Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 19 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

Ημέ­ρα Μνή­μης για τη Γενο­κτο­νία των Ελλή­νων του Πόντου

Οι πραγ­μα­τι­κοί υπαί­τιοι της γενο­κτο­νί­ας των Ποντίων

1535 Ο Γάλ­λος εξε­ρευ­νη­τής, Ζακ Καρ­τιέ, ξεκι­νά­ει το δεύ­τε­ρο ταξί­δι του για τη Βόρεια Αμε­ρι­κή με τρία πλοία και 110 άντρες.

1536 Απο­κε­φα­λί­στη­κε με την κατη­γο­ρία της μοι­χεί­ας η βασί­λισ­σα της Αγγλί­ας, Άννα Μπο­λέιν, δεύ­τε­ρη σύζυ­γος του Ερρί­κου Η’

1824 Γεν­νιέ­ται ο Θεό­δω­ρος Δηλι­γιάν­νης, πολι­τι­κός και πέντε φορές πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

1825 Κλοντ Ανρί ντε Σεν-Σιμόν, γάλ­λος πρώ­ι­μος σοσια­λι­στής θεω­ρη­τι­κός, η φιλο­σο­φι­κή και πολι­τι­κή σκέ­ψη του οποί­ου έθε­σε τα θεμέ­λια πολ­λών φιλο­σο­φι­κών θεω­ριών του 19ου αιώ­να και κυρί­ως του Μαρ­ξι­σμού, του Θετι­κι­σμού, και της επι­στή­μης της Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας. (Γεν. 17/10/1760)

1864 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Ναθά­νιελ Χόθορν.

1890 Γεν­νιέ­ται ο Χο Τσι Μινχ (ψευ­δώ­νυ­μο του Νγκου­έν Τατ Τχαν). Επι­φα­νής προ­σω­πι­κό­τη­τα του Βιετ­να­μέ­ζι­κου και του διε­θνούς κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος. Φοί­τη­σε στο Κομ­μου­νι­στι­κό Πανε­πι­στή­μιο των Εργα­ζο­μέ­νων της Ανα­το­λής της ΕΣΣΔ (όπου είχε φοι­τή­σει, μετα­ξύ άλλων και ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης), υπήρ­ξε αντι­πρό­σω­πος στο 5ο Συνέ­δριο της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς το 1924, ενώ διε­τέ­λε­σε για χρό­νια Α’ Γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος του Βιετ­νάμ. Ο Χο Τσι Μινχ ηγή­θη­κε του κινή­μα­τος κατά της Γαλ­λι­κής αποι­κιο­κρα­τί­ας και της Ιαπω­νι­κής κατο­χής. Μετά τη νίκη της επα­νά­στα­σης, τον Αύγου­στο του 1945, εκλέ­χτη­κε πρω­θυ­πουρ­γός και στη συνέ­χεια πρό­ε­δρος της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Βιετ­νάμ. Υπό την καθο­δή­γη­σή του, ο λαός του Βιετ­νάμ διε­ξή­γα­γε το σκλη­ρό αγώ­να κατά της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης των ΗΠΑ και κατή­γα­γε περι­φα­νή νίκη. Πέθα­νε το 1969 (902.gr)

Χο Τσι Μινχ: Πώς διά­λε­ξα τον κομμουνισμό

1895 Πεθαί­νει ο Κου­βα­νός ποι­η­τής και φιλό­σο­φος επα­να­στά­της Χοσέ Μαρ­τί, ηγέ­της του κινή­μα­τος της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της Κού­βας από τους Ισπα­νούς αποι­κιο­κρά­τες. Έκτο­τε, ο Χοσέ Μαρ­τί ανα­δεί­χθη­κε σε σύμ­βο­λο του αγώ­να κατά του ιμπε­ρια­λι­σμού, όχι μόνο για τους Κου­βα­νούς, αλλά για όλη τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή συνολικά.

Χοσέ Μαρ­τί: Δύο πατρίδες

1919 Ο Κεμάλ Ατα­τούρκ απο­βι­βά­ζε­ται στη Σαμ­ψού­ντα και αρχί­ζει τη δεύ­τε­ρη και σκλη­ρό­τε­ρη φάση της Γενο­κτο­νί­ας των Ποντίων.

1925 Γεν­νή­θη­κε ο Μάλ­κολμ Χ, αμε­ρι­κα­νός μου­σουλ­μά­νος ηγέ­της και υπέρ­μα­χος των ανθρω­πί­νων δικαιωμάτων.

1928 Γεν­νιέ­ται ο Πολ Ποτ (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Σαλόθ Σαρ), ηγέ­της των «Ερυ­θρών Χμερ» και πρω­θυ­πουρ­γός της Καμπό­τζης το 1976–1979.

1932 Η ιρλαν­δι­κή Βου­λή ψηφί­ζει νόμο, ο οποί­ος καταρ­γεί τον όρκο πίστης και αφο­σί­ω­σης στο βασι­λιά της Αγγλίας.

1935 Πέθα­νε ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, Άγγλος στρα­τιω­τι­κός, αρχαιο­λό­γος και συγ­γρα­φέ­ας, γνω­στό­τε­ρος ως «Λόρενς της Αρα­βί­ας», ο οποί­ος ηγή­θη­κε της εξέ­γερ­σης των Αρά­βων ενα­ντί­ον των Οθωμανών

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Λήγει η μάχη του Μόντε Κασί­νο, με νίκη των Συμ­μά­χων και έπα­θλο τη Ρώμη.

1960 Η κυβέρ­νη­ση Καρα­μαν­λή στή­νει σει­ρά δικών στα έκτα­κτα Στρα­το­δι­κεία, με κατη­γο­ρού­με­νους στε­λέ­χη του ΚΚΕ. Στο εδώ­λιο του Στρα­το­δι­κεί­ου κάθο­νται στε­λέ­χη και μέλη του Κόμ­μα­τος, με την κατη­γο­ρία ότι «δρα­πε­τεύ­σα­ντες εις το σιδη­ρούν παρα­πέ­τα­σμα επε­δί­δο­ντο εις την συγκέ­ντρω­σην πλη­ρο­φο­ριών στρα­τιω­τι­κής φύσε­ως και την δι’ ασυρ­μά­των μετά­δο­σίν τους εις την ηγε­σί­αν του ΚΚΕ και την βουλ­γα­ρι­κήν υπη­ρε­σί­αν πληροφοριών»

1960: Επι­χεί­ρη­ση εξό­ντω­σης του ΚΚΕ, τα στρα­το­δι­κεία σε δράση

1961 Για πρώ­τη φορά μια ανθρώ­πι­νη κατα­σκευή περ­νά κοντά από έναν άλλο πλα­νή­τη: το Βενέ­ρα 1 περ­νά κοντά από την Αφροδίτη.

1974 Ο Βαλε­ρί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν γίνε­ται ο 20ος Πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας υπε­ρι­σχύ­ο­ντας του σοσια­λι­στή Φραν­σουά Μιτε­ράν, με ποσο­στό 50,8%, ένα­ντι 49,19%.

1979 Ο Έρικ Κλά­πτον παντρεύ­ε­ται την πρώ­ην σύζυ­γο του Τζορτζ Χάρι­σον, Πάτι Μπόιντ. Είναι η περί­φη­μη «Λάι­λα» του ομώ­νυ­μου τρα­γου­διού του Κλάπτον.

1997  ΟΗΕ, ΗΠΑ, Νότια Αφρι­κή και Γερ­μα­νία ανα­γνω­ρί­ζουν το νέο κρά­τος-καθε­στώς στο Ζαΐρ, το οποίο μετο­νο­μά­ζε­ται σε Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Κον­γκό, από τον ηγέ­τη των ανταρ­τών που ανέ­τρε­ψαν τον πρό­ε­δρο Μομπού­του, Λοράν-Ντε­ζι­ρέ Καμπιλά.

2001 Η Ζον­γκούα Σαν κατα­δι­κά­ζε­ται σε θάνα­το από τη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Κίνας επει­δή αρνή­θη­κε να υπο­στεί επέμ­βα­ση στείρωσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο