Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Μαΐου

1519 Πέθα­νε ο Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι, Ιτα­λός ζωγρά­φος, γλύ­πτης, επι­στή­μο­νας, εφευ­ρέ­της, ορα­μα­τι­στής, η προ­σω­πο­ποί­η­ση του ανα­γεν­νη­σια­κού ανθρώπου

Άγνω­στο σκί­τσο του Λεο­νάρ­ντο ντα Βίντσι

1729 Γεν­νή­θη­κε η Αικα­τε­ρί­νη η Μεγά­λη, αυτο­κρά­τει­ρα της Ρωσίας

1892 Γεν­νή­θη­κε ο “Κόκ­κι­νος Βαρό­νος”, ο Γερ­μα­νός πιλό­τος Μάφρεντ φον Ριχτό­φεν, ο οποί­ος πήρε την επω­νυ­μία ο “Άσος των άσων” κερ­δί­ζο­ντας 80 αερο­μα­χί­ες κατά τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλεμο

1893 Διορ­γα­νώ­νε­ται στο Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο το πρώ­το συλ­λα­λη­τή­ριο στην Ελλά­δα για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, με πρω­το­βου­λία του Κεντρι­κού Σοσια­λι­στι­κού Συλ­λό­γου του Σταύ­ρου Καλλέργη.

Σε αυτό πήραν μέρος περί­που 2.000 εργά­τες, οι οποί­οι ενέ­κρι­ναν ειδι­κό ψήφι­σμα με βασι­κά αιτή­μα­τα την Κυρια­κά­τι­κη αργία, το 8ωρο και τη σύντα­ξη. Το ψήφι­σμα επι­δό­θη­κε στη Βου­λή, αλλά αντι­με­τω­πί­στη­κε με χλευα­σμό. Ο Στ. Καλ­λέρ­γης επι­χεί­ρη­σε να το δια­βά­σει στους δημο­σιο­γρά­φους που βρί­σκο­νταν εκεί, ωστό­σο συνε­λή­φθη από την αστυ­νο­μία και παρα­πέμ­φθη­κε στο Πλημ­με­λειο­δι­κείο, το οποίο και τον κατα­δί­κα­σε σε 10ήμερη φυλά­κι­ση (902.gr)

1919 Η 1η Μεραρ­χία του ελλη­νι­κού στρα­τού απο­βι­βά­ζε­ται στη Σμύρ­νη με εντο­λή του συμ­μα­χι­κού συμ­βου­λί­ου και γίνε­ται δεκτή με ενθου­σια­σμό από το πολυ­πλη­θές ελλη­νι­κό στοι­χείο της πόλης.

1940 Ματαιώ­νο­νται ορι­στι­κά οι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες, λόγω των πολε­μι­κών γεγο­νό­των. Αρχι­κά ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νοι να γίνουν στο Τόκιο και στη συνέ­χεια στο Ελσίνκι.

1949 Ο Άρθουρ Μίλερ τιμά­ται με το βρα­βείο Πού­λι­τζερ για το θεα­τρι­κό έργο του “Ο Θάνα­τος του Εμποράκου”.

1953 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η ενθρό­νι­ση του Βασι­λιά Χου­σε­ΐν Α΄ της Ιορ­δα­νί­ας, ο οποί­ος δια­δέ­χε­ται σε ηλι­κία 16 ετών τον πατέ­ρα του Βασι­λιά Αμπ­ντά­λα Α’.

1955 Ο Τένε­σι Ουί­λιαμς τιμά­ται με βρα­βείο Πού­λι­τζερ για το θεα­τρι­κό του έργο “Λυσ­σα­σμέ­νη Γάτα”.

1969 Το μεγα­λο­πρε­πές πλοίο Κουίν Ελί­ζα­μπεθ ΙΙ ξεκι­νά το παρ­θε­νι­κό του ταξί­δι από το Σαου­θάμ­πτον της Αγγλί­ας για τη Νέα Υόρκη.

1977 Ο κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής Γιάν­νης Ρίτσος τιμά­ται με το βρα­βείο «Λένιν».

1995 O πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος Β’, με επι­στο­λή του προς τις Ορθό­δο­ξες Εκκλη­σί­ες, ανα­φέ­ρει ότι το σχί­σμα είναι λάθος και καλεί τους πιστούς σε συναδέλφωση.

1996 Στα Τίρα­να της Αλβα­νί­ας, ανοί­γει το πρώ­το Χρη­μα­τι­στή­ριο στην ιστο­ρία της χώρας.

1997 Ο ηγέ­της του Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος, Τόνι Μπλερ, γίνε­ται ο νεό­τε­ρος πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας από το 1812. «Στις 2 Μαΐ­ου του 1997, έφτα­σα στην Ντά­ου­νινγκ Στριτ ως πρω­θυ­πουρ­γός για πρώ­τη φορά. Ουδέ­πο­τε ως τότε είχα τοπο­θε­τη­θεί σε κάποια κυβερ­νη­τι­κή θέση, ούτε καν στο πλέ­ον μικρό των μικρών υπουρ­γεί­ων. Ήταν η πρώ­τη και μονα­δι­κή θέση την οποία κατέ­λα­βα στην κυβέρ­νη­ση», γρά­φει ο ίδιος το 2011 στο ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ, το βιβλίο- μαρ­τυ­ρία του από την πρω­θυ­πουρ­γι­κή του θητεία και πέρα από αυτήν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο