Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου του 1913 γεννήθηκε ο Οδυσσέας Ελύτης

Στις 2 Νοεμ­βριου 1913 γεν­νιέ­ται ο Οδυσ­σέ­ας Ελύ­της (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Οδυσ­σέ­ας Αλε­που­δέ­λης). Ενας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Ελλη­νες ποι­η­τές. Βρα­βεύ­τη­κε με το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας το 1979.

Το πρώ­το ποί­η­μα του Ελύ­τη, με τίτλο «Του Αιγαί­ου», δημο­σιεύ­τη­κε στα «Νέα Γράμ­μα­τα» το 1935. Το 1939 τυπώ­νει τους «Προ­σα­να­το­λι­σμούς», την πρώ­τη ποι­η­τι­κή του συλ­λο­γή. Με την έναρ­ξη του πολέ­μου βρί­σκε­ται στο μέτω­πο ως ανθυ­πο­λο­χα­γός και κιν­δύ­νευ­σε να χάσει τη ζωή του όταν προ­σβλή­θη­κε από κοι­λια­κό τύφο. Το 1943 κυκλο­φό­ρη­σε «Ο Ηλιος ο Πρώ­τος», ενώ από το 1945 συνερ­γά­ζε­ται με το περιο­δι­κό «Τετρά­διο» όπου και πρω­το­πα­ρου­σί­α­σε το «Ασμα Ηρω­ι­κό και Πέν­θι­μο για τον χαμέ­νο Ανθυ­πο­λο­χα­γό της Αλβα­νί­ας». Η μεγά­λη τομή στο έργο του Οδυσ­σέα Ελύ­τη γίνε­ται το 1959 με την έκδο­ση του «Άξιον Εστί», κορυ­φαία στιγ­μή της Νεο­ελ­λη­νι­κής Λογο­τε­χνί­ας. Μετά την επι­βο­λή του στρα­τιω­τι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος (1967), το «Άξιον Εστί» έγι­νε σύμ­βο­λο αντί­στα­σης κατά της εξου­σί­ας. Έφυ­γε από τη ζωή στις 18 Μαρ­τί­ου του 1996.

Σαν σήμε­ρα, 18 Μαρ­τί­ου 1996 έφυ­γε από τη ζωή ο Οδ. Ελύτης

28η Οκτω­βρί­ου 1940: Οδυσ­σέ­ας Ελύ­της – Άξιον Εστί

Σαν σήμε­ρα 18 Οκτω­βρί­ου 1979 η Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία αναγ­γέλ­λει την απο­νο­μή του Βρα­βείο Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας στον Οδυσ­σέα Ελύτη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο