Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 20 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 👀 20 Απριλίου __
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1453 Ο Έλλη­νας πλοί­αρ­χος Φλα­ντα­νελ­λάς, δια­σπώ­ντας τον οθω­μα­νι­κό απο­κλει­σμό, εισέρ­χε­ται στον Κερά­τιο κόλ­πο και κατα­φέρ­νει να εφο­διά­σει την πολιορ­κού­με­νη Κωνσταντινούπολη.

1799 Ο Γάλ­λος αυτο­κρά­το­ρας, Ναπο­λέ­ων Β’ υπο­γρά­φει ένα διά­ταγ­μα, σύμ­φω­να με το οποίο η Ιερου­σα­λήμ είναι η πρω­τεύ­ου­σα των Εβραίων

1841 Κυκλο­φο­ρεί το βιβλίο του Έντ­γκαρ Άλαν Πόε «Οι Φόνοι της Οδού Μοργκ», που θεω­ρεί­ται το πρώ­το αστυ­νο­μι­κό μυθι­στό­ρη­μα στην ιστο­ρία της λογοτεχνίας.

1862 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η πρώ­τη δοκι­μή παστε­ρί­ω­σης φρέ­σκου γάλα­κτος από τους Γάλ­λους επι­στή­μο­νες, Λουί Παστέρ και Κλοντ Μπερνάρ.

1889 Γεν­νή­θη­κε ο δικτά­το­ρας της Ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας, Αδόλ­φος Χίτλερ

1893 Γεν­νή­θη­κε ο ισπα­νός ζωγρά­φος και γλύ­πτης, Χουάν Μιρό

1902 Ο Πιερ Κιου­ρί και η Μαρία Κιου­ρί ανα­κα­λύ­πτουν το στοι­χείο ράδιο.

1913 Η διά­ση­μη αμε­ρι­κα­νί­δα χορεύ­τρια Ισι­δώ­ρα Ντάν­καν, πλη­ρο­φο­ρεί­ται τον τρα­γι­κό θάνα­το των παι­διών της σε αυτο­κι­νη­τι­στι­κό δυστύ­χη­μα και αμέ­σως ανα­κοι­νώ­νει ότι ανα­στέλ­λει επ’ αόρι­στον όλες τις εμφα­νί­σεις της.

1913 Γεν­νή­θη­κε ο Μίμης Φωτό­που­λος, Έλλη­νας ηθο­ποιός. (Θαν. 29/10/1986)

fotopoulos

1914 Η σφα­γή του Λάντλο­ου. Η Εθνι­κή Φρου­ρά της Πολι­τεί­ας του Κολο­ρά­ντο ανοί­γει πυρ κατά απερ­γών ανθρα­κω­ρύ­χων στην πόλη Λάντλο­ου, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 16 άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους και ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής συν­δι­κα­λι­στής, Λού­ης Τίκας.

landloou

1916 Αρχί­ζει η επα­νά­στα­ση των Ιρλαν­δών κατά της Αγγλί­ας, που θα οδη­γή­σει στο καθε­στώς της ανε­ξάρ­τη­της κτή­σης (1921). Από το 1937 η Ιρλαν­δία έγι­νε ανε­ξάρ­τη­τη Δημο­κρα­τία με το όνο­μα «Έιρε».

1920 Εναρ­ξη των 7ων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων της Αμβέρ­σας (οι 6οι δεν έγι­ναν ποτέ λόγω πολέ­μου). Πρώ­τη εμφά­νι­ση της σημαί­ας με τους 5 ολυ­μπια­κούς κύκλους και πρώ­τη απαγ­γε­λία του Ολυ­μπια­κού Ύμνου. Μελα­νό σημείο ο απο­κλει­σμός των κρα­τών, που ηττή­θη­καν στον πόλε­μο (Γερ­μα­νία, Αυστρία, Ουγ­γα­ρία, Βουλ­γα­ρία), αφού το πνεύ­μα των αγώ­νων δεν θέλει τη διά­κρι­ση λόγω πολι­τι­κών διαφορών.

“Και να που φτά­σα­με εδώ _Χωρίς αποσκευές”

1922 Γεν­νιέ­ται ο ποι­η­τής Τάσος Λει­βα­δί­της. Μαζί με άλλους της γενιάς του, άφη­σε τα πρώ­τα του γρα­πτά ίχνη, πάνω στους τοί­χους της αδού­λω­της πολι­τεί­ας, γρά­φο­ντας συν­θή­μα­τα, παλεύ­ο­ντας μέσα από τις γραμ­μές της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Την τετρα­ε­τία 1948 — 1952, εξο­ρί­στη­κε για τις πολι­τι­κές του ιδέ­ες στον Μού­δρο, στον Αϊ — Στρά­τη και τη Μακρόνησο.

livaditis

Ποί­η­μα του Τάσου Λει­βα­δί­τη για τον Φιντέλ Κάστρο: «Ο άρτος της οργής»

1925 Εγκαι­νιά­ζε­ται ο ιππό­δρο­μος του Φαλη­ρι­κού Δέλ­τα και ξεκι­νά το στοί­χη­μα στις ιππο­δρο­μια­κές κούρσες

1941 Υπο­γρά­φε­ται στο Βοτο­νό­σι Μετσό­βου το πρω­τό­κολ­λο συν­θη­κο­λό­γη­σης του ελλη­νι­κού στρα­τού ανά­με­σα στον υπο­στρά­τη­γο Τσο­λά­κο­γλου, διοι­κη­τή του ΤΣΔΜ (Τομέ­ας Στρα­τιάς Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας) και τον ταξί­αρ­χο Ντί­τριχ των γερ­μα­νι­κών δυνά­με­ων εισβολής

1944 Δυνά­μεις του ΕΛΑΣ εκμη­δε­νί­ζουν επί­λε­κτο χιτλε­ρι­κό τάγ­μα σε μάχη που δόθη­κε κοντά στο χωριό Γλόγοβα.

goglova

1949 Συνέρ­χε­ται στο Παρί­σι το πρώ­το Παγκό­σμιο Συνέ­δριο των Οπα­δών της Ειρή­νης. Μετα­ξύ άλλων, το Συνέ­δριο υιο­θε­τεί το «περι­στέ­ρι» του κομ­μου­νι­στή καλ­λι­τέ­χνη Π. Πικά­σο ως σύμ­βο­λο των απα­ντα­χού κινη­μά­των της Ειρήνης.

1959 Πέθα­νε ο γλωσ­σο­λό­γος καθη­γη­τής και υπέρ­μα­χος της καθιέ­ρω­σης της δημο­τι­κής, Μανώ­λης Τριανταφυλλίδης

1963 Το δικτα­το­ρι­κό καθε­στώς του Φράν­κο εκτε­λεί τον Χου­λιάν Γκρι­μά­ου, μέλος της ΚΕ του ΚΚ Ισπανίας

1963 Δια­δή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Λον­δί­νο για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων στην Ελλά­δα. Η Μπέ­τυ Αμπα­τιέ­λου δια­μαρ­τύ­ρε­ται έντο­να στη βασί­λισ­σα Φρει­δε­ρί­κη έξω από το ξενο­δο­χείο «Κλά­ριτζ»

1967 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται μυστι­κή σύσκε­ψη στρα­τη­γών, κατά την οποία ο αρχη­γός του ΓΕΣ Γρ. Σπα­ντι­δά­κης ειση­γεί­ται τη διε­νέρ­γεια πραξικοπήματος

1979  Στην Αίγυ­πτο, ο Ανουάρ Σαντάτ, σε δημο­ψή­φι­σμα, που γίνε­ται για να κρι­θεί από το λαό η απο­δο­χή ή όχι της συμ­φω­νί­ας ειρή­νευ­σης με το Ισρα­ήλ, πετυ­χαί­νει σαρω­τι­κή νίκη.

1999 13 μαθη­τές σκο­τώ­νο­νται στο Λύκειο Κόλου­μπαϊν των ΗΠΑ, όταν δύο συμ­μα­θη­τές τους ανοί­γουν πυρ με αυτό­μα­τα και χειροβομβίδες.

1999 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός, Νίκος Ρίζος

rizos 1

2000 O Πανα­θη­ναϊ­κός νικά στον τελι­κό της Ευρω­λί­γκα τη Μακά­μπι με 73–67 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και στέ­φε­ται για δεύ­τε­ρη φορά πρω­τα­θλη­τής Ευρώπης.

2016 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Γιάν­νης Βόγλης

voglis

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο