη­ση απο­δέ­χε­ται έναν από τους πιο βασι­κούς όρους των επα­να­στα­τών και συμ­φω­νεί στην απο­μά­κρυν­ση των πρι­γκί­πων από τον ελλη­νι­κό στρατό.

1919 το Αφγα­νι­στάν ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από τη Βρετανία.

1923 η αγγλι­κή κυβέρ­νη­ση απορ­ρί­πτει το αίτη­μα της Συνέ­λευ­σης των Κυπρί­ων για Ένω­ση με την Ελλάδα.

1923 πεθαί­νει ο Ιτα­λός κοι­νω­νιο­λό­γος και οικο­νο­μο­λό­γος Βιλ­φρέ­ντο Παρέτο

1928 Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στην Ελλά­δα. Η βενι­ζε­λι­κή αστι­κή παρά­τα­ξη κατα­κτά την πλειο­ψη­φία λαμ­βά­νο­ντας το 46,94% των ψήφων (με το δε πλειο­ψη­φι­κό σύστη­μα κατα­λαμ­βά­νει και το 71,2% των εδρών στη νέα Βου­λή). Το ΚΚΕ συγκε­ντρώ­νει 14.325 ψήφους (1,41%), το χαμη­λό­τε­ρο εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα του Κόμ­μα­τος της περιόδου.

1931 απο­κα­θι­στά­ται η οικο­νο­μία της Γερ­μα­νί­ας, με την υπο­γρα­φή της συμ­φω­νί­ας περί παγώ­μα­τος των γερ­μα­νι­κών οφει­λών προς τρά­πε­ζες του εξωτερικού.

1931 Κλει­σμέ­νος μέσα σε μια σφαί­ρα ο Αύγου­στος Πικάρ υψώ­νε­ται με αερό­στα­το σε ύψος 16.200 μέτρων πάνω από την επι­φά­νεια της θάλασ­σας, δια­πι­στώ­νο­ντας ότι η έλλει­ψη οξυ­γό­νου δεν τον αφή­νει να πάει ψηλότερα.

1934 οι Γερ­μα­νοί καλού­νται σε δημο­ψή­φι­σμα και ανα­κη­ρύσ­σουν Πρό­ε­δρο τον Αδόλ­φο Χίτλερ.

1936 Εκτε­λεί­ται από τους φασί­στες του Φράν­κο ο Ισπα­νός ποι­η­τής Φεντε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρ­κα. Ο Λόρ­κα είχε ταχθεί ανοι­χτά κατά του φασι­σμού και των πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κών σχε­δί­ων της Φάλαγ­γας. Στις 17 Αυγού­στου 1936 συνε­λή­φθη από τους φαλαγ­γί­τες στη Γρα­νά­δα και το πρωί της 19ης του­φε­κί­στη­κε στο Βιθνάρ. Έτσι έκλει­σε ο σύντο­μος κύκλος της ζωής ενός εκ των μεγα­λύ­τε­ρων ποι­η­τών του αιώ­να μας.

«Είμα­στε όλοι Λόρκα»

1942 δια­λύ­ο­νται Βου­λή και Γερου­σία στην Ελλά­δα. Οι εκλο­γές των δυο σωμά­των προ­κη­ρύσ­σο­νται για τις 25 Σεπτεμβρίου.

1944 Στο Παρί­σι ξεσπά λαϊ­κή εξέ­γερ­ση, η οποία κατα­λή­γει νικη­φό­ρα με την παρά­δο­ση των Γερ­μα­νι­κών αρχών κατο­χής στις 25 Αυγούστου.

1945  γεν­νή­θη­κε ο Ίαν Γκί­λαν κιθα­ρί­στας των “Deep Purple”

1946  γεν­νή­θη­κε ο Μπιλ Κλί­ντον, 42ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ (1993–2001)

1949  γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δο­ποιός Νικό­λας Άσιμος

1953  γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της Νάνι Μορέτι

1955 στις βορειο­α­να­το­λι­κές ΗΠΑ, μεγά­λες πλημ­μύ­ρες που προ­κλή­θη­καν από τον τυφώ­να Νταϊ­άν στοι­χί­ζουν τη ζωή σε 200 άτομα.

1958 ξεκι­νά το 6ο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Αθλη­τι­σμού (ΕΠΑ) στη Στοκχόλμη.

1960 η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση στέλ­νει στο διά­στη­μα τον Σπούτ­νικ 5, με επι­βά­τες του δύο σκύ­λους, 40 ποντί­κια, 2 αρου­ραί­ους και πολ­λά φυτά. Το δια­στη­μό­πλοιο επι­στρέ­φει στη γη την επό­με­νη ημέ­ρα με όλα τα ζώα σώα.

1960 Το σοβιε­τι­κό δικα­στή­ριο κατα­δι­κά­ζει σε δέκα χρό­νια φυλά­κι­ση τον Αμε­ρι­κα­νό πιλό­το Γκά­ρι Πάου­ερς, ο οποί­ος με το αερο­πλά­νο του πραγ­μα­το­ποιού­σε κατα­σκο­πευ­τι­κή πτή­ση πάνω από τη Σοβιε­τι­κή Ένωση.

1973 ο χου­ντι­κός Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος ορκί­ζε­ται Πρό­ε­δρος της Ελλά­δας μετά την κατάρ­γη­ση της μοναρ­χί­ας και αίρει το στρα­τιω­τι­κό νόμο που ήταν σε ισχύ από το 1967.

1974 Ένα μήνα μετά την τουρ­κι­κή εισβο­λή, δολο­φο­νεί­ται στη Λευ­κω­σία ο Αμε­ρι­κα­νός πρε­σβευ­τής στην Κύπρο Ρότζερ Ντέι­βις. Είχε παί­ξει σημα­ντι­κό ρόλο στα γεγο­νό­τα μιας και είχε ανα­λά­βει να παρα­πλα­νεί το καθε­στώς της χού­ντας στην Αθή­να για τους πραγ­μα­τι­κούς σκο­πούς της Τουρκίας.

1988 Ιράν και Ιράκ συνά­πτουν κατά­παυ­ση του πυρός, μετά τον οκτα­ε­τή μετα­ξύ τους πόλεμο.

1994 στην Αλγε­ρία, 159 είναι οι νεκροί και 10.000 οι άστε­γοι, από το σει­σμό των 5,6 Ρίχτερ που σημειώ­θη­κε την πόλη Μασκάρα.

1994 πέθα­νε ο χημι­κός Λίνους Πόλινγκ, τιμη­μέ­νος δύο φορές με βρα­βείο Νόμπελ.

1997 η οργά­νω­ση “Επα­να­στα­τι­κοί Πυρή­νες” ανα­λαμ­βά­νουν την ευθύ­νη για τη βόμ­βα που εξερ­ρά­γη στο γρα­φείο του πρώ­ην υπουρ­γού Στέ­λιου Παπαθεμελή.

2001 η Εθνι­κή Εφή­βων στο πόλο κατα­κτά το χρυ­σό μετάλ­λιο στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα κερ­δί­ζο­ντας 8–7 την Κρο­α­τία στον τελι­κό της διορ­γά­νω­σης, που διε­ξά­γε­ται στην Κωνσταντινούπολη.

2001 με τη νίκη του στο Grand Prix της Ουγ­γα­ρί­ας, ο Michael Schumacher εξα­σφα­λί­ζει τον τίτλο και ισο­φα­ρί­ζει το ρεκόρ του Alain Prost με 51 νίκες σε Grand Prix και 4 παγκό­σμιους τίτλους.

2002 ένα ρωσι­κό ελι­κό­πτε­ρο Mi-26, που μετα­φέ­ρει στρα­τιώ­τες δέχε­ται επί­θε­ση από πύραυ­λο Τσε­τσέ­νων έξω από το Γκρόζ­νι, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 118 στρατιώτες.

2004 ξέφρε­νοι πανη­γυ­ρι­σμοί για τα χρυ­σά πανιά της Αιμι­λί­ας Τσουλ­φά και της Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου, που κατα­κτούν την πρώ­τη θέση στην κλά­ση 470 στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Αθήνας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο