Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

 Σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

 Σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

634 Οι Άρα­βες κατα­λαμ­βά­νουν τη Δαμα­σκό από τη Βυζα­ντι­νή Αυτο­κρα­το­ρία με επι­κε­φα­λής τον Χαλίντ ιμπν Ουαλίντ.

866 Γεν­νή­θη­κε ο Μακε­δό­νας αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Λέων 6ος ο Σοφός

1710 Πεθαί­νει ο Δανός αστρο­νό­μος, μαθη­μα­τι­κός και εφευ­ρέ­της Όλε Ρόμερ, ο οποί­ος έκα­νε τις πρώ­τες ποιο­τι­κές μετρή­σεις της ταχύ­τη­τας του φωτός.

1843 Πεθαί­νει Γκα­σπάρ-Γκυ­στάβ ντε Κοριό­λις, Γάλ­λος μαθη­μα­τι­κός και μηχα­νι­κός γνω­στός από την ανα­κά­λυ­ψη της δύνα­μης που εμφα­νί­ζε­ται σε στρε­φό­με­να συστή­μα­τα σωμά­των, η οποία έλα­βε το όνο­μά του (δύνα­μη Coriolis) ιδιαί­τε­ρης σημα­σί­ας στη μετε­ω­ρο­λο­γία, τη βαλ­λι­στι­κή και την ωκεανογραφία

1888 Διε­ξά­γε­ται ο πρώ­τος δια­γω­νι­σμός γυναι­κεί­ας ομορ­φιάς, στο Σπα του Βελ­γί­ου. Το πρώ­το βρα­βείο απο­νέ­με­ται στη 18χρονη Μπέρ­θα Σου­κα­ρέτ από τη Γουατεμάλα.

1922 Γεν­νιέ­ται ο Τσέ­χος δρο­μέ­ας Εμίλ Ζάτο­πεκ, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και «άνθρω­πος — ατμο­μη­χα­νή», 4 φορές χρυ­σός ολυμπιονίκης.

zapotek

1923 Ένο­πλη εξέ­γερ­ση ξεσπά στην Βουλ­γα­ρία υπό την καθο­δή­γη­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος κατά του δικτα­το­ρι­κού καθε­στώ­τος του Α. Τσάν­κοφ. Οι μάχες διαρ­κούν έως τις 29/9. Η εξέ­γερ­ση πνί­γε­ται στο αίμα. Το Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα δεν στή­ρι­ξε την εξέ­γερ­ση. Ως αντάλ­λαγ­μα, το δικτα­το­ρι­κό καθε­στώς επέ­τρε­ψε τη νόμι­μη λει­τουρ­γία του, αλλά ενέ­τα­ξε και εκπρο­σώ­πους του στη «κυβέρ­νη­σή» του.

1931 Ο χρη­μα­τι­στη­ρια­κός πανι­κός σε Αμε­ρι­κή και Ευρώ­πη επη­ρε­ά­ζει και την Ελλά­δα. Σημειώ­νε­ται υπο­τί­μη­ση των αξιών και χρε­ο­κο­πία χρη­μα­τι­στών σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη, ενώ κλεί­νει το Χρηματιστήριο.

1934 Γεν­νιέ­ται ο ποδο­σφαι­ρι­στής και μετέ­πει­τα προ­πο­νη­τής Μίλ­τος Παπαποστόλου.

1935 Πεθαί­νει ο Ρώσος επι­στή­μο­νας πρω­το­πό­ρος της αστρο­ναυ­τι­κής Κον­στα­ντίν Τσιολκόφσκι

1938 Αγγλο­γαλ­λι­κή δια­κοί­νω­ση επι­δί­δε­ται στην κυβέρ­νη­ση της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας με την «πρό­τα­ση» να δεχτεί τις αξιώ­σεις της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας για παρα­χώ­ρη­ση αυτο­διοί­κη­σης στη Σου­δη­τία. Σύντο­μα θα ακο­λου­θού­σε η κατά­πτυ­στη Συμ­φω­νία του Μονάχου.

1940 Ανα­κα­λύ­πτε­ται ελλη­νι­κή προϊ­στο­ρι­κή λιμναία πόλη, ανα­γό­με­νη σε επο­χή παλιό­τε­ρη του 2000 π.Χ. στη λίμνη της Καστοριάς.

1943 Σφα­γές και λεη­λα­σί­ες Γερ­μα­νών στις Καρυ­ές Λακωνίας.

1944 Τμή­μα­τα της ΧΙΙΙ Μεραρ­χί­ας του ΕΛΑΣ απε­λευ­θε­ρώ­νουν τη Ναύπακτο.

1946 Οι στρα­τη­γοί του ΕΛΑΣ Σαρά­φης, Μπα­κιρ­τζής, Καλα­μπα­λί­κης, Τσα­μά­κος, Ματσού­κας και άλλοι 28 ανώ­τε­ροι και κατώ­τε­ροι αξιω­μα­τι­κοί εκτο­πί­ζο­νται στους Φούρνους.

1948 Γεν­νιέ­ται ο βρα­βευ­μέ­νος με όσκαρ Άγγλος ηθο­ποιός Jeremy Irons (Τζέ­ρε­μι Άιρονς).

1949 Πεθαί­νει ο συν­θέ­της Νίκος Σκαλκώτας.

nikos skalkotas

1952 Οι ΗΠΑ απα­γο­ρεύ­ουν στον Τσάρ­λι Τσά­πλιν να ξανα­μπεί στη χώρα, έπει­τα από ένα ταξί­δι που πραγ­μα­το­ποί­η­σε στην Αγγλία.

1955 Ο πρό­ε­δρος της Αργε­ντι­νής, Χουάν Περόν, ανα­τρέ­πε­ται από στρα­τιω­τι­κό πραξικόπημα.

1957 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται από τις ΗΠΑ η πρώ­τη υπό­γεια πυρη­νι­κή δοκιμή.

1961 Ιδρύ­ε­ται από το Γεώρ­γιο Παπαν­δρέ­ου με τη συμ­με­το­χή και του Σοφο­κλή Βενι­ζέ­λου η Ένω­ση Κέντρου, με την ένω­ση πολ­λών κομ­μά­των του κέντρου.

1968 Στο Μεξι­κό, η αστυ­νο­μία εισβάλ­λει στο Πανε­πι­στή­μιο της Πόλης του Μεξι­κού για να τερ­μα­τί­σει τις φοι­τη­τι­κές ανα­τα­ρα­χές, με απο­τέ­λε­σμα να βρουν το θάνα­το 18 φοιτητές.

1969 Γεν­νιέ­ται στη Λευ­κω­σία ο τρα­γου­δο­ποιός Αλκί­νο­ος Ιωαννίδης.

1970 Ιδρύ­ε­ται από τη δικτα­το­ρία ως υπο­κα­τά­στα­το της Βου­λής η Συμ­βου­λευ­τι­κή Επι­τρο­πή Νομο­θε­τι­κής Εργα­σί­ας. Πρό­κει­ται για μια 60μελή “Μικρή Βουλή”.

1970 Στη Γένο­βα της Ιτα­λί­ας, ο φοι­τη­τής Κώστας Γεωρ­γά­κης αυτο­πυρ­πο­λεί­ται, κραυ­γά­ζο­ντας «Ζήτω η ελεύ­θε­ρη Ελλά­δα», σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για το στρα­τιω­τι­κό καθε­στώς στην Ελλάδα.

1981 Πάνω από 250.000 Αμε­ρι­κα­νοί δια­δη­λώ­νουν στην Ουά­σιγ­κτον μετά από κάλε­σμα των συν­δι­κά­των κατά της οικο­νο­μι­κής πολι­τι­κής του Προ­έ­δρου Ρίγκαν, κυρί­ως λόγω των περι­κο­πών στο σύστη­μα της κοι­νω­νι­κής πρό­νοιας. Πρό­κει­ται για τη μεγα­λύ­τε­ρη δια­δή­λω­ση μετά τον πόλε­μο του Βιετνάμ.

1982 Στη Σου­η­δία, οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες υπό τον Ούλοφ Πάλ­με κερ­δί­ζουν μεγά­λη νίκη στις βου­λευ­τι­κές εκλογές.

1985 Κατα­στρε­πτι­κός σει­σμός στο Μεξι­κό, μεγέ­θους 8,1 Ρίχτερ σαρώ­νει το Μεξι­κό. Πάνω από 10.000 χάνουν τη ζωή τους.

1985 Πέθα­νε ο δια­κε­κρι­μέ­νος ιτα­λός συγ­γρα­φέα, Ίτα­λο Καλ­βί­νο, («Διχα­σμέ­νος Υπο­κό­μης», «Αόρα­τες πόλεις»).

kalvini

1989  Βόμ­βα σε αερο­πλά­νο την ώρα που βρί­σκε­ται πάνω από τον Νίγη­ρα με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 171 άτο­μα. Για την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση κατη­γο­ρή­θη­κε η Λιβύη.

1992 Ο “τσά­ρος των αιθέ­ρων”, Σερ­γκέι Μπού­μπ­κα, κάνει νέο παγκό­σμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ με 6.13 μ. στο Τόκιο.

2000 Η άρση βαρών χαρί­ζει ένα ακό­μα μετάλ­λιο στην Ελλά­δα κατά την Ολυ­μπιά­δα του Σίδνεϊ, με την Ιωάν­να Χατζη­ιω­άν­νου να κατα­λαμ­βά­νει την τρί­τη θέση στην κατη­γο­ρία των 63 κιλών, σηκώ­νο­ντας 222,5 κιλά.

2002 Από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος σημειώ­νε­ται στην Ακτή Ελε­φα­ντο­στού, ενώ ο πρό­ε­δρος Λοράν Μπαγκ­μπό απου­σιά­ζει στην Ιτα­λία. Στη διάρ­κεια των συγκρού­σε­ων σκο­τώ­νο­νται δεκά­δες άτο­μα, ανά­με­σά τους και ο πρώ­ην δικτά­το­ρας Ρομπέρ Γκουέι.

1994 Πεθαί­νει ο ζωγρά­φος Αλέ­ξης Ακριθάκης

2019 Ανε­βαί­νει η έντα­ση στον Περ­σι­κό κόλ­πο με τις συνε­χείς πολε­μι­κές απει­λές των ΗΠΑ

2019 Με 535 ψήφους υπέρ, 66 κατά και 52 λευ­κά εγκρί­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία το κατά­πτυ­στο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό ψήφι­σμα από το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, που επι­βε­βαί­ω­σε για μια ακό­μη φορά ότι είναι ο σημαιο­φό­ρος στην αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκστρα­τεία της ΕΕ.
Το ψήφι­σμα κατέ­θε­σαν οι πολι­τι­κές ομά­δες του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών, των Φιλε­λεύ­θε­ρων, των Πρα­σί­νων και των Συντη­ρη­τι­κών Μεταρ­ρυθ­μι­στών, με αφορ­μή τα 80 χρό­νια από την έναρ­ξη του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, απαι­τώ­ντας επί της ουσί­ας τη λήψη σκλη­ρών αντι­κομ­μου­νι­στι­κών μέτρων όπως απα­γό­ρευ­ση συμ­βό­λων, μνη­μεί­ων, κατα­στο­λή σε βάρος ΚΚ.

Ο ωμός αντι­κομ­μου­νι­σμός τους φτά­νει στο σημείο να παρου­σιά­ζουν τη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση ως σύμ­μα­χο του Χίτλερ και συνυ­πεύ­θυ­νη για την έναρ­ξη του πολέμου.
Μάλι­στα, ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούν να στη­θεί μια νέα Νυρεμ­βέρ­γη, για τον κομ­μου­νι­σμό αυτήν τη φορά, κάνο­ντας λόγο για «επεί­γου­σα ανά­γκη πλή­ρους συνει­δη­το­ποί­η­σης και ηθι­κής αλλά και νομι­κής εκτί­μη­σης των εγκλη­μά­των του στα­λι­νι­σμού και των κομ­μου­νι­στι­κών δικτατοριών».

Captain Jack Sparrow

Η 19η Σεπτέμ­βρη είναι …“Διε­θνής Ημέ­ρα Πει­ρα­τι­κής Ομιλίας”
Ημέ­ρα ομι­λί­ας αλά Jack Sparrow, δηλα­δή του να μιλάς σαν πει­ρα­τής, ξεκί­νη­σε σαν μια φάρ­σα δυο νεα­ρών, από τις ΗΠΑ, ημέ­ρα κατά την οποία ο καθέ­νας μπο­ρεί να μιλά με τη “διά­λε­κτο των πει­ρα­τών”, αντι­κα­θι­στώ­ντας πχ. το χαι­ρε­τι­σμό «Ηello» από το «Αhoy, me hearty» (…ας το πιστέ­ψω­μεν που έλε­γε ο αεί­μνη­στο Χάρ­ρυ Κλυν).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο