Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 2 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1519 Πέθα­νε ο Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι, Ιτα­λός ζωγρά­φος, γλύ­πτης, επι­στή­μο­νας, εφευ­ρέ­της, ορα­μα­τι­στής, η προ­σω­πο­ποί­η­ση του ανα­γεν­νη­σια­κού ανθρώπου

leonardo

1729 Γεν­νή­θη­κε η Αικα­τε­ρί­νη η Μεγά­λη, αυτο­κρά­τει­ρα της Ρωσίας

meagali aikaterini

 

1892 Γεν­νή­θη­κε ο “Κόκ­κι­νος Βαρό­νος”, ο Γερ­μα­νός πιλό­τος Μάφρεντ φον Ριχτό­φεν, ο οποί­ος πήρε την επω­νυ­μία ο “Άσος των άσων” κερ­δί­ζο­ντας 80 αερο­μα­χί­ες κατά τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλεμο

1893 Διορ­γα­νώ­νε­ται στο Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο το πρώ­το συλ­λα­λη­τή­ριο στην Ελλά­δα για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, με πρω­το­βου­λία του Κεντρι­κού Σοσια­λι­στι­κού Συλ­λό­γου του Σταύ­ρου Καλ­λέρ­γη. Σε αυτό πήραν μέρος περί­που 2.000 εργά­τες, οι οποί­οι ενέ­κρι­ναν ειδι­κό ψήφι­σμα με βασι­κά αιτή­μα­τα την Κυρια­κά­τι­κη αργία, το 8ωρο και τη σύντα­ξη. Το ψήφι­σμα επι­δό­θη­κε στη Βου­λή, αλλά αντι­με­τω­πί­στη­κε με χλευα­σμό. Ο Στ. Καλ­λέρ­γης επι­χεί­ρη­σε να το δια­βά­σει στους δημο­σιο­γρά­φους που βρί­σκο­νταν εκεί, ωστό­σο συνε­λή­φθη από την αστυ­νο­μία και παρα­πέμ­φθη­κε στο Πλημ­με­λειο­δι­κείο, το οποίο και τον κατα­δί­κα­σε σε 10ήμερη φυλά­κι­ση (902.gr)

1919 Η 1η Μεραρ­χία του ελλη­νι­κού στρα­τού απο­βι­βά­ζε­ται στη Σμύρ­νη με εντο­λή του συμ­μα­χι­κού συμ­βου­λί­ου και γίνε­ται δεκτή με ενθου­σια­σμό από το πολυ­πλη­θές ελλη­νι­κό στοι­χείο της πόλης.

1933 Μία ημέ­ρα μετά από την Πρω­το­μα­γιά, η νεο­ε­κλε­γεί­σα κυβέρ­νη­ση του Α. Χίτλερ στη Γερ­μα­νία δια­λύ­ει όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, που δεν πρό­σκει­ντο στους Ναζί. Τάγ­μα­τα εφό­δου (S.A.) κατα­λαμ­βά­νουν τα γρα­φεία των συν­δι­κά­των και συλ­λαμ­βά­νουν τους συνδικαλιστές.

1935 Υπο­γρά­φε­ται Σύμ­φω­νο Αμοι­βαί­ας Βοή­θειας μετα­ξύ Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και Γαλ­λί­ας, το οποίο προ­έ­βλε­πε κοι­νή δρά­ση στην περί­πτω­ση επί­θε­σης σε κάποια από τις δύο χώρες. Η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία αντέ­δρα­σε έντο­να και άμε­σα, οι δε αντι­δρά­σεις της θεω­ρή­θη­καν από τη Μ. Βρε­τα­νία «πλή­ρως δικαιο­λο­γη­μέ­νες», ενώ όπως δήλω­σε ο ίδιος ο Λόυντ Τζορτζ (τέως Πρω­θυ­πουρ­γός) από το βήμα του βρε­τα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου, «ο Χίτλερ θα ήταν προ­δό­της της Γερ­μα­νί­ας αν δεν υπε­ρα­σπί­ζο­νταν τη χώρα του».

1940 Ματαιώ­νο­νται ορι­στι­κά οι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες, λόγω των πολε­μι­κών γεγο­νό­των. Αρχι­κά ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νοι να γίνουν στο Τόκιο και στη συνέ­χεια στο Ελσίνκι.

1941 Ο 17χρονος μαθη­τής Μαθιός Πότα­γας εκτε­λεί­ται στη Βυτί­να από τις δυνά­μεις Κατο­χής. Είναι ο πρώ­τος αντι­στα­σια­κός:  Aμέ­σως μετά την κατά­λη­ψη της Πάτρας στις 26 Απρι­λί­ου 1941 η μεραρ­χία «Σωμα­το­φυ­λα­κή SS Αδόλ­φος Χίτλερ» κινεί­ται νότια με κατεύ­θυν­ση την Καλα­μά­τα. Λίγο έξω από τη Βυτί­να, στη γέφυ­ρα Κου­τρου­μπή βρί­σκει απέ­να­ντί της έναν ατρό­μη­το έφη­βο που υψώ­σει το χέρι του φωνά­ζο­ντας: «Στα­θεί­τε. Δεν θα μας σκλα­βώ­σε­τε. Είμαι εδώ μόνος. Αλλά η Ελλά­δα ολό­κλη­ρη ακο­λου­θεί». Μόλις ο διερ­μη­νέ­ας μετέ­φρα­σε τα λόγια του αμού­στα­κου νέου, ο διοι­κη­τής της επί­λε­κτης γερ­μα­νι­κής μονά­δας εκτέ­λε­σε εν ψυχρώ τον ηρω­ι­κό μαθη­τή. Διέ­τα­ξε δε τους στρα­τιώ­τες του να πολ­το­ποι­ή­σουν το κεφά­λι του Μάθιου Πότα­γα με μία μεγά­λη πέτρα, για­τί, κατά τη ναζι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία αυτό το τέλος πρέ­πει να έχουν όσοι αντι­στέ­κο­νται… (Μανώ­λης Γλέ­ζος, Εθνι­κή Αντί­στα­ση 1940–1945, Εκδό­σεις Στο­χα­στής, Αθή­να 2006, τόμος Α’, σελ. 339–341)

1943 Ιδρύ­ε­ται το Γενι­κό Στρα­τη­γείο του ΕΛΑΣ

geniko stratigeio elas

1949 Ο Άρθουρ Μίλερ τιμά­ται με το βρα­βείο Πού­λι­τζερ για το θεα­τρι­κό έργο του “Ο Θάνα­τος του Εμποράκου”.

1953 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η ενθρό­νι­ση του Βασι­λιά Χου­σε­ΐν Α΄ της Ιορ­δα­νί­ας, ο οποί­ος δια­δέ­χε­ται σε ηλι­κία 16 ετών τον πατέ­ρα του Βασι­λιά Αμπ­ντά­λα Α’.

1955 Ο Τένε­σι Ουί­λιαμς τιμά­ται με βρα­βείο Πού­λι­τζερ για το θεα­τρι­κό του έργο “Λυσ­σα­σμέ­νη Γάτα”.

1957 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός Γερου­σια­στής Τζό­ζεφ Μακάρ­θι, γνω­στός για τις διώ­ξεις ενα­ντί­ον των κομ­μου­νι­στών ή των υπό­πτων ως κομ­μου­νι­στών, που ξεκί­νη­σε το 1950 στις ΗΠΑ (ο λεγό­με­νος «Μακαρ­θι­σμός»). Εκα­το­ντά­δες κομ­μου­νι­στές, συν­δι­κα­λι­στές, κ.α. ριζο­σπά­στες έπε­σαν θύμα­τα του Μακαρ­θι­σμού, δικά­στη­καν και φυλα­κί­στη­καν. Ακό­μα περισ­σό­τε­ροι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι, άνθρω­ποι των Γραμ­μά­των και των Τεχνών μπή­καν σε «μαύ­ρες λίστες» (μετα­ξύ αυτών, ο Τσάρ­λι Τσά­πλιν, ο Μπέρ­τολτ Μπρεχτ, ο Ρόμπερτ Οπεν­χάϊ­μερ, κ.α.). Σχε­δόν 3.000 ναυ­τερ­γά­τες και λιμε­νερ­γά­τες απο­λυ­θή­καν ως ύπο­πτοι για «αντι-αμε­ρι­κα­νι­κές» δράσεις.

1965 Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Λίντον Τζόν­σον δια­κη­ρύσ­σει το ομώ­νυ­μο Δόγ­μα για την αντι­με­τώ­πι­ση της «κομ­μου­νι­στι­κής διείσ­δυ­σης» στη Λατι­νι­κή Αμερική.

1969 Το μεγα­λο­πρε­πές πλοίο Κουίν Ελί­ζα­μπεθ ΙΙ ξεκι­νά το παρ­θε­νι­κό του ταξί­δι από το Σαου­θάμ­πτον της Αγγλί­ας για τη Νέα Υόρκη.

1972 Πέθα­νε ο Έντ­γκαρ Χού­βερ, ο μακρο­βιό­τε­ρος διευ­θυ­ντής του FBI

1977 Ο κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής Γιάν­νης Ρίτσος τιμά­ται με το βρα­βείο «Λένιν».

1995 O πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος Β’, με επι­στο­λή του προς τις Ορθό­δο­ξες Εκκλη­σί­ες, ανα­φέ­ρει ότι το σχί­σμα είναι λάθος και καλεί τους πιστούς σε συναδέλφωση.

1996 Στα Τίρα­να της Αλβα­νί­ας, ανοί­γει το πρώ­το Χρη­μα­τι­στή­ριο στην ιστο­ρία της χώρας.

1997 Ο ηγέ­της του Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος, Τόνι Μπλερ, γίνε­ται ο νεό­τε­ρος πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας από το 1812. «Στις 2 Μαΐ­ου του 1997, έφτα­σα στην Ντά­ου­νινγκ Στριτ ως πρω­θυ­πουρ­γός για πρώ­τη φορά. Ουδέ­πο­τε ως τότε είχα τοπο­θε­τη­θεί σε κάποια κυβερ­νη­τι­κή θέση, ούτε καν στο πλέ­ον μικρό των μικρών υπουρ­γεί­ων. Ήταν η πρώ­τη και μονα­δι­κή θέση την οποία κατέ­λα­βα στην κυβέρ­νη­ση», γρά­φει ο ίδιος το 2011 στο ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ, το βιβλίο- μαρ­τυ­ρία του από την πρω­θυ­πουρ­γι­κή του θητεία και πέρα από αυτήν.

2011 Σκο­τώ­νε­ται από τη CIA στο Πακι­στάν ο Οσά­μα Μπιν Λάντεν.

landen

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο