Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου

1755 Γεν­νή­θη­κε η βασί­λισ­σα της Γαλ­λί­ας και σύζυ­γος του Λου­δο­βί­κου ΙΣΤ΄, Μαρία Αντουανέτα

1789 Κατά τη διάρ­κεια της γαλ­λι­κής επα­νά­στα­σης, εθνι­κο­ποιεί­ται η περιου­σία της γαλ­λι­κής εκκλησίας.

1823 Ο Πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Τζέιμς Μον­ρόε ανα­γνω­ρί­ζει το δικαί­ω­μα στην ανε­ξαρ­τη­σία των επα­να­στα­τη­μέ­νων Ελλήνων

1841 Εξέ­γερ­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Καμπούλ του Αφγα­νι­στάν ενα­ντί­ον των Βρε­τα­νών αποι­κιο­κρα­τών, που το επό­με­νο έτος θα ανα­γκα­στούν να εγκα­τα­λεί­ψουν τη χώρα

1847 Ζορζ Σορέλ, Γάλ­λος κοι­νω­νι­κός φιλό­σο­φος, γνω­στός για την ταυ­τό­χρο­νη υπο­στή­ρι­ξη των Λένιν και Μου­σο­λί­νι, καθώς θεω­ρού­σε ότι τόσο η ρωσι­κή επα­νά­στα­ση, όσο και ο ιτα­λι­κός φασι­σμός, απο­τε­λού­σαν παρα­δείγ­μα­τα για την υπέρ­βα­ση της ευρω­παϊ­κής «παρακ­μής». (Θαν. 29/8/1922)

1889 Οι περιο­χές της Βόρειας και Νότιας Ντα­κό­τα ενσω­μα­τώ­νο­νται στις ΗΠΑ ως 39η και 40ή πολι­τεία τους αντίστοιχα.

1903 Εκδί­δε­ται το πρώ­το φύλ­λο της αγγλι­κής εφη­με­ρί­δας «Daily Mirror».

1906 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της Λου­κί­νο Βισκόντι

1911 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής Οδυσ­σέ­ας Ελύ­της (Αλε­που­δέ­λης), που τιμή­θη­κε με το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας το 1979

Σαν σήμε­ρα, 18 Μαρ­τί­ου 1996 έφυ­γε από τη ζωή ο Οδ. Ελύτης

1912 Α’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος: Η ελλη­νι­κή σημαία υψώ­νε­ται στο Aγιο Oρος. Το αντι­τορ­πι­λι­κό «Θύελ­λα» απο­βι­βά­ζει άγη­μα στη Δάφ­νη, που κινεί­ται προς Καρυ­ές. Από το Θωρη­κτό «ΑΒΕΡΩΦ» και τα αντι­τορ­πι­λι­κά «Ιέραξ» και «Πάν­θηρ» άγη­μα 200 ανδρών κατα­λαμ­βά­νει τη Διώ­ρυ­γα του Ξέρ­ξη. Ο Aθως απελευθερώνεται.

1913 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Μπαρτ Λάν­κα­στερ κ

1917 Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας, Άρθουρ Τζέιμς Μπάλ­φουρ, δηλώ­νει ότι «ήρθε η ώρα, οι Εβραί­οι να απο­κτή­σουν κρά­τος στην Παλαι­στί­νη». Θα μεί­νει στην ιστο­ρία ως «Δια­κή­ρυ­ξη Μπάλ­φουρ», πάνω στην οποία θα βασι­στεί η ίδρυ­ση του κρά­τους του Ισρα­ήλ το 1948.

1930 Ο Χαϊ­λέ Σελα­σιέ, πρώ­ην Ρας Ταφά­ρι, στέ­φε­ται αυτο­κρά­το­ρας της Αιθιοπίας.

1934 Ιδρύ­ε­ται ο νομός Κιλ­κίς και καθο­ρί­ζο­νται λεπτο­με­ρώς τα όριά του.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο ελλη­νι­κός στρα­τός κατα­διώ­κει τους ιτα­λούς στο αλβα­νι­κό έδα­φος. Ενε­νή­ντα νεκροί και 209 τραυ­μα­τί­ες είναι ο απο­λο­γι­σμός των αερο­πο­ρι­κών βομ­βαρ­δι­σμών των ιτα­λών σε Θεσ­σα­λο­νί­κη, Κέρ­κυ­ρα, Λάρι­σα, Βόλο, Χανιά και Κόρινθο.

1948 Ο Δημο­κρα­τι­κός, Χάρι Τρού­μαν, εκλέ­γε­ται 33ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1949 Υστε­ρα από σκλη­ρές δια­βου­λεύ­σεις στη Χάγη, η Ινδο­νη­σία γίνε­ται ανε­ξάρ­τη­το κράτος.

1950 Πέθα­νε ο Ιρλαν­δός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Τζορτζ Μπέρ­ναρντ Σο, που βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας το 1925

Ο ΜΠΕΡΝΑΝΤ ΣΩΟΥ (Μπέρ­ναρ Σο) από τους τελευ­ταί­ους του αστι­κού προ­ο­δευ­τι­σμού – Ενας κήρυ­κας αλη­θειών, που δεν ακού­γο­νται συχνά

1960 Πέθα­νε ο Έλλη­νας αρχι­μου­σι­κός και συν­θέ­της, Δημή­τρης Μητρόπουλος

Δημή­τρης Μητρό­που­λος: Από­λυ­τα δοσμέ­νος στη μουσική

1960 Ο εκδο­τι­κός οίκος «Penguin» αθω­ώ­νε­ται από την κατη­γο­ρία της προ­σβο­λής της δημο­σί­ας αιδούς στην υπό­θε­ση με το μυθι­στό­ρη­μα του Ντέι­βιντ Χ. Λόρενς «Ο ερα­στής της Λαί­δης Τσάτερλι».

1963 Για πρώ­τη φορά γίνο­νται δεκτές στο Βατι­κα­νό από τον Πάπα πέντε γυναί­κες ως αντι­πρό­σω­ποι στη 2η Σύνο­δο του Βατικανού.

1964 Στη Σαου­δι­κή Αρα­βία, εκθρο­νί­ζε­ται ο βασι­λιάς Σαούντ και τη θέση του παίρ­νει ο πρί­γκι­πας Φεϊζάλ.

1967 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στον «Ευαγ­γε­λι­σμό» η πρώ­τη επι­τυ­χη­μέ­νη εγχεί­ρι­ση ανοι­χτής καρ­διάς στην Ελλάδα.

1975 Πέθα­νε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της και συγ­γρα­φέ­ας, Πιερ Πάο­λο Παζολίνι.

Προ­φη­τεία και άλλα τρία ποι­ή­μα­τα του Πιερ Πάο­λο Παζολίνι

1976 Ο Τζί­μι Κάρ­τερ εκλέ­γε­ται 39ος πρό­ε­δρος στις ΗΠΑ. Είναι ο πρώ­τος πρό­ε­δρος από νότια πολι­τεία από την επο­χή του Εμφυ­λί­ου Πολέμου.

1977 Πρω­το­φα­νής νερο­πο­ντή πλήτ­τει την Αττι­κή, με 22 νεκρούς, εκτε­τα­μέ­νης διάρ­κειας συσκό­τι­ση και ανυ­πο­λό­γι­στες ζημιές στις δυτι­κές συνοι­κί­ες της Αθήνας.

1978 Επι­στρέ­φουν στη Γη, μετά από 139 μέρες και 14 ώρες στο Διά­στη­μα, οι δύο Σοβιε­τι­κοί κοσμο­ναύ­τες του δια­στη­μι­κού σταθ­μού «Σαλιούτ 6».

1982 Εφαρ­μό­ζε­ται για πρώ­τη φορά στην Αθή­να ο δακτύ­λιος, προ­κει­μέ­νου να κατα­πο­λε­μη­θεί το νέφος.

1991 Ενθρο­νί­ζε­ται ο Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης Βαρ­θο­λο­μαί­ος Α΄στον Πατριαρ­χι­κό Ναό του Αγί­ου Γεωρ­γί­ου, στο Φανάρι.

1991 Ένας αστυ­νο­μι­κός σκο­τώ­νε­ται και άλλοι έξι τραυ­μα­τί­ζο­νται μετά από εκτό­ξευ­ση ρου­κέ­τας σε λεω­φο­ρείο των ΜΑΤ. Την ευθύ­νη ανα­λαμ­βά­νει, με προ­κή­ρυ­ξή της, η 17Ν.

1995 Αρχί­ζει το πει­ρα­μα­τι­κό πρό­γραμ­μα χορή­γη­σης μεθα­δό­νης σε χρή­στες ναρ­κω­τι­κών ουσιών.

1998 Ο ΟΤΕ γίνε­ται η πρώ­τη ελλη­νι­κή επι­χεί­ρη­ση που φιγου­ρά­ρει στο Χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέας Υόρκης.

2000 Κλεί­νει το ιστο­ρι­κό στά­διο του Γου­έ­μπλεϊ, στο Λον­δί­νο. Θα γκρε­μι­στεί και θα ξανα­χτι­στεί για να φιλο­ξε­νή­σει μετα­ξύ άλλων και τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 2012.

2004 Επα­νε­κλο­γή στην προ­ε­δρία των ΗΠΑ για τον Τζορτζ Μπους, που συγκε­ντρώ­νει ποσο­στό 51% ένα­ντι 48% του αντι­πά­λου του Τζον Κέρι.

2008 Πέθα­νε ο Σταύ­ρος Ξενί­δης, Έλλη­νας ηθο­ποιός. (Γεν. 8/3/1923)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο