Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Μαρτίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

1784 Ο Γάλ­λος εφευ­ρέ­της Ζαν Πιερ Μπλαν­σάρ πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη πτή­ση με αερό­στα­το πάνω από το Παρίσι.

1836 Το Τέξας απο­σπά­ται από το Μεξι­κό και ενσω­μα­τώ­νε­ται στις ΗΠΑ.

1900 Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της Κουρτ Βάιλ, του οποί­ου η μου­σι­κή συνό­δε­ψε μετα­ξύ άλλων και πολ­λά θεα­τρι­κά του Μπέρ­τολτ Μπρεχτ (όπως π.χ. η «Όπε­ρα της Πεντά­ρας» και τα «Επτά θανά­σι­μα Αμαρ­τή­μα­τα»).  Εβραί­ος στην κατα­γω­γή και σοσια­λι­στής στην ιδε­ο­λο­γία ανα­γκά­στη­κε να εγκα­τα­λεί­ψει την Γερ­μα­νία όταν οι Ναζί ήρθαν στην εξου­σία τον Μάρ­τη του 1933. Πέθα­νε στις ΗΠΑ στις 3/4/1950.

1909 Οι Μεγά­λες Δυνά­μεις συμ­βου­λεύ­ουν τη Σερ­βία να εγκα­τα­λεί­ψει τις αξιώ­σεις της επί της Βοσ­νί­ας και Ερζεγοβίνης.

1913 Ο ελλη­νι­κός στρα­τός, υπό την προ­στα­σία του θωρη­κτού “Σπέ­τσαι”, απε­λευ­θε­ρώ­νει τη Σάμο.

1917 Παραι­τεί­ται ο τσά­ρος Νικό­λα­ος Β’, μετά τη Φεβρουα­ρια­νή Επα­νά­στα­ση στη Ρωσία. Η προ­σω­ρι­νή κυβέρ­νη­ση του πρί­γκη­πα Γκε­όρ­γκι Λβοφ κηρύσ­σει γενι­κή αμνη­στία, την αυτο­νο­μία της Φιλαν­δί­ας, την ανε­ξαρ­τη­σία της Πολω­νί­ας, την κατάρ­γη­ση της θανα­τι­κής ποι­νής και το εργα­σια­κό οκτάωρο.

1919 Συνέρ­χε­ται στη Μόσχα το 1ο — ιδρυ­τι­κό — Συνέ­δριο της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς (3η Διε­θνής). Στις εργα­σί­ες του μετέ­χουν τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα Αυστρί­ας, Εσθο­νί­ας, Φιλαν­δί­ας, Γερ­μα­νί­ας, Ουγ­γα­ρί­ας, Λετο­νί­ας, Λιθουα­νί­ας, Πολω­νί­ας, Ρωσί­ας, Ουκρα­νί­ας, Νορ­βη­γί­ας, Σου­η­δί­ας, Ελβε­τί­ας (ανε­πί­ση­μα) και ΗΠΑ (ανε­πί­ση­μα). Το Συνέ­δριο, που διήρ­κε­σε έως τις 6/3 ψήφι­σε το πρό­γραμ­μα της ΚΔ και τις θέσεις του Λένιν για τη δικτα­το­ρία του προλεταριάτου.

1930 πέθα­νε ο Ντέι­βιντ Λόρενς, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Άγγλους συγ­γρα­φείς του 20ού αιώ­να. Το πιο γνω­στό του βιβλίο “Ο ερα­στής της λαί­δη Τσά­τερ­λι” είχε προ­κα­λέ­σει σάλο, όταν κυκλοφόρησε.

1931 Γεν­νή­θη­κε ο Μιχα­ήλ Γκορ­μπα­τσόφ, τελευ­ταί­ος Πρό­ε­δρος της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, αυτός που ολο­κλή­ρω­σε την αντε­πα­να­στα­τι­κή δια­δι­κα­σία στην ΕΣΣΔ. Θα μεί­νει γνω­στός ως ο άνθρω­πος της ιστο­ρι­κής προδοσίας.

1943  Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή των Συμ­μά­χων κατα­στρέ­φει την Τυνη­σία. Οι δυνά­μεις του Άξο­να αρχί­ζουν να υπο­χω­ρούν από τη χώρα της Βόρειας Αφρικής.

1943  Αρχί­ζει η μάχη της θάλασ­σας των νησιών Βίσμαρκ (Ειρη­νι­κός Ωκε­α­νός), που κρά­τη­σε 3 μέρες και κατέ­λη­ξε σε απο­φα­σι­στι­κή ήττα του ιαπω­νι­κού στό­λου από τις συν­δυα­σμέ­νες Αμε­ρι­κα­νι­κές και Αυστρα­λια­νές δυνά­μεις. Η Ιαπω­νία έχα­σε 4.000 άνδρες και δώδε­κα πολε­μι­κά σκάφη.

1944 Τα Όσκαρ μετα­δί­δο­νται για πρώ­τη φορά από την τηλεόραση.

1956 Το Μαρό­κο ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από τη Γαλλία.

1958 Πέθα­νε Νικό­λα­ος Τσε­λε­με­ντές, Eλλη­νας αρχι­μά­γει­ρας (σεφ) και δάσκα­λος της μαγει­ρι­κής και ζαχα­ρο­πλα­στι­κής. (Γεν. 1878)

1958 Μετά την απο­χώ­ρη­ση 15 βου­λευ­τών από την ΕΡΕ, ανά­με­σα στους οποί­ους οι Γεώρ­γιος Ράλ­λης και Πανα­γιώ­της Παπα­λη­γού­ρας, ο πρω­θυ­πουρ­γός Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής υπο­βάλ­λει την παραί­τη­ση της κυβέρ­νη­σής του. Προ­κη­ρύσ­σο­νται εκλο­γές για την 11η Μαΐου.

1962 Γεν­νή­θη­κε ο Τζον Μπον Τζό­βι, Αμε­ρι­κα­νός ρόκερ

1963 Κυκλο­φο­ρεί στη Βρε­τα­νία ο πρώ­τος δίσκος των Μπι­τλς με τίτλο “Please Please Me”.

1969  Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη πτή­ση του Κον­κόρντ, με το γαλ­λι­κό πρω­τό­τυ­πο 001(F‑WTSS) στην Του­λού­ζη της Γαλλίας.

2 Μαρ­τί­ου 1969: Η χρο­νιά των μεγά­λων επι­τευγ­μά­των της αεροναυπηγικής

1971 Βίαια επει­σό­δια ξεσπούν στο Πακι­στάν, καθώς το Κοι­νο­βού­λιο εκλέ­γε­ται με γενι­κή ψηφο­φο­ρία για πρώ­τη φορά αφό­του η χώρα ανε­ξαρ­τη­το­ποι­ή­θη­κε από την Ινδία.

1980 Ο Τζον Μακ Ενρόε γίνε­ται ο νεό­τε­ρος τενί­στας, που φτά­νει στο Νο 1 της παγκό­σμιας κατά­τα­ξης σε ηλι­κία 21 χρο­νών και 45 ημερών.

1989 Απα­ντώ­ντας στις απο­κα­λύ­ψεις ότι υπήρ­ξε μέλος ναζι­στι­κής οργά­νω­σης, ο γγ του ΝΑΤΟ Γιό­ζεφ Λουνς απα­ντά ότι δήθεν ένας συγ­γε­νής του τον είχε γρά­ψει μέλος του ναζι­στι­κού κόμ­μα­τος, χωρίς τη συγκα­τά­θε­σή του!

1990 Έπει­τα από 27 χρό­νια στη φυλα­κή, ο Νέλ­σον Μαντέ­λα επι­στρέ­φει στην ενερ­γό πολι­τι­κή δρά­ση, καθώς εκλέ­γε­ται αντι­πρό­ε­δρος του Εθνι­κού Αφρι­κα­νι­κού Κογκρέ­σου. Τέσ­σε­ρα χρό­νια μετά θα κερ­δί­σει τις εθνι­κές εκλο­γές και θα γίνει ο πρώ­τος μαύ­ρος Πρό­ε­δρος της Νοτί­ου Αφρικής.

1995 Στην Ελλά­δα, 181 βου­λευ­τές ψηφί­ζουν υπέρ της υπο­ψη­φιό­τη­τας του Κωστή Στε­φα­νό­που­λου για νέο Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας, ένα­ντι 108, που ψηφί­ζουν υπέρ του Αθα­νά­σιου Τσαλδάρη

1995 Ο επί εφτά φορές πρω­θυ­πουρ­γός της Ιτα­λί­ας Τζού­λιο Αντρε­ό­τι κατη­γο­ρεί­ται ότι υπήρ­ξε μέλος της Μαφί­ας. Μετά από πολύ­χρο­νη δίκη αθωώθηκε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο