Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου -

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

490 π.Χ. Οι Πέρ­σες εισβά­λουν στην Ελλά­δα και οι Αθη­ναί­οι προ του κιν­δύ­νου στέλ­νουν το Φει­διπ­πί­δη στη Σπάρ­τη να ζητή­σει βοήθεια.

44 π.Χ. Η Κλε­ο­πά­τρα Ζ΄ της Αιγύ­πτου ανα­κη­ρύσ­σει το γιο της Πτο­λε­μαίο ΙΕ΄ Και­σα­ρί­ω­να συμ­βα­σι­λέα της Αιγύπτου.

44 π.Χ.  Ο Μάρ­κος Τύλ­λιος Κικέ­ρων εξα­πο­λύ­ει τον πρώ­το του Φιλιπ­πι­κό λόγο ενα­ντί­ον του Μάρ­κου Αντώνιου.

31 π.Χ. Ναυ­μα­χία του Ακτί­ου, μετα­ξύ του Οκτα­βια­νού και της συμ­μα­χί­ας Μάρ­κου Αντω­νί­ου και Κλε­ο­πά­τρας. Ο Οκτα­βια­νός ανα­δει­κνύ­ε­ται νικη­τής και λίγο αργό­τε­ρα ανα­λαμ­βά­νει αυτο­κρά­το­ρας της Ρώμης.

406 Γεν­νή­θη­κε Αττί­λας, βασι­λιάς των Ούννων

1666 Μεγά­λη πυρ­κα­γιά στο Λον­δί­νο που θα διαρ­κέ­σει τρεις ημέ­ρες θα κατα­στρέ­φει 10.000 κτί­ρια, μετα­ξύ των οποί­ων και τον Καθε­δρι­κό Ναό του Αγί­ου Παύλου.

1752 Η Βρε­τα­νία υιο­θε­τεί το Γρη­γο­ρια­νό Ημε­ρο­λό­γιο περί­που δυο αιώ­νες μετά την υπό­λοι­πη Δυτι­κή Ευρώπη.

1843 Η πτω­χευ­μέ­νη Ελλά­δα ανα­γκά­ζε­ται να υπο­γρά­ψει το «μνη­μό­νιο», που συντάσ­σουν οι τρεις πρε­σβευ­τές των Μεγά­λων Δυνά­με­ων για τα οικο­νο­μι­κά του κρά­τους. Την επό­με­νη ημέ­ρα θα ξεσπά­σει η Επα­νά­στα­ση της 3ης Σεπτεμβρίου.

1872 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στη Χάγη το 5ο Συνέ­δριο της Α’ Διε­θνούς (2–7/9/1872), που χαρα­κτη­ρί­στη­κε από τη σφο­δρή σύγκρου­ση σοσια­λι­στών (Κ. Μαρξ) και αναρ­χι­κών (Μ. Μπα­κού­νιν) και το οποίο έλη­ξε με νίκη των σοσια­λι­στών και την απο­βο­λή του Μπα­κού­νιν από τη Διεθνή.
Ως συνέ­πεια, οι αναρ­χι­κοί ανα­κή­ρυ­ξαν το συνέ­δριο άκυ­ρο και προ­χώ­ρη­σαν στη σύγκλη­ση χωρι­στού συνε­δρί­ου λίγες μέρες αργό­τε­ρα στο Σεν Ιμιέρ (902.gr.)

1882 Για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία, ο φωτο­γρά­φος William Nicholson Jennings ‑στη Φιλα­δέλ­φεια, κατα­φέρ­νει να φωτο­γρα­φί­σει κεραυνούς.

1885 - Στο Rock Springs, Wyoming, 150 λευ­κοί ανθρα­κω­ρύ­χοι επι­τί­θε­νται στους Κινέ­ζους συνα­δέλ­φους τους, σκο­τώ­νο­ντας 28, τραυ­μα­τί­ζο­ντας 15 και ανα­γκά­ζο­ντας αρκε­τές εκα­το­ντά­δες έξω από την πόλη.
Η σφα­γή του Rock Springs, ήταν το απο­τέ­λε­σμα των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων του αμε­ρι­κά­νι­κου κρά­τους να πλη­ρώ­νει Κινέ­ζους ανθρα­κω­ρύ­χους λιγό­τε­ρο από τους λευ­κούς, με απο­τέ­λε­σμα ‑σας θυμί­ζει τίπο­τε; να προ­σλαμ­βά­νο­νται περισ­σό­τε­ροι Κινέζοι.
Έκα­ψαν και 75 κινε­ζι­κά σπί­τια, προ­κα­λώ­ντας ζημιές περί­που 150.000$ (που αντι­στοι­χούν σε 3,9 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια σήμερα).
Ο νόμος περί απο­κλει­σμού των Κινέ­ζων του 1882 απα­γό­ρευ­σε την είσο­δό τους για τα επό­με­να δέκα χρό­νια, αλλά λίγο πριν, χιλιά­δες μετα­νά­στες έφτα­σαν στη “γη της επαγγελίας”

1877 Πέθα­νε ο ναύ­αρ­χος και πρω­θυ­πουρ­γός Κων­στα­ντί­νος Κανάρης

1878 Γεν­νή­θη­κε ο Ίων Δρα­γού­μης, Έλλη­νας πολι­τι­κός και διπλω­μά­της, από τους βασι­κούς εκφρα­στές του ελλη­νι­κού εθνι­κι­σμού και της «Μεγά­λης Ιδέ­ας». (Θαν. 31/7/1920)

dragoumis

1901 Γεν­νή­θη­κε ο σημα­ντι­κός υπερ­ρε­α­λι­στής ποι­η­τής Ανδρέ­ας Εμπειρίκος

empeirikos

1901 Ο Θεό­δω­ρος Ρού­σβελτ, αντι­πρό­ε­δρος τότε των ΗΠΑ, ανα­φέ­ρει τη διά­ση­μη φρά­ση «speak softly and carry a big stick» (μιλά­τε  γλυ­κά έχο­ντας έτοι­μο το ραβδί) στην κρα­τι­κή έκθε­ση της Μινεσότα.
Η φρά­ση απο­τέ­λε­σε τη βάση της διπλω­μα­τί­ας του big stick (μεγά­λου ‑μακριού μπα­στου­νιού) που είχε πέντε στοι­χεία ‑με πρώ­το «σοβα­ρή στρα­τιω­τι­κή ικα­νό­τη­τα που θα ανά­γκα­ζε τον αντί­πα­λο να δώσει τη δέου­σα προ­σο­χή» (τότε αυτό σήμαι­νε ναυ­τι­κό παγκό­σμιας κλάσης).
Τα υπό­λοι­πα ήταν η “δικαιο­σύ­νη” απέ­να­ντι σε άλλα έθνη (sic!), όχι στις μπλό­φες, χτυ­πά­με μόνο όταν είμα­στε προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι να δώσου­με σκλη­ρό χτύ­πη­μα και τέλος προ­θυ­μία να δοθεί στον αντί­πα­λο δυνα­τό­τη­τα να σώσει τα προσχήματα.

1910 Πέθα­νε  ο Γάλ­λος ζωγρά­φος Ερίκ Ρουσό

1918 Η Παν­ρω­σι­κή Κεντρι­κή Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή κηρύσ­σει τη Σοβιε­τι­κή Δημο­κρα­τία ενιαίο πολε­μι­κό στρα­τό­πε­δο. Συγκρο­τεί­ται Επα­να­στα­τι­κό Πολε­μι­κό Συμ­βού­λιο της Δημοκρατίας.

1920 Με τη νίκη της επα­νά­στα­σης στην περιο­χή ιδρύ­ε­ται η Λαϊ­κή Σοβιε­τι­κή Δημο­κρα­τία της Μπου­χά­ρας (που αργό­τε­ρα ενσω­μα­τώ­θη­κε κυρί­ως στη Σοβιε­τι­κή Σοσια­λι­στι­κή Δημο­κρα­τία του Ουζμπεκιστάν).

1923 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος μαθη­μα­τι­κός Ρενέ Τομ, θεμε­λιω­τής της θεω­ρί­ας της καταστροφής

1930 Οι Γάλ­λοι αερο­πό­ροι Κοστ και Μπε­λόντ πραγ­μα­το­ποιούν με επι­τυ­χία την πρώ­τη πτή­ση αερο­σκά­φους από το Παρί­σι μέχρι τη Νέα Υόρ­κη, που διήρ­κη­σε 37 ώρες και 18 λεπτά.

1933 Στη Γαλ­λία, κυκλο­φο­ρούν τα πρώ­τα γραμ­μά­τια του εθνι­κού λαχείου.

1935 Μια κατα­στρο­φι­κή θύελ­λα χτυ­πά το Φλό­ρι­ντα σκο­τώ­νο­ντας 423 άτομα.

1937 Πέθα­νε  ο Πιέρ ντε Κου­μπερ­ντέν, ο οποί­ος αφιέ­ρω­σε τη ζωή και την περιου­σία του στο όνει­ρο της ανα­βί­ω­σης των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων και συνέ­τα­ξε το κεί­με­νο του Ολυ­μπια­κού Όρκου. Πρό­ε­δρος της ΔΟΕ μέχρι το 1925.

1942 Στην Αίγυ­πτο, οι Βρε­τα­νοί δια­τη­ρούν τις αμυ­ντι­κές θέσεις τους στην έρη­μο, ενώ τα αερο­πλά­να τους δια­λύ­ουν τις μονά­δες του Ρόμελ.

1944 Σχη­μα­τί­ζε­ται κυβέρ­νη­ση «Εθνι­κής Ενό­τη­τας» υπό τον Γεώρ­γιο Παπαν­δρέ­ου. Σε αυτή το ΕΑΜ και η ΠΕΕΑ εκπρο­σω­πού­νται με 6 υπουρ­γούς (τους Α. Σβώ­λο – Οικο­νο­μι­κών, Γ. Ζέβγο – Γεωρ­γί­ας, Μ. Πορ­φυ­ρο­γιάν­νη – Εργα­σί­ας, Ν. Ασκού­τση – Δημο­σί­ων Έργων και Η. Τσι­ρι­μώ­κο – Εθνι­κής Οικο­νο­μί­ας) και 1 υφυ­πουρ­γό (τον Α. Αγγε­λό­που­λο – Οικο­νο­μι­κών). Η Κυβέρ­νη­ση «Εθνι­κής Ενό­τη­τας» ήταν προ­ϊ­όν της Συμ­φω­νί­ας του Λιβά­νου (Μάης 1944) και αντι­κα­τό­πτρι­ζε το πρό­βλη­μα στρα­τη­γι­κής του ΚΚΕ την περί­ο­δο της Κατο­χής και της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Ως απο­τέ­λε­σμα αυτής της στρα­τη­γι­κής, δεν αξιο­ποι­ή­θη­κε το γεγο­νός ότι ο λαός ήταν ένο­πλος, ενώ είχαν δια­μορ­φω­θεί φύτρα εξου­σί­ας (λαϊ­κή αυτο­διοί­κη­ση, δικαιο­σύ­νη, παι­δεία, κ.α.), που θα μπο­ρού­σαν αν εξε­λι­χθούν σε πυρή­νες της επα­να­στα­τι­κής δρά­σης για την καθο­λι­κή σύγκρου­ση, με στό­χο την κατά­κτη­ση της εργα­τι­κής εξουσίας.

1944 Οι δυνά­μεις κατο­χής και οι ντό­πιοι ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες συνερ­γά­τες τους δολο­φο­νούν 149 κατοί­κους του Χορ­τιά­τη Θεσ­σα­λο­νί­κης (Ολο­καύ­τω­μα Χορτιάτη).

xortiatis

1945 Υπο­γρά­φε­ται πάνω στο αμε­ρι­κα­νι­κό θωρη­κτό «Μισού­ρι», που ναυ­λο­χού­σε στον κόλ­πο του Τόκιο, η πρά­ξη για την άνευ όρων συν­θη­κο­λό­γη­ση της Ιαπω­νί­ας. Με την υπο­γρα­φή της πρά­ξης αυτής ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Άπω Ανα­το­λή και στη λεκά­νη του Ειρη­νι­κού Ωκε­α­νού σημα­το­δο­τώ­ντας τη λήξη του Β΄ Παγκό­σμιου Πολέμου

telos pagkosmiou polemou

1945 Το Βιετ­νάμ ανα­κη­ρύσ­σε­ται Λαο­κρα­τι­κή Δημο­κρα­τία, με πρώ­το Πρό­ε­δρο τον κομ­μου­νι­στή ηγέ­τη Χο Τσι Μινχ.

1958 - Αερο­σκά­φος Lockheed C‑130 Hercules της Αμε­ρι­κα­νι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας καταρ­ρί­πτε­ται από κατα­διω­κτι­κά πάνω από το Γερε­βάν στην Αρμε­νία όταν, κατά τη διάρ­κεια απο­στο­λής, εισέρ­χε­ται στον σοβιε­τι­κό ενα­έ­ριο χώρο. Όλα τα μέλη του πλη­ρώ­μα­τος σκοτώνονται.

1960 Τρεις βαρυ­ποι­νί­τες εκτε­λού­νται στην Κέρ­κυ­ρα, έχο­ντας κατα­δι­κα­σθεί στην εσχά­τη των ποι­νών. Πρό­κει­ται για τους Δημή­τριο Γκου­βού­ση (22 ετών), Χαρί­λαο Κου­στέ­νη (38 ετών) και Ιωάν­νη Νικο­λα­κό­που­λο. Ο Γκου­βού­σης και ο Νικο­λα­κό­που­λος είχαν σκο­τώ­σει τις συζύ­γους τους, ενώ ο Κου­στέ­νης είχε κατα­δι­κα­σθεί για ληστεία μετά φόνου.

1962 Στο Ιράν, περί­που 20.000 είναι οι νεκροί στο χει­ρό­τε­ρο σει­σμό που έπλη­ξε τη χώρα.

1966 Ο Χρή­στος Παπα­νι­κο­λά­ου κερ­δί­ζει το αργυ­ρό μετάλ­λιο στο επί κοντώ στους Πανευ­ρω­παϊ­κούς της Βου­δα­πέ­στης με 5.05 πίσω από τον Ανα­το­λι­κο­γερ­μα­νό Βόλφ­γκανγκ Νορ­ντ­γουινγκ (5.10), μεγά­λο του αντί­πα­λο σε όλες τις μετα­ξύ τους αναμετρήσεις.

1969 Πέθα­νε ο Χο Τσι Μινχ (ψευ­δώ­νυ­μο του Νγκου­έν Τατ Τχαν). Επι­φα­νής προ­σω­πι­κό­τη­τα του Βιετ­να­μέ­ζι­κου και του διε­θνούς κομ­μου­νι­στι­κού κινήματος.

ho ci minxΝτιέν Μπιέν Φου – Βατερλό του ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας

1970 — Η NASA ανα­κοι­νώ­νει την ακύ­ρω­ση δύο απο­στο­λών Απόλ­λων στη Σελήνη

1970 Έκρη­ξη βόμ­βας σημειώ­νε­ται έξω από την αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία στην Αθή­να. Νεκροί και οι δύο δράστες.

1972 Ο Σταύ­ρος Τζιωρ­τζής τερ­μα­τί­ζει έκτος στα 400μ εμπό­δια με 49.7 στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Μονάχο.

1973 Πέθα­νε ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τζ.Ρ.Ρ. Τόλ­κιν, γνω­στός για το έργο του “Ο Αρχο­ντας των Δαχτυλιδιών”

1978 Ο Γκρά­χαμ Σάλ­μον καταρ­ρί­πτει το παγκό­σμιο ρεκόρ τυφλών στα 100μ σε μίτινγκ στη Σκοτία.

1980 Οι Ιτα­λοί δημο­σιο­γρά­φοι Italo Toni και Graziella De Palo εξα­φα­νί­ζο­νται στη Βηρυτό.

1982 Ανα­κα­λύ­πτε­ται, σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις του καθη­γη­τή Μανό­λη Ανδρό­νι­κου, το θέα­τρο, όπου δολο­φο­νή­θη­κε ο Φίλιπ­πος Β’ (336 π.Χ.) στις Αιγές.

1992 Στη Νικα­ρά­γουα, 100 είναι οι νεκροί από το παλιρ­ροϊ­κό κύμα που προ­κά­λε­σε ισχυ­ρός σει­σμός 7,2 Ρίχτερ.

1993 Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται 41 πυρ­κα­γιές στην Ελλάδα.

1994 Σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης κηρύσ­σε­ται ο νομός Φλώ­ρι­νας και τίθε­ται σε μερι­κή εφαρ­μο­γή το σχέ­διο “Ξενο­κρά­της”, μετά τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό μεγέ­θους 5,9 Ρίχτερ.

1995 Στη Βοσ­νία, το πυρο­βο­λι­κό του ΟΗΕ βάλ­λει ενα­ντί­ον των Σέρ­βων στο Σαράγιεβο.

1996 Στις Φιλιπ­πί­νες, κυβέρ­νη­ση και μου­σουλ­μά­νοι αντάρ­τες υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία εκε­χει­ρί­ας, τερ­μα­τί­ζο­ντας τον πόλε­μο που διήρ­κε­σε 24 χρό­νια και είχε 125.000 θύματα.

1998 Συντρι­βή αερο­σκά­φους McDonnell Douglas MD-11 της ελβε­τι­κής εται­ρεί­ας «Swiss Air» στον Ατλα­ντι­κό Ωκε­α­νό κοντά στο Πέγκις Κόουβ: σκο­τώ­νο­νται και οι 229 επιβαίνοντες.

1999 Διε­ξά­γε­ται φιλι­κός αγώ­νας στην Τού­μπα μετα­ξύ του ΠΑΟΚ και της Γαλα­τα­σα­ράι σε συμπα­ρά­στα­ση των πλη­γέ­ντων από τον σει­σμό στην Τουρκία.

2001 Πέθα­νε  ο Νοτιο­α­φρι­κα­νός καρ­διο­χει­ρουρ­γός Κρι­στιάν Μπάρ­ναρντ, ο οποί­ος πραγ­μα­το­ποί­η­σε την πρώ­τη μετα­μό­σχευ­ση καρ­διάς στον κόσμο.

2004 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Ελέ­νη Ζαφειρίου

zafeiriou

2014 Πέθα­νε ο τρα­γου­δο­ποιός Αντώ­νης Βαρ­δής  (Γεν. 7/8/1948)

Αντώνης Βαρδής άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική δισκογραφία2019 Το τουρ­κι­κό κεφά­λαιο επα­να­φέ­ρει αξιώ­σεις για τη «Γαλά­ζια Πατρίδα»
Στη διάρ­κεια τελε­τής ορκω­μο­σί­ας στο πανε­πι­στή­μιο Εθνι­κής Άμυ­νας, στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, ο Πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας εμφα­νί­στη­κε με χάρ­τη της τουρ­κι­κής «Γαλά­ζιας Πατρί­δας» (με τουρ­κι­κές διεκ­δι­κή­σεις συνο­λι­κής έκτα­σης 462.000 τετρα­γω­νι­κών χιλιό­με­τρων, στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή), ως τμή­μα της οποί­ας προ­βάλ­λε­ται θάλασ­σα που σχε­δόν «ακου­μπά­ει» τις ακτές της ανα­το­λι­κής Κρή­της, όλα τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, τα Δωδε­κά­νη­σα, ακό­μα και νησιά των Κυκλάδων.

2020 ΚΚΕ: Τη σύγκλη­ση της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας Φιλί­ας με την Κού­βα, προ­κει­μέ­νου να συζη­τή­σει και να στη­ρί­ξει το αίτη­μα απο­νο­μής του φετι­νού Βρα­βεί­ου Νόμπελ Ειρή­νης στη Διε­θνή Δύνα­μη Εξει­δι­κευ­μέ­νων Ιατρών σε Φυσι­κές Κατα­στρο­φές και Σοβα­ρές Επι­δη­μί­ες «Χέν­ρι Ριβ», για τις υπη­ρε­σί­ες που με αυτα­πάρ­νη­ση προ­σέ­φε­ρε στη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας σε χιλιά­δες ανθρώ­πους ανά τον κόσμο, ζήτη­σε ο γραμ­μα­τέ­ας της Ομά­δας, βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γ. Γκιό­κας, με επι­στο­λή του προς τον πρό­ε­δρο, τον αντι­πρό­ε­δρο και τα μέλη της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας Φιλί­ας με την Κούβα.

2020 Πυρε­τώ­δεις προ­ε­τοι­μα­σί­ες του ΚΚΕ  στη Μακρό­νη­σο, για την απο­κά­λυ­ψη του Μνη­μεί­ου που φιλο­τε­χνή­θη­κε μετά τον πανελ­λα­δι­κό καλ­λι­τε­χνι­κό διαγωνισμό.
Όλα πρέ­πει να είναι έτοι­μα πριν την Κυρια­κή 6 Σεπτέμ­βρη, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η εκδή­λω­ση της ΚΕ.
Μια εκδή­λω­ση τιμής για τις χιλιά­δες μελών και οπα­δών του ΚΚΕ, τους χιλιά­δες αγω­νι­στές της Εθνι­κής Αντί­στα­σης που εξο­ρί­στη­καν στο ξερο­νή­σι και κρά­τη­σαν ψηλά τη σημαία του αγώ­να για την κοι­νω­νι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση από τα δεσμά της ταξι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης, όπου θα μιλή­σει ο ΓΓ τ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και θα ακο­λου­θή­σει συναυ­λία με τα έργα του Θάνου Μικρού­τσι­κου «Καντά­τα για τη Μακρό­νη­σο», σε ποί­η­ση του Γιάν­νη Ρίτσου, και «Σπου­δή σε ποι­ή­μα­τα του Βλα­δί­μη­ρου Μαγιακόβσκη».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο