Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 2 Φεβρουαρίου

1853 Γεν­νιέ­ται ο σατι­ρι­κός ποι­η­τής Γεώρ­γιος Σου­ρής.

Γιώρ­γος Σουρής

1880 Τοπο­θε­τεί­ται στην Ιντιά­να των ΗΠΑ ο πρώ­τος ηλε­κτρι­κός φανοστάτης.

1882 Γεν­νιέ­ται στο Δου­βλί­νο ο Ιρλαν­δός συγ­γρα­φέ­ας του “Οδυσ­σέα” και των “Δου­βλι­νέ­ζων” Τζέιμς Τζόις. Πεθαί­νει το 1941 σε ηλι­κία 59 ετών.

1925 Με επι­κε­φα­λής το ΚΚΕ, τις Ενώ­σεις των Παλαιών Πολε­μι­στών και το Εργα­τι­κό Κέντρο, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στα Τρί­κα­λα το μεγα­λύ­τε­ρο συλ­λα­λη­τή­ριο μετά τον πόλε­μο, με κύριο αίτη­μα την απαλ­λο­τρί­ω­ση και ανα­δια­νο­μή της γης. Η αγρο­τιά ενώ­θη­κε με την εργα­τιά και μαζί κατευ­θύν­θη­καν προς τη Νομαρ­χία προ­κει­μέ­νου να επι­δώ­σουν ψήφι­σμα με τα αιτή­μα­τά τους.

Οι Αρχές απά­ντη­σαν με σφαί­ρες. Χωρο­φυ­λα­κή και στρα­τός άνοι­ξαν πυρ, με απο­τέ­λε­σμα 4 εργά­τες και 2 αγρό­τες να πέσουν νεκροί. Δεκά­δες ήταν οι τραυ­μα­τί­ες. Ο αγα­να­κτι­σμέ­νος λαός αντε­πι­τέ­θη­κε και τελι­κά κατέ­λα­βε τη Νομαρ­χία. Ακο­λού­θη­σε ένα άγριο κύμα τρο­μο­κρα­τί­ας και διώ­ξε­ων. 27 αγω­νι­στές παρα­πέμ­φθη­καν στο στρα­το­δι­κείο της Λάρι­σας, όπου 13 εξ αυτών κατα­δι­κά­στη­καν συνο­λι­κά σε 62 χρό­νια φυλά­κι­ση. (902.gr)

1940 Ο Φρανκ Σινά­τρα κάνει το ντε­μπού­το του ως τρα­γου­δι­στής στην Ινδια­νά­πο­λη των ΗΠΑ.

1943 Παρα­δί­δε­ται στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό το τελευ­ταίο οχυ­ρό των Γερ­μα­νών στο Στά­λιν­γκραν, στην ΕΣΣΔ, τερ­μα­τί­ζο­ντας μία από τις πιο καθο­ρι­στι­κές μάχες του Β Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, που κρά­τη­σε 140 μέρες. Οι Γερ­μα­νοί στρα­τιώ­τες παρα­δί­δο­νται παρά τη δήλω­ση του Χίτλερ: “Η παρά­δο­ση απο­κλεί­ε­ται. Το στρά­τευ­μα θα αμυν­θεί μέχρι τέλους”.

Η νίκη των Σοβιε­τι­κών στο Στά­λιν­γκραντ σημα­το­δό­τη­σε την αλλα­γή στο ρου του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου και έγι­νε σύμ­βο­λο της ανω­τε­ρό­τη­τας του σοσια­λι­στι­κού συστή­μα­τος ένα­ντι του ιμπε­ρια­λι­σμού, καθώς και της γενι­κό­τε­ρης πάλης κατά του φασισμού.

Ουρα­νός, ποί­η­μα για τη μάχη του Στάλινγκραντ

1945 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη της Βάρ­κι­ζας, με την οποία οι μαχη­τές του ΕΑΜ παρα­δί­δουν τα όπλα τους.

Σκό­τω­σε τη Βάρ­κι­ζα που κρύ­βεις μέσα σου

1947 Μία φωτει­νή επι­γρα­φή με το σύν­θη­μα «Να φύγουν οι Άγγλοι» αναρ­τά­ται στην Ακρό­πο­λη. Οι δρά­στες συλ­λαμ­βά­νο­νται και η αστυ­νο­μία ανα­κοι­νώ­νει ότι πίσω από το εγχεί­ρη­μα κρύ­βε­ται κομ­μου­νι­στι­κός δάκτυ­λος. Όντως, ήταν το απο­τέ­λε­σμα μιας παρά­τολ­μης επι­χεί­ρη­σης, που οργα­νώ­θη­κε από το ΚΚΕ και ανα­πτέ­ρω­σε το φρό­νη­μα του λαού.

1950 πεθαί­νει ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­θε­ο­δω­ρής, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους μαθη­μα­τι­κούς παγκο­σμί­ως. [γεν. 13/9/1873]

1957 Η 7η Ολο­μέ­λεια του παρά­νο­μου ΚΚΕ δια­γρά­φει το Νίκο Ζαχα­ριά­δη.

Νίκος Ζαχα­ριά­δης: Ο κομ­μου­νι­στής, σύντρο­φος στη ζωή και στον αγώ­να (A΄ Μέρος)

1970 Πεθαί­νει ο Μπέρ­τραντ Ράσελ, Άγγλος νομπε­λί­στας μαθη­μα­τι­κός, φιλό­σο­φος και κοι­νω­νιο­λό­γος, που φυλα­κί­στη­κε δυο φορές επει­δή ηγή­θη­κε στον αγώ­να για τον πυρη­νι­κό αφο­πλι­σμό και αφιε­ρώ­θη­κε στην ανά­πτυ­ξη του φιλει­ρη­νι­κού κινήματος.

1988 πεθαί­νει ο τρα­γου­δι­στής Πάνος Γαβαλάς.

1996 πεθαί­νει στις ΗΠΑ ο διά­ση­μος ηθο­ποιός, χορευ­τής και χορο­γρά­φος Τζιν Κέλι, σε ηλι­κία 83 ετών, μετά από αλλε­πάλ­λη­λα καρ­δια­κά επεισόδια.

1998 Αγρο­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις. Στο χορό των κινη­το­ποι­ή­σε­ων μπαί­νουν σχε­δόν όλοι οι αγρό­τες της χώρας, άλλοι με συμ­βο­λι­κούς απο­κλει­σμούς υπουρ­γεί­ων, άλλοι με απο­κλει­σμούς εθνι­κών οδών και λιμα­νιών. Εκα­το­ντά­δες τρα­κτέρ είναι παρα­ταγ­μέ­να εκα­τέ­ρω­θεν της εθνι­κής οδού στην περιο­χή της Λάρι­σας, την ώρα που ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Δημή­τρης Ρέπ­πας απο­κλεί­ει το ενδε­χό­με­νο συνά­ντη­σης των αγρο­τών με τον πρω­θυ­πουρ­γό Κώστα Σημί­τη, παρα­πέ­μπο­ντάς τους στον υπουρ­γό Γεωρ­γί­ας και το Συμ­βού­λιο Αγρο­τι­κής Πολιτικής.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο