Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

📋 📇 Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου ||

🗓️ Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου 📌
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1755 Γεν­νή­θη­κε η βασί­λισ­σα της Γαλ­λί­ας και σύζυ­γος του Λου­δο­βί­κου ΙΣΤ΄, Μαρία Αντουανέτα

1789 Κατά τη διάρ­κεια της γαλ­λι­κής επα­νά­στα­σης, εθνι­κο­ποιεί­ται η περιου­σία της γαλ­λι­κής εκκλησίας.

1823 Ο Πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Τζέιμς Μον­ρόε ανα­γνω­ρί­ζει το δικαί­ω­μα στην ανε­ξαρ­τη­σία των επα­να­στα­τη­μέ­νων Ελλήνων

1841 Εξέ­γερ­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Καμπούλ του Αφγα­νι­στάν ενα­ντί­ον των Βρε­τα­νών αποι­κιο­κρα­τών, που το επό­με­νο έτος θα ανα­γκα­στούν να εγκα­τα­λεί­ψουν τη χώρα

1847 Ζορζ Σορέλ, Γάλ­λος κοι­νω­νι­κός φιλό­σο­φος, γνω­στός για την ταυ­τό­χρο­νη υπο­στή­ρι­ξη των Λένιν και Μου­σο­λί­νι, καθώς θεω­ρού­σε ότι τόσο η ρωσι­κή επα­νά­στα­ση, όσο και ο ιτα­λι­κός φασι­σμός, απο­τε­λού­σαν παρα­δείγ­μα­τα για την υπέρ­βα­ση της ευρω­παϊ­κής «παρακ­μής». (Θαν. 29/8/1922)

1882 Η πόλη Όου­λου (=Κάστρο του ποτα­μού Ούλε) στη Φιν­λαν­δία κατα­στρέ­φε­ται από πυρ­κα­γιά. Σήμε­ρα, με πάνω από 200.000 κατοί­κους, είναι η μεγα­λύ­τε­ρη και πιο σημα­ντι­κή πόλη του Βορά και η 4η μεγα­λύ­τε­ρη στη χώρα, διά­ση­μη για την πλη­θώ­ρα καλ­λι­τε­χνι­κών εκδη­λώ­σε­ων που διορ­γα­νώ­νει κάθε χρόνο

1889 Οι περιο­χές της Βόρειας και Νότιας Ντα­κό­τα ενσω­μα­τώ­νο­νται στις ΗΠΑ ως 39η και 40ή πολι­τεία τους αντίστοιχα.

1903 Εκδί­δε­ται το πρώ­το φύλ­λο της αγγλι­κής εφη­με­ρί­δας «Daily Mirror».

1906 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της Λου­κί­νο Βισκόντι

https://www.youtube.com/watch?v=nPIj1tbWEDs

1911 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής Οδυσ­σέ­ας Ελύ­της (Αλε­που­δέ­λης), που τιμή­θη­κε με το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας το 1979

Σαν σήμε­ρα 2 Νοεμ­βρί­ου του 1913 γεν­νή­θη­κε ο Οδυσ­σέ­ας Ελύτης

 

1912 Α’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος: Η ελλη­νι­κή σημαία υψώ­νε­ται στο Aγιο Oρος. Το αντι­τορ­πι­λι­κό «Θύελ­λα» απο­βι­βά­ζει άγη­μα στη Δάφ­νη, που κινεί­ται προς Καρυ­ές. Από το Θωρη­κτό «ΑΒΕΡΩΦ» και τα αντι­τορ­πι­λι­κά «Ιέραξ» και «Πάν­θηρ» άγη­μα 200 ανδρών κατα­λαμ­βά­νει τη Διώ­ρυ­γα του Ξέρ­ξη. Ο Aθως απελευθερώνεται.

1913 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Burt Lancaster (Μπαρτ Λάν­κα­στερ ‑πέθα­νε το 1994)

https://www.youtube.com/watch?v=LiOwtGrqduE

1917 Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας, Άρθουρ Τζέιμς Μπάλ­φουρ, δηλώ­νει ότι «ήρθε η ώρα, οι Εβραί­οι να απο­κτή­σουν κρά­τος στην Παλαι­στί­νη». Θα μεί­νει στην ιστο­ρία ως «Δια­κή­ρυ­ξη Μπάλ­φουρ», πάνω στην οποία θα βασι­στεί η ίδρυ­ση του κρά­τους του Ισρα­ήλ το 1948.

1920 Στις ΗΠΑ, ο KDKA του Πίτσ­μπεργκ στην Πεν­συλ­βά­νια ξεκι­νά την εκπο­μπή του ως ο πρώ­τος εμπο­ρι­κός ραδιο­φω­νι­κός σταθ­μός. Στην πρώ­τη του εκπο­μπή μετα­δί­δει το απο­τέ­λε­σμα των αμε­ρι­κα­νι­κών προ­ε­δρι­κών εκλο­γών του 1920.

1922 Το 2ο έκτα­κτο Συνέ­δριο του Σοσια­λι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας (Κομ­μου­νι­στι­κού) απο­δέ­χε­ται τους 21 όρους εισ­δο­χής στην Κομ­μου­νι­στι­κή Διεθνή.

1930 Ο Χαϊ­λέ Σελα­σιέ, πρώ­ην Ρας Ταφά­ρι, στέ­φε­ται αυτο­κρά­το­ρας της Αιθιοπίας.

1931 Δημο­σιεύ­ε­ται στο «Νέο Ριζο­σπά­στη» η Έκκλη­ση της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς προς όλα τα μέλη του ΚΚΕ, στην οποία γινό­ταν ανά­λυ­ση της κατά­στα­σης στην Ελλά­δα και της ιδιαί­τε­ρης κατά­στα­σης που είχε δημιουρ­γη­θεί στο εργα­τι­κό κίνημα.
Η ΕΕ της ΚΔ κατα­δί­κα­σε τη φρα­ξιο­νι­στι­κή πάλη στο ΚΚΕ και κάλε­σε τα μέλη του να παλέ­ψουν απο­φα­σι­στι­κά κατά του φρα­ξιο­νι­σμού και να ενω­θούν γύρω από τη νέα καθο­δή­γη­ση του Κόμματος.

1934 Ιδρύ­ε­ται ο νομός Κιλ­κίς και καθο­ρί­ζο­νται λεπτο­με­ρώς τα όριά του.

 

1936 Η Βρε­τα­νι­κή Εται­ρεία Μετα­δό­σε­ων (British Broadcasting Corporation ‑BBC) ξεκι­νά το BBC Television Service, την πρώ­τη παγκο­σμί­ως υπη­ρε­σία «υψη­λής ευκρί­νειας» (τότε ορι­ζό­ταν στις του­λά­χι­στον 200 γραμ­μές). Το 1964 μετο­νο­μά­στη­κε σε BBC1.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο ελλη­νι­κός στρα­τός κατα­διώ­κει τους ιτα­λούς στο αλβα­νι­κό έδα­φος. Ενε­νή­ντα νεκροί και 209 τραυ­μα­τί­ες είναι ο απο­λο­γι­σμός των αερο­πο­ρι­κών βομ­βαρ­δι­σμών των ιτα­λών σε Θεσ­σα­λο­νί­κη, Κέρ­κυ­ρα, Λάρι­σα, Βόλο, Χανιά και Κόρινθο.

1946 Με από­φα­ση του Έκτα­κτου Στρα­το­δι­κεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης κλεί­νει η εφη­με­ρί­δα «Λαϊ­κή Φωνή», ενώ ο συντά­κτης της Καρα­γιό­ζης κατα­δι­κά­ζε­ται σε ισό­βια δεσμά. Εκδί­δε­ται ο «Συμ­φι­λιω­τής», επί­ση­μο όργα­νο του Γρα­φεί­ου Περιο­χής του ΚΚΕ Μακεδονίας-Θράκης.

 

1947 Στην Καλι­φόρ­νια, ο σχε­δια­στής Χάουαρντ Χιουζ εκτε­λεί την παρ­θε­νι­κή (και μονα­δι­κή) πτή­ση του Hughes H‑4 Hercules, του μεγα­λύ­τε­ρου αερο­σκά­φους με στα­θε­ρά πτε­ρύ­για που κατα­σκευά­στη­κε ποτέ.

1948 Ο Δημο­κρα­τι­κός, Χάρι Τρού­μαν, εκλέ­γε­ται 33ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1949 Ύστε­ρα από σκλη­ρές δια­βου­λεύ­σεις στη Χάγη, η Ινδο­νη­σία γίνε­ται ανε­ξάρ­τη­το κράτος.

1950 Πέθα­νε ο Ιρλαν­δός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Τζορτζ Μπέρ­ναρντ Σο, που βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας το 1925

bernand

1958  Η Ασφά­λεια διε­ξά­γει επι­δρο­μή στα γρα­φεία των Συνερ­γα­ζό­με­νων Εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κών Οργα­νώ­σε­ων στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και συλ­λαμ­βά­νει 44 συνδικαλιστές.

1960 Πέθα­νε ο Έλλη­νας αρχι­μου­σι­κός και συν­θέ­της, Δημή­τρης Μητρόπουλος

mitropoulos

1960 Ο εκδο­τι­κός οίκος «Penguin» αθω­ώ­νε­ται από την κατη­γο­ρία της προ­σβο­λής της δημο­σί­ας αιδούς στην υπό­θε­ση με το μυθι­στό­ρη­μα του Ντέι­βιντ Χ. Λόρενς «Ο ερα­στής της Λαί­δης Τσάτερλι».
Το story αφο­ρά μια νεα­ρή παντρε­μέ­νη γυναί­κα, την πρώ­ην Constance Reid (Lady Chatterley), της οποί­ας ο βαρό­νος σύζυ­γος της ανώ­τε­ρης τάξης, Sir Clifford Chatterley, ένας όμορ­φος, καλο­σχη­μα­τι­σμέ­νος άντρας, έχει παρα­λύ­σει από τη μέση και κάτω εξαι­τί­ας ενός τραυ­μα­τι­σμού του στον Μεγά­λο Πόλε­μο. Εκτός από τους φυσι­κούς περιο­ρι­σμούς του Clifford, η συναι­σθη­μα­τι­κή του παρα­μέ­λη­ση από την Constance απο­μα­κρύ­νει το ζευ­γά­ρι και αυτό –σε συν­δυα­σμό με τις ερω­τι­κές της ορμές την οδη­γεί σε παρά­φο­ρη σχέ­ση με τον θηρο­φύ­λα­κα, Oliver Mellors. Βασι­κό μοτί­βο και η ταξι­κή κοι­νω­νι­κή δια­φο­ρά που περι­πλέ­κε­ται με τη συνει­δη­το­ποί­η­ση της Constance ότι δεν μπο­ρεί να ζήσει μόνο με το πνεύ­μα, αλλά πρέ­πει επί­σης να είναι ζωντα­νή σωμα­τι­κά. Αυτή η συνει­δη­το­ποί­η­ση πηγά­ζει από την κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση σεξουα­λι­κή εμπει­ρία που έχει νιώ­σει μόνο με τον Mellors.
Ο ερα­στής της Λαί­δης Τσά­τερ­λι, ο Λόρενς κάνει τον κύκλο του για να επι­χει­ρη­μα­το­λο­γή­σει για άλλη μια φορά υπέρ της ατο­μι­κής ανα­γέν­νη­σης, η οποία μπο­ρεί να βρε­θεί μόνο μέσω της σχέ­σης μετα­ξύ άνδρα και γυναί­κας (και, υπο­στη­ρί­ζει μερι­κές φορές, άνδρα και άνδρα). Η αγά­πη και οι προ­σω­πι­κές σχέ­σεις είναι τα νήμα­τα που ενώ­νουν αυτό το μυθι­στό­ρη­μα. Ο Lawrence εξε­ρευ­νά ένα ευρύ φάσμα δια­φο­ρε­τι­κών τύπων σχέ­σε­ων. Ο ανα­γνώ­στης βλέ­πει τη βάναυ­ση, εκφο­βι­στι­κή σχέ­ση μετα­ξύ του Mellors και της συζύ­γου του, Bertha, η οποία τον τιμω­ρεί εμπο­δί­ζο­ντας την ευχα­ρί­στη­σή του. Υπάρ­χει ο Tommy Dukes, ο οποί­ος δεν έχει σχέ­ση για­τί δεν μπο­ρεί να βρει μια γυναί­κα την οποία σέβε­ται πνευ­μα­τι­κά και εν τω μετα­ξύ τη βρί­σκει επι­θυ­μη­τή. Υπάρ­χει επί­σης η διε­στραμ­μέ­νη, μητρι­κή σχέ­ση που ανα­πτύσ­σε­ται τελι­κά μετα­ξύ του Κλί­φορντ και της κυρί­ας Μπόλ­τον, της περι­ποι­η­τι­κής νοσο­κό­μας του, μετά την απο­χώ­ρη­ση της Κονστάνς.

Μυα­λό και σώμα:
Ο κοι­νω­νιο­λό­γος Richard Hoggart υπο­στη­ρί­ζει ότι το κύριο θέμα δεν είναι η σεξουα­λι­κή πλευ­ρά αλλά η ανα­ζή­τη­ση της ακε­ραιό­τη­τας και της ολότητας.
Το κλει­δί για αυτήν την ακε­ραιό­τη­τα είναι η συνο­χή μετα­ξύ του νου και του σώμα­τος, διό­τι «το σώμα χωρίς μυα­λό είναι βάναυ­σο το μυα­λό χωρίς σώμα… είναι μια φυγή από το διπλό μας είναι».
Ο «ερα­στής» εστιά­ζει στην ασυ­νέ­πεια του να ζεις μια ζωή που είναι «όλα μυα­λό», την οποία ο Lawrence θεω­ρού­σε ιδιαί­τε­ρα αλη­θι­νή μετα­ξύ των νεα­ρών μελών της αρι­στο­κρα­τι­κής τάξης, όπως στην περι­γρα­φή του για τους «δοκι­μα­στι­κούς έρω­τες» της Constance και της αδερ­φής της Hilda στα νιά­τα τους
Ο έρω­τας σαν σύν­δε­ση πρω­τό­γο­νης ανα­στρο­φής και λίγο αντι-κορύ­φω­σης, στην αντί­θε­ση μετα­ξύ νου και σώμα­τος μέσα από τη δυσα­ρέ­σκεια προη­γού­με­νων σχέσεων.
Η έλλει­ψη οικειό­τη­τας της Constance με τον σύζυ­γό της, ο οποί­ος είναι «όλα τα μυα­λά» και η επι­λο­γή του Mellors να ζήσει χωρι­στά από τη σύζυ­γό του λόγω της «βίαι­ης» σεξουα­λι­κής της φύσης, τους οδη­γούν σε μια σχέ­ση που χτί­ζε­ται πολύ αργά και βασί­ζε­ται στην τρυ­φε­ρό­τη­τα, το σωμα­τι­κό πάθος και τον αμοι­βαίο σεβα­σμό. Καθώς ανα­πτύσ­σε­ται η σχέ­ση μετα­ξύ της Lady Chatterley και του Mellors, μαθαί­νουν περισ­σό­τε­ρα για την αλλη­λε­πί­δρα­ση του νου και του σώμα­τος. Μαθαί­νει ότι το σεξ είναι κάτι περισ­σό­τε­ρο από μια ντρο­πια­στι­κή και απο­γοη­τευ­τι­κή πρά­ξη, και μαθαί­νει για τις πνευ­μα­τι­κές προ­κλή­σεις που προ­έρ­χο­νται από τη σωμα­τι­κή αγάπη.
Το βιβλίο παρου­σιά­ζει επί­σης πλευ­ρές του βρε­τα­νι­κού κοι­νω­νι­κού πλαι­σί­ου των αρχών του 20ού αιώ­να μέσα από τον απα­γο­ρευ­μέ­νο έρω­τα μιας γυναί­κας σχε­τι­κά ανώ­τε­ρης κοι­νω­νι­κής τάξης που έλκε­ται από έναν «αου­τσάι­ντερ», έναν άνδρα κατώ­τε­ρης κοι­νω­νι­κής τάξης ή έναν ξένο.
10άδες είναι οι ται­νί­ες και τα τηλε­ο­πτι­κά serial για τη Lady Chatterley αρχί­ζο­ντας από το 1955 (L’Amant de lady Chatterley γαλ­λι­κή ται­νία με την Danielle Darrieux, απα­γο­ρευ­μέ­νη ως πορ­νό στις ΗΠΑ μέχρι το 1959, όταν την επέ­τρε­ψε το ανώ­τα­το δικα­στή­ριο και φτά­νο­ντας μέχρι πρόσφατα.
Περ­νώ­ντας από την Young Lady Chatterley (Ι+II), την Lady Chatterley In Tokyo …τη συνέ­χεια με την κόρη της (Lady Chatterley’s Daughter) κλπ

1963 Για πρώ­τη φορά γίνο­νται δεκτές στο Βατι­κα­νό από τον Πάπα πέντε γυναί­κες ως αντι­πρό­σω­ποι στη 2η Σύνο­δο του Βατικανού.

1964 Στη Σαου­δι­κή Αρα­βία, εκθρο­νί­ζε­ται ο βασι­λιάς Σαούντ και τη θέση του παίρ­νει ο πρί­γκι­πας Φεϊζάλ.

1967 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στον «Ευαγ­γε­λι­σμό» η πρώ­τη επι­τυ­χη­μέ­νη εγχεί­ρι­ση ανοι­χτής καρ­διάς στην Ελλάδα.

1973 Μπρο­στά στο ογκού­με­νο κύμα των φοι­τη­τι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων η Χού­ντα υπό­σχε­ται «ελεύ­θε­ρες εκλο­γές» στα πανε­πι­στή­μια μετά τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, καθώς και ότι θα κάνει δεκτά και τα επι­μέ­ρους αιτή­μα­τά τους. Οι φοι­τη­τές ωστό­σο δεν ξεγε­λιού­νται και απαι­τούν την άμε­ση διε­νέρ­γεια ελεύ­θε­ρων εκλογών.

1975 Πέθα­νε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της και συγ­γρα­φέ­ας, Πιερ Πάο­λο Παζο­λί­νι (Pier Paolo Pasolini)

Πιέρ Πάο­λο Παζο­λί­νι: Ιδε­ο­λό­γος, αντι­φα­σί­στας, λάτρης του ποδοσφαίρου

1976 Ο Τζί­μι Κάρ­τερ εκλέ­γε­ται 39ος πρό­ε­δρος στις ΗΠΑ. Είναι ο πρώ­τος πρό­ε­δρος από νότια πολι­τεία από την επο­χή του Εμφυ­λί­ου Πολέμου.

1977 Πρω­το­φα­νής νερο­πο­ντή πλήτ­τει την Αττι­κή, με 22 νεκρούς, εκτε­τα­μέ­νης διάρ­κειας συσκό­τι­ση και ανυ­πο­λό­γι­στες ζημιές στις δυτι­κές συνοι­κί­ες της Αθήνας.

1978 Επι­στρέ­φουν στη Γη, μετά από 139 μέρες και 14 ώρες στο Διά­στη­μα, οι δύο Σοβιε­τι­κοί κοσμο­ναύ­τες του δια­στη­μι­κού σταθ­μού «Σαλιούτ 6».

1982 Εφαρ­μό­ζε­ται για πρώ­τη φορά στην Αθή­να ο δακτύ­λιος, προ­κει­μέ­νου να κατα­πο­λε­μη­θεί το νέφος.

1991 Ενθρο­νί­ζε­ται ο Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης Βαρ­θο­λο­μαί­ος Α΄στον Πατριαρ­χι­κό Ναό του Αγί­ου Γεωρ­γί­ου, στο Φανάρι.

1991 Ένας αστυ­νο­μι­κός σκο­τώ­νε­ται και άλλοι έξι τραυ­μα­τί­ζο­νται μετά από εκτό­ξευ­ση ρου­κέ­τας σε λεω­φο­ρείο των ΜΑΤ. Την ευθύ­νη ανα­λαμ­βά­νει, με προ­κή­ρυ­ξή της, η 17Ν.

1995 Αρχί­ζει το πει­ρα­μα­τι­κό πρό­γραμ­μα χορή­γη­σης μεθα­δό­νης σε χρή­στες ναρ­κω­τι­κών ουσιών.

1998 Ο ΟΤΕ γίνε­ται η πρώ­τη ελλη­νι­κή επι­χεί­ρη­ση που φιγου­ρά­ρει στο Χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέας Υόρκης.

2000 Κλεί­νει το ιστο­ρι­κό στά­διο του Γου­έ­μπλεϊ, στο Λον­δί­νο. Θα γκρε­μι­στεί και θα ξανα­χτι­στεί για να φιλο­ξε­νή­σει μετα­ξύ άλλων και τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 2012.

2004 Επα­νε­κλο­γή στην προ­ε­δρία των ΗΠΑ για τον Τζορτζ Μπους, που συγκε­ντρώ­νει ποσο­στό 51% ένα­ντι 48% του αντι­πά­λου του Τζον Κέρι.

2008 Πέθα­νε ο Σταύ­ρος Ξενί­δης, Έλλη­νας ηθο­ποιός. (Γεν. 8/3/1923)

xenidis

2018 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Μαρία Ζαφειράκη

Πέθα­νε η ηθο­ποιός Μαρία Ζαφειράκη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο