Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Απριλίου

742 Γεν­νή­θη­κε ο βασι­λιάς των Φρά­γκων και ιδρυ­τής — αυτο­κρά­το­ρας της Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας, Καρλομάγνος

1453 Ο Μωά­μεθ Β’ ο Πορ­θη­τής ξεκι­νά την τελι­κή πολιορ­κία της Κωνσταντινούπολης.

1800 Ο Μπε­τό­βεν παρου­σιά­ζει για πρώ­τη φορά την 1η Συμ­φω­νία του στη Βιέννη.

1805 Γεν­νή­θη­κε ο Δανός παρα­μυ­θάς, Χανς Κρί­στιαν Άντερσεν

1840 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Εμίλ Ζολά

1872 Πέθα­νε ο αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της του τηλέ­γρα­φου και του ομώ­νυ­μου κώδι­κα σημά­των, Σάμιου­ελ Μορς

1902 Η πρώ­τη ποδο­σφαι­ρι­κή τρα­γω­δία. Κατά τη διάρ­κεια του αγώ­να Σκω­τί­ας — Αγγλί­ας στο Άιμπροξ Παρκ της Γλα­σκό­βης, υπο­χω­ρεί μια ολό­κλη­ρη πτέ­ρυ­γα της κερ­κί­δας, λόγω υπε­ρά­ριθ­μων θεα­τών, με απο­λο­γι­σμό 25 νεκρούς και 168 τραυματίες.

.… Την ίδια μέρα στο Λος Άντζε­λες της Καλι­φόρ­νια, ανοί­γει ο πρώ­τος κινη­μα­το­γρά­φος με το όνο­μα “Ηλε­κτρι­κό Θέατρο”.

1920 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η εκκα­θά­ρι­ση της Σιβη­ρί­ας και της σοβιε­τι­κής Άπω Ανα­το­λής από τα αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα που συμ­με­τεί­χαν στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση κατά της επα­να­στα­τη­μέ­νης Ρωσίας

1925 Απο­φα­σί­ζε­ται στην Ελλά­δα η εφαρ­μο­γή του οκτα­ώ­ρου τμη­μα­τι­κά, ανά­λο­γα με την οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση των δια­φό­ρων εταιριών.

1927 Γεν­νή­θη­κε ο Ούγ­γρος ποδο­σφαι­ρι­στής και προ­πο­νη­τής, Φέρεντς Πού­σκας, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και «καλ­πά­ζων συνταγ­μα­τάρ­χης», που οδή­γη­σε τον Πανα­θη­ναϊ­κό στον τελι­κό του Κυπέλ­λου Πρω­τα­θλη­τριών το 1971 στο Γου­έ­μπλεϊ.

1930 Ο Χαϊ­λέ Σελα­σιέ ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυτο­κρά­το­ρας της Αιθιοπίας.

1941 Πέθα­νε η Πηνε­λό­πη Δέλ­τα, συγ­γρα­φέ­ας. (Γεν. 1874)

1948 Γεν­νή­θη­κε ο Δημή­τρης Μητρο­πά­νος, Έλλη­νας τρα­γου­δι­στής. (Θαν. 17/4/2012)

1958 Το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Αερο­ναυ­τι­κής των ΗΠΑ μετο­νο­μά­ζε­ται σε NASA.

1962 Πεθαί­νει ο Μητρο­πο­λί­της Κοζά­νης Ιωα­κείμ, στέ­λε­χος του ΕΑΜ και εθνο­σύμ­βου­λος της ΠΕΕΑ. Μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση αρνή­θη­κε να ανα­θε­μα­τί­σει τους κομ­μου­νι­στές και διώ­χτη­κε από την Εκκλησία

1972 Ο Τσάρ­λι Τσά­πλιν επι­στρέ­φει στις ΗΠΑ, από όπου είχε φύγει το 1950, όταν είχε χαρα­κτη­ρι­στεί κομ­μου­νι­στής, την περί­ο­δο του έντο­νου αντι­σο­βιε­τι­κού κλί­μα­τος στη χώρα, γνω­στής ως περί­ο­δο του Κόκ­κι­νου Τρόμου.

1982 Οι Αργε­ντι­νοί εισβά­λουν και κατα­λαμ­βά­νουν τα νησιά Φόκλαντ, βρε­τα­νι­κό προ­τε­κτο­ρά­το από το 1832. Η Βρε­τα­νία απα­ντά με στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση. Η σύγκρου­ση κατέ­λη­ξε με βρε­τα­νι­κή νίκη στις 14/6.

1989 Πέθα­νε ο Μανώ­λης Αγγε­λό­που­λος, Έλλη­νας λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής. (Γεν. 8/4/1939)

1990 Λόγω των προ­βλη­μά­των λει­ψυ­δρί­ας, η ΕΥΔΑΠ απο­φα­σί­ζει να προ­χω­ρή­σει σε διπλα­σια­σμό της τιμής του νερού, προ­κει­μέ­νου να υπάρ­ξει μεί­ω­ση στην κατανάλωση.

1991 Στη Γεωρ­γία, το 98,93% των κατοί­κων ψηφί­ζει υπέρ της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της Δημο­κρα­τί­ας από την ΕΣΣΔ, σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα δημοψηφίσματος.

1993 Τίθε­ται υπό έλεγ­χο η μεγά­λη πυρ­κα­γιά στη Σκιά­θο, η οποία μέχρι εκεί­νη τη στιγ­μή είχε κάψει 4.000 στρέμ­μα­τα δάσους.

1997 Ρωσία και Λευ­κο­ρω­σία υπο­γρά­φουν συν­θή­κη ένω­σης, βάσει της οποί­ας θα δια­τη­ρούν τις ξεχω­ρι­στές τους κυριαρ­χί­ες, δεν θα έχουν κοι­νό νόμι­σμα, αλλά οι σημα­ντι­κές απο­φά­σεις θα λαμ­βά­νο­νται ομόφωνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο