Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε.

1409 Ιδρύ­ε­ται το ονο­μα­στό Πανε­πι­στή­μιο της Λειψίας.

1697 Ανοί­γει στο Λον­δί­νο ο Καθε­δρι­κός ναός του Αγί­ου Παύλου.

1804 Ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της στέ­φε­ται αυτο­κρά­το­ρας της Γαλ­λί­ας από τον Πάπα Πίο τον 7ο στην Πανα­γία των Παρισίων.

1805 Ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της νικά στη Μάχη του Αού­στερ­λιτς τις ενω­μέ­νες δυνά­μεις των Αυστρια­κών και των Ρώσων.

1814 Πέθα­νε ο Ντο­να­τιέν Αλφόνς Φραν­σουά ντε Σαντ, γνω­στό­τε­ρος ως Μαρ­κή­σιος Ντε Σαντ, γάλ­λος αρι­στο­κρά­της και συγ­γρα­φέ­ας τολ­μη­ρών βιβλί­ων, από το όνο­μά του οποί­ου προ­ήλ­θε ο όρος «σαδι­σμός»

1823 Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζέιμς Μον­ρόε σε ομι­λία του στο Κογκρέ­σο ενα­ντιώ­νε­ται στην ανά­μει­ξη των Ευρω­παί­ων στις υπο­θέ­σεις των Η.Π.Α. και ειση­γεί­ται την αμε­ρι­κα­νι­κή ουδε­τε­ρό­τη­τα στις μελ­λο­ντι­κές ευρω­παϊ­κές δια­μά­χες, θέση γνω­στή ως Δόγ­μα Μον­ρόε. Στην ίδια ομι­λία ανα­γνω­ρί­ζει ότι έχει δημιουρ­γη­θεί ήδη κυρί­αρ­χη ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια και προ­τεί­νει στο Αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο την απο­στο­λή αμε­ρι­κα­νού πρε­σβευ­τή στην Ελλάδα.

1848 Ο Φρα­γκί­σκος Ιωσήφ Α’ στέ­φε­ται αυτο­κρά­το­ρας της Αυστροουγγαρίας.

1851 Ο Ναπο­λέ­ων ο 3ος κατα­λύ­ει με πρα­ξι­κό­πη­μα τη Δεύ­τε­ρη Γαλ­λι­κή Δημο­κρα­τία και γίνε­ται δικτάτορας.

1877 O Γάλ­λος φυσι­κός Λουί Πολ Καγιε­τέ (Louis Paul Cailletet) υγρο­ποιεί το οξυγόνο.

1901 Η Gillette κατο­χυ­ρώ­νει την πρώ­τη ξυρι­στι­κή λεπί­δα μιας χρήσης.

1902 Ολο­κλη­ρώ­νο­νται οι εργα­σί­ες ανα­στή­λω­σης του Παρθενώνα.

1905 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Θίο­ντορ Ρού­σβελτ παρα­κο­λου­θεί αγώ­να αμε­ρι­κά­νι­κου ποδο­σφαί­ρου μετα­ξύ ναυ­τι­κού και στρα­τού (6–6), κατά τον οποίο 11 παί­κτες τραυ­μα­τί­ζο­νται. Ο πρό­ε­δρος απει­λεί να καταρ­γή­σει το σπορ, αν δεν θεσπι­στούν κανό­νες για τη σωμα­τι­κή ασφά­λεια των παικτών.

1908 Νέος αυτο­κρά­το­ρας της Κίνας ενθρο­νί­ζε­ται ο τρί­χρο­νος ανι­ψιός του θανό­ντος αυτο­κρά­το­ρα, ο Που Γι.

1910 Η Καλ­λι­ρόη Παρ­ρέν προ­σκα­λεί εις την οικί­αν της μια μικρή ομά­δα 7 γυναι­κών για την ιδρυ­τι­κή πρά­ξη του Λυκεί­ου των Ελληνίδων.

1915 Ο Άλμπερτ Αϊν­στάιν δημο­σιεύ­ει τη νέα γενι­κή Θεω­ρία της σχετικότητας.

1918 Η Αρμε­νία κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Τουρκία.

1920 Λήγει ο αρμε­νο­τουρ­κι­κός πόλε­μος με τη συν­θή­κη του Αλε­ξα­ντρο­πόλ. Η Συν­θή­κη ανα­γκά­ζει την Αρμε­νία να αφο­πλί­σει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του στρα­τού της, να επι­στρέ­ψει στην Τουρ­κία περισ­σό­τε­ρο από 50% των προ­πο­λε­μι­κών εδα­φών της και να εγκα­τα­λεί­ψει τις αξιώ­σεις για αρμε­νι­κό κρά­τος κατά το σχέ­διο Ουίλ­σον και τους όρους της Συν­θή­κης των Σεβρών.

1922 Γεν­νή­θη­κε ο θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ιάκω­βος Καμπανέλλης

kampanellis

1923 Γεν­νή­θη­κε η κορυ­φαία ελλη­νο­α­με­ρι­κά­να υψί­φω­νος και ντί­βα της όπε­ρας, Μαρία Κάλλας

maria kallas

1939 Οι ΗΠΑ κηρύσ­σουν εμπάρ­γκο στην ΕΣΣΔ για την πώλη­ση αερο­πλά­νων και στρα­τη­γι­κών πρώ­των υλών.

1941 Η πεί­να θερί­ζει στην κατο­χι­κή Ελλά­δα και σε συν­δυα­σμό με τις πολύ άσχη­μες και­ρι­κές συν­θή­κες προ­κα­λεί χιλιά­δες θύμα­τα ανά­με­σα στον αστι­κό, κυρί­ως, πλη­θυ­σμό της χώρας. Μέχρι τα μέσα του 1942 οι νεκροί θα φτά­σουν τις 200.000.

1942 Κατά τη διάρ­κεια της γερ­μα­νι­κής κατο­χής, παραι­τεί­ται η κυβέρ­νη­ση Τσο­λά­κο­γλου και ορκί­ζε­ται νέα κυβέρ­νη­ση υπό τον καθη­γη­τή Κων­στα­ντί­νο Λογο­θε­τό­που­λο. Ο νέος πρω­θυ­πουρ­γός σε διάγ­γελ­μά του εκφρά­ζει την ευγνω­μο­σύ­νη του προς τις αρχές κατοχής.

1944 Οι λαϊ­κές συγκε­ντρώ­σεις και δια­δη­λώ­σεις κατά του αφο­πλι­σμού του ΕΛΑΣ συνε­χί­ζο­νται σε όλη την Ελλά­δα με ιδιαί­τε­ρη μαζι­κό­τη­τα και μαχη­τι­κό­τη­τα. Το Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο ‑δίχως πλέ­ον τους ΕΑΜι­κούς αντι­προ­σώ­πους- υπέ­γρα­ψε το Διά­ταγ­μα για τη διά­λυ­ση του ΕΛΑΣ, του ΕΛΑΝ, του ΕΔΕΣ «και πάσης άλλης τυχόν υφι­στά­με­νης οργα­νώ­σε­ως», κηρύσ­σο­ντας ταυ­τό­χρο­να την «επι­στρά­τευ­σιν απά­ντων των εφέ­δρων αξιω­μα­τι­κών και οπλιτών.»

1944 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δο­ποιός, Διο­νύ­σης Σαββόπουλος

1944 Πέθα­νε ο Ιτα­λός ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας Φιλίπ­πο Τομά­ζο Μαρι­νέτ­τι, από τους βασι­κούς ιδρυ­τές του ρεύ­μα­τος του φουτουρισμού.

1956 Ενα πλοιά­ριο με το όνο­μα «Γκράν­μα», απο­βι­βά­ζει 82 νέους μαχη­τές-επα­να­στά­τες στις ακτές της Κού­βας, στην Πλά­για Ολο­ρά­δα. Η ομά­δα δέχε­ται επί­θε­ση από μονά­δες του δικτά­το­ρα Μπα­τί­στα και οι περισ­σό­τε­ροι σκο­τώ­νο­νται. Οι ενα­πο­μεί­να­ντες μαχη­τές, γύρω στους 20 άντρες, ανά­με­σά τους ο Φιντέλ Κάστρο και ο Τσε Γκε­βά­ρα, συνε­χί­ζουν και προ­ω­θού­νται στην ορο­σει­ρά Σιέ­ρα Μαέ­στρα. Δυό­μι­σι μήνες αργό­τε­ρα, ο Φιντέλ στη συνέ­ντευ­ξή του στον απε­σταλ­μέ­νο των «Νιου Γιορκ Τάιμς» δηλώ­νει: «Πολε­μά­με επί 79 ημέ­ρες και είμα­στε δυνα­τό­τε­ροι από ποτέ!». Η πορεία για τη νίκη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης είχε ανοίξει.

granma

1961 Ο Φιντέλ Κάστρο, έπει­τα από δύο χρό­νια παρα­μο­νής στην εξου­σία, δηλώ­νει ότι είναι μαρ­ξι­στής και θα οδη­γή­σει την Κού­βα προς τον κομμουνισμό.

castro epanastasi

1968 Στο χωριό Avola της ΝΑ Σικε­λί­ας, κοντά στις Συρα­κού­σες, μια κινη­το­ποί­η­ση στή­ρι­ξης του αγώ­να των εργα­τών γης για συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις βάφε­ται με αίμα

Avola italy

1971 Οι εμί­ρη­δες του Κόλ­που κηρύσ­σουν την ανε­ξαρ­τη­σία τους από τη Μ. Βρε­τα­νία και δημιουρ­γούν τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμιράτα.

1971 Το σοβιε­τι­κό μη επαν­δρω­μέ­νο δια­στη­μό­πλοιο «Mars 3» προ­σε­δα­φί­ζε­ται για πρώ­τη φορά στον πλα­νή­τη Άρη.

1977 Ο Ιωάν­νης Ζίγδης εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της ΕΔΗΚ, μετά την πατα­γώ­δη απο­τυ­χία του Γεωρ­γί­ου Μαύ­ρου στις εκλογές.

1977 Δικα­στή­ριο της Πρε­τό­ρια απαλ­λάσ­σει τη νοτιο­α­φρι­κα­νι­κή αστυ­νο­μία από κάθε ευθύ­νη για τη δολο­φο­νία του μαύ­ρου ηγέ­τη Στιβ Μπί­κο, που είχε βρε­θεί νεκρός στο κελί του ύστε­ρα από άγριο ξυλοδαρμό.

mpiko

1979 Ο Νίκος Γκά­λης κάνει το ντε­μπού­το του στο ελλη­νι­κό μπά­σκετ με την ομά­δα του Άρη και σημειώ­νει 30 πόντους σε αγώ­να της ομά­δας του με τον Ηρακλή.

1980 Πέθα­νε η ρεμπέ­τισ­σα, Ρόζα Εσκενάζυ

roza eskenazi

1980 Θεσπί­ζε­ται για τις δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες το πενθήμερο.

1982 Ο σοσια­λι­στής Φελί­πε Γκον­ζά­λες ορκί­ζε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της Ισπανίας.

1982 Γίνε­ται στο Σολτ Λέικ Σίτυ των ΗΠΑ η πρώ­τη εμφύ­τευ­ση τεχνη­τής καρ­διάς στον οδο­ντί­α­τρο Μπάρ­νι Κλαρκ.

1985 Υιο­θε­τεί­ται η Ενιαία Πρά­ξη της ΕΟΚ για μία αγο­ρά χωρίς σύνο­ρα. Θα τεθεί σε εφαρ­μο­γή το 1993 με τη συν­θή­κη του Μάαστριχτ.

1990 Διε­ξά­γο­νται οι πρώ­τες εκλο­γές στην προ­σφά­τως επα­νε­νω­θεί­σα Γερ­μα­νία. Επι­κρα­τούν οι Χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες του Χέλ­μουτ Κολ και σχη­μα­τί­ζουν κυβέρνηση.

1991 Στη Συρία επα­νε­κλέ­γε­ται πρό­ε­δρος ο Χαφέζ αλ Άσαντ.

1992 Πέντε μικροί μαθη­τές και δύο πιλό­τοι σκο­τώ­νο­νται στο Περού, όταν δύο βομ­βαρ­δι­στι­κά αερο­σκά­φη της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας συγκρού­ο­νται στον αέρα και το ένα απ’ αυτά συντρί­βε­ται κοντά σε σχολείο.

1993 Πέθα­νε σκο­τώ­θη­κε στην Κολομ­βία από ειδι­κές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις ο “βασι­λιάς της κοκα­ΐ­νης”, Πάμπλο Εσκομπάρ.

2001 Η ενερ­γεια­κή εται­ρία Enron, που εδρεύ­ει στο Χιού­στον των ΗΠΑ δηλώ­νει χρεοκοπία.

2007 Ο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν θριαμ­βεύ­ει στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές με ποσο­στό 62,8%, ενώ η αντι­πο­λί­τευ­ση καταγ­γέλ­λει νοθεία.

2008 Πεθαί­νει η συγ­γρα­φέ­ας Μαρ­γα­ρί­τα Καραπάνου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο