Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 19 Οκτωβρίου

1453 Οι Γάλ­λοι με τον Κάρο­λο Β’ ανα­κα­τα­λαμ­βά­νουν το Μπορ­ντό και λήγει ο Εκα­το­ντα­ε­τής Πόλε­μος. Οι Άγγλοι κρα­τούν στο ευρω­παϊ­κό έδα­φος μόνο το Καλέ.

1745 Πέθα­νε ο ιρλαν­δός συγ­γρα­φέ­ας Τζό­να­θαν Σουίφτ, που έγρα­ψε το πασί­γνω­στο μυθι­στό­ρη­μα «Τα ταξί­δια του Γκιούλιβερ».

1784 Γεν­νή­θη­κε ο Μεγά­λος Δάσκα­λος του Γένους, από την Άνδρο, Θεό­φι­λος Καϊρης

1813 Ο Μέγας Ναπο­λέ­ων ηττά­ται από τις δυνά­μεις του Έκτου Συνα­σπι­σμού (Πρω­σία, Ρωσία, Μ. Βρε­τα­νία, Αυστρία, Σου­η­δία και Γερ­μα­νι­κά Κρά­τη) στη Μάχη της Λει­ψί­ας, γνω­στή και ως η Μάχη των Εθνών. Είναι η μεγα­λύ­τε­ρη μάχη στην Ευρώ­πη, πριν από τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, με εμπλο­κή 500.000 στρατιωτών

1814 Γεν­νιέ­ται ο ζωγρά­φος Θεό­δω­ρος Βρυζάκης

1862 Πέθα­νε ανή­με­ρα των γενε­θλί­ων του, σε ηλι­κία 77 ετών, ο Βρε­τα­νός για­τρός και συγ­γρα­φέ­ας, Σερ Τόμας Μπράουν

1862 Γεν­νή­θη­κε ο Αύγου­στος Λιμιέρ, δημιουρ­γός της πρώ­της ται­νί­ας στην ιστο­ρία του κινηματογράφου

1863 Ο πρί­γκι­πας της Δανί­ας Γεώρ­γιος Α’ ορκί­ζε­ται Βασι­λεύς των Ελλή­νων ενώ­πιον της Εθνοσυνέλευσης.

1904 αρχί­ζει ο πόλε­μος Ρωσο­τουρ­κι­κός πόλεμος.

1909 Πεθαί­νει ο Ιτα­λός ιατρός Τσέ­ζα­ρε Λομπρό­ζο, ένας από τους θεμε­λιω­τές της εγκληματολογίας.

1912 Αρχί­ζει η μάχη των Γιαν­νι­τσών. από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες του Α’ Βαλ­κα­νι­κού Πολέ­μου. Η νίκη του Ελλη­νι­κού Στρα­τού κατά τη μάχη αυτή την επο­μέ­νη, άνοι­ξε τον δρό­μο προς τη Θεσσαλονίκη.

1915 Κατά τη διάρ­κεια του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, η Ιτα­λία και η Ρωσία κηρύτ­τουν τον πόλε­μο στη Βουλγαρία.

1924 25 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται και 18 τραυ­μα­τί­ζο­νται στον κινη­μα­το­γρά­φο «Πανό­ρα­μα» της Αθή­νας (Γ’ Σεπτεμ­βρί­ου και Χαλ­κο­κον­δύ­λη), από τον πανι­κό που προ­κα­λεί­ται στην αίθου­σα, όταν ακού­γε­ται η κραυ­γή «Φωτιά!».

1919 Ο Χίτλερ γίνε­ται 55ο μέλος του Γερ­μα­νι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος (DAP), το οποίο αργό­τε­ρα θα μετα­τρέ­ψει στο ναζι­στι­κό Εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κό Γερ­μα­νι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα (ΝSDAP).

1921 Καταρ­ρέ­ουν οι μετο­χές στη Γουόλ Στρητ της Νέα Υόρ­κη, ενώ κύμα πωλή­σε­ων κατα­κλύ­ζει την χρη­μα­τι­στη­ρια­κή αγορά.

1934 πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας επα­νε­κλέ­γε­ται ο Αλέ­ξαν­δρος Ζαϊμης.

1937 Γεν­νή­θη­κε ο Έρνεστ Ράδερ­φορντ, Βρε­τα­νός φυσι­κός νεο­ζη­λαν­δι­κής κατα­γω­γής, με σπου­δαίο έργο στην εξέ­λι­ξη της πυρη­νι­κής φυσι­κής. Τιμή­θη­κε με βρα­βείο Νόμπελ το 1908. (Γεν. 30/8/1871)

1943 Ο Αμε­ρι­κα­νός μετα­πτυ­χια­κός φοι­τη­τής Άλμπερτ Σατζ ανα­κα­λύ­πτει τη στρε­πτο­μυ­κί­νη, το πρώ­το αντι­βιο­τι­κό φάρ­μα­κο για την κατα­πο­λέ­μη­ση της φυματίωσης.

1951 Αρχί­ζει στο Έκτα­κτο Στρα­το­δι­κείο Αθη­νών η δίκη του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη και των άλλων 93 του παρά­νο­μου μηχα­νι­σμού του ΚΚΕ, κατη­γο­ρού­με­νων με τον Α.Ν. 509/1947.

1960 Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες απο­φα­σί­ζουν την επι­βο­λή εμπάρ­γκο στην Κού­βα σε μία προ­σπά­θεια να υπο­νο­μεύ­σουν την επανάσταση.

1972 αρχί­ζει η Συνά­ντη­ση Κορυ­φής της ΕΟΚ στο Παρί­σι, όπου απο­φα­σί­ζε­ται να δημιουρ­γη­θεί από την 1η Απρι­λί­ου 1973 η ευρω­παϊ­κή νομι­σμα­τι­κή μονάδα.

1980 Η κυβέρ­νη­ση Γεωρ­γί­ου Ράλ­λη επα­να­φέ­ρει την Ελλά­δα στο στρα­τιω­τι­κό σκέ­λος του ΝΑΤΟ, από το οποίο είχε απο­χω­ρή­σει το 1974, μετά την εισβο­λή του Αττί­λα στην Κύπρο.

1987 Ξημε­ρώ­νει «μαύ­ρη» Δευ­τέ­ρα για τη “Wall Street”. Ο δεί­κτης Dow Jones χάνει το 22% της αξί­ας του. Κάποιοι χρη­μα­τι­στές αυτο­κτο­νούν, πηδώ­ντας από το μπαλ­κό­νι του αμε­ρι­κα­νι­κού χρηματιστηρίου.

1993 Εκλέ­γε­ται Πρω­θυ­πουρ­γός στο Πακι­στάν η Μπε­να­ζίρ Μπού­το, τρία χρό­νια μετά την εκλο­γι­κή της ήττα.

2003 Η Μητέ­ρα Τερέ­ζα αγιο­ποιεί­ται από τον Πάπα Ιωάν­νη Παύ­λο Β’.

2002 Στην Ιρλαν­δία διε­ξά­γε­ται για δεύ­τε­ρη φορά δημο­ψή­φι­σμα για τη Συν­θή­κη της Νίκαιας. Οι Ιρλαν­δοί σε ποσο­στό 62,9% δίνουν το πρά­σι­νο φως στη Διεύ­ρυν­ση της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

2005 Ξεκι­νά στην Βαγδά­τη η δίκη του Σαντάμ Χου­σε­ΐν για εγκλή­μα­τα κατά της ανθρωπότητας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο