Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Ιουλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 2 Ιου­λί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

963 Ο Νικη­φό­ρος Φωκάς ανα­κη­ρύσ­σε­ται από το στρα­τό αυτο­κρά­το­ρας της Βυζα­ντι­νής Αυτοκρατορίας.

1566 Πέθα­νε ο Γάλ­λος μελ­λο­ντο­λό­γος Νοστρά­δα­μος, κατά κόσμον Μισέλ ντε Νοτρ Νταμ

1778 Πέθα­νε ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος και δια­φω­τι­στής, Ζαν Ζακ Ρουσό

1800 Το Βρε­τα­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο ψηφί­ζει νόμο για την ένω­ση της χώρας με την Ιρλαν­δία («Νόμος της Ένω­σης»). Αντί­στοι­χος νόμος ψηφί­στη­κε και από το Κοι­νο­βού­λιο της Ιρλαν­δί­ας την 1/8. Έως τότε η Ιρλαν­δία είχε ένα ορι­σμέ­νο καθε­στώς αυτο­νο­μί­ας, ωστό­σο οι Βρε­τα­νοί, στον από­η­χο της Γαλ­λι­κής αστι­κής Επα­νά­στα­σης (1789) και της Ιρλαν­δι­κής Επα­νά­στα­σης που ακο­λού­θη­σε (1798), επι­δί­ω­καν τον μεγα­λύ­τε­ρο δυνα­τό έλεγ­χο της Ιρλαν­δί­ας. Στη δεύ­τε­ρη, η υπερ­ψή­φι­ση της Ένω­σης κατέ­στη δυνα­τή αφού δικαί­ω­μα ψήφου στις εκλο­γές είχαν μόνο οι αγγλι­κα­νοί, ενώ από τους καθο­λι­κούς, είχαν μόνο οι έχο­ντες συγκε­κρι­μέ­νη περιου­σία. Ως απο­τέ­λε­σμα της Ένω­σης δημιουρ­γή­θη­κε το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας και Ιρλανδίας.

1853 Η Ρωσία στέλ­νει στρα­τεύ­μα­τα στις Παρα­δου­νά­βιες Ηγε­μο­νί­ες με το πρό­σχη­μα της προ­στα­σί­ας των χρι­στια­νι­κών πλη­θυ­σμών. Η Βρε­τα­νία, η οποία δεν επι­θυ­μεί την επέ­κτα­ση της ρωσι­κής επιρ­ρο­ής στην περιο­χή (και σε βάρος της οθω­μα­νι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας) στέλ­νει επί­σης στό­λο στα Δαρ­δα­νέ­λια. Πρό­κει­ται για το προ­οί­μιο του Κρι­μαϊ­κού Πολέ­μου (1853–1856), που έλη­ξε με ήττα της Ρωσίας.

1860 Ιδρύ­ε­ται η πόλη του Βλα­δι­βο­στόκ στη Ρωσία.

1877 Γεν­νή­θη­κε ο Ελβε­τός συγ­γρα­φέ­ας και νομπε­λί­στας, Χέρ­μαν Έσε («Ο λύκος της στέπας»)

1884 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός νευ­ρο­λό­γος, Αλφόνς Μαρία Γιά­κο­μπς, ο οποί­ος ανα­κά­λυ­ψε το σύν­δρο­μο Κρόι­τσελφ — Γιάκομπς

1893 Μπαί­νει ο θεμέ­λιος λίθος του Οθώ­νειου Πανε­πι­στη­μί­ου της Αθή­νας, μετέ­πει­τα Εθνι­κού και Καπο­δι­στρια­κού πανε­πι­στη­μί­ου. Πρό­κει­ται για το νεο­κλασ­σι­κό της οδού Πανεπιστημίου.

1904 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος τενί­στας και σχε­δια­στής της γνω­στής φίρ­μας ρού­χων με σήμα το κρο­κο­δει­λά­κι, Ζαν Ρενέ Λακόστ

1905 Στη Γαλ­λία, σύμ­φω­να με νόμο, οι ημε­ρή­σιες ώρες εργα­σί­ας των ανθρα­κω­ρύ­χων μειώ­νο­νται σε εννιά.

1910 Ο Όσκαρ Τάιμ είναι ο πρώ­τος άνθρω­πος, που δια­σχί­ζει τον Αρκτι­κό Κύκλο με αυτοκίνητο.

1912 Ελλά­δα, Βουλ­γα­ρία και Σερ­βία δημιουρ­γούν συμ­μα­χία ενά­ντια στην Οθω­μα­νι­κή Αυτοκρατορία.

1913 Τα στρα­τεύ­μα­τα της Σερ­βί­ας κατα­τρο­πώ­νουν, μετά από την πιο αιμα­τη­ρή μάχη της εκστρα­τεί­ας τους, τα βουλ­γα­ρι­κά στρα­τεύ­μα­τα και συλ­λαμ­βά­νουν 5.000 αιχμαλώτους.

1916 Αρχί­ζει το πρώ­το «Κόπα Αμέ­ρι­κα», το πρω­τά­θλη­μα ποδο­σφαί­ρου των χωρών της Νοτί­ου Αμερικής.

1925 Γεν­νή­θη­κε ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός του Κον­γκό, Πατρίς Λουμούμπα

loumoumpa

1932 Απο­φα­σί­ζε­ται η καθιέ­ρω­ση της θερι­νής ώρας στην Ελλάδα.

1934 Η αμε­ρι­κα­νι­κή εται­ρία παρα­γω­γής κινη­μα­το­γρα­φι­κών ται­νιών, Fox Corp υπο­γρά­φει συμ­βό­λαιο με την 6χρονη, παι­δί-θαύ­μα, Σίρ­λεϊ Τεμπλ.

1937 Η Αμε­ρι­κα­νί­δα πιλό­τος Αμέ­λια Έρχαρτ και ο γάλ­λος πλοη­γός, Φρεντ Νοό­ναν, εξα­φα­νί­ζο­νται κατά τη διάρ­κεια πτή­σης, με στό­χο να κάνουν για πρώ­τη φορά τον κύκλο της γης ακο­λου­θώ­ντας τη νοη­τή γραμ­μή του ισημερινού.

1939 Γεν­νή­θη­κε ο Αλέ­κος Πανα­γού­λης, ήρω­ας της αντί­στα­σης κατά της χού­ντας των συνταγματαρχών

1939 Υπο­γρά­φε­ται Συμ­φω­νία, με την οποία η Βρε­τα­νία ανα­γνω­ρί­ζει τις «ειδι­κές ανά­γκες» του ιαπω­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού στην Κίνα (Συμ­φω­νία Αρί­τα — Κρέιγκ).

1940 Γεν­νιέ­ται ο Γιόρ­γκι Ιβάν Αιβά­νοφ, ο πρώ­τος Βούλ­γα­ρος αστρο­ναύ­της, ο οποί­ος μετεί­χε στη Σοβιε­τι­κή απο­στο­λή του «Σογιούζ 33» (1979). Μετα­ξύ άλλων, τιμή­θη­κε από την ΕΣΣΔ με το βρα­βείο Λένιν και τον τίτλο «Ήρω­ας της Σοβιε­τι­κής Ένωσης».

1942 Β’ παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι βρε­τα­νι­κές δυνά­μεις σαρώ­νουν τον Άξο­να με επί­θε­ση στο Ελ Αλα­μέιν, στη Βόρεια Αφρική.

1946 Ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Τσαλ­δά­ρης σε δηλώ­σεις του στο Παρί­σι τονί­ζει: «Οι Άγγλοι μπο­ρούν να μεί­νουν όσο θέλουν στην Ελλά­δα. Εμείς δεν θα ζητή­σου­με να φύγουν…».

1949 Πεθαί­νει ο Βούλ­γα­ρος κομ­μου­νι­στής ηγέ­της Γκε­όρ­γκι Δημη­τρόφ, Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς (1934–1943) και πρώ­τος Πρό­ε­δρος της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Βουλ­γα­ρί­ας (1946–1949). Ο Γκ. Δημη­τρόφ είχε γίνει σύμ­βο­λο του αγώ­να κατά του φασι­σμού με την ηρω­ι­κή του στά­ση στη δίκη της Λει­ψί­ας, κατη­γο­ρού­με­νος από τους Ναζί για τον εμπρη­σμό του Γερ­μα­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου (προ­βο­κά­τσια που έπρα­ξαν οι ίδιοι και «φόρ­τω­σαν» στους κομμουνιστές).

1961 Αυτο­κτό­νη­σε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας και νομπε­λί­στας, Έρνεστ Χέμιν­γου­εϊ, ο οποί­ος, αν και Αμε­ρι­κα­νός, υπήρ­ξε και παρα­μέ­νει ο πιο πολυ­με­τα­φρα­σμέ­νος και πολυ­δια­βα­σμέ­νος στην Ευρώπη. 

hemingouei

1964 Στις ΗΠΑ, ο Πρό­ε­δρος Λίντον Τζόν­σον υπο­γρά­φει το νόμο για τα δικαιώ­μα­τα του πολί­τη, που απα­γο­ρεύ­ει τις φυλε­τι­κές διακρίσεις.

1964 Η Ουά­σινγ­κτον ανα­κοι­νώ­νει ότι η αδελ­φή του Φιντέλ Κάστρο, Χουα­νί­τα, υπήρ­ξε πλη­ρο­φο­ριο­δό­της της CIA για 4 χρόνια.

1966 Ο Φρανκ Σινά­τρα ανε­βαί­νει στο Νο1 του αμε­ρι­κά­νι­κου πίνα­κα επι­τυ­χιών με το τρα­γού­δι «Strangers in the night».

1975 «Έξο­δος Κιν­δύ­νου που Καταρρέει»

fotia

1976 Το Βόρειο και το Νότιο Βιετ­νάμ, διαι­ρε­μέ­να από το 1954, επα­νε­νώ­νο­νται στη Σοσια­λι­στι­κή Δημο­κρα­τία του Βιετ­νάμ, δημιουρ­γώ­ντας ένα ενιαίο κρά­τος με πρω­τεύ­ου­σα το Ανόι.

1985 Ο Αντρέι Γκρο­μί­κο γίνε­ται Πρό­ε­δρος της ΕΣΣΔ και ο Έντουαρντ Σεβαρ­ντ­νάν­τζε τον αντι­κα­θι­στά στο αξί­ω­μα του υπουρ­γού Εξωτερικών.

1989 Ορκί­ζε­ται η Κυβέρ­νη­ση υπό τον Τζαν­νή Τζαν­νε­τά­κη, ο οποί­ος δια­τη­ρεί και το χαρ­το­φυ­λά­κιο του Υπουρ­γεί­ου Εξωτερικών.

1990 Σχε­δόν 1.400 μου­σουλ­μά­νοι προ­σκυ­νη­τές πεθαί­νουν σε τού­νελ, κατά τη διάρ­κεια άτα­κτης φυγής προς τη Μέκκα.

1992 Το Λου­ξεμ­βούρ­γο γίνε­ται η πρώ­τη χώρα, που επι­κυ­ρώ­νει τη συν­θή­κη του Μάα­στριχτ για την Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

1994 Ο αμυ­ντι­κός της Εθνι­κής Κολομ­βί­ας, Αντρέ Εσκο­μπάρ, δολο­φο­νεί­ται από αγνώ­στους, που του χρέ­ω­σαν την απο­τυ­χία της ομά­δας στο Μου­ντιάλ των ΗΠΑ. Αφορ­μή το αυτο­γκόλ, που πέτυ­χε κατά τη διάρ­κεια του αγώ­να ΗΠΑ — Κολομ­βία (2–1) στην προη­μι­τε­λι­κή φάση.

1996 Η Βόρεια Επαρ­χία της Αυστρα­λί­ας εγκρί­νει τον πρώ­το ‑στον κόσμο- νόμο περί ευθα­να­σί­ας για ασθε­νείς που είναι σε μη ανα­στρέ­ψι­μη κατά­στα­ση. Αργό­τε­ρα ο νόμος θα ακυρωθεί.

2001 Το αερο­δρό­μιο του Λίβερ­πουλ μετο­νο­μά­ζε­ται σε ” Διε­θνές Αερο­δρό­μιο Τζον Λένον”, προς τιμήν του “σκα­θα­ριού”, που κατά­γε­ται από την πόλη.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο