Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου -

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

Παγκόσμια Ημέρα Ηθοποιού

322 π.Χ. Πέθα­νε ο μεγά­λος Έλλη­νας φιλό­σο­φος, Αριστοτέλης

829 Ο Θεό­φι­λος γίνε­ται Αυτο­κρά­το­ρας του Βυζαντίου.

1187 Ο σουλ­τά­νος της Συρί­ας, Σαλα­ντίν κατα­λαμ­βά­νει, την Ιερου­σα­λήμ μετά από 88 χρό­νια κυριαρ­χί­ας των σταυροφόρων.

1452 Γεν­νή­θη­κε ο βασι­λιάς της Αγγλί­ας Ριχάρ­δος Γ’

1535 Ο Γάλ­λος εξε­ρευ­νη­τής, Ζακ Καρ­τιέ, ανα­κα­λύ­πτει το Μόντρε­αλ στο Κεμπέκ.

1540 Υπο­γρά­φε­ται με γαλ­λι­κή μεσο­λά­βη­ση η συν­θή­κη ειρή­νης της Βενε­τί­ας, η οποία τερ­μα­τί­ζει τον τρί­το βενε­το-τουρ­κι­κό πόλε­μο. Με τη συν­θή­κη, η Βενε­τία ανα­γκά­ζε­ται ν’ αφή­σει στο έλε­ος των Τούρ­κων τις Βόρειες Σπο­ρά­δες, την Αστυ­πά­λαια, την Αίγι­να, το Ναύ­πλιο και τη Μονεμβασιά.

1804 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος μηχα­νι­κός και εφευ­ρέ­της Νικο­λά Ζοζέφ Κινιό, που θεω­ρεί­ται ο κατα­σκευα­στής του πρώ­του αυτοκινήτου.

1869 Γεν­νή­θη­κε ο Ινδός ηγέ­της, Μαχά­τμα Γκάντι

Μαχά­τμα Γκάντι

1876 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο Παρί­σι το πρώ­το συνέ­δριο των Γάλ­λων εργα­τών (2–11/10/1876).

1890 γεν­νιέ­ται ο Γκρά­ου­τσο Μαρξ, Αμε­ρι­κα­νός ηθοποιός

1895 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός κωμι­κός, Μπαντ Άμποτ, το έτε­ρον ήμι­συ του διά­ση­μου κωμι­κού διδύ­μου, Άμποτ και Κοστέλο

1904 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός μυθι­στο­ριο­γρά­φος, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας και κρι­τι­κός Γκρά­χαμ Γκριν.

1906 Πέθα­νε ο Ανα­στά­σιος Χρη­στο­μά­νος, έλλη­νας χημι­κός, από τους θεμε­λιω­τές της Χημεί­ας στη χώρα μας. (Γεν. 8/3/1841)

1909 Πεθαί­νει ο ζωγρά­φος Θεό­δω­ρος Ράλλης.

1912 Οι Κρή­τες βου­λευ­τές γίνο­νται δεκτοί από την Ελλη­νι­κή Βου­λή, έπει­τα από πολύ­μη­νη προ­σπά­θεια να μετά­σχουν κι αυτοί στις εργα­σί­ες της, ώστε να επι­σπευ­σθεί η ένω­ση της νήσου με την Ελλάδα.

1914 Ο Σπύ­ρος Σπυ­ρο­μί­λιος κηρύσ­σει την αυτο­νο­μία της Βορεί­ου Ηπείρου.

1919 Η γαλ­λι­κή Βου­λή επι­κυ­ρώ­νει τη Συν­θή­κη των Βερσαλλιών.

1924 Υιο­θε­τεί­ται το Πρω­τό­κολ­λο της Γενεύ­ης, που ενδυ­νά­μω­νε την Κοι­νω­νία των Εθνών.

1933 Περί­που 1.500 αγρό­τες του Λιτό­χω­ρου Κατε­ρί­νης δια­δη­λώ­νουν με μαύ­ρες σημαί­ες και αντι­στέ­κο­νται στις δυνά­μεις της χωρο­φυ­λα­κής που είχαν κινη­θεί ενα­ντί­ον τους για­τί είχαν κατα­λά­βει και είχαν αρχί­σει να καλ­λιερ­γούν τα κτή­μα­τα του μονα­στη­ριού Άγιος Διο­νύ­σιος. Μπρο­στά στη μαχη­τι­κή αντί­στα­ση των αγρο­τών οι αρχές ανα­γκά­στη­καν να υποχωρήσουν.

1935 Η Ιτα­λία εισβάλ­λει στην Αιθιοπία.

1941 Β’ Παγκό­σμιος: Αρχί­ζει η πολιορ­κία της Μόσχας από τους Γερ­μα­νούς, γνω­στή με την κωδι­κή ονο­μα­σία “Επι­χεί­ρη­ση Τυφώνας”.

1943 Οι γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις κατο­χής ξεκι­νούν μεγά­λες εκκα­θα­ρι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις κατά του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ σε ολό­κλη­ρη την χώρα, που διαρ­κούν έως τα μέσα Δεκέμ­βρη, χωρίς όμως να πετύ­χουν το σκο­πό τους.

1947 Η Διε­θνής ομο­σπον­δία αυτο­κι­νή­του (FIA) καθιε­ρώ­νει τους αγώ­νες Γκραν Πρι στην κατη­γο­ρία της Φόρ­μου­λα Ένα.

1951  Γεν­νιέ­ται ο Στινγκ, Άγγλος τρα­γου­δι­στής, μπα­σί­στας και ηθοποιός

1954 Η Δύση κάνει δεκτό το αίτη­μα της Δυτι­κής Γερ­μα­νί­ας για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ, παρά τις αντιρ­ρή­σεις της Γαλ­λί­ας για τον επα­νε­ξο­πλι­σμό της.

1958 Η Γουι­νέα κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Γαλλία.

1962 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δι­στής Γερά­σι­μος Ανδρεάτος.

 

1964 Απο­κα­λύ­πτε­ται από τον Τύπο ότι στο στρα­τό κυκλο­φο­ρού­σε το περιο­δι­κό «Σοβιε­το­λο­γία» που διηύ­θυ­νε ο Γ. Γεωρ­γα­λάς, μετέ­πει­τα υφυ­πουρ­γός της Χούντας.

1967 Στην Ελλά­δα, καθιε­ρώ­νε­ται εξα­ε­τής υπο­χρε­ω­τι­κή εκπαί­δευ­ση και 2 βαθ­μί­δες εκπαί­δευ­σης. Επί­σης καθιε­ρώ­νε­ται η καθα­ρεύ­ου­σα ως γλωσ­σι­κό όργα­νο στην παιδεία.

1967  Σφο­δρές συγκρού­σεις σημειώ­νο­νται μετα­ξύ της Γαλ­λι­κής αστυ­νο­μί­ας και αγρο­τών στη Βρε­τά­νη και στη Νορ­μαν­δία, κατά τη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων, με αφορ­μή τις χαμη­λές τιμές των αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων και την αγρο­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρνησης.

1968 Η σφα­γή του Τλα­τέ­λολ­κο: Χιλιά­δες Μεξι­κα­νοί δια­δη­λώ­νουν κατά των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων που πρό­κει­ται να αρχί­σουν στην πρω­τεύ­ου­σα της χώρας. Η αστυ­νο­μία επι­τί­θε­ται με ιδιαί­τε­ρη σφο­δρό­τη­τα και ανοί­γει πυρ: 260 δια­δη­λω­τές πέφτουν νεκροί και 1.200 τραυματίζονται.

Μεξι­κό ’68: Η σφα­γή του Τλατελόλκο

1970 Συντρι­βή αερο­σκά­φους που μετα­φέ­ρει παί­κτες της ποδο­σφαι­ρι­κής ομά­δας του Πανε­πι­στη­μί­ου Γουι­τζί­λα, με 30 νεκρούς

1971 Με ποσο­στό 91,5% «επα­νε­κλέ­γε­ται» στην Προ­ε­δρία του Νότιου Βιετ­νάμ ο μονα­δι­κός υπο­ψή­φιος και ουσια­στι­κός δικτά­το­ρας Θιέ­ου, εν μέσω κολοσ­σιαί­ων δια­δη­λώ­σε­ων δια­μαρ­τυ­ρί­ας που κατα­πνί­γο­νται βίαια.

1972 Η Δανία εγκρί­νει με δημο­ψή­φι­σμα (65,5% υπέρ) την έντα­ξή της στην ΕΟΚ.

1975 Η Αμε­ρι­κα­νι­κή Βου­λή εγκρί­νει τη μερι­κή άρση της απα­γό­ρευ­σης απο­στο­λής όπλων στην Τουρκία.

1976 Γενι­κή επι­στρά­τευ­ση των Παλαι­στι­νί­ων κηρύσ­σει ο Γιά­σερ Αρα­φάτ, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σει τη συρια­κή επέμ­βα­ση στο Λίβανο.

1978 Σε επει­σό­δια στη διάρ­κεια απερ­γί­ας στη Γουα­τε­μά­λα, σκο­τώ­νο­νται 30 και 1.000 άτο­μα συλλαμβάνονται

1980 Ο Μοχά­μεντ Άλι χάνει στον 25ο και τελευ­ταίο του αγώ­να για τον παγκό­σμιο τίτλο βαρέ­ων βαρών από το Λάρι Χολμς στον 10ο γύρο στο Λας Βέγκας.

1982 Από έκρη­ξη στην πλα­τεία της Τεχε­ρά­νης σκο­τώ­νο­νται 60 άτομα

1984  Σοβιε­τι­κοί αστρο­ναύ­τες επι­στρέ­φουν από ταξί­δι-ρεκόρ 237 ημε­ρών σε τροχιά

1984 Ο πρό­ε­δρος της Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών, Αθα­νά­σιος Νάσιου­τζικ, κατη­γο­ρεί­ται από την αστυ­νο­μία για τη δολο­φο­νία του συνα­δέλ­φου του Θανά­ση Διαμαντόπουλου.

1985 Πέθα­νε  ο αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Ροκ Χάν­τσον (Rock Hudson)

1986 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας ενα­ντί­ον του Ινδού πρω­θυ­πουρ­γού Ρατζίβ Γκά­ντι, δύο χρό­νια μετά τη δολο­φο­νία της μητέ­ρας του Ιντι­ρα Γκά­ντι. Τραυ­μα­τί­ζο­νται έξι άτο­μα και ο επί­δο­ξος δολο­φό­νος χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «ψυχο­πα­θής».

 

1988  Πεθαί­νει o  Αλέ­ξαν­δρος (Άλεκ) Ισσι­γό­νης (Alec Issigonis), Έλλη­νας σχε­δια­στής αυτο­κι­νή­των, μετα­ξύ άλλων του θρυ­λι­κού mini

1988 Τελειώ­νουν στη Σεούλ οι 24οι Ολυ­μπια­κοί Αγώνες.

1990 Προ­φυ­λα­κί­ζε­ται ο κατη­γο­ρού­με­νος για το σκάν­δα­λο Κοσκω­τά πρώ­ην υπουρ­γός του ΠΑΣΟΚ και αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης Αγα­μέ­μνων Κουτσόγιωργας.

1990 132 είναι οι νεκροί από έκρη­ξη αερο­σκά­φους Boeing 737–247 στην Κίνα (στο Γκουαν­γκ­ζού), έπει­τα από αερο­πει­ρα­τεία (το πρώ­το αερο­σκά­φος συγκρού­στη­κε με ένα άδειο Μπόινγκ 707–3J6B και μετά με ένα Μπόινγκ 757–21B)

1991 3.121 θεα­τές, η μικρό­τε­ρη προ­σέ­λευ­ση φιλά­θλων μετά τον πόλε­μο σε αγώ­να της Α’ Κατη­γο­ρί­ας της Αγγλί­ας σημειώ­νε­ται στον αγώ­να Wimbledon – Sheffield Wednesday στο Selhurst Park.

1991 Η Στέ­φι Γκραφ γίνε­ται η πρώ­τη επαγ­γελ­μα­τί­ας γυναί­κα τενί­στρια που κερ­δί­ζει 500 αγώ­νες, κερ­δί­ζο­ντας την Τσε­χο­σλο­βά­κα Petra Langgrova στο Leipzig International Tournament

1991 Πέθα­νε  ο Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης Δημή­τριος Α’

1996 Συντρι­βή Μπόινγκ 757 της Αερο­πε­ρού, με 70 νεκρούς, στις ακτές του Περού

1997 Υπο­γρά­φε­ται η “Συν­θή­κη του Άμστερ­νταμ”. Πρό­κει­ται για τη νέα συν­θή­κη-διά­δο­χο του Μάα­στριχ για την ευρω­παϊ­κή ενοποίηση.

1998 Πέθα­νε  η δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας, Λιλή Ζωγράφου.

Λιλή Ζωγρά­φου, η ασυμ­βί­βα­στη που όρθω­σε το ανά­στη­μά της σε πρέ­πει και επιταγές

2001 Χρε­ο­κο­πεί η ελβε­τι­κή αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία “Swissair”. H διοί­κη­σή της ζητά την άμε­ση χορή­γη­ση πακέ­του έκτα­κτης οικο­νο­μι­κής βοή­θειας, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί η βιω­σι­μό­τη­τα της.

2002 Ο Ντέ­μης Νικο­λα­ΐ­δης, με 26 τέρ­μα­τα, γίνε­ται ο πρώ­τος σκό­ρερ για ελλη­νι­κή ομά­δα στα Κύπελ­λα Ευρώ­πης, ξεπερ­νώ­ντας τον Δημή­τρη Σαρα­βά­κο (24 τέρ­μα­τα) με το γκολ που πετυ­χαί­νει στο ΑΕΚ- Ρεάλ Μαδρί­της (3–3) για τους ομί­λους του Champions League.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο