Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 19 Φεβρουαρίου

1473 γεν­νή­θη­κε ο Νικό­λα­ος Κοπέρ­νι­κος, πολω­νός αστρο­νό­μος, πατέ­ρας της μοντέρ­νας αστρονομίας

1674 Αγγλία και Ολλαν­δία, τερ­μα­τί­ζο­ντας τον Τρί­το Αγγλο-Ολλαν­δι­κό Πόλε­μο, υπο­γρά­φουν τη συν­θή­κη του Westminster, με την οποία η αποι­κία των Ολλαν­δών, το Νέο Άμστερ­νταμ περ­νά στα χέρια των Εγγλέ­ζων, που την ονο­μά­ζουν Νέα Υόρκη.

1800 Ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της χρή­ζει τον εαυ­τό του Πρώ­το Ύπα­το της Γαλλίας.

1844 Ψηφί­ζε­ται το πρώ­το Σύνταγ­μα της Ελλά­δας, με το οποίο καθιε­ρώ­νε­ται η συνταγ­μα­τι­κή μοναρχία.

1878 Ο αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της Τόμας Έντι­σον λαμ­βά­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για τον φωνό­γρα­φο, τον οποίο ονο­μά­ζει «Ομι­λού­σα Μηχανή».

1908 Στην Ελλά­δα, εισά­γε­ται η δημο­τι­κή γλώσ­σα στην πρω­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση, προ­κα­λώ­ντας θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων, ενώ διαι­ρεί­ται η Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή. Παραι­τού­νται μέλη των επι­τρο­πών κρί­σης διδα­κτι­κών βιβλίων.

1929 Ιδρύ­ε­ται η Διεύ­θυν­ση Ειδι­κής Ασφα­λεί­ας για την πιο συστη­μα­τι­κή δίω­ξη των αγω­νι­στών του εργα­τι­κού κινήματος.

1936 Υπο­γρά­φε­ται Συμ­φω­νη­τι­κό μετα­ξύ του Κόμ­μα­τος των Φιλε­λευ­θέ­ρων και της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του Παλ­λαϊ­κού Μετώ­που (γνω­στό και ως Σύμ­φω­νο Σοφού­λη — Σκλάβαινα).

Το Συμ­φω­νη­τι­κό μετα­ξύ άλλων προ­έ­βλε­πε: Την κατάρ­γη­ση του Ιδιω­νύ­μου και των Επι­τρο­πών Ασφα­λεί­ας, την παρο­χή γενι­κής αμνη­στί­ας στους πολι­τι­κούς κρα­τού­με­νους, μια σει­ρά ευερ­γε­τι­κά μέτρα για τους εργά­τες και τους αγρό­τες, και βεβαί­ως την «κατα­πο­λέ­μη­ση των δικτα­το­ρι­κών φασι­στι­κών τάσεων».

Το Σύμ­φω­νο υπο­γρά­φη­κε 6 μόλις ημέ­ρες μετά το διο­ρι­σμό του Ι. Μετα­ξά στη θέση του Πρω­θυ­πουρ­γού από το βασι­λιά Γεώρ­γιο Β’. Τελι­κά, το Κόμ­μα των Φιλε­λευ­θέ­ρων, δεν τήρη­σε τα συμ­φω­νη­θέ­ντα, έδω­σε ψήφο εμπι­στο­σύ­νης στην κυβέρ­νη­ση Μετα­ξά και επω­μί­στη­κε έτσι βαριές ευθύ­νες για την εγκα­θί­δρυ­ση της μετα­ξι­κής δικτα­το­ρί­ας. (902.gr)

1943 Κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου κλέ­βο­νται έργα τέχνης από την Ολλαν­δία με προ­ο­ρι­σμό την πινα­κο­θή­κη του Χίτλερ, στο Λιντς της Αυστρίας.

1947 Απο­φα­σί­ζε­ται από την κυβέρ­νη­ση Μαξί­μου η ίδρυ­ση του στρα­το­πέ­δου πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων στη Μακρό­νη­σο, κατά τη διάρ­κεια του εμφυ­λί­ου πολέμου.

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ του Γιώρ­γου Φαρσακίδη

1959 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο μετα­ξύ της Βρε­τα­νί­ας, της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας η συμ­φω­νία για την Κύπρο, με την οποία ιδρύ­ε­ται ανε­ξάρ­τη­τη Κυπρια­κή Δημο­κρα­τία, με Ελλη­νο­κύ­πριο Πρό­ε­δρο και Τουρ­κο­κύ­πριο αντιπρόεδρο.

1962 πέθα­νε ο Γεώρ­γιος Παπα­νι­κο­λά­ου, για­τρός, ερευ­νη­τής και δημιουρ­γός του «Τεστ Παπ».

1986 Η αμε­ρι­κα­νι­κή Γερου­σία μετά από 37 χρό­νια ανα­μο­νής ψηφί­ζει τη συν­θή­κη, που απα­γο­ρεύ­ει τις γενοκτονίες.

1991 Χιό­νι πέφτει στην έρη­μο Σαχά­ρα, για πρώ­τη φορά μετά από 30 χρόνια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο