Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 19 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1831 Η τρά­πε­ζα Citibank της Νέας Υόρ­κης γίνε­ται η πρώ­τη τρά­πε­ζα που ληστεύ­ε­ται στην ιστο­ρία των ΗΠΑ. Οι δρά­στες αφαι­ρούν 245.000 δολάρια.

1848 Γεν­νή­θη­κε ο Γουάιτ Ερπ, διά­ση­μος σερί­φης της Άγριας Δύσης. (Θαν. 13/1/1929)

1895 Οι Γάλ­λοι κινη­μα­το­γρα­φι­στές και εφευ­ρέ­τες Ογκύστ και Λουί Λυμιέρ δημιουρ­γούν την πρώ­τη τους ται­νία “Εξο­δος από το εργο­στά­σιο Λυμιέρ”  (La sortie des usines Lumiere), που απο­τυ­πώ­νει την έξο­δο των εργα­τών από το εργο­στά­σιό τους.

1900 Γεν­νή­θη­κε ο κομ­μου­νι­στής επι­στή­μο­νας Ζ. Κιουρί

Σαν σήμε­ρα 19 Μαρ­τί­ου 1900, γεν­νή­θη­κε ο κομ­μου­νι­στής επι­στή­μο­νας Ζ. Κιουρί

1900 Πέθα­νε η Ελέ­νη Μπού­κου­ρα — Αλτα­μού­ρα, Ελλη­νί­δα ζωγρά­φος. (Γεν. 1821)

Ελέ­νη Αλτα­μού­ρα – Μπού­κου­ρα, η πρώ­τη Ελλη­νί­δα που τόλ­μη­σε να γίνει ζωγράφος

1914 Πεθαί­νει ο Ιτα­λός ηφαι­στειο­λό­γος Τζου­ζέ­πε Μερ­κά­λι, γνω­στός και για την κλί­μα­κα μέτρη­σης της έντα­σης των σει­σμών που δημιούργησε

1914 Γεν­νιέ­ται ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Κανα­δός μαθη­μα­τι­κός Λεω­νί­δας Αλά­ο­γλου, που δια­τύ­πω­σε το ομώ­νυ­μο θεώρημα

1916 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη ενα­έ­ρια πολε­μι­κή επι­χεί­ρη­ση των ΗΠΑ, όταν 8 αμε­ρι­κα­νι­κά πολε­μι­κά αερο­σκά­φη απο­γειώ­νο­νται για να συν­δρά­μουν στην επι­χεί­ρη­ση σύλ­λη­ψης του Μεξι­κα­νού επα­να­στά­τη, Πάν­τσο Βίλα.

1917 Το αμε­ρι­κα­νι­κό ανώ­τα­το δικα­στή­ριο απο­φα­σί­ζει ότι οι εργα­ζό­με­νοι στο σιδη­ρό­δρο­μο πρέ­πει να δου­λεύ­ουν 8 ώρες την ημέρα

1920 Η Γερου­σία των ΗΠΑ κατα­ψη­φί­ζει τη Συν­θή­κη των Βερ­σαλ­λιών και συνά­πτει χωρι­στή Συν­θή­κη Ειρή­νης με τη Γερ­μα­νία (μετά το τέλος του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου). Ακο­λού­θως, οι ΗΠΑ δεν μετέ­χουν στην Κοι­νω­νία των Εθνών (πρό­δρο­μο του ΟΗΕ), από την οποία θα συνε­χί­σουν να απέ­χουν καθ’ όλη τη διάρ­κεια του Μεσοπολέμου

1932 Στην Αυστρα­λία, εγκαι­νιά­ζε­ται η Γέφυ­ρα του Σίδνεϊ

1933 Γεν­νή­θη­κε ο Φίλιπ Ροθ, Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας. («Αμε­ρι­κα­νι­κό Ειδύλ­λιο», «Παντρεύ­τη­κα έναν κομου­νι­στή», «Ανθρώ­πι­νη Κηλίδα»)

1944  Οι Γερ­μα­νοί εισβάλ­λουν στην πρώ­ην σύμ­μα­χό τους Ουγ­γα­ρία και την κατα­λαμ­βά­νουν. Αιτία υπήρ­ξε η προ­σέγ­γι­ση της ουγ­γρι­κής κυβέρ­νη­σης του Μίκλος Χόρ­τι με τους Συμ­μά­χους (πλην της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης), με την προ­ο­πτι­κή αλλα­γής στρα­το­πέ­δου με αντάλ­λαγ­μα τη δια­τή­ρη­ση της εξου­σί­ας στην Ουγγαρία

1945 Ο Αδόλ­φος Χίτλερ δίνει την δια­τα­γή «Νέρων», βάσει της οποί­ας η Βέρ­μαχτ πρέ­πει, όσο οπι­σθο­χω­ρεί, να κατα­στρέ­φει τα πάντα, ώστε ο εχθρός να βρει μονά­χα καμέ­νη γη. Κατα­στρέ­φο­νται όλα τα εργο­στά­σια, οι στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις και τα μαγα­ζιά στη Γερ­μα­νία για να μην μπο­ρέ­σουν να τα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν οι σύμμαχοι.

1960 Μετα­φέ­ρο­νται στην Ελλά­δα από την Αγγλία τα οστά του μεγά­λου ποι­η­τή, Ανδρέα Κάλ­βου.

1964 Πρω­το­λει­τουρ­γεί το μεγά­λο τού­νελ των Αλπε­ων, που συν­δέ­ει την Ελβε­τία με την Ιταλία

1970 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη συνά­ντη­ση στην Ιστο­ρία μετα­ξύ των ηγε­τών της Ομο­σπον­δια­κής (Δυτι­κής) και της Λαο­κρα­τι­κής Δημο­κρα­τί­ας (Ανα­το­λι­κής) της Γερ­μα­νί­ας, Βίλι Μπραντ και Βίλι Στοφ, αντίστοιχα

1983 Δολο­φο­νεί­ται μέσα στο γρα­φείο του ο εκδό­της της εφη­με­ρί­δας “Βρα­δυ­νή”, Τζόρ­τζης Αθανασιάδης.

2004 Η Αννα Μπε­νά­κη-Ψαρού­δα γίνε­ται Πρό­ε­δρος της Βου­λής των Ελλή­νων. Είναι η πρώ­τη γυναί­κα που κατα­λαμ­βά­νει αυτή τη θέση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο