Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 19 Δεκεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 19 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1055 Οι Σελ­τζού­κοι Τούρ­κοι, υπό τον Τογρούλ, κατα­λαμ­βά­νουν τη Βαγδά­τη και δια­λύ­ουν το κρά­τος των Αβασσιδών.

1843 Ο Αγγλος συγ­γρα­φέ­ας Κάρο­λος Ντί­κενς εκδί­δει το διή­γη­μα «Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη Ιστο­ρία» (A Christmas Carol).

1848 Πέθα­νε η Αγγλί­δα συγ­γρα­φέ­ας, Έμι­λι Τζέιν Μπρο­ντέ, μία από τις δύο αδελ­φές που έγρα­ψαν το μυθι­στό­ρη­μα «Ανε­μο­δαρ­μέ­να Ύψη»

1854 Ο αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της Άλεν Ουίλ­σον πατε­ντά­ρει την πρώ­τη μηχα­νή ραψίματος.

1847 Πυρ­κα­γιά κατα­στρέ­φει ολο­κλη­ρω­τι­κά την προ­σω­ρι­νή κατοι­κία της Δου­κίσ­σης της Πλα­κε­ντί­ας στην Πει­ραιώς, με απο­τέ­λε­σμα να απο­τε­φρω­θεί και το ταρι­χευ­μέ­νο σώμα της κόρης της, Ελί­ζας, που η δού­κισ­σα φύλα­γε στο υπόγειο.

1900 Υπο­γρά­φε­ται εμπο­ρι­κή συμ­φω­νία της Ελλά­δας με τη Ρου­μα­νία. Είναι το πρώ­το ρήγ­μα στη βαλ­κα­νι­κή απο­μό­νω­ση της χώρας, μετά την ήττα του 1897.

1900 Στη Γαλ­λία, η Βου­λή ψηφί­ζει αμνη­στία για όλους τους ενε­χό­με­νους στη σκαν­δα­λώ­δη δίκη του στρα­τού, γνω­στή ως Υπό­θε­ση Ντρέιφους.

1901 Το Πατριαρ­χείο Κων­στα­ντι­νού­πο­λης κατα­δι­κά­ζει κάθε μετά­φρα­ση του Ευαγ­γε­λί­ου, αν δεν προ­έρ­χε­ται από την Εκκλησία

euaggelika

1906 Γεν­νή­θη­κε ο πρό­ε­δρος της ΕΣΣΔ, Λεο­νίντ Μπρέζνιεφ

1909 Ιδρύ­ε­ται στη Γερ­μα­νία η ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Μπο­ρού­σια Ντόρτμουντ.

1910 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας και σκη­νο­θέ­της Ζαν Ζενέ.

1910 Η αμε­ρι­κα­νι­κή εται­ρία «America Viscose Company» λαν­σά­ρει το τεχνη­τό μετά­ξι με το όνο­μα «Ρεγιόν».

1911 Γεν­νή­θη­κε (π.η.) ο Νικη­φό­ρος Βρετ­τά­κος, Ελλη­νας ποι­η­τής. (Θαν. 4/8/1991)

1910 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας και σκη­νο­θέ­της Ζαν Ζενέ.

1913 Επι­δη­μία τύφου εμφα­νί­ζε­ται στην Αθή­να, λόγω μόλυν­σης του νερού στο δημο­τι­κό υδρα­γω­γείο. Τα θύμα­τα υπερ­βαί­νουν τα 300.

1915 Γεν­νή­θη­κε η γαλ­λί­δα τρα­γου­δί­στρια, Εντίθ Πιαφ, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο της Εντίθ Τζιο­βά­να Γκα­σιόν, το “σπουρ­γι­τά­κι” του γαλ­λι­κού τραγουδιού

1915 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός νευ­ρο­λό­γος, Αλόις Αλτσχάι­μερ, που έδω­σε το όνο­μά του στη γνω­στή νόσο

1920 Ο βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος Α’ απο­κα­θί­στα­ται ως Βασι­λιάς των Ελλή­νων, μετά το θάνα­το του γιου του Αλέ­ξαν­δρου Α’ και το δημο­ψή­φι­σμα στις 5 Δεκεμβρίου.

1923 Ο βασι­λιάς Γεώρ­γιος Β΄και η βασί­λισ­σα Ελι­σά­βετ ανα­χω­ρούν από τον Πει­ραιά για την Κωστάν­τζα της Ρου­μα­νί­ας κατό­πιν υπο­δεί­ξε­ως της κυβέρ­νη­σης Στυ­λια­νού Γονα­τά, ο οποί­ος του πρό­τει­νε να φύγει από την Ελλά­δα μέχρι να απο­φα­σι­στεί η τύχη του πολι­τεύ­μα­τος. Είχε προη­γη­θεί πιε­στι­κό διά­βη­μα του Στρα­τιω­τι­κού Συν­δέ­σμου. Ορί­ζε­ται Αντι­βα­σι­λέ­ας ο Παύ­λος Κουντουριώτης.

1929 Η Βρε­τα­νία θεσπί­ζει ημε­ρή­σιο ωρά­ριο εργα­σί­ας 7,5 ωρών για τους ανθρακωρύχους.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Ιάπω­νες απο­βι­βά­ζο­νται στο Χονγκ Κονγκ και συγκρού­ο­νται με τους Βρετανούς.

1948 Τίθε­ται σε εφαρ­μο­γή από τις κυβερ­νη­τι­κές δυνά­μεις το σχέ­διο «Περι­στε­ρά» για την εκκα­θά­ρι­ση της Πελο­πον­νή­σου από τους αντάρ­τες. Στην εκστρα­τεία παίρ­νουν μέρος 45.000 άνδρες του στρα­τού, υπό τον στρα­τη­γό Τσακαλώτο.

1950 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρού­μαν, τοπο­θε­τεί το στρα­τη­γό Ντουάιτ Αϊζεν­χά­ου­ερ Ανώ­τα­το Διοι­κη­τή του ΝΑΤΟ.

1956 Δημο­σιεύ­ε­ται στην «Αυγή» από­φα­ση της ΔΕ της ΕΔΑ πως ο Μ. Γλέ­ζος αντι­κα­θι­στά τον Β. Εφραι­μί­δη στη διεύ­θυν­ση της εφημερίδας.

1963 Η Ζαν­ζι­βά­ρη (Ταν­ζα­νία) απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Μ. Βρετανία.

1964 Η υπο­στη­ρι­ζό­με­νη από τον Αμε­ρι­κα­νι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό νοτιο­βιετ­να­μέ­ζι­κη χού­ντα δια­λύ­ει την Εθνο­συ­νέ­λευ­ση και συλ­λαμ­βά­νει πολ­λά από τα μέλη της.

1965 Ο στρα­τη­γός Σαρλ Ντε Γκολ επα­νε­κλέ­γε­ται στο αξί­ω­μα του προ­έ­δρου της Γαλ­λί­ας με 55,1% των ψήφων. Αντί­πα­λός του, ο μετέ­πει­τα σοσια­λι­στής πρό­ε­δρος, Φραν­σουά Μιτεράν.

1971 Αίρε­ται ο στρα­τιω­τι­κός νόμος από την 1η Ιανουα­ρί­ου 1972, εκτός των περιο­χών Αττι­κής, Πει­ραιά και Θεσσαλονίκης.

1971 Κάνει πρε­μιέ­ρα η ται­νία του Στάν­λεϊ Κιού­μπρικ «Το Κουρ­δι­στό Πορτοκάλι».

Το Πορ­το­κά­λι του Κιού­μπρικ που πάντα θα μας…. Κουρδίζει

1972 Μετά την πιο μακρό­χρο­νη απο­στο­λή στη Σελή­νη, το δια­στη­μό­πλοιο «Aπόλ­λων 17» προ­σθα­λασ­σώ­νε­ται στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό. Είναι η τελευ­ταία αμε­ρι­κα­νι­κή απο­στο­λή στο φεγγάρι.

1978 Πέθα­νε ο δημο­σιο­γρά­φος και θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Κώστας Πρετεντέρης

pretenteris

1980 Με ταυ­τό­χρο­νες εκρή­ξεις εμπρη­στι­κών βομ­βών, κατα­στρέ­φο­νται στην Αθή­να τα πολυ­κα­τα­στή­μα­τα “Μινιόν” και “Κατράν­τζος”. Την ευθύ­νη για τις φωτιές ανα­λαμ­βά­νει η “Επα­να­στα­τι­κή Οργά­νω­ση Οκτώ­βρης ‘80”.

1982 Η ιτα­λι­κή κυβέρ­νη­ση κατη­γο­ρεί επι­σή­μως τη Βουλ­γα­ρία για ανά­μει­ξη στην από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του Πάπα από τον Τούρ­κο Μεχ­μέτ Αλί Αγκ­τσά, αλλά και την απα­γω­γή από τις «Ερυ­θρές Ταξιαρ­χί­ες» του Αμε­ρι­κα­νού στρα­τη­γού Τζέιμς Ντόζιερ.

1982 πεθαί­νει ο Αρθουρ Ρου­μπιν­στάιν. Πολω­νός πια­νί­στας, ένας από τους καλύ­τε­ρους της επο­χής του

rumpinstain

1983 Το αυθε­ντι­κό Παγκό­σμιο Κύπελ­λο Ζιλ Ριμέ, που είχε κατα­κτή­σει η Βρα­ζι­λία το 1970 στα γήπε­δα του Μεξι­κού, κλέ­βε­ται από τα γρα­φεία της Ποδο­σφαι­ρι­κής Ομο­σπον­δί­ας της Βρα­ζι­λί­ας στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

1983 Ο Αρα­φάτ εγκα­τα­λεί­πει την Τύρο, έσχα­το οχυ­ρό του στο Λίβα­νο. Πέντε επι­βα­τι­κά ελλη­νι­κά πλοία, με τη σημαία του ΟΗΕ, αρχί­ζουν τη μετα­φο­ρά των 4.000 μαχη­τών της PLO από το Λίβα­νο στην Τυνη­σία, στην Αλγε­ρία, στο Σου­δάν και τη Νότια Υεμένη.

1984 Κίνα και Μεγά­λη Βρε­τα­νία συμ­φω­νούν για την επι­στρο­φή του Χονγκ Κονγκ στην πρώ­τη. Η συμ­φω­νία ανά­με­σα στη Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ και τον Ντενγκ Ξιάο Πίνγκ, προ­βλέ­πει την ενσω­μά­τω­ση του Χονγκ-Κονγκ στην Κίνα, από την 1η Ιου­λί­ου 1997.

symfonia

1990 Ορκί­ζε­ται στο Δημαρ­χείο της Αθή­νας ο νέος δήμαρ­χος Αντώ­νης Τρί­τσης και το νέο Δημο­τι­κό Συμβούλιο.

1993 Ο Νίκος Κων­στα­ντό­που­λος εκλέ­γε­ται νέος πρό­ε­δρος του Συνα­σπι­σμού της Αρι­στε­ράς και της Προ­ό­δου, με 600 ψήφους, ένα­ντι 526 του Αλέ­κου Αλαβάνου.

1996 Πέθα­νε ο Ιτα­λός ηθο­ποιός, Μαρ­τσέ­λο Μαστρογιάνι

1997 Κάνει πρε­μιέ­ρα στις αμε­ρι­κα­νι­κές αίθου­σες η ται­νία του Τζέιμς Κάμε­ρον «Τιτα­νι­κός», που είναι η πρώ­τη σε εισπρά­ξεις στην ιστο­ρία του κινηματογράφου.

1997  Ο βρα­ζι­λιά­νος παί­κτης της Ίντερ Ρονάλ­ντο κατα­κτά τη Χρυ­σή Μπά­λα, το έπα­θλο που απο­νέ­με­ται από το γαλ­λι­κό περιο­δι­κό France Football στον καλύ­τε­ρο ποδο­σφαι­ρι­στή που αγω­νί­ζε­ται στην Ευρώπη.

1997 Στην περιο­χή της Πιε­ρί­ας, συνε­χί­ζο­νται οι προ­σπά­θειες ανεύ­ρε­σης του ουκρα­νι­κού αερο­σκά­φους «Γιά­κο­βλεφ», με τη συμ­με­το­χή 6.000 στρα­τιω­τών, εκα­το­ντά­δων εθε­λο­ντών, 30 ελι­κο­πτέ­ρων και αεροσκαφών.

2001 Σφο­δρές συγκρού­σεις ξεσπούν σε μια σει­ρά πόλεις της Αργε­ντι­νής, η οποία δοκι­μά­ζε­ται από τις συνέ­πειες της καπι­τα­λι­στι­κής κρίσης.

2003 Πέθα­νε ο γλύ­πτης, Κώστας Βαλ­σά­μης (Πιο γνω­στό έργο του το γλυ­πτό «Η Μάνα της κατο­χής», που κοσμεί την είσο­δο του Α’ Νεκροταφείου)

2007 Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν ανα­κη­ρύσ­σε­ται από το περιο­δι­κό TIME «Πρό­σω­πο της Χρονιάς».

2008 Η παλαι­στι­νια­κή οργά­νω­ση «Χαμάς» ανα­κοι­νώ­νει τον τερ­μα­τι­σμό της εκε­χει­ρί­ας στη Λωρί­δα της Γάζας και κατη­γο­ρεί το Ισρα­ήλ για μη σεβα­σμό της κατά­παυ­σης των εχθροπραξιών

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο