Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 20 Δεκεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 20 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1192 Ο βασι­λιάς Ριχάρ­δος ο Λεο­ντό­καρ­δος συλ­λαμ­βά­νε­ται και φυλα­κί­ζε­ται από τον ομό­λο­γό του της Αυστρί­ας, κατά την επι­στρο­φή του από τους Αγί­ους Τόπους.

1522 Έπει­τα από πεντά­μη­νη πολιορ­κία από τις δυνά­μεις του Σου­λεϊ­μάν του Μεγα­λο­πρε­πούς, οι Ενε­τοί παρα­δί­δουν τη Ρόδο στους Οθω­μα­νούς, υπό όρους. Ο Σου­λεϊ­μάν Α΄ο Μεγα­λο­πρε­πής επι­τρέ­πει στους ενα­πο­μεί­να­ντες Ιωαν­νί­τες Ιππό­τες να εγκα­τα­λεί­ψουν το νησί. Αυτοί εγκα­θί­στα­νται στη Μάλ­τα και γίνο­νται γνω­στοί ως οι Ιππό­τες της Μάλτας.

1699 Ο τσά­ρος Μέγας Πέτρος, στο πλαί­σιο της εκδυ­τι­κο­ποί­η­σης της Ρωσί­ας, απο­φα­σί­ζει ότι το νέο έτος θα ξεκι­νά την 1η Ιανουα­ρί­ου (κατά το Ιου­λια­νό ημε­ρο­λό­γιο) και όχι την 1η Σεπτεμ­βρί­ου που ίσχυε έως τότε κατά τα εκκλη­σια­στι­κά πρότυπα.

1802 Γεν­νή­θη­κε ο πολι­τι­κός από την Ύδρα που δια­τέ­λε­σε και πρω­θυ­πουρ­γός, Δημή­τριος Βούλ­γα­ρης, γνω­στός και με το προ­σω­νύ­μιο “Τζου­μπές”

1803 Η Γαλ­λία παρα­δί­δει επι­σή­μως την κυριαρ­χία της Λου­ϊ­ζιά­να στις ΗΠΑ.

1812 Κυκλο­φο­ρεί ο πρώ­τος τόμος με 86 παρα­μύ­θια των αδελ­φών Γκριμ, εν μέσω αντι­δρά­σε­ων, επει­δή ορι­σμέ­να από αυτά θεω­ρού­νται ακα­τάλ­λη­λα για παιδιά.

1821  Συνέρ­χε­ται σε κλί­μα έντο­νων αντι­πα­ρα­θέ­σε­ων η Α΄ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση (της Επιδαύρου).

20 Δεκεμ­βρί­ου 1821: Η πρώ­τη Εθνο­συ­νέ­λευ­ση στην Επίδαυρο

1860 H Νότια Καρο­λί­να γίνε­ται η πρώ­τη Πολι­τεία που απο­σχί­ζε­ται από τις ΗΠΑ, μετά τη νίκη του Ρεπου­μπλι­κα­νού Αβρα­άμ Λίν­κολν στις προ­ε­δρι­κές εκλογές.

1879 Ο Τόμας Έντι­σον παρου­σιά­ζει στη Νέα Υόρ­κη τη λάμπα πυρακτώσεως

1881 Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στην Ελλά­δα. Στις εκλο­γές αυτές ψηφί­ζουν για πρώ­τη φορά και οι κάτοι­κοι της Θεσ­σα­λί­ας και της Άρτας που είχαν πρό­σφα­τα προ­στε­θεί στην ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια. Ο Χαρί­λα­ος Τρι­κού­πης κερ­δί­ζει τις εκλο­γές και γίνε­ται πρωθυπουργός.

1912 Η Χίος ελευ­θε­ρώ­νε­ται από τον οθω­μα­νι­κό ζυγό. “Κατε­λά­βο­μεν την Χίον δια βιαί­ας απο­βι­βά­σε­ως την 11η Νοεμ­βρί­ου και κατα­πο­λε­μη­θείς ο εις τα όρη απο­συρ­θείς εχθρός ηνα­γκά­σθη εις την άνευ όρων παρά­δο­σιν του την 20 Δεκεμ­βρί­ου 1912”, γρά­φει ο Ν. Δελα­γραμ­μά­τι­κας, Συνταγ­μα­τάρ­χης, Διοι­κη­τής του ελλη­νι­κού στρατού.

1915 Γεν­νιέ­ται ο Τούρ­κος συγ­γρα­φέ­ας Αζίζ Νεσίν.

asin1

asin2

 

 

 

 

 

 

 

1917 Με από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου των Επι­τρό­πων του Λαού (σοβιε­τι­κή επα­να­στα­τι­κή κυβέρ­νη­ση) οργα­νώ­νε­ται έκτα­κτη επι­τρο­πή για την πάλη ενα­ντί­ον της επα­νά­στα­σης και των σαμπο­τάζ («Τσε­κά»).

ceka

1922 14 Δημο­κρα­τί­ες δημιουρ­γούν την Ένω­ση των Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών (ΕΣΣΔ)

1930 Επι­κυ­ρώ­νε­ται από τη Βου­λή το Σύμ­φω­νο Φιλί­ας μετα­ξύ Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας (Βενι­ζέ­λου-Κεμάλ).

1933 Πανελ­λα­δι­κή απερ­γία των τρια­τα­τι­κών, με αιτή­μα­τα: 500 δραχ­μές αύξη­ση, ελά­χι­στο όριο συντή­ρη­σης 2.000 δραχ­μές, επί­δο­μα εξα­ε­τί­ας στους κατώ­τε­ρους υπαλ­λή­λους των ΤΤΤ (Ταχυ­δρο­μεία, Τηλέ­γρα­φοι, Τηλέ­φω­να). Η κυβέρ­νη­ση κηρύσ­σει επι­στρά­τευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων. Πολ­λές συλλήψεις.

1933 Οι αρχές του Βερο­λί­νου ετοι­μά­ζο­νται να προ­βούν σε χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση στεί­ρω­σης 400.000 Γερ­μα­νών, που πάσχουν από κλη­ρο­νο­μι­κά νοσήματα.

1947 Το Αρχη­γείο Ρού­με­λης συγκρο­τεί μια ταξιαρ­χία χιλί­ων άοπλων (εκ των οποί­ων 300 γυναί­κες) με σκο­πό την απο­στο­λή τους στη Μακε­δο­νία. Οι άοπλοι βάδι­σαν επί 42 μέρες, μέσα στις πλέ­ον αντί­ξο­ες συν­θή­κες (εχθρι­κά πυρά, πεί­να, κού­ρα­ση, κρύο). Ωστό­σο, τίπο­τε δεν στά­θη­κε ικα­νό να τους στα­μα­τή­σει ωσό­του τελι­κά φτά­σουν στον προ­ο­ρι­σμό τους.

1949 Το Προ­ε­δρείο του Ανώ­τα­του Σοβιέτ της ΕΣΣΔ καθιε­ρώ­νει το Διε­θνές Βρα­βείο «Στά­λιν» (από το 1956 Βρα­βείο «Λένιν») «για την ισχυ­ρο­ποί­η­ση της ειρή­νης ανά­με­σα στους λαούς»

vraveio lenin

1950 Συλ­λαμ­βά­νε­ται στην Αθή­να το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης, καθώς και δεκά­δες άλλα μέλη του παρά­νο­μου μηχα­νι­σμού του ΚΚΕ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

1957 Ο Ελβις Πρί­σλεϊ λαμ­βά­νει το φύλ­λο πορεί­ας για την υπο­χρε­ω­τι­κή θητεία του στον αμε­ρι­κα­νι­κό στρατό.

1968 Εκτο­ξεύ­ε­ται επι­τυ­χώς από το ακρω­τή­ριο Κένε­ντι το δια­στη­μό­πλοιο “Apollo 8”, η πρώ­τη επαν­δρω­μέ­νη απο­στο­λή για τη Σελή­νη, με πλή­ρω­μα τους Φρανκ Μπόρ­μαν, Τζέιμς Λόβελ και Γουί­λιαμ Άντερς.

1968 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, Τζον Στάιν­μπεκ, ο οποί­ος τιμή­θη­κε με τα βρα­βεία Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας και Πούλιτζερ(“Τα Στα­φύ­λια της Οργής”, “Άνθρω­ποι και Ποντί­κια”, “Ανα­το­λι­κά της Εδέμ”)

stainbek

1972 Ο Κώστας Κολι­γιάν­νης αντι­κα­θί­στα­ται στη θέση του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚΕ από τον Χαρί­λαο Φλω­ρά­κη (17η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ).

1981 Πεθαί­νει ο ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της Δημή­τρης Ροντήρης.

dimitris rontiris

1983 Τερ­μα­τί­ζε­ται η 8χρονη δικτα­το­ρία στην Αργε­ντι­νή. Νέος πρό­ε­δρος ορί­ζε­ται ο μετριο­πα­θής πολι­τι­κός Ραούλ Ρικάρ­ντο Αλφονσίν.

1989 Οι ΗΠΑ εισβάλ­λουν στον Πανα­μά και ανα­τρέ­πουν το δικτά­το­ρα Μανου­έλ Νοριέ­γκα, λόγω και των σχέ­σε­ών του με κολομ­βια­νούς λαθρέ­μπο­ρους ναρκωτικών.

1992 Ο Σλό­μπο­νταν Μιλό­σε­βιτς επα­νε­κλέ­γε­ται στην προ­ε­δρία της Σερ­βί­ας. Οι Αλβα­νοί του Κοσ­συ­φο­πε­δί­ου μπο­ϋ­κο­τά­ρουν τις εκλογές.

1995 Ο Δημή­τρης Τσο­βό­λας ανα­κοι­νώ­νει την ίδρυ­ση νέου κόμ­μα­τος με το όνο­μα ΔΗ.Κ.ΚΙ. (Δημο­κρα­τι­κό Κοι­νω­νι­κό Κίνημα)

1997 C‑130 της πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας που συμ­με­τέ­χει στις έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό του ουκρα­νι­κού “Γιά­κο­βλεφ”, το οποίο χάθη­κε πριν από τρεις ημέ­ρες από τα ραντάρ του αερο­δρο­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, συντρί­βε­ται στην Οινόη. Νεκρά ανα­σύ­ρο­νται και τα πέντε μέλη του πληρώματος.

1999 Η Πορ­το­γα­λία επι­στρέ­φει την περιο­χή του Μακάο στην Κίνα.

2007 Σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση νοση­λεύ­ε­ται στον «Ευαγ­γε­λι­σμό» ο παραι­τη­θείς γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού Χρή­στος Ζαχό­που­λος, έπει­τα από πτώ­ση από τον πέμ­πτο όρο­φο του σπι­τιού του στο Κολω­νά­κι. Η από­πει­ρα αυτο­κτο­νί­ας προ­κα­λεί έντο­νη σκανδαλολογία.

2009 Πέθα­νε ο Γιάν­νης Μόρα­λης, εικα­στι­κός, ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους έλλη­νες ζωγρά­φους της λεγό­με­νης γενιάς του ’30, με πλή­θος δια­κρί­σε­ων στην Ελλά­δα και στο εξωτερικό.

giannis moralis

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο