Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

455 Βάν­δα­λοι μπαί­νουν στη Ρώμη και τη λεη­λα­τούν για δύο εβδο­μά­δες. Φεύ­γο­ντας παίρ­νουν μαζί τους μεγά­λο μέρος των θησαυ­ρών της πόλης καθώς και ομή­ρους, μετα­ξύ των οποί­ων την αυτο­κρά­τει­ρα Λικι­νία Ευδο­ξία και τις κόρες της, Ευδο­κία και Πλακεντία.

1740 Γεν­νή­θη­κε Ντο­να­τιέν Αλφόνς Φραν­σουά ντε Σαντ, γνω­στό­τε­ρος ως Μαρ­κή­σιος Ντε Σαντ, Γάλ­λος αρι­στο­κρά­της και συγ­γρα­φέ­ας τολ­μη­ρών βιβλί­ων, από το όνο­μά του οποί­ου προ­ήλ­θε ο όρος σαδισμός

1800 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται ο πρώ­τος εμβο­λια­σμός κατά της ευλο­γιάς στη Νότια Αμερική.

1882 Πεθαί­νει ο Ιτα­λός Τζου­ζέ­πε Γκα­ρι­μπάλ­ντι, από τους αρχη­γούς της αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κής πτέ­ρυ­γας κινή­μα­τος για την ενο­ποί­η­ση της Ιταλίας.

1891 Υιο­θε­τεί­ται από τη Διε­θνή Ένω­ση Ποδο­σφαί­ρου ‑την οποία απο­τε­λούν οι ομο­σπον­δί­ες Αγγλί­ας, Σκω­τί­ας, Ουα­λί­ας και Ιρλαν­δί­ας- ο κανο­νι­σμός του πέναλ­τι. Υπήρ­ξε μία ιδέα του ιρλαν­δού επι­χει­ρη­μα­τία και τερ­μα­το­φύ­λα­κα Γουί­λιαμ ΜακΚραμ.

1896 Ο Γου­λιέλ­μο Μαρ­κό­νι λαμ­βά­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για το ραδιόφωνο.

1904 Γεν­νή­θη­κε ο Τζό­νι Βαϊ­σμί­λερ, Aμε­ρι­κα­νός κολυμ­βη­τής (πέντε φορές Ολυ­μπιο­νί­κης) και ηθο­ποιός (“Ταρ­ζάν”)

1933 Οι κομ­μου­νι­στές για­τροί Ευθυ­μί­ου, Πατσού­ρας, Σιδε­ρί­δης, Αντω­νιά­δης, Τζα­μα­λού­κας, Καμα­ριώ­της και Ζεκά­κος δικά­ζο­νται με το βενι­ζε­λι­κό «Ιδιώ­νυ­μο», κατη­γο­ρού­με­νοι ότι διέ­δι­δαν σκο­πί­μως στους εργά­τες αφρο­δί­σια νοσή­μα­τα, για να τους εξα­θλιώ­σουν και να τους σπρώ­ξουν έτσι προς τον κομ­μου­νι­σμό! Η κατη­γο­ρία γελοιο­ποιεί­ται. Ωστό­σο, το δικα­στή­ριο κατα­δι­κά­ζει τους 3 πρώ­τους και τον κομ­μου­νι­στή φαντά­ρο Τατα­σό­που­λο σε 6 μήνες φυλα­κή και 1 μήνα εξορία.

1937 Ηλε­κτρο­κι­νεί­ται ο σιδη­ρό­δρο­μος Πει­ραιά- Κηφισιάς.

1941 Η Κάν­δα­νος Χανί­ων ισο­πε­δώ­νε­ται και καί­γε­ται από τους ναζί. Το ολο­καύ­τω­μα ήταν απά­ντη­ση στην ηρω­ι­κή αντί­στα­ση του λαού της περιο­χής στους Γερ­μα­νούς («Μάχη της Κρή­της»). Είναι τα πρώ­τα από μία σει­ρά αντι­ποί­νων που θα γίνουν στην Κρή­τη από τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατοχής.

«Απού την Κάντανο ’ρχομαι» – Ριζίτικο τραγούδι (ΒΙΝΤΕΟ)

1944 Ο ΕΛΑΣ χτυ­πά τους Γερ­μα­νούς στο Μακρυ­νό­ρος και στην Παρ­λιάν­τζα — Μόντε Μόρε, με απο­τέ­λε­σμα πάνω από 140 νεκρούς και τραυματίες.

1944 Η Γαλ­λι­κή Επι­τρο­πή Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης ανα­κη­ρύσ­σε­ται Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση της Γαλ­λί­ας. Στην κυβέρ­νη­ση μετέ­χουν τα: Γαλ­λι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα, Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα, Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κό Λαϊ­κό Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα. Πρώ­τος Πρό­ε­δρός της διε­τέ­λε­σε ο στρα­τη­γός Ντε Γκολ.

1946 Δημο­ψή­φι­σμα στην Ιτα­λία για το πολι­τεια­κό. Το 54,3% των Ιτα­λών ψηφί­ζει υπέρ της κατάρ­γη­σης της μοναρχίας.

1954 Ο Τίτο επι­σκέ­πτε­ται την Ελλά­δα. Η κυβέρ­νη­ση προ­χω­ρεί σε αθρό­ες προ­λη­πτι­κές συλ­λή­ψεις κομ­μου­νι­στών και ΕΔΑϊτών.

1957 Χιλιά­δες λαού συμ­με­τέ­χουν στην κηδεία του στρα­τη­γού του ΕΛΑΣ Στέ­φα­νου Σαρά­φη. Η κυβέρ­νη­ση της ΕΡΕ του Κ. Καρα­μαν­λή απα­γο­ρεύ­ει την από­δο­ση στρα­τιω­τι­κών τιμών στον νεκρό.

Χρονογράφημα του Κώστα Βάρναλη για τον Στέφανο Σαράφη

1959 Γεν­νή­θη­κε η Σωτη­ρία Βασι­λα­κο­πού­λου, ελλη­νί­δα φοι­τή­τρια, μέλος της ΚΝΕ. Σκο­τώ­θη­κε κατά τη διάρ­κεια απερ­για­κής κινη­το­ποί­η­σης στην ΕΤΜΑ, όταν παρα­σύρ­θη­κε από φορ­τη­γό της επι­χεί­ρη­σης. Από τις σύγ­χρο­νες ηρω­ί­δες του ΚΚΕ. (Θαν. 28/7/1980)

1964 Ο Γιά­σερ Αρα­φάτ ιδρύ­ει στην Ιερου­σα­λήμ την P.L.O. (Οργά­νω­ση για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαιστίνης).

1966 Το «Σερ­βέ­γιορ 1» γίνε­ται το πρώ­το αμε­ρι­κά­νι­κο δια­στη­μι­κό σκά­φος που προ­σε­δα­φί­ζε­ται ομα­λά στη Σελή­νη. Είχε προη­γη­θεί το σοβιε­τι­κό «Λού­να 9», 4 μήνες πριν (3/2/1966).

1968 Κυκλο­φο­ρεί στο εξω­τε­ρι­κό το πρώ­το φύλ­λο της αντι­δι­κτα­το­ρι­κής εφη­με­ρί­δας «Ελεύ­θε­ρη Πατρίδα».

1969 Πέθα­νε ο Ραντι­βόι Κόρατς, Γιου­γκο­σλά­βος μπασκετμπολίστας

1971 Για πρώ­τη φορά, ελλη­νι­κή ομά­δα συμ­με­τέ­χει σε ευρω­παϊ­κό τελι­κό ποδο­σφαί­ρου. Ο Πανα­θη­ναϊ­κός αντι­με­τω­πί­ζει τον Άγιαξ στο Γου­έ­μπλεϊ για το Κύπελ­λο Πρω­τα­θλη­τριών και γνω­ρί­ζει την ήττα με 2–0. Ο ΠΑΟ έχει στις τάξεις του τον Μίμη Δομά­ζο, τον Αρι­στεί­δη Καμά­ρα, τον Τάκη Οικο­νο­μό­που­λο και τον Αντώ­νη Αντω­νιά­δη, που ανα­κη­ρύσ­σε­ται πρώ­τος σκό­ρερ της διορ­γά­νω­σης με 10 γκολ.

Αγιαξ – Παναθηναϊκός 2–0!!!

1985  Ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου κερ­δί­ζει για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη φορά τις εκλο­γές. Το ΠΑΣΟΚ λαμ­βά­νει 45,8%, η Νέα Δημο­κρα­τία 40,8% και το ΚΚΕ 9,8%.

1978 Πέθα­νε ο Σαντιά­γο Μπερ­να­μπέ­ου, ισπα­νός ποδο­σφαι­ρι­στής, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας και πρό­ε­δρος της Ρεάλ Μαδρί­της. Το ποδο­σφαι­ρι­κό γήπε­δο της ομά­δας της Μαδρί­της φέρει το όνο­μά του. (Γεν. 8/6/1895)

1985 Η UEFA απο­κλεί­ει επ’ αόρι­στο όλες τις αγγλι­κές ομά­δες από τις ευρω­παϊ­κές διορ­γα­νώ­σεις, μετά την τρα­γω­δία του Χέιζελ.

1987 Πεθαί­νει ο Αντρέ Σεγκό­βια. Ισπα­νός μου­σι­κός που θεω­ρεί­ται ως ο μεγα­λύ­τε­ρος κιθα­ρι­στής της επο­χής του.

Αντρέ Σεγκόβια, η σημαντικότερη προσωπικότητα στην ιστορία της κιθάρας

1992 Στο πρώ­το δημο­ψή­φι­σμα σε κρά­τος — μέλος της ΕΟΚ για την έγκρι­ση της Συν­θή­κης του Μάα­στριχτ οι Δανοί ψηφί­ζουν κατά (50,7%), ανα­στα­τώ­νο­ντας τις ευρω­παϊ­κές κυβερ­νή­σεις. Επα­κο­λού­θη­σε δεύ­τε­ρο δημο­ψή­φι­σμα το 1993, στο οποίο, μετά από πολ­λές πιέ­σεις και εκβια­σμούς, συναί­νε­σαν (56,7%).

1992 Η Ελλά­δα απορ­ρί­πτει την πρό­τα­ση της Πορ­το­γα­λι­κής Προ­ε­δρί­ας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης να ονο­μα­στεί η Δημο­κρα­τία των Σκο­πί­ων Άνω ή Κάτω Μακεδονία.

1998 Τρέ­χο­ντας με 200 χλμ. την ώρα στη Γερ­μα­νία (Κάτω Σαξο­νία), η αμα­ξο­στοι­χία «Ιντερ­σί­τι» εκτρο­χιά­ζε­ται και πέφτει πάνω σε γέφυ­ρα, όταν σπά­ει ένας από τους ατσά­λι­νους τρο­χούς της. Ο απο­λο­γι­σμός είναι 101 νεκροί και 88 τραυματίες.

2012 O πρώ­ην πρό­ε­δρος της Αιγύ­πτου Χόσ­νι Μου­μπά­ρακ κατα­δι­κά­ζε­ται σε ισό­βια για εγκλή­μα­τα κατά του λαού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο