Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 

866 Γεν­νή­θη­κε ο Μακε­δό­νας αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Λέων 6ος ο Σοφός

1710 Πεθαί­νει ο Δανός αστρο­νό­μος, μαθη­μα­τι­κός και εφευ­ρέ­της Όλε Ρόμερ, ο οποί­ος έκα­νε τις πρώ­τες ποιο­τι­κές μετρή­σεις της ταχύ­τη­τας του φωτός.

1888 Διε­ξά­γε­ται ο πρώ­τος δια­γω­νι­σμός γυναι­κεί­ας ομορ­φιάς, στο Σπα του Βελ­γί­ου. Το πρώ­το βρα­βείο απο­νέ­με­ται στη 18χρονη Μπέρ­θα Σου­κα­ρέτ από τη Γουατεμάλα.

1922 Γεν­νιέ­ται ο Τσέ­χος δρο­μέ­ας Εμίλ Ζάτο­πεκ, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και «άνθρω­πος — ατμο­μη­χα­νή», 4 φορές χρυ­σός ολυμπιονίκης.

1931 Ο χρη­μα­τι­στη­ρια­κός πανι­κός σε Αμε­ρι­κή και Ευρώ­πη επη­ρε­ά­ζει και την Ελλά­δα. Σημειώ­νε­ται υπο­τί­μη­ση των αξιών και χρε­ο­κο­πία χρη­μα­τι­στών σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη, ενώ κλεί­νει το Χρηματιστήριο.

1940 Ανα­κα­λύ­πτε­ται ελλη­νι­κή προϊ­στο­ρι­κή λιμναία πόλη, ανα­γό­με­νη σε επο­χή παλιό­τε­ρη του 2000 π.Χ. στη λίμνη της Καστοριάς.

1949 Πεθαί­νει ο συν­θέ­της Νίκος Σκαλκώτας.

1952 Οι ΗΠΑ απα­γο­ρεύ­ουν στον Τσάρ­λι Τσά­πλιν να ξανα­μπεί στη χώρα, έπει­τα από ένα ταξί­δι που πραγ­μα­το­ποί­η­σε στην Αγγλία.

1955 Ο πρό­ε­δρος της Αργε­ντι­νής, Χουάν Περόν, ανα­τρέ­πε­ται από στρα­τιω­τι­κό πραξικόπημα.

1957 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται από τις ΗΠΑ η πρώ­τη υπό­γεια πυρη­νι­κή δοκιμή.

1961 Ιδρύ­ε­ται από το Γεώρ­γιο Παπαν­δρέ­ου με τη συμ­με­το­χή και του Σοφο­κλή Βενι­ζέ­λου η Ένω­ση Κέντρου, με την ένω­ση πολ­λών κομ­μά­των του κέντρου.

1968 Στο Μεξι­κό, η αστυ­νο­μία εισβάλ­λει στο Πανε­πι­στή­μιο της Πόλης του Μεξι­κού για να τερ­μα­τί­σει τις φοι­τη­τι­κές ανα­τα­ρα­χές, με απο­τέ­λε­σμα να βρουν το θάνα­το 18 φοιτητές.

1970 Ιδρύ­ε­ται από τη δικτα­το­ρία ως υπο­κα­τά­στα­το της Βου­λής η Συμ­βου­λευ­τι­κή Επι­τρο­πή Νομο­θε­τι­κής Εργα­σί­ας. Πρό­κει­ται για μια 60μελή “Μικρή Βουλή”.

1970 Στη Γένο­βα της Ιτα­λί­ας, ο φοι­τη­τής Κώστας Γεωρ­γά­κης αυτο­πυρ­πο­λεί­ται, κραυ­γά­ζο­ντας «Ζήτω η ελεύ­θε­ρη Ελλά­δα», σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για το στρα­τιω­τι­κό καθε­στώς στην Ελλάδα.

1982 Στη Σου­η­δία, οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες υπό τον Ούλοφ Πάλ­με κερ­δί­ζουν μεγά­λη νίκη στις βου­λευ­τι­κές εκλογές.

1985 Κατα­στρε­πτι­κός σει­σμός στο Μεξι­κό, μεγέ­θους 8,1 Ρίχτερ προ­κα­λεί το θάνα­το 4.200 και πλέ­ον ατόμων.

1985 Πέθα­νε ο δια­κε­κρι­μέ­νος ιτα­λός συγ­γρα­φέα, Ίτα­λο Καλ­βί­νο, («Διχα­σμέ­νος Υπο­κό­μης», «Αόρα­τες πόλεις»).

1992 Ο “τσά­ρος των αιθέ­ρων”, Σερ­γκέι Μπού­μπ­κα, κάνει νέο παγκό­σμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ με 6.13 μ. στο Τόκιο.

2000 Η άρση βαρών χαρί­ζει ένα ακό­μα μετάλ­λιο στην Ελλά­δα κατά την Ολυ­μπιά­δα του Σίδνεϊ, με την Ιωάν­να Χατζη­ιω­άν­νου να κατα­λαμ­βά­νει την τρί­τη θέση στην κατη­γο­ρία των 63 κιλών, σηκώ­νο­ντας 222,5 κιλά.

2002 Από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος σημειώ­νε­ται στην Ακτή Ελε­φα­ντο­στού, ενώ ο πρό­ε­δρος Λοράν Μπαγκ­μπό απου­σιά­ζει στην Ιτα­λία. Στη διάρ­κεια των συγκρού­σε­ων σκο­τώ­νο­νται δεκά­δες άτο­μα, ανά­με­σά τους και ο πρώ­ην δικτά­το­ρας Ρομπέρ Γκουέι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο