Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου

1920 Γεν­νιέ­ται ο Φεντε­ρί­κο Φελί­νι. Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου και σενα­ριο­γρά­φος, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους δημιουρ­γούς της «έβδο­μης τέχνης» (“Ντόλ­τσε Βίτα”, “Οκτώ­μι­σι”). Πέθα­νε στις 31 Οκτω­βρί­ου 1993.

Ο Φρε­ντε­ρί­κο Φελί­νι , γόνος μεσο­α­στι­κής οικο­γέ­νειας του Ρίμι­νι, γεν­νή­θη­κε στα 1920. Σπού­δα­σε σε σχο­λεία καθο­λι­κών και πέρα­σε αρκε­τό χρό­νο τεμπε­λιά­ζο­ντας και βάζο­ντας σε τάξη, αλλά και σε ατα­ξία, τις παι­δι­κές του ανα­μνή­σεις. Ανα­μνή­σεις, που αργό­τε­ρα θα ανα­βιώ­σουν έντο­να και, σχε­δόν, θα πάρουν σάρ­κα και οστά και θα εμφα­νι­στούν στις περισ­σό­τε­ρες ται­νί­ες ως πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ή ως φαντα­σί­ω­ση. Εργά­στη­κε στη Ρώμη ως σχε­δια­στής κόμικς και γελοιο­γρά­φος, ως βοη­θός σε θέα­τρο και ως σενα­ριο­γρά­φος κωμω­διών (Ριζο­σπά­στης).

1934 Εγκα­θι­δρύ­ε­ται στην Κού­βα η φασι­στι­κή δικτα­το­ρία του Μπατίστα.

1939.… Ο Χίτλερ δηλώ­νει ενώ­πιον του γερ­μα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου ότι προ­τί­θε­ται να εξα­φα­νί­σει όλους τους Εβραί­ους της Ευρώπης.

1942.… Στη Διά­σκε­ψη της Βάν­ζεε οι Ναζί αξιω­μα­τού­χοι απο­φα­σί­ζουν την εφαρ­μο­γή της “Τελι­κής Λύσης”, δηλα­δή τη συστη­μα­τι­κή εξο­λό­θρευ­ση των Εβραί­ων της Ευρώπης.

Διά­σκε­ψη Βάν­ζεε: Κανέ­νας Εβραί­ος δεν πρέ­πει να επιζήσει

1946.… Η ακρο­δε­ξιά συμ­μο­ρία Μαγ­γα­νά κατα­λαμ­βά­νει την Καλα­μά­τα. Συλ­λαμ­βά­νει 80 ομή­ρους και εκτε­λεί 14 στε­λέ­χη του ΕΑΜ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο