Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 2 Αυγούστου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1 2 Αυγούστου Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά

338 π.X. Ο Φίλιπ­πος της Μακε­δο­νί­ας συντρί­βει τους Αθη­ναί­ους και τους Θηβαί­ους στη Μάχη της Χαιρώνειας

filippos

216 π.Χ.

Η μάχη των Καν­νών: Ο στρα­τη­γός των Καρ­χη­δο­νί­ων, Αννί­βας, συντρί­βει τις ρωμαϊ­κές λεγε­ώ­νες. 50.000 Ρωμαί­οι πέφτουν στο πεδίο της μάχης. «Hannibal ante portas» ανα­φω­νούν οι Ρωμαίοι.

46 Ο Ιού­λιος Καί­σα­ρας νικά τον βασι­λιά του Πόντου Φαρ­νά­κη Γ’ και ανα­φω­νεί «Veni,Vidi, Vici» («Ήλθον, είδον, ενί­κη­σα») για την ευκο­λία της επι­κρά­τη­σής του.

1375 Εγκαι­νιά­ζει η πρώ­τη πίστα roller skating στο Λονδίνο.

1754 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος αρχι­τέ­κτο­νας και μηχα­νι­κός Πιερ Σαρλς Λ’ Ενφάντ ο οποί­ος σχε­δί­α­σε την πόλη της Ουά­σινγ­κτον των ΗΠΑ

1798 Τελειώ­νει η Μάχη του Νεί­λου μετα­ξύ του γαλ­λι­κού και του βρε­τα­νι­κού Ναυτικού.

1814 Γεν­νή­θη­κε η Ευαν­θία Καΐ­ρη, αδελ­φή του Θεό­φι­λου Καϊ­ρη, λόγια των επα­να­στα­τι­κών χρόνων

kairi

1824 Γεν­νιέ­ται στη Λευ­κά­δα ο Αρι­στο­τέ­λης Βαλαωρίτης

valaoritis

1829 Γεν­νή­θη­κε ο Θεό­δω­ρος Αρε­ταί­ος, για­τρός, καθη­γη­τής της Χει­ρουρ­γι­κής (1864–1893), Πρύ­τα­νης (1879–1880) και ευερ­γέ­της του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών (Αρε­ταί­ειο Νοσο­κο­μείο). (Θαν. 24/3/1893)

1870 Ανοί­γει ο πρώ­τος σταθ­μός μετρό στο Λονδίνο.

1903 Επα­να­στα­τούν οι βουλ­γα­ρό­φω­νοι πλη­θυ­σμοί στη Μακε­δο­νία, ανή­με­ρα της γιορ­τής του προ­φή­τη Ηλία (Παλαιό Ημε­ρο­λό­γιο). Η επα­νά­στα­ση, την οποία έχει σχε­διά­σει η Εσω­τε­ρι­κή Μακε­δο­νι­κή Επα­να­στα­τι­κή Οργά­νω­ση (VMRO), κατα­πνί­γε­ται από τα τουρ­κι­κά στρα­τεύ­μα­τα. Το γεγο­νός αυτό γίνε­ται αφορ­μή για να ξεκι­νή­σει ο Μακε­δο­νι­κός Αγώ­νας. Στην ιστο­ρία θα μεί­νει ως η «Επα­νά­στα­ση του Ίλι­ντεν» (Ίλι­ντεν = Ημέ­ρα του Αη Λιά).

ilinden

1913 Ο Χρή­στος Κάκα­λος, ο Φρε­ντε­ρίκ Μπουα­σο­νά και ο Ντα­νιέλ Μπο-Μπο­βί πατούν για πρώ­τη φορά στον Μύτι­κα, την ψηλό­τε­ρη κορυ­φή του Ολύ­μπου (2.917 μ.).

1921 Πέθα­νε ο διά­ση­μος τενό­ρος Ενρί­κο Καρούζο

1922 Πέθα­νε ο Γκρά­χαμ Μπελ που εφηύ­ρε το τηλέφωνο

mpel

1932 Ο Carl David Anderson ανα­κα­λύ­πτει το ποζι­τρό­νιο (αντι­σω­μα­τί­διο του ηλε­κτρό­νιου — ονο­μά­ζε­ται επί­σης αντι­η­λε­κτρό­νιο). Έχει +1 ηλε­κτρι­κό φορ­τίο και την ίδια μάζα με το ηλεκτρόνιο.

1932 Γεν­νή­θη­κε ο Ιρλαν­δός ηθο­ποιός Πίτερ Ο’ Τουλ

1932 Η Στέλ­λα Γούλς κερ­δί­ζει τα 100μ στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Λος Άντζε­λες. 48 χρό­νια αργό­τε­ρα, στις 4/12/1980, θα δια­πι­στω­θεί ότι ήταν άνδρας.

1934 Μετά το θάνα­το του Χίντε­μπουργκ, ο Αδόλ­φος Χίτλερ ανα­κη­ρύσ­σε­ται φίρερ (πρό­ε­δρος και πρω­θυ­πουρ­γός ταυτοχρόνως).

1935 Ένο­πλοι στα­φι­δο­πα­ρα­γω­γοί συγκρού­ο­νται με τις δυνά­μεις κατα­στο­λής και γίνο­νται προ­σω­ρι­νά κύριοι της Πύλου. Ένας αγρό­της και ένας μαθη­τής σκοτώνονται.

1938 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της Δήμος Μούτσης

1939 Ο Αϊν­στάιν γρά­φει στον Πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Ρού­σβελτ ότι η ατο­μι­κή βόμ­βα είναι πραγματοποιήσιμη.

1939 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της Γου­ές Κρέι­βεν γνω­στός από τις ται­νί­ες του “Εφιάλ­της στο δρό­μο με τις λεύκες”

1940 Ιτα­λι­κό αερο­πλά­νο βομ­βαρ­δί­ζει ελλη­νι­κό περι­πο­λι­κό σκά­φος, ανά­με­σα στα νησιά της Αίγι­νας και της Σαλαμίνας.

1940 Δημιουρ­γεί­ται η Σοβιε­τι­κή Σοσια­λι­στι­κή Δημο­κρα­τία της Μολδαβίας.

1942 Γεν­νή­θη­κε η Χιλια­νή συγ­γρα­φέ­ας Ιζα­μπέλ Αλιέ­ντε (Αγιέ­ντε ανι­ψιά του ηρω­ι­κού Προ­έ­δρου της Χιλής, Σαλ­βα­δόρ Αγιέ­ντε, η οποία έχει το ίδιο όνο­μα με την κόρη του).
Από τις δημο­φι­λέ­στε­ρες συγ­γρα­φείς σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο, τα βιβλία της έχουν μετα­φρα­στεί σε περισ­σό­τε­ρες από 20 γλώσσες

1944 Ανα­κοι­νώ­νε­ται από­φα­ση της ΚΕ του ΚΚΕ, σχε­τι­κά με την τρέ­χου­σα πολι­τι­κή κατά­στα­ση και τα καθή­κο­ντα του Κόμ­μα­τος. Η από­φα­ση κατα­λή­γει στο σύν­θη­μα: «Όλο το Κόμ­μα σε συνα­γερ­μό. Όλοι επί ποδός πολέμου!».

1945 Πεθαί­νει ο Ιτα­λός συν­θέ­της Πιέ­τρο Μασκάνι.

2 Αυγού­στου 1945: Τελειώ­νει η Διά­σκε­ψη του Πότσδαμ

1945 Λήγει στο Πότσ­δαμ της Γερ­μα­νί­ας η πρώ­τη μετά το τέλος του Δεύ­τε­ρου Παγκό­σμιου Πολέ­μου Διά­σκε­ψη στην οποία συμ­με­τεί­χαν οι ηγέ­τες των ΗΠΑ (Χ. Τρού­μαν), της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης (Ι. Στά­λιν) και της Βρε­τα­νί­ας (Ου. Τσόρ­τσιλ). Στη Διά­σκε­ψη απο­φα­σί­στη­κε η σύστα­ση Συμ­βου­λί­ου από τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών των πέντε μεγά­λων δυνά­με­ων (ΗΠΑ, Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, Βρε­τα­νία, Γαλ­λία και Κίνα) για την κατάρ­τι­ση των συν­θη­κών ειρή­νης. Για τη Γερ­μα­νία απο­φα­σί­στη­κε η δια­τή­ρη­ση της στρα­τιω­τι­κής της κατο­χής από τις συμ­μα­χι­κές δυνά­μεις, ο αφο­πλι­σμός της, η τιμω­ρία των εγκλη­μα­τιών πολέ­μου, ο έλεγ­χος της οικο­νο­μί­ας και η προ­σω­ρι­νή κατο­χή από την Πολω­νία των ανα­το­λι­κών εδα­φών της γραμ­μής Οντερ — Νάισε.

1950 Η Επι­τρο­πή Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας των ΗΠΑ ανα­θέ­τει στον Ε.Ε. Ντι­πόν ντε Νεμούρ την κατα­σκευή της υδρογονοβόμβας.

1950 Δημο­σιεύ­ε­ται στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως η από­φα­ση για τη δημιουρ­γία της Δημό­σιας Επι­χεί­ρη­σης Ηλε­κτρι­σμού (ΔΕΗ).

1953 Πραγ­μα­το­ποιού­νται τα εγκαί­νια του μεγά­λου εργο­στα­σί­ου ηλε­κτρι­σμού στο Αλιβέρι.

1961 Οι Μπι­τλς δίνουν την πρώ­τη συναυ­λία τους ως συγκρό­τη­μα στο Κάβερν Κλάμπ του Λίβερπουλ.

1963 Οι ΗΠΑ δηλώ­νουν στον ΟΗΕ ότι θα στα­μα­τή­σουν τις πωλή­σεις όπλων στη Νότια Αφρική

1976 Πέθα­νε ο σκη­νο­θέ­της Φριτς Λανγκ που έβα­λε τις βάσεις για τα “φιλμ νουάρ”

1980 Το χει­ρό­τε­ρο λου­τρό αίμα­τος των μετα­πο­λε­μι­κών χρό­νων στην Ευρώ­πη λαμ­βά­νει χώρα στον κεντρι­κό σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό της ιτα­λι­κής πόλης Μπο­λό­νια (strategia della tensione -στρα­τη­γι­κή της έντα­σης), όταν ακρο­δε­ξιά οργά­νω­ση τοπο­θε­τεί εκρη­κτι­κό μηχα­νι­σμό. Τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός με 83 νεκρούς και 200 τραυματίες.

1985 Στις ΗΠΑ, 133 νεκροί είναι ο απο­λο­γι­σμός από τη συντρι­βή αερο­σκά­φους της αερο­πο­ρι­κής εται­ρί­ας “Ντέλ­τα” σε διά­δρο­μο προ­σγεί­ω­σης στο αερο­δρό­μιο του Ντάλας.

1990 Το Ιράκ εισβάλ­λει και προ­σαρ­τά το Κου­βέιτ. Λίγους μήνες αργό­τε­ρα (τον Ιανουά­ριο του 1991) οι ΗΠΑ θα ηγού­νταν διε­θνούς στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης για την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» του Κου­βέιτ (ουσια­στι­κά για τον έλεγ­χο των πετρε­λαί­ων της περιο­χής), η οποία έμει­νε στην Ιστο­ρία ως «Πόλε­μος του Κόλπου».

1991 Στη Βουλ­γα­ρία, εργά­τες προ­κα­λούν διαρ­ρο­ές ραδιε­νέρ­γειας στον πυρη­νι­κό σταθ­μό του Κοζ­λο­ντούι, σύμ­φω­να με δηλώ­σεις αξιω­μα­τού­χων του σταθμού.

1992 Ο Ρώσος Βιτά­λι Σέρ­μπο κερ­δί­ζει χρυ­σά μετάλ­λια στον ίππο, τους κρί­κους, στους ασύμ­με­τρους ζυγούς και στο άλμα συγκε­ντρώ­νο­ντας συνο­λι­κά έξι χρυ­σά, τα περισ­σό­τε­ρα που έχει πάρει αθλη­τής της γυμνα­στι­κής σε μια Ολυμπιάδα.

1993 Η Βρε­τα­νία επι­κυ­ρώ­νει τη συν­θή­κη του Μαάστριχτ.

1993 Τρεις Ινδοί κάνουν το γύρο του κόσμου οδι­κώς με το αυτο­κί­νη­τό τους σε 39 μέρες, 7 ώρες και 55 λεπτά και κατα­χω­ρή­θη­καν στο βιβλίο Γκίνες.

1994 Στις ΗΠΑ, με νομο­σχέ­διο που εγκρί­θη­κε δια βοής, η Βου­λή καλεί τον πρό­ε­δρο Κλί­ντον να διε­ξά­γει έρευ­να σε συνερ­γα­σία με διε­θνείς οργα­νώ­σεις για την τύχη των 1.619 αγνο­ου­μέ­νων της Κύπρου, ανά­με­σα στους οποί­ους και πέντε Αμε­ρι­κα­νοί πολίτες.

1997 Δεκα­ο­κτώ άτο­μα σκο­τώ­νο­νται από χιο­νο­στι­βά­δα του Θρέντ­μπο στην Αυστραλία.

1997 Ο μετριο­πα­θής μου­σουλ­μά­νος κλη­ρι­κός Μοχά­μαντ Χατα­μί ανα­λαμ­βά­νει την προ­ε­δρία του Ιράν, υπο­σχό­με­νος ειρή­νη στον κόσμο.

2002 ένα κιβώ­τιο με δεκα­ε­πτά 45άρια πιστό­λια, τρία του­φέ­κια G‑3 και τρία οπλο­πο­λυ­βό­λα ΧΑ-ΚΑ 11, “κάνουν φτε­ρά” από στρα­τιω­τι­κή μονά­δα στην Κω, με τη μέθο­δο του ριφι­φί. Αν και οι αρχές εξε­τά­ζουν όλα τα ενδε­χό­με­να, ο υφυ­πουρ­γός Τύπου Τηλέ­μα­χος Χυτή­ρης επι­ση­μαί­νει ότι δεν συν­δέ­ο­νται με την τρομοκρατία

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο