Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 20 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 20 Αυγούστου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1561 γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός συν­θέ­της Τζά­κο­πο Πέρι, ο οποί­ος από πολ­λούς θεω­ρεί­ται ο εφευ­ρέ­της της όπερας

1741 Ο Δανός εξε­ρευ­νη­τής Βίτους Μπέ­ρινγκ γίνε­ται ο πρώ­τος Ευρω­παί­ος που προ­σεγ­γί­ζει την Αλά­σκα, δίνο­ντας το όνο­μά του στον Βερίγ­γειο Πορ­θμό (μετα­ξύ Αλά­σκας και Σιβηρίας).

1779  Γεν­νή­θη­κε  ένας από τους πατέ­ρες της σύγ­χρο­νης χημεί­ας, ο Σου­η­δός Τζονς Τζά­κομπ Μπερζέλιους

1795 Γεν­νιέ­ται ο Φιλι­κός επα­να­στά­της του 1821 Νικό­λα­ος Κασομούλης.

1824  Εκδί­δε­ται η πρώ­τη εφη­με­ρί­δα στην Αθή­να, η “Εφη­με­ρίς των Αθηνών”.

1858  Ο Κάρο­λος Δαρ­βί­νος δημο­σιεύ­ει για πρώ­τη φορά τη θεω­ρία της εξέ­λι­ξης μέσω της φυσι­κής επι­λο­γής. Παράλ­λη­λα δημο­σιεύ­ε­ται και η παρό­μοια θεω­ρία του Άλφρεντ Ράσελ Γουάλας.

1882 Κάνει πρε­μιέ­ρα στη Μόσχα η Ουβερ­τού­ρα 1812 του Πιότρ Τσαϊκόφσκι.

1897 Ο άγγλος για­τρός Ρόναλντ Ρος ανα­κα­λύ­πτει ότι η ελο­νο­σία προ­έρ­χε­ται από τα κου­νού­πια. Θα τιμη­θεί με βρα­βείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει «σερ». Η 20η Αυγού­στου γιορ­τά­ζε­ται ως Παγκό­σμια Ημέ­ρα κατά των Κουνουπιών.

1910 Ξεσπά­ει μεγά­λη φωτιά στη βορειο­α­να­το­λι­κή Ουά­σινγ­κτον, το βόρειο Αϊντά­χο και τη δυτι­κή Μοντά­να, καί­γο­ντας ~3.000.000 στρέμματα

1915 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός για­τρός Πολ Έρλιχ, που το 1908 βρα­βεύ­τη­κε με το Νόμπελ Ιατρικής.

1922 Στο Παρί­σι γίνο­νται οι πρώ­τοι αγώ­νες στί­βου γυναι­κών στους οποί­ους μετέ­χουν γυναί­κες από όλο τον κόσμο. Περί­που 20.000 θεα­τές παρα­κο­λου­θούν τους αγώνες.

1937 Δολο­φο­νεί­ται στην Ακρο­ναυ­πλία ο κομ­μου­νι­στής δάσκα­λος Π. Σταυρίδης.

1940 Ξεκι­νά η επί­θε­ση της 8ης εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κής στρα­τιάς (Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Κίνας) ενα­ντί­ον των κατο­χι­κών στρα­τευ­μά­των του ιαπω­νι­κού ιμπεριαλισμού.
Η μάχη (που έμει­νε γνω­στή και ως «μάχη των 100 συνταγ­μά­των») έλη­ξε στις 5 Δεκεμ­βρί­ου με νίκη των Κινέ­ζων κομμουνιστών.

1940 Ο εξό­ρι­στος στο Μεξι­κό Λέων Τρό­τσκι τραυ­μα­τί­ζε­ται θανά­σι­μα με ορει­βα­τι­κή αξί­να από τον Ραμόν Μερ­κα­ντέρ. Πεθαί­νει την επό­με­νη ημέρα.

1941  Γεν­νή­θη­κε  ο πρώ­ην Πρό­ε­δρος της Γιου­γκο­σλα­βί­ας Σλό­μπο­νταν Μιλόσεβιτς

1942 Ο Γκλεν Σίμποργκ και ομά­δα χημι­κών απο­μο­νώ­νουν για πρώ­τη φορά το πλουτώνιο.

1942 Την περί­ο­δο του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου απα­γο­ρεύ­ο­νται οι προ­βο­λείς στις πρε­μιέ­ρες του Χόλυ­γουντ, για να μη γίνε­ται η πόλη στό­χος των βομβαρδιστικών.

1944  Γεν­νή­θη­κε  ο Ρατζίβ Γκά­ντι, πρω­θυ­πουρ­γός της Ινδί­ας (1984 — 1989)

1944 Αρχί­ζουν οι επι­θε­τι­κές επι­χει­ρή­σεις του σοβιε­τι­κού στρα­τού στη Ρου­μα­νία, η οποία κατέ­λη­ξε με την συντρι­βή της Γερ­μα­νι­κής Στρα­τιάς της Νότιας Ουκρανίας.

1948  Γεν­νή­θη­κε  ο Ρόμπερτ Πλαντ, η φωνή των “Led Zeppelin”.

1948 Λήγει η μεγα­λύ­τε­ρη έως τότε εκστρα­τεία του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού κατά των δυνά­με­ων του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας στη Βόρεια Πίν­δο («Σχέ­διο Κορω­νίς»), με 6 μεραρ­χί­ες πεζι­κού, 2 μοί­ρες ΛΟΚ και 8 λόχους πολυ­βό­λων, πυρο­βο­λι­κό και αερο­πο­ρία. Στό­χος τους, το χτύ­πη­μα και η εξό­ντω­ση του κύριου όγκου των δυνά­με­ων του ΔΣΕ που βρί­σκο­νταν στο Γράμ­μο. Οι μάχες που διήρ­κε­σαν σχε­δόν 70 μέρες έλη­ξαν με τον περί­φη­μο ελιγ­μό των δυνά­με­ων του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού στο Βίτσι και την απο­τυ­χία ουσια­στι­κά του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού να επι­τύ­χει τον σκο­πό του.

1949 Γεν­νή­θη­κε ο Νικό­λας Άσι­μος, έλλη­νας αντι­συμ­βα­τι­κός τρα­γου­δο­ποιός. (Θαν. 17/3/1988)

1949 Η Ουγ­γα­ρία ανα­κη­ρύσ­σε­ται Λαϊ­κή Δημοκρατία.

1950  Από το Έκτα­κτο Στρα­το­δι­κείο Αθη­νών κατα­δι­κά­ζο­νται σε θάνα­το 13 κομ­μου­νι­στές, στη δίκη της «Αυτο­ά­μυ­νας Προ­α­στί­ων», με τον ΑΝ 509/1947, Ανά­με­σά τους οι Σπύ­ρος Αντύ­πας, Γ. Μαρ­τί­νος, Καβα­λιε­ρά­τος και Παντε­λής Κιουρτσής.

1953 η Ελλά­δα προ­σφεύ­γει στον ΟΗΕ, ζητώ­ντας την αυτο­διά­θε­ση της Κύπρου.

1962 Το Savannah, το πρώ­το πυρη­νο­κί­νη­το πολι­τι­κό πλοίο στον κόσμο, ξεκι­νά­ει το παρ­θε­νι­κό του ταξίδι.

1965  Σχη­μα­τί­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση του Ηλία Τσι­ρι­μώ­κου, η οποία κατα­ψη­φί­ζε­ται μετά από 8 μέρες. Ήταν μια από τις πολ­λές εντο­λές σχη­μα­τι­σμού κυβέρ­νη­σης που έδω­σε ο Βασι­λιάς και δεν μακροη­μέ­ρευ­σαν, στη προ­σπά­θειά του να συγκρο­τή­σει κυβέρ­νη­ση με την ΕΡΕ και τους λεγό­με­νους «απο­στά­τες» της Ένω­σης Κέντρου.

1968 Στις 20 προς 21 Αυγού­στου δυνά­μεις του Συμ­φώ­νου της Βαρ­σο­βί­ας, μαζί με δυνά­μεις του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας, κατα­στέλ­λουν την αντε­πα­νά­στα­ση στην Τσε­χο­σλο­βα­κία, που βρι­σκό­ταν σε εξέ­λι­ξη πριν πολ­λούς μήνες και ήταν το απο­τέ­λε­σμα της οπορ­του­νι­στι­κής διά­βρω­σης του ΚΚ, καθώς και της δρά­σης ξένων μυστι­κών υπηρεσιών.

tsexoslovakia

1969 Επε­κτεί­νο­νται τα λιγνι­τω­ρυ­χεία στην καρ­διά της Πτολεμαΐδας.

1975 Η δια­στη­μι­κή απο­στο­λή των ΗΠΑ, Viking 1, ξεκι­νά το ταξί­δι της με προ­ο­ρι­σμό τον Άρη.

1977 Οι ΗΠΑ εκτο­ξεύ­ουν το δια­στη­μό­πλοιο Voyager 2.

1980 Ο Αυστρια­κός, Ρέιν­χολντ Μέσ­νερ, γίνε­ται ο πρώ­τος ορει­βά­της, που κατα­κτά μόνος του την κορυ­φή του Έβερεστ.

1980 Συνά­ντη­ση πραγ­μα­το­ποιούν στην Κέρ­κυ­ρα, με πρω­το­βου­λία του Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου, οι πέντε σοσια­λι­στές ηγέ­τες της Νότιας Ευρώπης.

1983 Δημο­σιεύ­ε­ται στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως ο Νόμος 1972, που καταρ­γεί την ποι­νι­κή δίω­ξη της μοιχείας.

1986 Στο Εντμοντ της Οκλα­χό­μα, ένας υπάλ­λη­λος ταχυ­δρο­μεί­ου, ο Πάτρικ Χέν­ρι Σέριλ, σκο­τώ­νει 14 συνα­δέλ­φους του και μετά αυτοκτονεί.

1990 Η Γιου­γκο­σλα­βία κατα­κτά το χρυ­σό μετάλ­λιο του 11ου Mundobasket της Αργε­ντι­νής, επι­κρα­τώ­ντας της Σοβιε­τι­κής με 92–75. Η Ελλά­δα κατα­τάσ­σε­ται έκτη (τρί­τη ανά­με­σα στις ευρω­παϊ­κές χώρες).

1992 Στην Τουρ­κία, συλ­λαμ­βά­νε­ται ο ηγέ­της της οργά­νω­σης “Ντεβ Σολ” Μπε­ντρί Γιαγκάν.

1994 Στις ΗΠΑ, ο Πρό­ε­δρος Κλί­ντον ανα­κοι­νώ­νει σκλη­ρά μέτρα κατά της Κούβας

1994 Το Ζαΐρ κλεί­νει τα σύνο­ρά του με τη Ρουά­ντα για να απο­τρέ­ψει περαι­τέ­ρω ροή των προσφύγων.

1998 Ο στρα­τός των ΗΠΑ βομ­βαρ­δί­ζει τα στρα­τό­πε­δα της Αλ Κάι­ντα στο Αφγα­νι­στάν και ένα “ύπο­πτο” εργο­στά­σιο χημι­κών στο Σου­δάν, ως αντί­ποι­να για το βομ­βαρ­δι­σμό των πρε­σβειών των ΗΠΑ στην Κένυα και την Ταν­ζα­νία, στις 7 Αυγού­στου. Από την επί­θε­ση κατα­στρέ­φε­ται ολο­σχε­ρώς το εργο­στά­σιο φαρ­μά­κων al Shifa στο Χαρ­τούμ. Αξιω­μα­τού­χοι το Προ­έ­δρου Κλί­ντον “δικαιο­λο­γούν” την επί­θε­ση λέγο­ντας, ότι το εργο­στά­σιο είχε σχέ­ση με την κατα­σκευή χημι­κών οπλών.

1998 Την ώρα που οι Έλλη­νες πανη­γυ­ρί­ζουν την κατά­κτη­ση του χάλ­κι­νου μεταλ­λί­ου στο διπλό σκιφ ελα­φρών βαρών της κωπη­λα­σί­ας, ένα άλλο χάλ­κι­νο έφευ­γε από τα ελλη­νι­κά χέρια. Η ΔΟΕ αφαι­ρεί το μετάλ­λιο από το Λεω­νί­δα Σαμπά­νη και τον απο­κλεί­ει από τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Αθή­νας. Πρό­κει­ται για το πρώ­το μετάλ­λιο που αφαι­ρεί­ται στο πλαί­σιο των Ολυ­μπια­κών του 2004 για παρά­βα­ση του κανο­νι­σμού περί χρή­σης απα­γο­ρευ­μέ­νων ουσιών.

2001  Πέθα­νε ο Βρε­τα­νός αστρο­φυ­σι­κός Φρεντ Χόιλ, στον οποίο απο­δί­δε­ται η πατρό­τη­τα του όρου “Big Bang” για τη δημιουρ­γία του σύμπαντος.

2007  Πεθαί­νει ο πολι­τι­κός της Αρι­στε­ράς Κώστας Νάσης (Αγρο­τι­κό Κόμμα)

2008 Ατύ­χη­μα στο αερο­δρό­μιο της Μαδρί­της: Ανά­φλε­ξη της πτή­σης 5022 της Spanair κατά την απο­γεί­ω­ση, με απο­τέ­λε­σμα 154 νεκρούς και 18 σοβα­ρά τραυματίες

2009 Ο Τζα­μαϊ­κα­νός αθλη­τής Usain Bolt (κάτο­χος του παγκο­σμί­ου ρεκόρ στο αγώ­νι­σμα των 100 μέτρων, των 200 και στο 4 x 100) βελ­τιώ­νει στο Βερο­λί­νο το ρεκόρ αγώ­νων 200 μέτρων, καλύ­πτο­ντας την από­στα­ση σε 19λ 19δ

2017  Φεύ­γει από τη ζωή ο Αμε­ρι­κα­νός κωμι­κός Τζέ­ρι Λιούις.

2021  Οι φωτιές στην περιο­χή της Αττι­κής απο­κα­λύ­πτουν ‑πλάι στην κυβερ­νη­τι­κή κοροϊ­δία, όλο και νέες πτυ­χές της γύμνιας του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού, με την παντε­λή έλλει­ψη μέτρων πρό­λη­ψης αλλά και ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δια­σμού για την αντι­με­τώ­πι­ση της πυρ­κα­γιάς που έχει προ­κα­λέ­σει απελ­πι­σία και οργή στον κόσμο που υφί­στα­ται τις συνέπειες.
Όπως κατα­μαρ­τυ­ρούν, η έλλει­ψη δασι­κών δρό­μων, ούτε καν μονο­πα­τιών πάνω στα βου­νά, κάνουν αδύ­να­τη την προ­σέγ­γι­ση της φωτιάς από τις επί­γειες πυρο­σβε­στι­κές δυνάμεις.
Πάνω στο όρος «Πατέ­ρα» δεν υπάρ­χει ούτε μονο­πά­τι, όπως κατήγ­γει­λε ο Γ. Πρω­τού­λης μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, απο­κα­λύ­πτο­ντας ότι για δασι­κούς δρό­μους στην Αττι­κή δόθη­καν μόλις 30 χιλιά­δες ευρώ, όταν για τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις στο Αφγα­νι­στάν, το ελλη­νι­κό κρά­τος έδω­σε 300 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο