Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 19 Ιουλίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

1826 Ο Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης γίνε­ται στρα­τάρ­χης της Ρούμελης.

1834 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος, Εντ­γκάρ Ντε­γκά από τους μεγα­λύ­τε­ρους ιμπρε­σιο­νι­στές ζωγρά­φους της Γαλ­λί­ας. Κύριο θέμα των έργων του είναι η ανθρώ­πι­νη έκφρα­ση μέσω της κίνη­σης, όπως ο χορός.

1870 Γαλ­λο­πρω­σι­κός Πόλε­μος: Η Γαλ­λία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Πρω­σία. Οι συγκρού­σεις θα διαρ­κέ­σουν έως τις 10/5/1871 και θα λήξουν με νίκη της Πρω­σί­ας (η οποία προ­σαρ­τά τις περιο­χές της Αλσα­τί­ας και της Λορέ­νης). Στον από­η­χο του πολέ­μου θα ξεσπά­σει το Μάρ­τη του 1871 η εξέ­γερ­ση της Παρι­σι­νής Κομμούνας.

1893 (π.η.) Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος ποι­η­τής, Βλα­ντι­μίρ Μαγια­κόφ­σκι. Ηταν ο ποι­η­τής της Οχτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης και πήρε μέρος στην οργά­νω­ση της προ­πα­γάν­δας του νέου σοσια­λι­στι­κού σοβιε­τι­κού κρά­τους. Θεω­ρεί­ται ένας από τους πιο αντι­προ­σω­πευ­τι­κούς εκπρο­σώ­πους του φου­του­ρι­στι­κού κινή­μα­τος. Αυτο­κτό­νη­σε στις 14 Απρί­λη του 1930.

magiakovski

1896 Γεν­νή­θη­κε ο σκο­τσέ­ζος συγ­γρα­φέ­ας, Άρτσι­μπαλντ Τζό­ζεφ Κρόνιν

1898 Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός φιλό­σο­φος και κοι­νω­νιο­λό­γος Χέρ­μπερτ Μαρ­κού­ζε («Σχο­λή της Φρανκφούρτης»).

1900 Στη Γαλ­λία, ανοί­γει το Μετρό του Παρισιού.

1919 Γεν­νή­θη­κε ο Μίλ­τος Σαχτού­ρης, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Ελλη­νες ποι­η­τές της μετα­πο­λε­μι­κής γενιάς

saxtouris

1920 Πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας Άγγε­λος Βλά­χος, που τιμή­θη­κε με το Αρι­στείο των Γραμμάτων

1924 Η κυβέρ­νη­ση του Αλέ­ξαν­δρου Παπα­να­στα­σί­ου κατα­ψη­φί­ζε­ται στη Βου­λή και παραιτείται.

1933 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο Λον­δί­νο η πρώ­τη διά­σκε­ψη των πετρε­λαιο­πα­ρα­γω­γών χωρών.

1941 Ο Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ καθιε­ρώ­νει το σήμα της νίκης με υψω­μέ­να τα δύο δάχτυ­λα του χεριού, σχη­μα­τί­ζο­ντας το γράμ­μα V. Το ΒΒC μετα­δί­δει στην Ευρώ­πη το εμψυ­χω­τι­κό μήνυ­μα για την αντί­στα­ση “V for Victory”.

1949 Το Λάος ανα­κοι­νώ­νει την αυτο­νο­μία του χωρίς, όμως, να απο­χω­ρή­σει από το Γαλ­λι­κό Σύνδεσμο.

1952 Ξεκι­νούν οι 15οι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες στο Ελσίν­κι της Φιν­λαν­δί­ας. Είναι οι πρώ­τοι στους οποί­ους συμ­με­τέ­χει η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση. Παρό­λα αυτά η ΕΣΣΔ κατα­λαμ­βά­νει τη δεύ­τε­ρη θέση σε μετάλ­λια μετά τις ΗΠΑ (71 στο σύνολο).

1956 Ιδρύ­ε­ται η Νεο­λαία της ΕΔΑ.

1969 Πέθα­νε ο μυθι­στο­ριο­γρά­φος και διη­γη­μα­το­γρά­φος, Στρα­τής Μυρι­βή­λης, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Μιχα­ήλ Σταματόπουλου

murivilis

1974 Ο αρχιε­πί­σκο­πος Μακά­ριος μετα­βαί­νει από το Λον­δί­νο στη Νέα Υόρ­κη και μιλά στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ, καταγ­γέλ­λο­ντας το στρα­τιω­τι­κό καθε­στώς της Αθή­νας για παρα­βί­α­ση της ανε­ξαρ­τη­σί­ας και της κυριαρ­χί­ας της Κυπρια­κής Δημοκρατίας.

1975 Εγκαι­νιά­ζε­ται το Πολε­μι­κό Μου­σείο, στην οδό Βασ.Σοφίας και Ριζάρη.

1979 Στη Νικα­ρά­γουα, το κίνη­μα των Σαντι­νί­στας μπαί­νει στην πρω­τεύ­ου­σα Μανά­γκουα και κατα­λαμ­βά­νει την εξου­σία. Σαρά­ντα δύο χρό­νια δικτα­το­ρι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης από τον Ανα­στά­ζιο Σομό­ζα, τερ­μα­τί­ζο­νται με τη νίκη του Εθνι­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Μετώ­που των Σαντι­νί­στας, του FSLN.

1980 Αρχί­ζουν στη Μόσχα οι 22οι Ολυ­μπια­κοί Αγώνες

moscva

1989 Η Βου­λή απο­φα­σί­ζει την παρα­πο­μπή των Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου, Μένιου Κου­τσό­γιωρ­γα, Γιώρ­γου Πέτσου, Δημή­τρη Τσο­βό­λα και Πανα­γιώ­τη Ρου­με­λιώ­τη στην Ειδι­κή Ανα­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή για το σκάν­δα­λο των ΔΕΚΟ, που κατέ­θε­σαν τα χρή­μα­τά τους στην Τρά­πε­ζα Κρήτης.

1992 Βόμ­βα σε αυτο­κί­νη­το σκο­τώ­νει τον Πάο­λο Μπορ­σε­λί­νο, δικα­στή και επι­κε­φα­λής της επι­χεί­ρη­σης «αντι- μαφία» στο Παλέρ­μο της Σικελίας.

1996 Ανοί­γει η αυλαία των 26ων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων της Ατλά­ντα στις ΗΠΑ, της “Χρυ­σής Ολυ­μπιά­δας”. Ο χτυ­πη­μέ­νος από Πάρ­κιν­σον, Μοχά­μεντ Άλι, ανά­βει με τρε­μά­με­να χέρια την Ολυ­μπια­κή Φλό­γα. Οι σύγ­χρο­νοι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες γιορ­τά­ζουν τα πρώ­τα 100 χρό­νια τους, «παρου­σία» 10.000 αθλη­τών από 197 χώρες.

2002 Συλ­λαμ­βά­νε­ται ο Αλέ­ξαν­δρος Γιω­τό­που­λος, που κυκλο­φο­ρού­σε με το όνο­μα Μιχά­λης Οικο­νό­μου, τον οποίο οι αρχές θεώ­ρη­σαν από την πρώ­τη στιγ­μή ως ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της 17Ν.

2004 Μετά από 44 χρό­νια το τραμ ξαναρ­χί­ζει τα δρο­μο­λό­γιά του στους δρό­μους της Αθή­νας. Αρχι­κά καλύ­πτει τη δια­δρο­μή από το Σύνταγ­μα μέχρι το Νέο Φάλη­ρο και τη Γλυ­φά­δα και λει­τουρ­γεί όλο το 24ωρο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο